منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، مالی رفتاری، عدم اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1- اهداف علمی 8
1-4-2- اهداف کاربردی 8
1-5- پرسش های پژوهش 8
1-6- فرضیه های پژوهش 9
1-7- روش شناسی 9
1-7-1- نوع روش پژوهش 9
1-7-2- قلمرو پژوهش 10
1-8- جامعه و نمونه آماری 10
1-9- روش گردآوری اطلاعات 11
1-10- ابزار گردآوری اطلاعات 11
1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 11
1-12- مراحل انجام پژوهش 12
1-13- چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش 13
1-14- تعاریف و اصطلاحات 14
1-14-1- تعریف مفهومی: 14
1-14-2- تعریف عملیاتی 15
1-15- ساختار کلی گزارش 16
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه 18
2-2- بخش اول : مبانی نظری 20
2-2-1- بورس اوراق بهادار 20
2-2-2- مالي رفتاري 21
2-2-2-1- نقش دانش مالی رفتاری برای سرمایه گذاران 22
2-2-3- عدم اطمینان محیطی 22
2-2-3-1- استراتژی های کاهش عدم اطمینان 25
2-2-3-2- عوامل اثرگذار بر میزان عدم اطمینان 25
2-2-4- مشخصات شناختی سهامداران 26
2-2-4-1- تعصب توهم کنترل 26
2-2-4-2- تعصب اعتماد 28
2-2-4-3- تعصب اسناد به خود یا خود اسنادی 29
2-2-4-4- مغالطه 31
2-2-4-5- مغالطه سرمایه گذاری 32
2-2-5- تبادل اطلاعات 32
2-2-5-1- اطلاعات عمومی 33
2-2-5-2- نقش اطلاعات در بازارهای سرمایه 34
2-2-5-3- کاربرد اطلاعات در بازار 35
2-2-5-4- انواع اطلاعات موجود در بازار سهام 36
2-2-5-5- شفافیت و افشاء 37
2-2-6- تئوري بازار کارا 38
2-2-6-1- الگوي بازارهاي کارا 39
2-2-6-2- انواع كارايي 40
2-2-6-3- سطوح مختلف كارايي 40
2-2-7- تصمیم گیری 41
2-2-7-1- عوامل روانی تاثیر گذار در تصمیمات سرمایه گذاران 42
2-2-8- تورش های رفتاری 42
2-2-8-1- واکنش کمتر از حد 43
2-2-8-2- نماگری یا نماینده بودن 43
2-2-8-3- اتکا (‌لنگر اندازی ) 44
2-2-8-4- ناهماهنگی شناختی 45
2-2-8-5- در دسترس بودن 46
2-2-8-6- محافظه کاری یا دیرپذیری 47
2-2-8-7- توان پنداری 47
2-2-8-8- واکنش بیش از حد 48
2-2-8-9- خوش بینانه نگری 48
2-2-8-10- حسابداری ذهنی 49
2-2-8-11- تایید و تصدیق 50
2-2-8-12- ابهام گریزی 50
2-2-8-13- داشته بیش نگری 51
2-2-8-14- رویدادگرایی 52
2-2-8-15- تازه گرایی (‌توجه به رویدادهای اخیر) 52
2-2-8-16- پشیمان گریزی 53
2-2-8-17- دگرگون گریزی 54
2-2-8-18- زیان گریزی 54
2-2-9- رفتار توده وار 55
2-2-9-1- رفتار توده وار در بازارهاي مالي 57
2-2-9-2- طبقه بندي رفتارهاي توده ای 58
2-3- مدل مفهومی پژوهش 63
2-4- بخش دوم پیشینه تحقیق 64
2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 64
2-4-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور 66
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 70
3-2- روش تحقیق 71
3-3- جامعه آماری 73
3-4- نمونه آماری و روش نمونهگیری 74
3-5- متغیرهای پژوهش 75
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 75
3-6-1- پرسشنامه 76
3-6-1-1- روایی پرسشنامه 77
3-6-1-2- روش اعتبار محتوا 77
3-6-2- پایایی پرسشنامه 79
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری) 79
3-7-1- پیش فرض های رگرسیون 80
3-8- خلاصه فصل 81
فصل چهارم : اجرای تحقیق و تحلیل نتایج
4-1- مقدمه 83
4-2- اطلاعات جمعیت شناختی 83
4-2-1- جنسیت 84
4-2-2- سطح تحصیلات 84
4-2-3- سن 85
4-2-4- شغل 86
4-2-5- تجربه معامله 87
4-2-6- نحوه معامله 88
4-2-7- مکان معامله 89
4-3- توصيف سوالات پرسشنامه در راستاي متغیرهای پژوهش 90
4-3-1- عدم اطمینان محیطی 91
4-3-2- تعصب توهم کنترل 91
4-3-3- تعصب اعتماد 92
4-3-4- تعصب اسناد به خود 93
4-3-5- مغالطه سرمایه گذاری 94
4-3-6- تبادل اطلاعات 95
4-3-7- تورش رفتاری 95
4-3-8- رفتار توده وار 96
4-4- انجام پیش فرض های رگرسیون 97
4-4-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 97
4-4-2- آزمون استقلال خطاها 98
4-5- آزمون فرضیات پژوهش 99
4-5-1- فرضیه اول پژوهش 99
4-5-2- فرضیه دوم پژوهش 100
4-5-2-1- فرضیه فرعی اول پژوهش 101
4-5-2-2- فرضیه فرعی دوم پژوهش 103
4-5-2-3- فرضیه فرعی سوم پژوهش 104
4-5-2-3- فرضیه فرعی چهارم پژوهش 106
4-5-3- فرضیه سوم پژوهش 107
4-5-4- فرضیه چهارم پژوهش 109
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث در نتایج تحلیلی (فرضیات پژوهش) 111
5-1- مقدمه 112
5-2- خلاصه فرآیند تحقیق 112
5-3- بحث در نتایج پژوهش 113
5-3-1- بحث در نتایج توصیفی 113
5-3-2- بحث در نتایج تحلیلی (فرضیات پژوهش) 113
فرضیه اصلی 1: عدم اطمینان محیطی و تبادل اطلاعات 118
5-4- جمع بندی و نتیجه گیری 118
5-5- پیشنهادات تحقیق 119
5-5-1- پیشنهادات بر اساس فرضیات: 119
5-5-2- پیشنهادات کاربردی: 120
5-5-3- پیشنهادات به محققان 121
5-6- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 121
فهرست منابع و ماخذ
مراجع فارسی 123
مراجع لاتین 126
پیوست ها
پیوست الف – پرسشنامه 129
پیوست ب – خروجی های نرم افزار SPSS 134

فهرست اشکال
شکل 1-1- مراحل انجام پژوهش 12
شکل 1-2- مدل مفهومی پژوهش 13
شکل 1-3- ساختار کلی پژوهش 16
شکل 2-1: ادوار مختلف بورس در ایران 21
شکل 2-2: سطوح مختلف کارایی 41
شکل 2-3 : طبقه بندی رفتار توده وار 58
شکل 2-4 : توده واری عقلایی (‌بر اساس منافع ) و غیر عقلایی 59
شکل 2-5 : طبقه بندی رفتار توده وار عمدی 62
شکل 2-6 مدل مفهومی پژوهش 63

فهرست نمودارها
نمودار2-1: رابطه بین مطلوبیت و ثروت 54
نمودار4- 1 نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخگویان 84
نمودار4- 2 نمودار دایره ای برای سطح تحصیلات پاسخگویان 85
نمودار4- 3 نمودار دایره ای برای سن پاسخگویان 86
نمودار4- 3 نمودار دایره ای برای شغل پاسخگویان 87
نمودار4- 4 نمودار دایره ای برای تجربه معامله پاسخگویان 88
نمودار4- 6 نمودار دایره ای برای نحوه معامله پاسخگویان 89
نمودار4- 7 نمودار دایره ای برای مکان معامله پاسخگویان 90

فهرست جداول
جدول 3-1- ترکیب سوالات پرسش نامه 77
جدول 3-2 : حداقل میزان مورد قبول برای روایی محتوا (CVR) 78
جدول3- 3 محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه ها 79
جدول4- 1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت 84
جدول4- 2 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تحصیلات 85
جدول4- 3 توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب سن 86
جدول4- 2 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب شغل 87
جدول4- 3 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تجربه معامله 88
جدول4- 6 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب نحوه معامله 89
جدول4- 7 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس مکان معامله 90
جدول4- 8 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي عدم اطمینان محیطی 91
جدول4- 9 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب توهم کنترل 92
جدول4- 10 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب اعتماد 93
جدول4- 11 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب اسناد به خود 93
جدول4- 12 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي مغالطه سرمایه گذاری 94
جدول4- 13 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تبادل اطلاعات 95
جدول4- 14 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تورش رفتاری 96
جدول4- 15 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي رفتار توده وار 96
جدول4- 16 نتایج حاصل از آزمون k.s 97
جدول4- 17 آزمون دوربین واتسون 98
جدول4- 18 خلاصه مدل فرضیه اول 99
جدول4- 19 آنالیزواریانس فرضیه اول 99
جدول4- 20 مدل رگرسیونی فرضیه اول 100
جدول4- 21 خلاصه مدل فرضیه دوم 100
جدول4- 22 آنالیزواریانس فرضیه دوم 101
جدول4- 23 مدل رگرسیونی فرضیه دوم 101
جدول4- 24 خلاصه مدل فرضیه فرعی اول 102
جدول4- 4 آنالیزواریانس فرضیه فرعی اول 102
جدول4- 26 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول 102
جدول4- 27 خلاصه مدل فرضیه فرعی دوم 103
جدول4- 28 آنالیزواریانس فرضیه فرعی دوم 103
جدول4- 29 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم 104
جدول4- 30 خلاصه مدل فرضیه فرعی سوم 104
جدول4- 31 آنالیزواریانس فرضیه فرعی سوم 105
جدول4- 32 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم 105
جدول4- 33 خلاصه مدل فرضیه فرعی چهارم 106
جدول4- 34 آنالیزواریانس فرضیه فرعی چهارم 106
جدول4- 35 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم 107
جدول4- 36 خلاصه مدل فرضیه سوم 107
جدول4- 37 آنالیزواریانس فرضیه سوم 108
جدول4- 38 مدل رگرسیونی فرضیه سوم 108
جدول4- 39 خلاصه مدل فرضیه چهارم 109
جدول4- 40 آنالیزواریانس فرضیه چهارم 109
جدول4- 41 مدل رگرسیونی فرضیه چهارم 110
جدول5- 1 خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 118

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف پژوهش
پرسش های پژوهش
فرضیه های پژوهش
روش شناسی
قلمرو پژوهش
جامعه و نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
مراحل انجام پژوهش
چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
تعاریف و اصطلاحات
ساختار کلی گزارش
1-1- مقدمه
اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده های اقتصادی است. این حوزه بین رشته ای، پیش فرض های غیر واقعی اقتصاد نئوکلاسیک در مورد انسان اقتصادی را با پیش فرض های مبتنی بر دستاوردهای اخیر روانشناسی شناختی تعدیل کرده است. این دستاوردها به ویژه در خصوص خطاهای انسانی در مواجهه با پدیده ها جلوه یافته است. نکته مهم آن است که با وجود تورش ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. با این تغییر بسیاری از نظریه ها و رویکردهای اقتصاد نئوکلاسیک مورد انتقاد قرار خواهند گرفت و باید در آن ها تجدید نظر صورت گیرد تا نتایج الگوها مقرون به واقعیت شود (سعیدی و فرهانیان، 1390، ص102).
البته هنوز با وجود گذشت بیش از نیم قرن از جرقه های اولیه تشکیک در فرض انسان عقلایی توسط سایمون، بین طرفداران اقتصاد و مالی رفتاری وحدت نظری در خصوص این که رویکرد جدید منجر به یک پارادایم نوین شده و یا اینکه مکتبی در دل جریان اصلی اقتصاد متعارف شکل گرفته، وجود ندارد. ما نیز قضات در این مورد را به آینده می سپاریم، اما لازم است اشاره شود که تلاش هایی از سوی برخی طرفداران اقتصاد و مالی رفتاری در جریان است تا چارجوبی برای معرفی اقتصاد و مالی رفتاری به عنوان یک پارادایم جدید در اقتصاد ارائه شود (همان منبع).
اقتصاد و مالی رفتاری با استفاده از عوامل اجتماعی ، شناختی و هیجانی، درصدد فهم و تبیین تصمیم گیری اقتصادی افراد و بنگاه ها (شرکت ها و نهادهایی) که بازیگر نقش های اقتصادی اند برآمده است. در ادامه تأثیر یافته ها روی تعیین قیمت در بازار، بازده و تخصیص منابع مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب، نقطه آغازین نفوذ اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد بوده است. هسته اقتصاد رفتاری در واقع مبتنی بر این نگاه شکل گرفته که ابتدا پایه های تحلیل در اقتصاد با کمک یافته های روانشناسی، واقعی شود و به این ترتیب، هم پیش بینی های بهتر و هم سیاست گذاری های مناسب تری متصور خواهد شد (صالح آبادی و همکاران، 1391).
1-2- بیان مسئله
با توجه به نقش اطلاعات در تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه، شفافیت اطلاعاتی و دسترسی فعالان بازار سرمایه به اطلاعات صحیح و به هنگام از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود. مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که بورس ها، ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه های فعال در این بازار ها منتشر می کنند. بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، استقراض، استان تهران Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، شخص ثالث