دانلود مقاله با موضوع سازمان ملل متحد، سازمان ملل، قانون مجازات، اصلاح مجرمان

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-1-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 49
2-1-1-2- قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 54
2-1-1-3- قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 55
2-1-1-4- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 56
2-1-1-5 – ساير قوانين و مقررات موجود 57
2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336 58
2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351 60
2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابکاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي مصوب 1349 60
2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ايران به کنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مصوب 1352 61
2-1-1-5-5- قانون تصويب پروتکل جلوگيري از اعمال خشونت آميز در فرودگاه‌هايي که در خدمت هواپيمايي کشوري 62
2-1-1-5-6- قانون کيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردين 1320و اصلاحات بعدي.62
2-1-1-5-7- لايح? مبارزه با تروريسم 63
2-1-2- پيشگيري غير كيفري 64
2-1-2-1- پيشگيري اجتماعي 65
2-1-2-1-1- پيشگيري اجتماعي جامعه‌مدار 65
2-1-2-1-1-1- برنام? جامع توسع? تجارت الکترونيکي مصوب 1384 66
2-1-2-1-1-2- برنام? چهارم توسع? مرتبط به فناوري اطلاعات 67
2-1-2-1-1-3- قانون برنام? پنج سال? پنجم توسع? جمهوري اسلامي ايران 67
2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي 68
2-1-2-1-1-5- ابلاغي? مقام معظم رهبري دربار? سياست‌هاي کلي شبکه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي 69
2-1-2-1-1-6- مصوب? شوراي عالي اداري در خصوص اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبک? جهاني اطلاع رساني 69
2-1-2-1-1-7- سياست تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران 70
2-1-2-1-1-8- سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات مصوب 1384 70
2-1-2-1-2- پيشگيري اجتماعي رشدمدار 71
2-1-2-2- پيشگيري وضعي 72
2-1-2-2-1- اقدامات فنّي 73
2-1-2-2-1-1- تدابير فنّي پيشگيرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور 73
2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار ديوار آتشين 73
2-1-2-2-1-1-2- سيستم‌هاي تشخيص نفوذ 75
2-1-2-2-1-1-3- سيستم‌هاي پيشگيري از نفوذ 76
2-1-2-2-1-1-4- استفاده از برنامه‌هاي ضد ويروس 77
2-1-2-2-1-1-5- مستقل نمودن شبکه‌هاي کنترل و اداري 78
2-1-2-2-1-1-6- انجام سنجش نفوذپذيري 78
2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌هاي رمزگذاري 79
2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS 79
2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهينام? ديجيتال SSL 80
2-1-2-2-1-1-8- پالايش يا فيلترينگ 80
2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازي مرکز داده 81
2-1-2-2-1-1-10- طرح شبک? ملّي اطلاعات 82
2-1-2-2-1-1-11- اينترانت 82
2-1-2-2-1-1-12- توليد نرم افزارهاي بومي 83
2-1-2-2-1-1-12-1- سيستم عامل قاصدک 83
2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro) 83
2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوي پارسي جو 84
2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونيکي بومي 84
2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات 85
2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 85
2-1-2-2-2-2- سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 86
2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زيرساخت 87
2-1-2-2-2-4- سازمان فناوري اطلاعات 87
2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ويروس‌هاي صنعتي جاسوسي 88
2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سايبري 88
2-1-2-2-2-7- مرکز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخداد رايانه‌اي (ماهر) 88
2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غيرعامل 89
2-1-2-2-2-9- پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا 91
2-1-2-2-2-10- سازمان بررسي جرايم سازمان يافته 92
2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ايران 94
2-1-2-2-2-12- مركز ملّي فضاي مجازي 94
2-1-2-2-2-13- مؤسس? استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 95
2-1-2-2-2-13-1- استاندارد فناوري اطلاعات- فنون امنيتي-آيين کار مديريت امنيت اطلاعات………96
2-1-2-2-2-13-2- فناوري اطلاعات- فنون امنيتي- سامانه‌هاي مديريت امنيت اطلاعات- مرور کلي و واژگان 96
2-1-2-2-2-13-3- فناوري اطلاعات- فنون امنيتي- الزام‌هاي نهادهاي مميزي کننده و گواهي کننده سيستم‌هاي مديريت امنيت اطلاعات 97
2-1-2-2-2-13-4- فناوري اطلاعات- فنون امنيتي- سامانه‌هاي مديريت امنيت اطلاعات-الزامات 97
2-1-2-2-2-14- مرکز مديريت توسع? ملي اينترنت (متما) 98
2-1-2-2-2-15- گروه زير ساخت شبكه و امنيت فضاي تبادل اطلاعات 99
2-1-2-2-2-16- مرکز تحقيقات مخابرات ايران 100
2-2- راهکارهاي پيشگيري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در اسناد بين‌المللي 100
2-2-1- اقدامات پيشگيران? کيفري در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي 101
2-2-1-1- کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري 103
2-2-1-2 -کنوانسيون جلوگيري از بمب گذاري تروريستي 105
2-2-1-3- کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم 106
2-2-1-4- کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي از اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما 108
2-2-1-5- قطعنام? شمار?1373 شوراي امنيت 109
2-2-1-6- اعلامي? راجع به اقدامات ناظر به امحاي تروريسم بين‌المللي 109
2-2-1-7- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2005 110
2-2-1-8- بياني? يازدهمين نشست پيشگيري از جرايم و بسط عدالت کيفري سازمان ملل متحد در سال 2005 111
2-2-1-9- کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم 111
2-2-1-10- کنوانسيون منطقه‌اي سازمان همکاري‌هاي منطقه‌اي آسياي جنوبي 113
2-2-1-11- کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بين‌المللي 115
2-2-1-12- معاهد? همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم 117
2-2-1-13- کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم و پروتکل سال ???? الحاقي به آن 119
2-2-1-14- کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم 122
2-2-1-15- توصيه نامه‌ها و کنوانسيون جرايم سايبر شوراي اروپا 122
2-2-1-16- کنوانسيون سازمان کشورهاي آمريکايي راجع به پيشگيري و مجازات اعمال تروريستي 127
2-2-1-17- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبري و تلاش‌هاي ملي براي حفاظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس 128
2-2-1-18- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني در رابطه با امنيت سايبر 128
2-2-1-19- قطعنام? مبارزه با سوءاستفاد? جنايتکارانه از فناوري اطلاعات 129
2-2-1-20- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبر و حمايت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس 130
2-2-2- اقدامات پيشگيران? غير کيفري در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي 131
2-2-2-1- توصيه نامه‌هاي نشري? بين‌المللي سياست جنايي 131
2-2-2-2- دستورالعمل و توصيه نامه‌هاي سازمان همکاري و توسع? اقتصادي 133
2-2-2-3- هشتمين نشست سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين 137
2-2-2-4- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2006 138
2-2-3- اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي 138
2-2-3-1- اقدامات اتحادي? بين‌المللي مخابرات 138
2-2-3-2- گروه کاري اطلاعات و ارتباطات همکاري اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام 139
2-2-3-3- سازمان پليس جنايي بين‌الملل 140
2-2-3-4- گروه جي هشت 141
2-2-3-5- انجمن بين‌المللي حقوق جزا 141
2-2-3-6- سازمان امنيت و همکاري اروپا 142
2-2-3-7- مؤسس? بين‌المللي همکاري در مقابل تهديدات سايبري 143
2-2-3-8- سازمان ناتو 144
نتيجه گيري مباحث فصل………………………………………………………………………………………………………………… 144
فصل سوم: روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي
3-1- روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران 147
3-1-1- حمايت کيفري 148
3-1-1-1- حمايت کيفري ساده 149
3-1-1-1-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 150
3-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 155
3-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 156
3-1-1-1-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336 158
3-1-1-1-5- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351 159
3-1-1-1-6- قانون‌ کيفر بزه‌هاي مربوط به راه‌آهن مصوب 31 فروردين 1320و اصلاحات بعدي. 161
3-1-1-1-7- لايح? مبارزه با تروريسم 162
3-1-1-2 حمايت کيفري ويژه يا افتراقي 162
3-1-1-2-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 163
3-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 164
3-1-1-2-3- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنايع نفت مصوب 16 مهر 1336 164
3-1-1-2-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دي ماه 1351 165
3-1-1-3- حمايت کيفري دنباله‌دار 165
3-1-1-3-1- قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 166
3-2- روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در اسناد بين‌المللي 166
3-2-1- حمايت‌ کيفري 167
3-2-1-1- کنوانسيون جرايم سايبر شوراي اروپا 168
3-2-1-2- کنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري 169
3-2-1-3- کنوانسيون جلوگيري از بمب گذاري تروريستي 170
3-2-1-4- کنوانسيون سرکوب حمايت مالي از تروريسم 171
3-2-1-5- کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي از اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما 172
3-2-1-6- قطعنام? شمار? 1373 شوراي امنيت 173
3-2-1-7- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2005 173
3-2-1-8- بياني? يازدهمين نشست پيشگيري از جرايم و بسط عدالت کيفري سازمان ملل متحد در سال 2005 174
3-2-1-9- کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم 174
3-2-1-10- کنوانسيون منطقه‌اي سازمان همکاري‌هاي منطقه‌اي آسياي جنوبي 175
3-2-1-11- کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمين? مبارزه با تروريسم بين‌المللي 176
3-2-1-12- معاهد? همکاري ميان دولت‌هاي عضو کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه يا تروريسم 177
3-2-1-13- کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا دربار? پيشگيري و مبارزه با تروريسم و پروتکل سال ???? الحاقي به آن 178
3-2-1-14- کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم 180
3-2-1-15- کنوانسيون سازمان کشورهاي آمريکايي راجع به پيشگيري و مجازات اعمال تروريستي 180
3-2-1-16- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبري و تلاش‌هاي ملّي براي حفاظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس 181
3-2-1-17- قعنام? مبارزه با سوءاستفاد? جنايتکارانه از فناوري اطلاعات 181
3-2-1-18- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبر و حمايت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس 182
3-2-1-19- کنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 182
3-2-1-20- قطعنام? راجع به حمايت از قربانيان تخلفات فاحش بين‌المللي از قواعد بشر بين‌المللي و تخلفات جدي از حقوق بشردوستان? بين‌المللي 183

3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان 183
3-2-1-22- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان 183
3-2-1-23- نشست دهم سازمان ملل متحد دربار? پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان 184
3-2-1-24- پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت 184
3-2-2- حمايت‌هاي مدني 186
3-2-2-1- حمايت مادي 186
3-2-2-1-1- کنوانسيون پيشگيري از تروريسم شوراي اروپا 187
3-2-2-1-2- کنوانسيون منع حمايت مالي از تروريسم 187
3-2-2-1-3- توصيه نام? کميت? وزيران عضو اتحادي? اروپا براي حمايت از قربانيان جرايم 188
3-2-2-1-4- راهبرد جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در سال 2005 188
3-2-2-1-5- پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت 189
3-2-2-1-6- پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010 190
3-2-2-1-7- کنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان جرم‌هاي خشونت بار 192
3-2-2-1-8- قطعنام? راجع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مکان کنترل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، ارتکاب جرم، افراد بزهکار