منبع پایان نامه درباره فروشگاه اینترنتی، تحلیل داده، خرید آنی آنلاین، عوامل داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله تحقیق 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4) اهداف تحقیق 6
1-5) سؤالات تحقیق 6
1-6) فرضیهها و مدل تحقیق 7
1-7) روششناسی تحقیق 8
1-7-1) نوع و روش تحقیق 8
1-7-2) جامعه آماری و روش نمونهگیری 8
1-7-3) ابزارگردآوری دادهها 8
1-7-4) روش تجزیه و تحلیل دادهها 8
1-8) تعریف متغیرهای تحقیق 9
1-9) نوآوری تحقیق 12
1-10) قلمرو تحقیق 12
1-10-1) قلمرو زمانی 12
1-10-2) قلمرو مکانی 13
1-10-3) قلمرو موضوعی 13
1-11) خلاصه و جمع بندی فصل 13
فصل دوم: ادبیات تحقیق 15
2-1) مبانی نظری تحقیق 16
2-1-1) مقدمه 16
2-1-2) خريد آنی 18
2-1-2-1) ماهیت خرید آنی 21
2-1-2-2) انواع خرید آنی 21
2-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی 22
2-1-2-3-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی 23
2-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی 27
2-1-2-3-3) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی 28
2-1-3) انگيزه لذتجوئی 30
2-1-3-1) انواع انگيزه لذتجوئی 33
2-1-4) آنیگرایی 34
2-1-4) تجارت الکترونیک 36
2-1-6) فروشگاه اینترنتی 37
2-1-6-1) محیط فروشگاه اینترنتی 38
2-1-6-1-1) محتوا فروشگاه اینترنتی 39
2-1-6-1-1-1) کیفیت اطلاعات 41
2-1-6-1-1-2) دقت اطلاعات 41
2-1-6-1-1-3) مرتبط بودن اطلاعات 41
2-1-6-1-1-4) نکاتی در مورد متون و اطلاعات 42
2-1-6-1-2) طرح فروشگاه اینترنتی 44
2-1-6-1-2-1) استراتژیهای طراحی وب سایت 46
2-1-6-1-2-1-1) استراتژی اطلاعاتی/ ارتباطی 46
2-1-6-1-2-1-2) استراتژی آنلاین/ معاملاتی 46
2-1-6-1-3) پیمایش فروشگاه اینترنتی 47
2-1-7) وبگردی منفعتگرایانه و لذتجویانه 50
2-1-7-1) مفهوم جستجو (پرسه زنی) 51
2-2-7) مدلهای مرتبط با خرید آنی 53
2-1-8-1) مدل مویوگاناتام و بکارت 53
2-1-8-2) مدل جیوتی بادگیان و ورما 57
2-1-8-3) مدل دهدشتي و مبرهن 60
2-2) پیشینه تحقیق 61
2-2-1) پیشینه تحقیقات داخلی 61
2-2-2) پیشینه تحقیقات خارجی 67
2-3) توسعه فرضیهها و ارائه مدل 83
2-4) خلاصه و جمع بندی فصل 88
فصل سوم: روششناسی تحقیق 90
3-1) مقدمه 91
3-2) روش تحقیق 91
3-2-1) جامعه آماری پژوهش 93
3-2-2) حجم نمونه و روش اندازه گیری 94
3-2-3) روش و ابزار گردآوری دادهها 95
3-2-4) روش تجزیهوتحلیل دادهها 96
3-3) روایی و پایایی 96
3-3-1) پایایی 97
3-3-2) روایی 97
3-4) نرم افزارهای تجزیهوتحلیل داده 99
3-5) خلاصه و جمع بندی فصل 99
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 100
4-1) مقدمه 101
4-2) آمار توصیفی 101
4-2-1) ویژگیهای جمعیت شناختی 101
4-3) آزمون نرمالبودن دادهها (کولموگروف-اسمیرنوف) 102
4-4) آزمون مدل مفهومی تحقیق 103
4-4-1) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) 104
4-4-1-1) بار عاملی شاخصها (سؤالهای پرسشنامه 104
4-4-1-2) ارزیابی پایایی مدل بیرونی 106
4-4-1-2-1) پایایی مرکب (CR) 106
4-4-1-2-2) ضریب آلفای کرونباخ 107
4-4-1-3) روایی مدل بیرونی 107
4-4-1-3-1) بررسی روایی همگرا 108
4-4-1-3-2) روایی واگرا 108
4-4-1-3-2-1) روش بارهای عاملی متقابل 109
4-4-1-3-2-2) روش فورنل- لارکر 112
4-4-2) ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی) 113
4-4-2-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t-value) 114
4-4-2-2) ضریب تعیین R2 (R Squars) 115
4-4-2-3) معیار اندازه تأثیر f^2 116
4-4-2-4) کیفیت پیش بینی کنندگی (Q^2) 117
4-4-2-5) معیارRedundancy 118
4-4-3) بررسی مدل کلی تحقیق 118
4-5) بررسی فرضیههای تحقیق 119
4-5-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیهها 120
4-6) مدل اصلاح شده تحقیق 121
4-7) مقایسه شاخصهای مدل اولیه و مدل اصلاح شده 123
4-8) خلاصه و جمع بندی فصل 124
فصل پنجم: خلاصه، نتیجهگیری و پیشنهادات 126
5-1) مقدمه 127
5-2) خلاصه پژوهش 127
5-3) مدل نهایی پژوهش 129
5-4) نتیجهگیریهای مبتنی بر فرضیههای پژوهش 129
5-5) پیشنهادهای کاربردی تحقیق 133
5-6) محدودیتهای تحقیق 136
5-7) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 137
5-8) خلاصه و جمع بندی فصل 137
منابع 138
پیوستها 145

فهرست جداول
جدول2-1) عوامل خارجی مؤثر بر خرید آنی 27
جدول2-2) عوامل داخلی مؤثر بر خرید آنی 30
جدول2-1) محرکها و عوامل مؤثر بر خرید آنی 56
جدول 2-2) مطالعات داخلی خرید آنی 65
جدول 2-3) مطالعات خارجی خرید آنی 76
جدول3-1) نحوه امتیازدهی به سؤالات پرسشنامه 95
جدول3-2) ترکیب سؤالات پرسشنامه 96
جدول3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ 97
جدول 3-4) منابع مقیاسهای سنجش 98
جدول 4-1) ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 102
جدول 4-2) آزمون نرمالبودن (کولموگروف-اسمیرنوف 103
جدول 4-5) بار عاملی متغیرهای آشکار 104
جدول 4-6) پایایی مرکب (CR 106
جدول 4-7) ضریب آلفای کرونباخ 107
جدول 4-8) میانگین واریانس استخراج شده (AVE 108
جدول 4-9) روش بارهای عاملی متقابل 109
جدول 4-10) دادههای اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل 112
جدول 4-10) جدول فورنل-لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم (AVE) 113
جدول 4-12) ضریب تعیین (R2) 116
جدول 4-13) اندازه اثر (f2) 117
جدول 4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی (Q2) 117
جدول 4-15) معیارRedundancy 118
جدول 4-16) بررسی فرضیات تحقیق 120
جدول 4-17) بارعاملی متغیرهای آشکار پس از اصلاح مدل 122
جدول 4-18) مقایسه شاخصهای مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش 123

فهرست شکلها
شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق 7
شکل 2-1) مدل مویوگاناتام و بکارت 53
شکل 2-2) مدل جیوتی بادگیان و ورما 57
شکل 2-3) مدل دهدشتي و مبرهن 60
شکل 2-4) مدل عملیاتی تحقیق 87
شکل3-1) فرآیند تحقیق 93
شکل 4-1) مدل اولیه پژوهش در حالت ضرایب استاندارد 114
شکل 4-2) مدل اولیهی پژوهش در حالت آماره های t هر مسیر 115
شکل 4-3) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد 121
شکل 4-4) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت آمارههای t هر مسیر 122
شکل 5-1) مدل نهایی پژوهش 129

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
در دهه1950هنگامی که مفهوم خرید آنی، تنها به عنوان یک مفهوم، پذیرفته شده بود، درکی بدین منوال گسترش یافته بود که خرید آنی یک مفهوم یک بعدی و ساده است. ادبیات آن زمان، خرید آنی را مترادف و برابر با خرید بدون برنامه ریزی میدانستند. این تعریف کم عرض و ساده، شاید نتیجه تحقیقات محدود در این حیطه، از جهت اینکه خرید آنی، مفهومی جدید در آن زمان بود. پیرون1 مطرح کرد که در طی آن زمان، خرید بیشتر از مصرفکننده، مورد توجه محققان بوده است. این دید به خرید آنی یک دهه بعد به درک کاملتری تکامل یافت (میرابی و تهرانی، 1392: 108).
با گذشت زمان، اهمیت تجارت الکترونیک به طور چشمگیری افزایش یافته است. با توجه به افزايش چشمگير استفاده از اينترنت در كشورمان، براي تولیدکنندگان و فروشندگانی كه ميخواهند تجارت الكترونيك خودشان را بهبود بخشند، ضروريست تا رفتارهاي خريد آنلاين مشتريان هدف خود را تعيين كرده و با توجه به آنها، راهبردهاي مناسب بازاريابي و فروش را اتخاذ كنند. با وجود اينكه اطلاعات دقيقي از حجم مبادلات آنلاينِ كشورمان در دست نيست، اما به گزارش روابط عمومي شركت پست جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 14/6/ 91 از ابتداي تلاش اين شركت در زمينه تجارت الكترونيكي در سال (1386) تاكنون، بيش از هفت ميليون سفارش خريد اينترنتي با ارزش نزديك به 900 ميليارد ریال مبادله شده است. همين مورد به تنهايي مي تواند نشاندهنده گسترش محبوبيت اين گونه مبادلات در ميان مردم كشورمان باشد. مبحث خريدهاي آني آنلاين نيز از اين رو در كشورمان حائز اهميت ويژه اي است.
مطالعات پيشين، رفتارهاي خريد را با در نظر گرفتن رفتارهايي با فرآيندي منطقي بررسي كردهاند، درحالي كه مطالعات اروگلو و همكاران2 (2003) حاكي از آنست كه بيش از 50 درصد خريدها كه از آن دسته ميتوان به خريدهاي اينترنتي اشاره كرد، اتفاقي و بدون طي فرآيند منطقي و تنها بر اثر برخي محركها انجام ميشوند. از اين رو بررسي راههايي كه بتوان با تمركز بر اين گونه خريدها (خریدهای آنی) به سودهي بيشتر فروشگاههاي اينترنتي انديشيد، امري لازم و ضروري است.
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته میشود. بدین منظور پس از بیان مساله و اهمیت موضوع، اهداف و سوالات تحقیق بیان میشوند. سپس کاربرد تحقیق و قلمرو زمانی و مکانی آن مورد بررسی قرار میگیرند. در پایان نیز تعریف مفاهیم و اصطلاحات را خواهیم داشت.
1-2) بیان مسئله تحقیق
خرید آنی نیمه پنهان رفتار مصرف کننده است که فروشندگان ماهر میتوانند با استفاده از محرکهای مختلف، بدان دست یافته و میزان فروش خود را بالا ببرند. عوامل مؤثر و فعالكننده خريد آني را ميتوان به طور گسترده به دو طبقه اصلي تقسيم نمود: عوامل داخلي وعوامل خارجي. عوامل خارجي به آن دسته محركهاي كه توسط خرده فروشان براي تحريككردن مصرفكنندگان به خريد بيشتر به كار گرفته ميشوند، اشاره دارد و میتوان به محرکهایی مثل ظاهر و محیط فروشگاه ، ظاهر و بسته بندی کالا، معروفیت و خوشنامی برند کالا، تبلیغات مؤثر، وضعیت اقتصادی جامعه و … اشاره کرد. علاوه بر عوامل خارجي، عوامل داخلي نيز، تاثير قابل توجه اي بر تمايل خريد آني مصرفكنندگان دارند و بیشتر به عوامل شخصیتی (مثل اعتماد به نفس، آنی گرایی و..) مرتبط میشوند (بیتی و فرل3، 1997: 173). مفهوم خريد آني به عنوان خريدي ضرورتأ در فروشگاه در حال تبدیل به خرید آنی آنلاین میباشد. به دلیل شیوع خرید آنی آنلاین در فروشگاههای اینترنتی، مطالعات دانشگاهی روی این گونه خرید در طی چندسال اخیر افزایش یافته است. با این حال هنوز در ايران خرید آنلاین به نحو مطلوب در بین افراد جامعه شایع نشده است و فروشگاههای اینترنتی هم توجه کمی به محرکهایی که باعث خرید آنلاین و همچنین خرید آنی آنلاین میشوند، کردهاند در حالی که خریدهای آنی برای فروشگاههای اینترنتی بسیار مهم هستند و در صورتی که بتوانند فروش خود را از طریق خریدهای آنی افزایش دهند، به سودآوری بسیار خوبی دست خواهند یافت. با این وجود تحقيقات قابل تأملي براي بررسي عوامل مرتبط با رفتار خريد آنی خدمات و كالاها توسط مصرفكنندگان بصورت آنلاين، انجام نشده است.
عوامل مختلفی از جمله انگیزههای لذتجویانه، محیط فروشگاه، وبگردی و… بر خرید آنی آنلاین تأثیر میگذارند. محققان در بسیاري از مطالعات انجام شده درباره انگیزش افراد در خرید آنلاین، انگیزههاي لذتجویانه را از انگیزههاي منفعتگرایانه یا سوداگريانه متمایز نمودهاند (تو، لیائو و لین، 2007: 778)4. انگیزههاي منفعتگرایانه، عاقلانه، نقادانه و هدفمند هستند. افرادي که چنین انگیزههایی دارند معمولا در جستجوي کالایی مناسب با قیمتی معقول هستند. در کنار انگیزههاي سوداگري، انگیزههاي لذت جویی قرار دارند. دلیلی که مصرفکنندگان لذتطلب را به خرید وادار میکند، به شکلی ساده، لذتی است که از فرآیند خرید کردن میبرند. آنها در جستجوي شادي، لذت بردن، سرگرمی و خوشگذرانی هستند و این احساس را درخرید کردن مییابند. در حالیکه بازدیدکنندگان با انگیزههاي منفعتگرایانه میبایست از طریق استدلالهاي منطقی قانع شوند، خریداران لذتطلب، از طریق عواطف و محركهاي احساسی به یک خریدار واقعی تبدیل میشوند. لذتجویی اشاره به خشنودی و لذتی است که مشتری در هنگام خرید بدست میآورد و به طور مستقیم با حالت روحی و خلق و خوی او در ارتباط است (بیتی و فرل، 1998: 175). امروزه شيوع خريد لذتجويانه در بازار و عدم وجود اطلاعات کافی در مورد این گونه خرید، دليل افزايش تحقيقات دانشگاهي در مورد اين موضوع ميباشد. در دنياي رقابتي امروز اين مهم به نظر ميرسد كه توجه به مشتري و نيازها و سلايقش يك امر ضروري تلقي نمود. اغلب مصرفكنندگان دلايل لذتجويانه خريد را نسبت به دلايل فايده باور آن ترجيح داده اند كه اين مطلب درمورد نسل جوان به راحتي قابل مشاهده ميباشد (تو، لیائو و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، جامعه آماری، احساس امنیت، استان گیلان Next Entries پایان نامه رایگان درباره احساس امنیت، راهنمایی و رانندگی، مکان یابی، طبیعت گردی