پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، ضریب تعیین، بازده سهام، اهرم مالی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری

نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر علی باغانی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر محسن حمیدیان و مدیر گروه محترم که از الفبای شروع به پایاننامه زحمت کشیدند و در امر مشاوره این پایان نامه یاریگر ما بودند ، صمیمانه تشکر می نمایم.
و از استاد بسیار ارجمند و مهربانم سرکار خانم دکتر رویا دارابی که در این دو سال استاد ما بودند و به ما افتخار دادند و داوری بر این پایان نامه را به عهده گرفتند، کمال تشکر را دارم .
و دیگر از سرکار خانم مهندس آمنه انوشه پور که در کار آماری این پایان نامه یاریگر اینجانب بودند، نیز تشکر می نمایم.

تقدیم به

ایزد یکتا (تعالی اسمه)،بلندای رفیعش و مهربانی بی مانندش
حضرت باران (سلام الله علیها) و پدر و بعل و خاندانش
حضرت عشق(علیه السلام) و برادر و یاران باوفایش
حضرت بهار(عج الله فرجه) و ظهور با طراوتش
حضرت روح خدا(رحمه الله علیه) و شهدایش
حضرت نائب(حفظه الله) و سربازانش و
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم
به خاطر همهی تلاشهای محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگیام انجام دادهاند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموختهاند.
و برادران عزیزم که دلگرمیشان پشتوانه راهم بوده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- دیباچه 4
1-2- بیان مساله و چگونش موضوع پژوهش 5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9
1-4- اهداف پژوهش 11
1-4-1- اهداف اصلی 11
1-4-2- اهداف فرعی 11
1-4-3- اهداف کاربردی 12
1-5- سوالات پژوهش 12
1-5-1- سوال اصلی پژوهش 12
1-5-2- سوالهای فرعی پژوهش 12
1-6- فرضیه های پژوهش 13
1-6-1- فرضیه اصلی 13
1-6-2- فرضیه های فرعی 13
1-7- مدل مفهومی پژوهش 14
1-8- مدلهای آماری پژوهش 14
1-9- متغیرهای پژوهش 16
1-9-1- متغیر های وابسته 16
1-9-2- متغیر مستقل 17
1-9-3- متغیرهای کنترل 17

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-10- روش پژوهش 17
1-11- روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….17
1-13- قلمرو پژوهش 18
1-13-1- قلمرو موضوعی 18
1-13-2- قلمرو زمانی 18
1-13-3- قلمرو مکانی 18
1-14- تعریف واژگان تخصصی پژوهش 19
1-14-1- سرمایه گذاری 19
1-14-2- شرکت های سرمایه گذاری 199
1-14-3- شرکت های سرمایه پذیر 19
1-14-4- کیفیت پیش بینی سود 19
1-14-5- دقت پیش بینی سود 19
1-14-6- خطای پیش بینی سود 19
1-14-7- تصمیم گیریهای سرمایه گذاری 20
1-14-8- بازده عملیاتی 20
1-14-9- بازده سهام 21
1-14-10- بازده غیرعادی سهام 21
1-14-11- سود هر سهم 211
1-15- ساختار کلی پژوهش 211
1-16- خلاصه فصل 21

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
2-1- دیباچه 23
2-2- ادبیات تحقیق 25
2-2-1- تعریف سرمايه گذاري 25
2-2-2- تعریف شرکتهای سرمایه گذاری 25
2-2-3- تعریف شرکتهای سرمایه پذیر 26
2-2-4- گزارشگری مالی و هدفهای حسابداری 26
2-2-5- سهام عادی 27
2-2-6- سود و سود هر سهم 28
2-2-6-1- سود 28
2-2-6-1-1- تعریف سود 28
2-2-6-1-2- مفهوم سود 29
2-2-6-1-3- سود و بازده 30
2-2-6-1-4- تعریف سود هر سهم 30
2-2-6-1-5- اهمیت سود هر سهم و کاربردهای آن 31
2-2-6-1-6- محدودیت های سود هر سهم 32
2-2-6-1-7- اندازهگیری سود هر سهم طبق استاندارد حسابداری شماره 30 ایران 33
2-2-7- پیش بینی سود 33
2-2-8- کیفیت پیشبینی سود 34
2-2-9- دقت پیش بینی سود 34
2-2-10- انواع سرمایه گذاری از نظر افق زمانی 35
2-2-10-1- شرایط احراز سرمایه گذاری بلند مدت 35
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-10-2- نکته مهم در مورد سرمایه گذاری بلند مدت 36
2-2-11- حجم معاملات 36
2-2-12- بازده سهام 36
2-2-12-1- رابطهی بین بازده سهام و سود حسابداری 37
2-2-13- رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده سهام 37
2-2-14- بازده غیرعادی سهام 37
2-2-14-1- بازده غیرعادی و پیشبینی سود 38
2-2-15- ریسک 39
2-2-15-1- انواع ریسک 40
2-2-15-2- ریسک و افشای اطلاعات 41
2-2-15-3- ریسک و پیشبینی سود 41
2-2-16- شاخص سهام 43
2-2-16-1- شاخص کل قیمت 44
2-2-16-2- انواع گروه های محاسبهی شاخص کل قیمت در بورس تهران 44
2-2-17- بازده عملیاتی 45
2-2-18- ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم 45
2-2-18-1- ارزش دفتري هر سهم 45
2-2-18-2- ارزش بازار هر سهم 45
2-2-19- اهرم مالی 45
2-2-19-1- انواع اهرم مالی 46
2-2-19-2- رابطه اهرم مالی و دقت پیشبینی سود 47
2-2-20- اندازه شرکت 47
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-21- کیوتوبین 47
2-3- پیشینه پژوهش 48
2-3-1- پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل ایران 48
2-3-2- پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران 53
2-4- خلاصه فصل 58
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1- دیباچه 60
3-2- روش پژوهش 61
3-3- قلمرو پژوهش 61
3-4- جامعه و نمونه آماری پژوهش 61
3-4-1- تعیین حجم نمونه از جامعه غربال شده 61
3-5- روش های گردآوری اطلاعات 63
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 63
3-7- فرضیههای پژوهش 64
3-8- مدل مفهومی پژوهش 64
3-9- مدلهای آماری پژوهش 65
3-10- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 67
3-10-1- متغیرهای وابسته 67
3-10-1-1- افق نگهداری سهام (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) Maintenance 67
3-10-1-2- تغییرات حجم سرمایهگذاری Δvolume 67
3-10-1-3- بازده سهام Yield 68
3-10-1-4- بازده عملیاتی سهام ROA 68
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-10-1-5- نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم BV/MV 68
3-10-1-6- بازده غیرعادی هر سهمAR 69
3-10-2- متغیر مستقل 69
3-10-2-1- دقت پیشبینی سود Forecasting Accuracy[t-3,t-1] 69
3-10-3- متغیر کنترل 70
3-10-3-1 اندازه شرکتFirm size 70
3-10-3-2- رشد شرکت GROWTH 70
3-10-3-3- اهرم مالی (نسبت بدهی) LEVERAGE 71
3-10-3-4- کیو توبین Tobin’s Q 71
3-11- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضیههای پژوهش 71
3-11-1- آمار توصیفی و استنباطی………………………………………………………………………………………….72
3-11-2- نرمال بودن دادهها 72
3-11-3- بررسي همبستگي بين متغيرها 73
3-11-4- انواع مدلها 73
3-11-5- انتخاب الگوی مناسب برای برازش مدلهای رگرسیونی فرضیههای پژوهش 73
3-11-5-1- آزمون چاو يا F مقيد 73
3-11-5-2- آزمون هاسمن 73
3-11-6- مفروضات رگرسيون کلاسيک 73
3-11-7- خود همبستگي 77
3-11-7-1- آزمون دوربین – واتسون 77
3-11-8- نحوه تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيهها 79
3-11-9- رگرسيون لجستيك 79
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- دیباچه 83
4-2- آمار توصیفی و تحلیل آن 83
4-3- بررسي اعتبار مدل فرضیهها 84
4-3-1- بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته 85
4-3-2- بررسی همبستگی بین متغیرها 86
4-3-2-1- نتایج ماتریس همبستگی 86
4-3-3- برازش مدلها و آزمون فرضیههای پژوهش 87
4-3-3-1- برازش مدل اول پژوهش 88
4-3-3-1-1- انتخاب مدل مناسب 88
4-3-3-1-2- معناداری کل مدل 89
4-3-3-1-3- ضریب تعیین 89
4-3-3-1-4- آزمون دوربین-واتسون 89
4-3-3-1-5- ضریب VIF 90
4-3-3-2- برازش مدل دوم پژوهش 90
4-3-3-2-1- انتخاب مدل مناسب 91
4-3-3-2-2- معناداری کل مدل 92
4-3-3-2-3- ضریب تعیین 93
4-3-3-2-4- آزمون دوربین واتسون 93
4-3-3-2-5- تشخيص همساني واريانس 93
4-3-3-2-6- ضریب VIF 94
4-3-3-2-7- آزمون فرضیهی دوم پژوهش 94
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-3-3- برازش مدل سوم پژوهش 96
4-3-3-3-1- انتخاب مدل مناسب 96
4-3-3-3-2- تشخيص همساني واريانس 96
4-3-3-3-3- معناداری کل مدل 97
4-3-3-3-4- ضریب تعیین 98
4-3-3-3-5- آزمون دوربین-واتسون 98
4-3-3-3-6- ضریب VIF 98
4-3-3-3-7- آزمون فرضیهی سوم پژوهش 98
4-3-3-4- برازش مدل چهارم پژوهش 100
4-3-3-4-1- انتخاب مدل مناسب 100
4-3-3-4-2- تشخيص همساني واريانس 100
4-3-3-4-3- معناداری کل مدل 101
4-3-3-4-4- آزمون دوربین-واتسون 102
4-3-3-4-5- ضریب VIF 102
4-3-3-4-6- آزمون فرضیهی چهارم پژوهش 102
4-3-3-5- برازش مدل پنجم 103
4-3-3-5-1- انتخاب مدل مناسب 103
4-3-3-5-2- تشخيص همساني واريانس 104
4-3-3-5-3- معناداری کل مدل 104
4-3-3-5-4- ضریب تعیین 105
4-3-3-5-5- آزمون دوربین-واتسون 105
4-3-3-5-6- ضریب VIF 106
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-3-5-7- آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش 107
4-3-3-6- برازش فرضیه ششم 108
4-3-3-6-1-انتخاب مدل مناسب 108
4-3-3-6-2-جهت تشخيص همساني واريانس 108
4-3-3-6-3-معناداری کل مدل 108
4-3-3-6-4-ضریب تعیین 108
4-3-3-6-5-آماره دوربین واتسون 108
4-3-3-6-6-ضریب VIF 109
4-3-3-6-7-آزمون فرضیه ی ششم پژوهش 110
5- فصل پنجم: خلاصه، نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- دیباچه 112
5-2- اهم نتايج مدل و آزمون فرضيات به شرح زير بوده است 113
5-2-1- نتیجهی آزمون فرضیهی اول پژوهش 113
5-2-2- نتیجهی آزمون فرضیهی دوم پژوهش 114
5-2-3- نتیجهی آزمون فرضیهی سوم پژوهش 114
5-2-4- نتیجهی آزمون فرضیهی چهارم پژوهش 115
5-2-5- نتیجه آزمون پنجم پژوهش 115
5-2-6- نتیجه آزمون ششم پژوهش 116
5-3- پیشنهادهای پژوهش 117
5-3-1- پیشنهادهای برگرفته از نتایج پژوهش حاضر 117
5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 119
5-4- خلاصهی فصل 120
پیوستها
پیوست الف)لیست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی، بازده سهام