پایان نامه با کلمات کلیدی ازدیاد برداشت، صادرات گاز، نفت و گاز، دبی جریان

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………..46
2-3-7- تزریق گاز همراه به چاه های نفت جهت ازدیاد برداشت…………………………………………………………………………………………………47
2-3-8- صادرات گاز همراه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
فصل سوم : طراحی سیستم های بازیابی گازهای ارسالی به فلر…………………………………………………………………………………………………….50
3-1- اصول اولیه بازیافت گاز فلر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2- عوامل موثر در طراحی سیستم بازیابی………………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-3- تعیین پارامترهای طراحی سیستم بازیابی گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………..55
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-1- ویژگی های عمومی خطوط فلر………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-3-2- تعیین ترکیب گازها در سیستم فلر………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3-3- تعیین دبی جریان گاز فلر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
3-3-4- محل قرار گرفتن اندازه گیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-5- تعیین سایر مشخصات سیستم فلر جهت طراحی سیستم بازیابی…………………………………………………………………………………..62
3-4- ملاحظات ایمنی در سیستم های بازیابی گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………….63
3-4-1- دسترسی به فلر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-4-2- جریان برگشتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3-4-3- ویژگی های گاز فلر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-5- ملاحظات طراحی سیستم های بازیافت گاز فلر……………………………………………………………………………………………………………………64
3-5-1- سایزینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-5-2- موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-5-3- اتصال فلر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-5-4- ممانعت از برگشت جریان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-5-5- کنترل سیستم بازیابی گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-6- الگوریتم طراحی سیستم های بازیابی گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………………68
3-7- فواید و نتایج حاصل از بازیافت گاز مشعل…………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل چهارم : ارائه روش بازیابی گازهای ارسالی به فلر با سیستم تراکم اجکتوری……………………………………………………………………..71
4-1- معرفی سیستم های اجکتوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-1- اساس عملکرد اجکتور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-1-2- مزایا، معایب و کاربردها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
4-1-3- کاربرد سیستم های اجکتوری در صنایع نفت و گاز………………………………………………………………………………………………………..79
4-1-4- سیستم بازیابی اجکتوری توسعه داده شده………………………………………………………………………………………………………………………86
4-2- محاسبات طراحی اجکتورها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
4-2-1- ساختار اجکتور ( منحنی های تجربی )……………………………………………………………………………………………………………………………88
4-2-2- تعیین نسبت سطح مقطع دیفیوزر و نازل………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-3- تحلیل و پیش بینی عملکرد اجکتورها………………………………………………………………………………………………………………………………….92
4-3-1- تئوری نظری و معادلات حاکم بر جریان سیال و نازل ها………………………………………………………………………………………………..93
4-3-2- مدلسازی تحلیلی یک بعدی اجکتور گاز……………………………………………………………………………………………………………………….104
فصل پنجم : آنالیز پالایشگاه شماره 2 تهران………………………………………………………………………………………………………………………………..120
5-1- معرفی واحد فرآیندی نمونه: پالایشگاه تهران…………………………………………………………………………………………………………………….121
5-1-1- اطلاعات جغرافیایی و آب و هوایی محل سایت…………………………………………………………………………………………………………….121
5-1-2- سوخت ها در پالایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
5-2- شرح فرآیند فلر پالایشگاه شمالی تهران…………………………………………………………………………………………………………………………….123
5-3- تعیین مشخصات گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاه تهران……………………………………………………………………………………………..126
5-3-1- ضایعات در پالایشگاه تهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………126
5-4- اصلاح شبکه فلرینگ و تغییرات مورد نیاز سیستم…………………………………………………………………………………………………………….130
5-4-1- تعیین ظرفیت و مشخصات سیستم بازیابی…………………………………………………………………………………………………………………..132
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-4-2- تعیین تکنولوژی مناسب جهت سیستم بازیافت……………………………………………………………………………………………………………133
5-4-3- محاسبات طراحی سیستم متراکم سازی جت کمپرسور گاز………………………………………………………………………………………..135
5-5- راهکارها و سناریوهای بکارگیری گاز فلر بازیافت شده………………………………………………………………………………………………………139
5-5-1- جنبه های فنی مرتبط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………139
5-5-2- راهکارها و سناریوها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142
فصل ششم : آنالیز اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..145
6-1-

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع قانون حاکم، داوری‌های تجاری بین‌المللی، تعهدات قراردادی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزیابی اقتصادی، روابط اقتصادی، تحلیل اقتصادی، ارزش اقتصادی