منابع مقاله درباره هوش معنوی، سبک های رهبری، وضعیت تحصیلی، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………… 16
2-2-2 معنویت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-2-2-2 رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت…………………………………………………………………….. 20
2-2-2-2 تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار ………………………………………………………………………. 22
3-2-2-2 تفاوت میان دین و معنویت ………………………………………………………………………………………. 23
3-2-2 هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
1-3-2-2 اجزاء هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………. 33
2-3-2-2 تعریف عملیاتی هوش معنوی …………………………………………………………………………………. 34
3-3-2-2 کاربرد هوش معنوی در محیط کار ……………………………………………………………………………. 35
4-3-2-2 ابعاد هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………….. 39
5-3-2-2 هوش معنوی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………………… 41
6-3-2-2 رشد هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………… 47
7-3-2-2 مولفه های هوش معنوی در اسلام …………………………………………………………………………… 49
8-3-2-2 نحوه سنجش هوش معنوی در افراد …………………………………………………………………………… 51
9-3-2-2 نحوه اندازه گیری هوش معنوی با استفاده از مدل ویگلور …………………………………………….. 54
4-2-2 رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
1-4-2-2 تعریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………… 55
2-4-2-2 مروری بر سبک های رهبری …………………………………………………………………………………….. 61
3-4-2-2 مفهوم موثق بودن ……………………………………………………………………………………………………. 67
4-4-2-2 ابعاد رهبری موثق …………………………………………………………………………………………………….. 74
1-4-4-2-2 خودآگاهی ……………………………………………………………………………………………………. 74
2-4-4-2-2 پردازش متعادل …………………………………………………………………………………………….. 75
3-4-4-2-2 جنبه های درونی اخلاق ………………………………………………………………………………… 76
4-4-4-2-2 شفافیت در روابط …………………………………………………………………………………………… 77
5-4-2-2رهبری موثق در محیط کار …………………………………………………………………………………………. 79
3-1 بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………… 81
1-3-2 تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-3-2 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 97
4-1 بخش سوم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 102
5-1 بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 105
6-1 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
2-3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………108
3-2 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 109
4-2 ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………… 110
5-2 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
6-2 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………….. 112
7-3 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
8-3 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………… 113
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114
10-3 تحلیل عاملی تاییدی …………………………………………………………………………………………………………………………. 115
11-3 تحلیل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………… 116
12-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
فصلچهارم : تجزيهوتحليلداده ها
1-4 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
2-4 توصيفويژگيهايجمعيت شناختياعضاينمونه ………………………………………………………………………………… 119
1-2-4 جنسيت ……………………………………………………………………………………………………………… 120
2-2-4 سن …………………………………………………………………………………………………………………….. 121
3-2-3 تجربه کاری…………………………………………………………………………………………………………… 122
4-2-3 وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………. 123
5-2-4 سطح سازمان …………………………………………………………………………………………………….. 124
3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 125
1-3-4 ضريبهمبستگيبينمتغيرهايپژوهش ………………………………………………………………… 125
2-3-4 ارزيابيبخشاندازه گيريمدل ………………………………………………………………………………. 126
1-2-3-4 تحليلعامليتاييديمتغير هوش معنوی ……………………………………………………………. 126
2-2-3-4 تحليلعامليتاييديمتغير رهبری موثق ……………………………………………………………… 127
1-3-3-4 مدلسازیمعادلاتساختاری ………………………………………………………………………………. 129
2-3-3-4 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 131
5-4 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
فصلپنجم: نتيجه گيريوپيشنهادات
1-5 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
2-5 بررسياجماليتحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………. 134
3-5 نتايجحاصلازآمارتوصيفي ………………………………………………………………………………………………………………… 134
4-5نتايجحاصلازآماراستنباطي ………………………………………………………………………………………………………………. 134
5-5 نتايجحاصلازفرضياتتحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. 135
6-5 نتيجهگيريوپيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………. 137
1-6-5 پيشنهاداتيبرايسازمانموردمطالعه ……………………………………………………………………………………. 138
2-6-5 پيشنهادهاييبرايتحقيقاتآتی ………………………………………………………………………………………….. 139
7-5 محدوديتهايوتنگناهايتحقيقحاضر …………………………………………………………………………………………….. 140
8-5 خلاصه فصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط اقتصادی، کاهش انتشار، جنوب ایران، گاز طبیعی Next Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، مدل مفهومی، ضریب تعیین، تحلیل عاملی تأییدی