مقاله درباره سپتامبر 2001، قرن نوزدهم، نفت و گاز، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

30
3. وسعت خاک
31
4. توپوگرافي
31
5. شکل کشور
31
الف. كشورهاى فشرده
31
ب. كشورهاى طويل
31
ج. كشورهاى دنباله دار
31
د. كشورهاى تکه تکه
31
ه. كشورهاى منگنه اى
32
2 – 3 – 2 عوامل متغيّر
32
1 -2 – 3 – 2 جمعيّت
32
2 – 2 – 3 – 2 منابع طبيعى
33
1 – 2 – 2 – 3 -2 منابع غذايي
33
2- 2 – 2 – 3 – 2 منابع معدنى
33
3- 2 – 2 – 3 – 2 نهادهاي سياسي و اجتماعي
34
4 – 2 اقتصاد ـ زمين (ژئواکونومي)
34
5 – 2 بيضي استراتژيک انرژي و اهميت راهبردي درياي خزر و خليج فارس
35
6 – 2 قوم ترکمن در آسياي مرکزي و ايران
38
7 – 2 جايگاه آنتروپي در ارتباط با کشورهاي منطقه آسياي مرکزي
40
نتيجه گيري
42
فصل سوم: منطقه شناسي آسياي مرکزي
43
1 – 3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي
43
1 – 1 -3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي در دوره باستان تا ورود اسلام
43
2 – 1 – 3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي در دوره تمدن اسلامي
44
3 – 1 – 3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي در دوره روسها و شوروي سابق
46
4 – 1 – 3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي پس از پايان جنگ سرد و اضمحلال اتحاد جماهير شوروي ض
49
2 – 3 آسياي مرکزي و موقعيت جغرافيايي آن
50
3 – 3 جنبه هاي اهميّت منطقه آسياي مرکزي در مطالعات آسياي مرکزي
53
1 – 3 – 3 اهميت منطقه آسياي مرکزي از نظر ژئوانرژي و ژئواکونومي
53
2 – 3 – 3 اهميت آسياي مرکزي از نظر منطقه همجوار با مناطق اسلاو، اسلام و زرد پوستان شرق آسيا
55
4 – 3 کشورشناسي منطقه آسياي مرکزي
55
1 – 4 – 3 قزاقستان
56
1 – 1- 4 – 3 ويژگي هاي جغرافيايي و موقعيت جغرافيايي قزاقستان
56
2 – 1 – 4 – 3 ويژگي هاي انساني قزاقستان
57
3 – 1- 4 – 3 ويژگي هاي اقتصادي قزاقستان
58
2 – 4 – 3 جمهوري تاجيکستان
59
1 – 2 – 4 – 3 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي جغرافيايي تاجيکستان
59
2 – 2 – 4 – 3 ويژگي هاي انساني جمهوري تاجيکستان
60
3 – 2 – 4 – 3 ويژگي هاي اقتصادي جمهوري تاجيکستان
61
3 – 5 – 3 ازبکستان
64
1 – 3 – 5 – 3 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي جغرافيايي ازبکستان
64
2 – 3 – 5 – 3 ويژگي هاي انساني ازبکستان
65
3 – 3 – 5 – 3 ويژگي هاي اقتصادي ازبکستان
65
4 – 5 – 3 جمهوري قرقيزستان
66
1 – 4 – 5 – 3 موقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي انساني جمهوري قرقيزستان
66
2 – 4 – 5 – 3 ويژگي هاي انساني جمهوري قرقيزستان
67
3 – 4 – 5 – 3 ويژگي هاي اقتصادي جمهوري قرقيزستان
68
5 – 5 – 3 ترکمنستان
68
1 – 5 – 5 – 3 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي جغرافيايي ترکمنستان
68
2 – 5 – 5 – 3 ويژگي هاي انساني ترکمنستان
69
3 – 5 – 5 – 3 ويژگي هاي اقتصادي ترکمنستان
70
نتيجه گيري
72
فصل چهارم: زمينه هاي حضور کشورهاي روسيه و آمريکا در آسياي مرکزي و چالش هاي احتمالي آن بر جمهوري اسلامي ايران
73
1 – 4 بازي بزرگ و بازي بزرگ جديد و حضور کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در منطقه آسياي مرکزي در قرن نوزدهم تا کنون
74
2 – 4 زمينه ها و اهداف حضور روسيه و ايالات متحده آمريکا در منطقه آسياي مرکزي
80
2 – 2 – 4 زمينه ها و اهداف حضور روسيه در منطقه آسياي مرکزي
82
1- 2 – 2 – 4 اهميّت آسياي مرکزي بواسطه الزامات امنيّتي ناشي از موقعيّت جغرافيايي
82
2 – 2 – 2 – 4 اهداف امنيّت ملّي روسيه در آسياي مرکزي در ارتباط با مسائل قومي
84
3 – 2 – 2 – 4 اهداف روسيه در آسياي مرکزي بعنوان پتانسيل هاي بازار مصرف کالاهاي روسي
85
4 – 2 – 2 – 4 اهميّت آسياي مرکزي براي روسها از لحاظ ذخاير انرژي و معادن زير زميني
85
5 – 2 – 2 – 4 اهميت راهبردي آسياي مرکزي براي روسيه تحت عنوان حيات خلوت يا خارج نزديک
86
6 – 2 – 2 – 4 اهميّت اقتصادي روسيه در آسياي مرکزي و مسئله ترانزيت انرژي
88
4 – 2 – 4 زمينه ها و اهداف حضور ايالات متحده آمريکا در منطقه آسياي مرکزي
89
1 – 4 – 2 – 4 استراتژي نظم نوين جهاني و جايگاه آسياي مرکزي در اين رويکرد
91
2 – 2 – 2 – 4 منافع ايالات متحده آمريکا براي جلوگيري از افزايش نفوذ اين کشور در قبال گسترش مناسبات کشورهاي آسياي مرکزي و چين
94
3 – 2 – 2 – 4 حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادي و اهميّت جغرافياي آسياي مرکزي در قبال با جنگ افغانستان
94
4 – 4 – 2 – 4 جلوگيري از گسترش نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه آسياي مرکزي
98
5 – 4 – 2 – 4 جلوگيري از سلطه مجدد روسيه برآمده از اضمحلال شوروي در منطقه آسياي مرکزي
100
6 – 3 – 2 – 4 ارائه الگوي حکومتي مورد نظر خود در کشورهاي منطقه
101
7 – 3 – 2 – 4 اهداف ايالات متحده در آسياي مرکزي در ارتباط با منابع انرژي
102
8 – 3 – 2 – 4 اهداف اقتصادي ايالات متحده آمريکا در آسياي مرکزي
104
3 – 4 ارزيابي گرايش کشورهاي آسياي مرکزي در قبال ايالات متحده آمريکا و روسيه
105
4 – 4 علائق ژئوپليتيکي ايران در حوزه کشورهاي آسياي مرکزي
108
1 -4- 4 جايگاه متقابل جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي آسياي مرکزي به عنوان مرکزي عنوان مسير ترانزيتي
109
2 – 4 – 4 جايگاه ويژه جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسير انتقال خط لوله انرژي آسياي مرکزي و دسترسي به درياهاي آزاد
112
3- 4 – 4 وجود علائق و پيوندهاي فرهنگي و اشتراکات تاريخي
114
4 – 6 – 3 علائق در ايجاد همگرايي با کشورهاي آسياي مرکزي
117
5 – 4 تضاد علائق ومنافع سه کشور جمهوري اسلامي ايران، روسيه و ايالات متحده آمريکا
121
6 – 4 حضور ايالات متحده آمريکا و روسيه در آسياي مرکزي و اثرات ژئوپليتيکي آن بر ايران
123
1 – 5 – 4 مناسبات جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي آسياي مرکزي
124
1 – 1- 5 – 4 مناسبات و روابط در حوزه اقتصادي
124
2 – 1- 5 – 4 مناسبات و روابط در حوزه فرهنگي
127
3 – 1 – 5 – 4 مناسبات و روابط در حوزه سياسي
128
2 – 4 – 4 حضور ايالات متحده آمريکا و روسيه در آسياي مرکزي و اثرات ژئوپليتيک آن بر ايران
131
1 – 2 – 4 – 4 حضور ايالات متحده و روسيه و احتمال چالش هاي مرزي عليه ايران
131
2 – 2 – 4 – 4 حضور ايالات متحده آمريکا و روسيه در منطقه آسياي مرکزي و مسئله ترانزيت و عمق استراتژيکي جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه
136
نتيجه گيري
138
فصل پنجم: ارزيابي فرضيات، نتيجه گيري و پيشنهادات
141
پيشنهادات
150
منابع
151
چکيده انگليسي
157

فهرست جداول:
جدول 1 – 1: تنوع قومي در ايران
9
جدول 1 – 2: مهمترين نظريات ارائه شده در رابطه با مناطق مهم و راهبردي
21
جدول 2 – 2
24
جدول 3 – 2: ميزان ذخاير نفت و گاز خليج فارس و خزر 2005
37
جدول شماره 1

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره نفت و گاز، آزمون و خطا، حوزه نفوذ، جهان خارج Next Entries منابع پایان نامه درباره نفت و گاز، صادرات گاز، حمل و نقل، جهان خارج