منبع پایان نامه ارشد درمورد اندازه شرکت، ارزش بازار، تقارن اطلاعاتی، شاخص های سنجش

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اس…………………………………………………………19
2-5- مزايای حاکميت شرکتی……………………………………………………………………………………………..20
2-6- اصول حاکميت شرکتی………………………………………………………………………………………………21
2-7- انواع شاخص های سنجش عملکرد…………………………………………………………………………….23
2-8- انواع سيستم های حاکميت شرکتی………………………………………………………………………………23
2-8-1- سيستم درون سازمانی……………………………………………………………………………………………24
2-8-2- سيستم برون سازمانی…………………………………………………………………………………………….26
2-9- شيوه های حاکميت شرکتی………………………………………………………………………………………..28
2-9-1- شفافيت……………………………………………………………………………………………………………….28
2-9-2- پاسخگويی…………………………………………………………………………………………………………..28
2-9-3- انصاف برخورد يکسان با سهامداران………………………………………………………………………..29
2-9-4- مسئوليت پذيری……………………………………………………………………………………………………29
2-10- تمرکز مالکيت به عنوان يکی از مهم ترين مکانيزم های حاکميت شرکتی……………………….29
2-11- نسبت سهامداران يا مالکان نهادی به عنوان يکی ديگر از مکانيزم های حاکميت شرکتی……31
2-12- نسبت شرکت های خانوادگی……………………………………………………………………………………32
2-13- اهميت حا کميت شرکتی در بازارهای مالی………………………………………………………………..33
2-14- بازيگران عرصه حاکميت شرکتی………………………………………………………………………………34
2-14-1- هيئت مديره ها……………………………………………………………………………………………………34
2-14-2- مديرعامل و تيم اجرايی شرکت…………………………………………………………………………….35
2-14-3- سهامداران………………………………………………………………………………………………………….35
2-14-4- مشتريان داخلی و خارجی شرکت…………………………………………………………………………35
2-14-5- قانون گذاران و ساير نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت……………………………………..36
2-15- حاکميت شرکتی در ايران…………………………………………………………………………………………36
2-16- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکميت شرکتی…………………………………………………………………….37
2-17- مالکيت شرکت ها…………………………………………………………………………………………………..39
2-18- تركيب مالكيت و حاكميت شركتي…………………………………………………………………………….39
2-19- تركيب مالكيت و سهامداري مديران…………………………………………………………………………..40
2-20- ساختار مالكيت……………………………………………………………………………………………………….40
2-21- مالکيت مديريتي (خانوادگی)……………………………………………………………………………………42
2-22- مالکيت نهادي………………………………………………………………………………………………………..45
2-23- مالکيت شركتي……………………………………………………………………………………………………….47
2-24- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)………………………………………………………………………….49
2- 25- بموقع بودن واهميت آن………………………………………………………………………………………….50
2-26- ويژگيهای کيفی اطلاعات مالی………………………………………………………………………………….52
2-27- چارچوب تنظيمی برای گزارشگری به موقع در ايران…………………………………………………..54
2-28- مفاهيم سود برای گزارشگری……………………………………………………………………………………56
2-29- عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع………………………………………………………………….. 57
2-30- اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………….57
2-31- اندازه شرکت و به موقع بودن سود……………………………………………………………………………59
2-32- شاخص های اندازه گيری شرکت……………………………………………………………………………..59
2-32-1- ميزان دارائيهای شرکت………………………………………………………………………………………..60
2-32-2- ميزان فروش شرکت……………………………………………………………………………………………60
2-32-3- ارزش بازار شرکت……………………………………………………………………………………………..60
2-32-4- تعداد پرسنل شرکت……………………………………………………………………………………………61
2-33- سودآوری(سود)……………………………………………………………………………………………………..62
2-33-1- نسبتهای سود آوری…………………………………………………………………………………………….62
2-34- عمرشرکت…………………………………………………………………………………………………………….63
2-35- بخش دوم: پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………….63
2-35-1- پيشينه داخلی……………………………………………………………………………………………………..63
2-35-2- پيشينه خارجی……………………………………………………………………………………………………68
2-37- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….74

فصل سوم: روش اجرای تحقيق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………76
3-2- روش کلی تحقيق……………………………………………………………………………………………………..76
3-3- جامعه آماری ونمونه آماری………………………………………………………………………………………..77
3-4- روش های گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………….77
3-5- ابزار تحقيق و موارد استفاده………………………………………………………………………………………78
3-6- مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………78
3-6-1- دسته بندی متغير ها……………………………………………………………………………………………….79
3-6-2- نحوه اندازه گيری متغير ها……………………………………………………………………………………..79
3-6-2-1- متغير مستقل…………………………………………………………………………………………………….79
3-6-2-1-1- مالکيت خانوادگی…………………………………………………………………………………………79
3-6-2-1-2- مالکيت نهادی………………………………………………………………………………………………79
3-6-2-1-3- مالکيت شرکتی…………………………………………………………………………………………….80
3-6-2-2- متغير وابسته……………………………………………………………………………………………………..80
3-6-2-2-1- به موقع بودن سود………………………………………………………………………………………..80
3-6-2-3- متغير های کنترلی……………………………………………………………………………………………..81
3-6-2-3-1- اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………..82
3-6-2-3-2- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………….82
3-6-2-3-3- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری……………………………………82
3-6-3- مدل کلی تحقيق……………………………………………………………………………………………………83
3-6-4- نحوه بدست آوردن رابطه بين متغير ها…………………………………………………………………….84
3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………………………….84
3-8- تحليل ماهيت و ويژگی های متغيرهای تحقيق………………………………………………………………85
3-9- آزمون های رگرسيون………………………………………………………………………………………………..85
3-10- روش های آماری……………………………………………………………………………………………………85
3-10-1- آمار توصيفی………………………………………………………………………………………………………85
3-10-2-

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ناصر خسرو، جهان اسلام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عالم مثال، تاریخ فلسفه، علوم انسانی، ایران باستان