پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل متحد، سازمان ملل، قانون مجازات، اصلاح مجرمان

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم: راهکارهاي پيشگيري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي
2-1- راهکارهاي پيشگيري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران 47
2-1-1- پيشگيري واکنشي يا کيفري 48
2-1-1-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 49
2-1-1-2- قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 54
2-1-1-3- قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 55
2-1-1-4- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 56
2-1-1-5 – ساير قوانين و مقررات موجود 57
2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336 58
2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351 60
2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابکاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي مصوب 1349 60
2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ايران به کنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مصوب 1352 61
2-1-1-5-5- قانون تصويب پروتکل جلوگيري از اعمال خشونت آميز در فرودگاه‌هايي که در خدمت هواپيمايي کشوري 62
2-1-1-5-6- قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردين 1320و اصلاحات بعدي.62
2-1-1-5-7- لايح? مبارزه با تروريسم 63
2-1-2- پيشگيري غير كيفري 64
2-1-2-1- پيشگيري اجتماعي 65
2-1-2-1-1- پيشگيري اجتماعي جامعه‌مدار 65
2-1-2-1-1-1- برنام? جامع توسع? تجارت الکترونيکي مصوب 1384 66
2-1-2-1-1-2- برنام? چهارم توسع? مرتبط به فناوري اطلاعات 67
2-1-2-1-1-3- قانون برنام? پنج سال? پنجم توسع? جمهوري اسلامي ايران 67
2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي 68
2-1-2-1-1-5- ابلاغي? مقام معظم رهبري دربار? سياست‌هاي کلي شبکه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي 69
2-1-2-1-1-6- مصوب? شوراي عالي اداري در خصوص اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبک? جهاني اطلاع رساني 69
2-1-2-1-1-7- سياست تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران 70
2-1-2-1-1-8- سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات مصوب 1384 70
2-1-2-1-2- پيشگيري اجتماعي رشدمدار 71
2-1-2-2- پيشگيري وضعي 72
2-1-2-2-1- اقدامات فنّي 73
2-1-2-2-1-1- تدابير فنّي پيشگيرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور 73
2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار ديوار آتشين 73
2-1-2-2-1-1-2- سيستم‌هاي تشخيص نفوذ 75
2-1-2-2-1-1-3- سيستم‌هاي پيشگيري از نفوذ 76
2-1-2-2-1-1-4- استفاده از برنامه‌هاي ضد ويروس 77
2-1-2-2-1-1-5- مستقل نمودن شبکه‌هاي کنترل و اداري 78
2-1-2-2-1-1-6- انجام سنجش نفوذپذيري 78
2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌هاي رمزگذاري 79
2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS 79
2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهينام? ديجيتال SSL 80
2-1-2-2-1-1-8- پالايش يا فيلترينگ 80
2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازي مرکز داده 81
2-1-2-2-1-1-10- طرح شبک? ملّي اطلاعات 82
2-1-2-2-1-1-11- اينترانت 82
2-1-2-2-1-1-12- توليد نرم افزارهاي بومي 83
2-1-2-2-1-1-12-1- سيستم عامل قاصدک 83
2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro) 83
2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوي پارسي جو 84
2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونيکي بومي 84
2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات 85
2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 85
2-1-2-2-2-2- سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 86
2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زيرساخت 87
2-1-2-2-2-4- سازمان فناوري اطلاعات 87
2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ويروس‌هاي صنعتي جاسوسي 88
2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سايبري 88
2-1-2-2-2-7- مرکز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخداد رايانه‌اي (ماهر) 88
2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غيرعامل 89
2-1-2-2-2-9- پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا 91
2-1-2-2-2-10- سازمان بررسي جرايم سازمان يافته 92
2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ايران 94
2-1-2-2-2-12- مركز ملّي فضاي مجازي 94
2-1-2-2-2-13- مؤسس? استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 95
2-1-2-2-2-13-1- استاندارد فناوري اطلاعات- فنون امنيتي-آيين کار مديريت امنيت اطلاعات………96
2-1-2-2-2-13-2- فناوري اطلاعات- فنون امنيتي- سامانه‌هاي مديريت امنيت اطلاعات- مرور کلي و واژگان 96
2-1-2-2-2-13-3- فناوري اطلاعات- فنون امنيتي- الزام‌هاي نهادهاي مميزي کننده و گواهي کننده سيستم‌هاي مديريت امنيت اطلاعات 97
2-1-2-2-2-13-4- فناوري اطلاعات- فنون امنيتي- سامانه‌هاي مديريت امنيت اطلاعات-الزامات 97
2-1-2-2-2-14- مرکز مديريت توسع? ملي اينترنت (متما) 98
2-1-2-2-2-15- گروه زير ساخت شبكه و امنيت فضاي تبادل اطلاعات 99
2-1-2-2-2-16- مرکز تحقيقات مخابرات ايران 100
2-2- راهکارهاي پيشگيري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در اسناد بين‌المللي 100
2-2-1- اقدامات پيشگيران? کيفري در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي 101
2-2-1-1- کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري 103
2-2-1-2 -کنوانسيون جلوگيري از بمب گذاري تروريستي 105
2-2-1-3- کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم 106
2-2-1-4- کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي از اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما 108
2-2-1-5- قطعنام? شمار?1373 شوراي امنيت 109
2-2-1-6- اعلامي? راجع به اقدامات ناظر به امحاي تروريسم بين‌المللي 109
2-2-1-7- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2005 110
2-2-1-8- بياني? يازدهمين نشست پيشگيري از جرايم و بسط عدالت کيفري سازمان ملل متحد در سال 2005 111
2-2-1-9- کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم 111
2-2-1-10- کنوانسيون منطقه‌اي سازمان همکاري‌هاي منطقه‌اي آسياي جنوبي 113
2-2-1-11- کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بين‌المللي 115
2-2-1-12- معاهد? همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم 117
2-2-1-13- کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم و پروتکل سال ???? الحاقي به آن 119
2-2-1-14- کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم 122
2-2-1-15- توصيه نامه‌ها و کنوانسيون جرايم سايبر شوراي اروپا 122
2-2-1-16- کنوانسيون سازمان کشورهاي آمريکايي راجع به پيشگيري و مجازات اعمال تروريستي 127
2-2-1-17- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبري و تلاش‌هاي ملي براي حفاظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس 128
2-2-1-18- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني در رابطه با امنيت سايبر 128
2-2-1-19- قطعنام? مبارزه با سوءاستفاد? جنايتکارانه از فناوري اطلاعات 129
2-2-1-20- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبر و حمايت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس 130
2-2-2- اقدامات پيشگيران? غير کيفري در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي 131
2-2-2-1- توصيه نامه‌هاي نشري? بين‌المللي سياست جنايي 131
2-2-2-2- دستورالعمل و توصيه نامه‌هاي سازمان همکاري و توسع? اقتصادي 133
2-2-2-3- هشتمين نشست سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين 137
2-2-2-4- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2006 138
2-2-3- اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي 138
2-2-3-1- اقدامات اتحادي? بين‌المللي مخابرات 138
2-2-3-2- گروه کاري اطلاعات و ارتباطات همکاري اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام 139
2-2-3-3- سازمان پليس جنايي بين‌الملل 140
2-2-3-4- گروه جي هشت 141
2-2-3-5- انجمن بين‌المللي حقوق جزا 141
2-2-3-6- سازمان امنيت و همکاري اروپا 142
2-2-3-7- مؤسس? بين‌المللي همکاري در مقابل تهديدات سايبري 143
2-2-3-8- سازمان ناتو 144
نتيجه گيري مباحث فصل………………………………………………………………………………………………………………… 144
فصل سوم: روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي
3-1- روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران 147
3-1-1- حمايت کيفري 148
3-1-1-1- حمايت کيفري ساده 149
3-1-1-1-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 150
3-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 155
3-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 156
3-1-1-1-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336 158
3-1-1-1-5- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351 159
3-1-1-1-6- قانون‌ کيفر بزه‌هاي مربوط به راه‌آهن مصوب 31 فروردين 1320و اصلاحات بعدي. 161
3-1-1-1-7- لايح? مبارزه با تروريسم 162
3-1-1-2 حمايت کيفري ويژه يا افتراقي 162
3-1-1-2-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 163
3-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 164
3-1-1-2-3- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336 164
3-1-1-2-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351 165
3-1-1-3- حمايت کيفري دنباله‌دار 165
3-1-1-3-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 166
3-2- روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در اسناد بين‌المللي 166
3-2-1- حمايت‌ کيفري 167
3-2-1-1- کنوانسيون جرايم سايبر شوراي اروپا 168
3-2-1-2- کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري 169
3-2-1-3- کنوانسيون جلوگيري از بمب گذاري تروريستي 170
3-2-1-4- کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم 171
3-2-1-5- کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي از اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما 172
3-2-1-6- قطعنام? شمار? 1373 شوراي امنيت 173
3-2-1-7- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2005 173
3-2-1-8- بياني? يازدهمين نشست پيشگيري از جرايم و بسط عدالت کيفري سازمان ملل متحد در سال 2005 174
3-2-1-9- کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم 174
3-2-1-10- کنوانسيون منطقه‌اي سازمان همکاري‌هاي منطقه‌اي آسياي جنوبي 175
3-2-1-11- کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بين‌المللي 176
3-2-1-12- معاهد? همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم 177
3-2-1-13- کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم و پروتکل سال ???? الحاقي به آن 178
3-2-1-14- کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم 180
3-2-1-15- کنوانسيون سازمان کشورهاي آمريکايي راجع به پيشگيري و مجازات اعمال تروريستي 180
3-2-1-16- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبري و تلاش‌هاي ملّي براي حفاظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس 181
3-2-1-17- قعنام? مبارزه با سوءاستفاد? جنايتکارانه از فناوري اطلاعات 181
3-2-1-18- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبر و حمايت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس 182
3-2-1-19- کنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 182
3-2-1-20- قطعنام? راجع به حمايت از قربانيان تخلفات فاحش بين‌المللي از قواعد بشر بين‌المللي و تخلفات جدي از حقوق بشردوستان? بين‌المللي 183

3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان 183
3-2-1-22- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان 183
3-2-1-23- نشست دهم سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان 184
3-2-1-24- پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت 184
3-2-2- حمايت‌هاي مدني 186
3-2-2-1- حمايت مادي 186
3-2-2-1-1- کنوانسيون پيشگيري از تروريسم شوراي اروپا 187
3-2-2-1-2- کنوانسيون منع حمايت مالي از تروريسم 187
3-2-2-1-3- توصيه نام? کميت? وزيران عضو اتحادي? اروپا براي حمايت از قربانيان جرايم 188
3-2-2-1-4- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2005 188
3-2-2-1-5- پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت 189
3-2-2-1-6- پيش نويس

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع سازمان ملل متحد، سازمان ملل، ارتکاب جرم، افراد بزهکار Next Entries دانلود مقاله با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، ارتکاب جرم، حقوق بشر