منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه منطقه، توسعه منطقه ای، سلسله مراتب، توسعه روستا

دانلود پایان نامه ارشد

دانشكده معماري و شهر

فهرست مطالب

مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل 1: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش 3
1-1- بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….4
1-2- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….6
1-3- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………6
1-4- اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………..7
1-5-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..7
1-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق…………………………………………………………………….8
1-7- پيشينه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ……………………………………………………………………………………….8
1-7-2- سابقه موضوع در ايران…………………………………………………………………………………………11
1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتي ………………………………………………………………………….12
1- 8- مشكلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………12
1-9- فرایند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………13

فصل 2 :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای 15
2-1- تعاريف ، مفاهيم و اصطلاحات كليدي…………………………………………………………………………16
2-1-1- نقش شهری ……………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-2- شهر کوچک …………………………………………………………………………………………………..17
2-1-3- توسعه……………………………………………………………………………………………………………..18
2-1- 4- منطقه……………………………………………………………………………………………………………..19
فهرست مطالب

2-1- 5- توسعه منطقه ای ……………………………………………………………………………………………….21
2-1- 6- حوزه پیرامونی- عملکردی …………………………………………………………………………………23
2-2-مفاهیم پایه………………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-1- سامانه منطقه ای ……………………………………………………………………………………………….25
2-2-2- ضرورت بررسی سامانه های منطقه ای……………………………………………………………………26
2-2-3-توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای…………………………………………………………………..27
2-3- بررسی دیدگاهها و نظرات………………………………………………………………………………………….28
2-3-1- نظریه مکان مرکزی ………………………………………………………………………………………….30
2-3-2- نظریه قطب رشد ( پرو )……………………………………………………………………………………. 31
2-3-3- نظريه عملكرد شهري درتوسعه روستايي………………………………………………………………32
2-3-4- نظريه مركز– پيرامون …………………………………………………………………………………….35
2-3-5-نظريه توسعه روستا– شهري…………………………………………………………………………………39
2-4- جمع بندی ونتیجه گیری از فصل دوم…………………………………………………………………………..41

فصل 3 : شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای43
3-1-دیدگاه های موجود درباره نقش شهرهاي كوچك در توسعه منطقهاي ……………………………… 44
3-1-1- شهرهاي كوچك ونقش آن درتوسعه مناطق پیرامون………………………………………………44
3-1-2- شهرهاي كوچك و تمركز زدايي……………………………………………………………………….48
3-1-3- شهرهاي كوچك وتعادل منطقه اي……………………………………………………………………..49
3-1-4- شهرهاي كوچك وتعادل بخشي به نظام اسكان جمعيت………………………………………….50
3-1-5- شهرهاي كوچك وتوسعه پايدارمنطقه اي…………………………………………………………….52
3-1-6- شهرهاي كوچك وجامعه مدني……………………………………………………………………….54
3-2- روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای…………………………………………………………………. 55
فهرست مطالب

3-2-1- قاعده رتبه – اندازه…………………………………………………………………………………………..55
3-2-2-مدل ضريب ويژگي…………………………………………………………………………………………. 55
3-2-3- مدل ضريب مركزيت………………………………………………………………………………………..56
3-2-4- ضریب کشش پذیری: ………………………………………………………………………………………56
3-2-5- روش ضریب مکانی : ……………………………………………………………………………………….56
3-2-6- روش میزان سنج نهادی گاتمن……………………………………………………………………………56
3-2-7-تحلیل شاخص های توسعه شهری…………………………………………………………………………57
3-3- تجربیات جهانی ……………………………………………………………………………………………………. 57
3-3- 1- چين ……………………………………………………………………………………………………………..57
3-3- 2- فیلیپین……………………………………………………………………………………………………………58
3-3- 3-ژاپن …………………………………………………………………………………………………………….. 59
3-3- 4- بنگلادش ………………………………………………………………………………………………………60
3 -3- 5- هند………………………………………………………………………………………………………………61
3-3- 6- نيجريه و تانزانيا……………………………………………………………………………………………… 61
3-3- 7- استرالیا…………………………………………………………………………………………………………..62
3-4- جمع بندي و نتيجه گيري از فصل سوم…………………………………………………………………………63

فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مطالعاتی 66
4-1- شناخت و تحلیل نظام شهری استان چهارمحال و بختیاری ………………………………………………. 67
4-1-1- آشنایی مقدماتی با استان…………………………………………………………………………………….67
4-1-2- شهرستان شهرکرد…………………………………………………………………………………………….67
4-1-3- تقسیمات سیاسی- اداری……………………………………………………………………………………67
4-1-4- تحولات کانون های جمعیتی استان……………………………………………………………………..70
فهرست مطالب

4-1-5- شبكه شهري استان…………………………………………………………………………………..73
4-1-6- ساختاركاركردي شبكه شهري……………………………………………………………………76
4-1-7- تحليل قاعده رتبه– اندازه…………………………………………………………………………..79
4-2- شناخت و تحلیل سازمان فضایی بخش سامان ………………………………………………………..84
4-2-1- موقعيت جغرافيايی بخش سامان ………………………………………………………………….85
4-2-2- ویژگی های اقلیمی……………………………………………………………………………………85
4-2-3- مطالعات جمعیتی- اجتماعی……………………………………………………………………….85
4-2-4- اوضاع اقتصادی منطقه……………………………………………………………………………….90
4-2-5- موقعیت ساختاری سكونت گاه هاي بخش سامان……………………………………………91
4-2-6- تجزیه و تحلیل شبکه راهها و ارتباطات فضایی……………………………………………….93
4-2-7- نظام سلسله مراتبي و سطوح عملكردي…………………………………………………………96
4-2-7-1- سطح بندی سکونت گاه ها بر اساس جمعیت ………………………………………….96
4-2-7-2- سلسله مراتب اداري و سياسي…………………………………………………………….100

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، سیستم حمل و نقل عمومی، تراکم جمعیتی، مسیر پیاده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تراکم جمعیتی، استان کرمانشاه، استان کرمان، علوم انسانی