پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، احساس امنیت، جاذبه های گردشگری، صومعه سرا

دانلود پایان نامه ارشد

3-3-4-4 رطوبت 47
3-3-4-5 حداکثر و حداقل رطوبت 48
3-3-5 منابع آب 48
3-3-6 خاک 49
3-3-6-1 تیپ کوهها 49
3-3-6-2 تیپ اراضی دشت های رسوبی 50
3-3-6-3 تیپ اراضی پست وشور 51
3-3-6-4 تیپ اراضی شن های روان: 51
3-3-7 پوشش گیاهی 51
3-3-7-1 طبقه بندی پوشش جنگلی ناحیه غرب استان گیلان 52
3-3-8 ويژگي هاي اجتماعي- جمعيتي 53
3-3-9 ويژگي هاي اقتصادي 54
3-3-10 نیروی انسانی و اشتغال 54
3-3-10-1 شاغیلن بخش های خدمات و صنعت و کشاورزی 55
3-3-10-2 تعداد بهره برداران بخش کشاورزی 55
3-3-11 کشاورزی 55
3-3-12 صنایع 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، یافته های تحقیق
4-1 جاذبه های گردشگری ناحیه مطالعاتی 57
4-1-1 جاذبه های گردشگری شهرستان انزلی 57
4-1-2 شهرستان شفت 73
4-1-3 شهرستان ماسال 78
4-1-4 شهرستان تالش 84
4-1-5 شهرستان آستارا 94
4-1-6 جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا 106
4- 2 خصوصیات کمی و کیفی گردشگری 115
4- 3 خدمات و امکانات مرتبط با گردشگری در ناحیه مطالعاتی 130
4-4 پایگاههای گردشگری و اقامتگاههای گردشگران درغرب گیلان 138
4-4-1 نام هتلهای شهرستان بندرانزلی 138
4-4-2 هتلها و اقامتگاههای شهرستان تالش 144
4-4-3 شهرستان ماسال 146
4-4-4 اماكن اقامتي و تفريحي  شهرستان رضوانشهر 149
4-4-5 مراکز اقامتی شهرستان فومن 149
4-4-6 اقامتگاه شلمه جار سیاهمزگی شهرستان شفت 150
4-4-7 مشخصات واحدهای پذیرایی و رستورانهای شهر صومعه سرا 150
4-5 پایگاههای راهنمایی رانندگی در ناحیه مطالعاتی 158
4-6 دامنه وحدود فعالیتهای راهنمایی ورانندگی 158
4-6-1 تناسب بین موقعیت و خدمات ارائه شده 159
4-7 ارزیابی عملکرد پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری 161
4-7-1 احساس امنیت و چگونگی آن از دید گردشگران 161
4-7-2 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری 162
4-7-3 نقش پلیس در امنیت گردشگری 163
4-7-4 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان 164
4-7-5 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان 165
4-7-6 میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان 166
4-7-7 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما 167
4-7-8 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری 168
4-7-9 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی 169
4-7-10 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر 170
4-8 میزان تخلفات رانندگی 171
4-9 تعداد و پراکنش پایگاههای پلیس 171
4-9-1 پایگاه پلیس راه در ملاسرا (فومنات) 172
4-9-2 توزیع زمانی خدمات پلیس راه 172
4-10 نقش امنیت در رونق گردشگری ناحیه مطالعاتی 172
4-10-1 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر 174
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 بحث و نتیجه گیری 176
5-2 پاسخ فرضیه ها 179
5-3 پیشنهادات 183
منابع و مآخذ 184

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 تقسيمات سياسي شهرستان هاي مورد مطالعه به تفكيك بخش، دهستان و مساحت 37
جدول 3-2 بارندگی ماهانه و سالانه ایستگاه های منتخب ( 1378-1388) 38
جدول 3-3 متوسط دمای ماهانه ایستگاه های منتخب( 1378-1388) 38
جدول 3-4 میانگین ماهانه رطوبت در ایستگاه های منتخب (1378-1388) 39
جدول 3-5 تعداد و درصد جمعیت 39
جدول 3-6 حداکثر تعداد نمونه روش مورگان 42
جدول 4-1 جاذبه های زیارتی – مذهبی شهرستان شفت 77
جدول 4-2 نوع جنسیت پاسخ دهندگان 115
جدول 4-3 گروههای سنی پاسخ دهندگان 116
جدول 4-4 میزان تحصیلات پاسخ گویان 117
جدول 4-5 تعدادافراد خانوار 118
جدول 4-6 میزان درآمد ماهیانه 119
جدول 4-7 دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری 120
جدول 4-8 نقش عوامل تاثیر گذار در اقامت گیلان 121
جدول 4-9 مکان اقامت گردشگران 122
جدول 4-10 طول زمان اقامت به روز 123
جدول 4- 11 چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان 124
جدول 4- 12 میزان رضایت از سفر به گیلان 125
جدول 4-13 مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان 126
جدول 4-14 میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه 127
جدول 4-15 میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان 128
جدول 4-16 علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان 129
جدول 4-17 برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه 131
جدول 4-18 برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه 132
جدول 4-19 برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه 133
جدول 4-20 تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه 134
جدول 4-21 برخورداری از خدمات فرهنگی ورزشی در شهرستانهای مورد مطالعه 135
جدول 4-22 برخورداری از خدمات سیاسی و اداری در شهرستانهای مورد مطالعه 136
جدول 4-23 برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستانهای مورد مطالعه 137
جدول 4-24 گزارش آماري از ظرفيت ماهانه واحد هاي اقامتي استان گيلان (به تفكيك شهرستان) – سال 1391 154
جدول 4-25گزارش اقامت کنندگان در مراکز اقامتی ثابت و موقت غرب گیلان به تفکیک از( 25 اسفند تا 15 فرودین) 1393 155
جدول 4-26 درصد اشغال تخت مراکز اقامتی ثابت (تحت پوشش اداره کل ) 29 اسفند 1392 الی15 فروردین 1393 155
جدول 4-27 گزارش مقايسه اي اقامت كنندگان در مراكز اقامتي استان گيلان – نوروز 92 و 1393 156
جدول 4-28گزارش آماري از گردشگران ورودي به واحدهاي اقامتي(تحت پوشش اداره كل)استان گيلان طي سال 86-1391 156
جدول 4-29 گزارش آماري از گردشگران ورودي به واحد هاي اقامتي(تحت پوشش اداره كل)استان گيلان طي سال 86-1391 157
جدول 4-30 مناسب بودن مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان 159
جدول 4-31 مناسبت و کافی بودن خدمات جاده ای 160
جدول 4-32 احساس امنیت از گردشگری در گیلان 161
جدول 4-33 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری 162
جدول 4-34 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران 163
جدول 4-35 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان 164
جدول 4-36 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان 165
جدول 4-37 میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان 166
جدول 4-38 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما 167
جدول 4-39 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری 168
جدول 4-40 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی 169
جدول 4-41 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر 170
جدول 4-42 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان 173
جدول 4-43 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر 174
جدول 5-1 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر 179
جدول 5-2 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری 180
جدول 5-3 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران 181
جدول 5-4 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان 182

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 نوع جنسیت پاسخ دهندگان 115
نمودار 4-2 گروههای سنی پاسخ دهندگان 116
نمودار 4-3 میزان تحصیلات پاسخ گویان 117
نمودار 4-4 تعدادافراد خانوار 118
نمودار 4-5 میزان درآمد ماهیانه 119
نمودار 4-6 دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری 120
نمودار 4-7 نقش عوامل تاثیر گذار در اقامت گیلان 121
نمودار 4-8 مکان اقامت گردشگران 122
نمودار 4-9 طول زمان اقامت به روز 123
نمودار 4- 10 چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان 124
نمودار 4-11 میزان رضایت از سفر به گیلان 125
نمودار 4-12 مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان 126
نمودار 4-13 میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه 127
نمودار 4-14 میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان 128
نمودار 4-15 علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان 129
نمودار 4-16 برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه 131
نمودر 4-17 برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه 132
نمودار 4-18 برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه 133
نمودار 4-19 تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه 135
نمودار 4-20 مناسب بودن مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان 159
نمودار 4-21 مناسبت و کافی بودن خدمات جاده ای 160
نمودار 4-22 احساس امنیت از گردشگری در گیلان 161
نمودار 4-23 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری 162
نمودار 4-24 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران 163
نمودار 4-25 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان 164
نمودار 4-26 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان 165
نمودار 4-27 میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان 166
نمودار 4-28 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما 167
نمودار 4-29 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری 168
نمودار 4-30 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی 169
نمودار 4-31 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر 170
نمودار 4-32 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان 173
نمودار 4-33 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر 174
نمودار 5-1 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر 179
نمودار 5-2 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری 180
نمودار 5-3 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران 181
نمودار 5-4 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان 182

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
شکل 4-1 نمایی از پناهگاه حیات وحش سرخانکل 58
شکل 4-2 نمایی از بوستان بلوار ساحلی قدس 59
شکل 4-3 نمایی از موج شکن های شرق و غرب جدید 60
شکل 4-4 نمایی از مناره انزلی 61
شکل 4-5 نمایی از پل غازیان 62
شکل 4-6 نمایی از ساحل انزلی 63
شکل 4-7 نمایی جزئیات کاخ میان پشته 64
شکل 4-8 ارزش فراغتی و جهانگردی تالاب انزلی 65
شکل 4-9 منطقه آزاد بندر انزلی 65
شکل 4-10 نمایی از مناطق کوهستانی فومن 66
شکل 4-11 نمایی از ییلاق زودلَ سَر 67
شکل 4-12 نمایی از ییلاق کوربار ماسوله 68
شکل 4-13 نمایی از ییلاق اندره 68
شکل 4-14 نمایی از قلعه رودخان 70
شکل 4-15 معماری ماسوله 71
شکل 4-16 نمایی از آبشار لارچشمه 72
شکل 4-17 نمایی از آبشار ماسوله 73
عکس 4-18 نمایی از غار آویشو در شهرستان ماسال 81
تصویر 4-19 نمايي از دهستان ييلاقي ارده واقع در شمال غرب شهرستان 81
تصویر 4-20 آبشار ویسادارنمای بالا وآبشار ویسادارنمای روبرو 82
تصویر 4-21 نهالستان پیلمبرا در شهرستان رضوانشهر 83
تصویر 4-22 پارک جنگلی گیسوم در جنگلهای گیسوم 84
عکس 4-23 نمایی از منطقه سیاه داران شهرستان تالش 85
عکس 4-24 نمایی از کاخ ییلاقی سردار امجد 86
عکس 4-25 نمایی از مسجد تاریخی آق اولر 86
عکس 4-26 نمایی از محوطه باستانی و ییلاق تول 87
عکس 4-27 نمایی ازحمام قدیمی مریان 88
عکس 4-28 نمایی ازمنطقه ییلاقی سوباتان شهرستان تالش 89
عکس 4-29 نمایی از قلعه تاریخی ودیدنی صلصال 90
عکس 4-30 نمایی از آبشار ورزان در شهرستان تالش 91
عکس 4-31 نمایی ازآتشکده ايسپيه مزگت در شهرستان تالش 92
عکس 4-32 نمایی از آبشار زمرد در شهرستان تالش 93
عکس 4-33 نمایی از بقعه آقا سید علی کیا 94
عکس 4-34 نمایی از بقعه شیخ تاج‌الدین محمد خیوی 95
عکس 4-35 نمایی ازامامزاده ابراهیم وقاسم در شهرستان آستارا 96
عکس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع هنر معاصر، زیبایی شناسی، ادبیات نمایشی، مجسمه سازی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کارشناسی ارشد، هنر و معماری، سیستم کار، پایان نامه ها