منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، تاب آوری، روان شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………..21
2-1-5-1- دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات) ……………………………………………………………………21
2-1-5-2- دیدگاه ترکیبی (شخصیتی- اجتماعی- هیجانی) هوش هیجانی……………………………….23
2-1-6- مدل مختلط هوش هیجانی بار- آن…………………………………………………………………………24
2-1-6-1- مقیاسهای کلی یا ترکیبی EQ-I بار- آن (1997) ………………………………………………..24
2-1-7- مدل مختلط هوش هیجانی گلمن……………………………………………………………………………26
2-1-8- مقایسه مدلهای توانایی و ترکیبی هوش هیجانی……………………………………………………….28
2-1-9- اهمیت هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………….28
2-2- استرس شغلی………………………………………………………………………………………………………….30
2-2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..30
2-2-2- تاریخچه استرس …………………………………………………………………………………………………31
2-2-3- تعریف استرس…………………………………………………………………………………………………….32
2-2-4- تعاریفی در طبقه بندی اصطلاح استرس………………………………………………………………….33
2-2-5- وضع فعلي استرس…………………………………………………………………………………………….. 35
2-2-6- عوامل ایجاد کننده استرس…………………………………………………………………………………….36
2-2-6-1-فشار ………………………………………………………………………………………………………………36
2-2-6-2- ناکامی ……………………………………………………………………………………………………………37
2-2-6-3- واکنش در برابر ناکامی (پرخاشگری) …………………………………………………………………37
2-2-6-4- تعارض…………………………………………………………………………………………………………. 38
2-2-7- استرس شغلی …………………………………………………………………………………………………….39
2-2-8- نشانه های استرس شغلی ……………………………………………………………………………………..42
2-2-8-1- نشانه های روانی……………………………………………………………………………………………..42
2-2-8-2- نشانه های جسمانی………………………………………………………………………………………….42
2-2-8-3- نشانه های رفتاری……………………………………………………………………………………………43
2-2-9- ویژگی های شغل ………………………………………………………………………………………………..44
2-2-9-1- آهنگ کار ……………………………………………………………………………………………………..44
2-2-9-2- تکرار کار ……………………………………………………………………………………………………..44
2-2-9-3- نوبت کاری……………………………………………………………………………………………………..44
2-2-10- بررسی اثرات استرس شغلی………………………………………………………………………………..45
2-2-11- سه خصلت شخصیتی افراد مستعد استرس …………………………………………………………..48
2-2-12- عوامل استرس شغلی در محیط کار ……………………………………………………………………..49
2-2-12-1- شرایط کاری ………………………………………………………………………………………………..49
2-2-12-2- تراکم کاری…………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-12-3- ابهام نقش …………………………………………………………………………………………………….50
2-2-12-4- عدم امنیت شغلی……………………………………………………………………………………………50
2-2-12-5- مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………..51
2-2-12-6- روابط با زیر دستان ……………………………………………………………………………………….51
2-2-12-7- روابط با همکاران ………………………………………………………………………………………….51
2-2-12-8-ارزشیابی شدن به وسیله دیگران………………………………………………………………………..52
2-2-12-9- فناوری و خصیصه های مادی …………………………………………………………………………52
2-3- تاب آوری……………………………………………………………………………………………………………….53
2-3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..53
2-3-2- تاریخچه تاب آوری……………………………………………………………………………………………..54
2-3-3- حوزه های عملکردی تاب آوری……………………………………………………………………………55
2-3-4- تاب آوری از نظر تاریخی……………………………………………………………………………………..56
2-3-5- مدل هاي تاب آوري…………………………………………………………………………………………….58
2-3-5-1-مدل جبرانی……………………………………………………………………………………………………..59
2-3-5-2-مدل چالش………………………………………………………………………………………………………59
2-3-5-3-مدل عامل حفاظتی…………………………………………………………………………………………….60
2-4- شادکامی………………………………………………………………………………………………………………….62
2-4-1- تعاریف و مفاهیم شادکامی…………………………………………………………………………………….62
2-4-2- تاريخچه شادکامی ……………………………………………………………………………………………….64
2-4-3- جايگاه شادي در چهار چوب هيجانها ……………………………………………………………………66
2-4-4- شاخص هاي شادکامي …………………………………………………………………………………………67
2-4-4-1-حالت چهره – قيافه …………………………………………………………………………………………67
2-4-4-2-بيان احساسات شاد توسط خود فرد…………………………………………………………………….68
2-4-4-3-توجه به محتوي گفتار فرد …………………………………………………………………………………68
2-4-5- ديدگاه شناختي و شادکامي …………………………………………………………………………………..68
2-4-6- صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی………………………………………………….69
2-4-6-1-برون گرایی و روان نژندی ………………………………………………………………………………..70
2-4-6-2- مطلوبیت اجتماعی و وظیفه شناسی…………………………………………………………………..70
2-4-6-3-انعطاف پذیری …………………………………………………………………………………………………71
2-4-6-4-عزت نفس ………………………………………………………………………………………………………71
2-4-6-5- خوش بینی …………………………………………………………………………………………………….72
2-4-6-6-تداوم شادی …………………………………………………………………………………………………….73
2-4-7- جنبه های پنهان شادی …………………………………………………………………………………………75
2-4-8- دیدگاه های نظری در مورد شادکامی ……………………………………………………………………..78
2-4-8-1- دیدگاه لذت گرایی…………………………………………………………………………………………..78
2-4-8-2- دیدگاه معنوی………………………………………………………………………………………………….79
2-4-8-3- نظریه ی داینر و همکاران………………………………………………………………………………….81
2-4-8-4- نظریه ی آرگایل و همکاران ……………………………………………………………………………..81
2-4-9-دیدگاه های شناختی و شادی …………………………………………………………………………………82
2-4-10- دیدگاههای زمینه ای در مورد شادی ……………………………………………………………………84
2-4-10-1- نظریه روابط و فعالیتهای اجتماعی …………………………………………………………………..84
2-4-10-2- شادی در نظریه فروید…………………………………………………………………………………….85
2-4-10-3- نظریه تعادل حالات هیجانی …………………………………………………………………………..85
2-4-10-4- شادی در نظریه الیس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عزت نفس، برون گرایی، انعطاف پذیری، رضایت مندی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عزت نفس، لذت گرایی، رضایت از زندگی، روابط اجتماعی