پایان نامه با کلمات کلیدی دوران اسلامی، نقوش هندسی، نقش برجسته، دیوارنگاره

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم وتحقیقات و فنا وری
…………………………………………………………29
2-5- فلسفه‌ی وجودی و حکمت حضور زیورآلات در دوران اسلامی…………………………………………………32
2-6- پیشینه‌ی فلزکاری و تاریخچه‌ی زیورآلات در ایران در قرون اولیه‌ی اسلامی…………………………..35
2-7- مراکز فلزکاری دوره‌ی اسلامی در ایران…………………………………………………………………………………….44
2-8- جواهرات و زیورآلات…………………………………………………………………………………………………………………..46
2-9- جواهرساز، زرگر، نقره کار…………………………………………………………………………………………………………..52
2-10- قالگر و قال‌گری……………………………………………………………………………………………………………………….53
2-11- تجهیزات کارگاه زرگری…………………………………………………………………………………………………………..53
2-11-1- ابزار زرگری………………………………………………………………………………………………………………………….54
2-11-2- مواد اولیه لازم برای ساخت زیورآلات…………………………………………………………………………………56
2-12- تکنیک‌های ساخت وشکل‌دهی زیورآلات در دوران اسلامی…………………………………………………..57
2-12-1- قالب‌گیری باز……………………………………………………………………………………………64
2-12-2- قالب‌گیری بسته………………………………………………………………………………………. 64
2-13- تکنیک‌های تزیین اشیاء فلزی در دوران اسلامی……………………………………………………………………66
2-13-1- مهرکردن……………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-13-2- کنده‌کاری……………………………………………………………………………………………………………………………67
2-13-3- قلم‌زنی و حکاکی……………………………………………………………………………………………………………….67
2-13-4- فلزکوبی یا ترصیع‌کاری……………………………………………………………………………………………………….68
2-13-5- سیاه قلم……………………………………………………………………………………………………………………………..69
2-13-6- مشبک‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………70
2-13-7- آب کردن ( جوهر کردن یا جوهر کاری)……………………………………………………………………………70
2-13-8- مینا کاری…………………………………………………………………………………………………………………………….71
2-13-9- گوژ کاری…………………………………………………………………………………………………………………………….71
2-13-10- ملیله‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………72
2-13-11- خاتم‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………72
2-14- نقوش موجود در زیورآلات دوره‌ی اسلامی……………………………………………………………………………..75
2-14-1- نقوش اسلیمی……………………………………………………………………………………………………………………..77
2-14-2- نقوش هندسی…………………………………………………………………………………………………………………….77 2-14-3- نقوش کتیبه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………78
2-14-4- نقوش پیکره‌ای……………………………………………………………………………………………………………………79
2-14-5- نقوش نمادین……………………………………………………………………………………………………………………..80
2-14-6- نقوش مرکب……………………………………………………………………………………………………………………….81

فصل سوم: توصیف زیورآلات سه موزه‌ی1- موزه‌ی ملی ایران 2- موزه‌ی رضاعباسی 3- موزه‌ی متروپولیتن
3-1- زیورآلات دوران اسلامی تا پایان دوره‌ی سلجوقی……………………………………………………………………84
3-1-1- موزه‌ی ملی ایران………………………………………………………………………………………………………………….84
3-1-2- موزه‌ی رضاعباسی……………………………………………………………………………………………………………….103
3-1-3-موزه‌‌ی ‌متروپولیتن……………………………………………………………………………………………………………….125

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری
4-1- تحلیل آثار………………………………………………………………………………………………………………………………173
نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………192
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..197
فهرست منابع تصویر……………………………………………………………………………………………………………………….201
چکیده‌ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………202

فهرست جداول شماره‌ی صفحه
جدول شماره‌ی 1: زیورآلات در موزه‌ی ملی ایران…………………………………………………………………………….99
جدول شماره‌ی 2: زیورآلات در موزه‌ی رضا عباسی……………………………………………………………………….120
جدول شماره‌ی 3: زیورآلات در موزه‌ی متروپولیتن……………………………………………………………………….162
جدول شماره‌ی 4: تطبیق آثار………………………………………………………………………………………………………….187

فهرست تصاویر شماره‌ی صفحه
(تصویر2-1) بخشی از دیوارنگاره‌های بالاتیق تپه. ازبکستان……………………………………………………………..38
(تصویر2-2) بخشی از دیوارنگار پنجینک. یک زن اشرافی سغدی با تاج. طرحی از نقاشی‌های دیواری پنجینک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
(تصویر2-3) مجسمه‌ی گچی رنگارنگ……………………………………………………………………………………………….41
(تصویر2-4) طراحی سه گوشواره‌ی طلا…………………………………………………………………………………………….41
(تصویر2-5) کاسه لعاب‌دار منقوش، سفال مینایی، مکشوفه از کاشان……………………………………………..42
(تصویر2-6) نقش دو زن دوره ی سلجوقی بر کاسه‌ی مکشوفه از ساوه، با گوشواره و موبند…………….42
(تصویر2-7) طرح زن بیمار در حال خون گرفتن، در ته کاسه‌ی منتسب به ری، با موبند و گوشواره و گردن بند………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
(تصویر2-8) نقش دو زن دوره‌ی سلجوقی بر روی نقش برجسته‌ی گچی، ری………………………………….43
(تصویر2-9) آویز یا مدال طلا………………………………………………………………………………………………………………62
(تصویر3-1-1) گردنبند نقره. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه: 8416……………………………………………..85
(تصویر3-1-2) گردنبند زرین. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه 8635…………………………………………….86
(تصویر3-1-3) بازوبند سیمین. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه: 3494………………………………………….86
(تصویر3-1-4) بازوبند نقره. قرن 6-5 ه.ق/12-11م. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه 4470……….87
(تصویر3-1-5) دو جفت بازوبند نقره. موزه‌ی ملی ایران…………………………………………………………………….87
(تصویر3-1-6) دستبند نقره. موزه‌ی ملی ایران………………………………………………………………………………….88
(تصویر3-1-7) دستبند نقره‌ی زنجیری. موزه‌ی ملی ایران………………………………………………………………..88
(تصویر3-1-8) بازوبند طلا. ورامین. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه:3511……………………………………89
(تصویر3-1-9) دستبند طلا. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه:26018……………………………………………..89
(تصویر3-1-10) دستبند طلا. گرگان. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه:8545………………………………..90 (تصویر3-1-11) انگشتر زرین. گرگان. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه:8596………………………………..91 (تصویر3-1-12) انگشتر طلا با نگین لعل. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی موزه:8602…………………………..91 (تصویر3-1-13) انگشتر زرین. موزه‌ی ملی ایران. شماره‌ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فروشگاه اینترنتی، جستجوی اینترنتی، جستجوی اطلاعات، خرید آنی آنلاین Next Entries پایان نامه با کلید واژگان and، of، al، the