پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، تحلیل مسیر

دانلود پایان نامه ارشد

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجت
6-1) تعریف واژه‬ها و اصطلاح‬های تخصصی تحقیق 11
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه 15
2-1) بخش اول: مبانی نظری 15
2-1-1) اخلاق 15
2-1-1-1) تعریف اخلاق 16
2-1-1-2) انواع اخلاق در سازمان‬ها 20
2-1-2) کار 26
2-1-2-1) تعریف کار 27
2-1-2-2) تفاوت کار و حرفه 28
2-1-3) اخلاقکار 29
2-1-3-1)تعریف اخلاق‬کار 29
2-1-3-2) ابعاد اخلاق‬کار 31
2-1-3-3) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاق‬کار 34
2-1-3-4) عوامل مؤثر بر رعایت اخلاقکاری 36
2-1-3-5) اخلاق‬کار در ایران 40
2-2-1) هوش 42
2-2-1-1) تعریف هوش 42
2-2-1-2) انواع هوش در سازمان‬ها 43
2-2-3) تعریف هوش سازمانی 47
فهرست مطالب (ادامه)
عنوان صفحه
2-2-3-1) ابعاد هوش سازمانی 48
2-2-3-2) عناصر هوش سازمانی 51
2-2-3-3) توانمندسازهای کلیدی هوش سازمانی 52
2-2-3-4) اهمیت و ضرورت استفاده از هوش سازمانی 53
2-3-1) رفتار شهروندی سازمانی 55
2-3-1-1) تعریف رفتار شهروندی سازمانی 55
2-3-1-2) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 57
2-3-1-3) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 58
2-2) بخش دوم: سوابق تحقیق 60
2-2-1) تحقیقات داخلی 60
2-2-1-1) تحقیقات داخلی پیرامون اخلاق‬کار 60
2-2-1-2) تحقیقات داخلی پیرامون هوش سازمانی 65
2-2-1-3) تحقیقات داخلی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاقکار و هوش سازمانی 67
2-2-2) تحقیقات خارجی 68
2-2-2-1) تحقیقات خارجی پیرامون اخلاقکار 68
2-2-2-2) تحقیقات خارجی پیرامون هوش سازمانی 72
2-2-2-3) تحقیقات خارجی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاقکار و هوش سازمانی 75
2-3) بخش سوم: چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 85
فصل سوم: روشها و ابزار تحقیق
مقدمه 88
3-1) روش تحقیق 88
3-2) جامعه آماري 89
3-3) حجم نمونه و روش نمونه‬گیری 90
3-4) ابزار جمعآوری داده 91
3-4-1) روایی 93
3-4-2) پایایی 93
3-5) روش گردآوری داده 95
3-6) ابزار و روش تجزيه و تحليل دادهها 95
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه 97
فهرست مطالب (ادامه)
عنوان صفحه
4-1) ویژگیهای جمعیتشناختی افراد جامعه 97
4-1-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار 97
4-1-2) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار 98
4-1-3) توزیع فراوانی و درصد گروههای سنی افراد نسبت به کل آمار 100
4-2) تحلیل توصیفی ویژگیهای افراد مورد بررسی 101
4-2-1) شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 101
4-3) تحلیل استنباطی فرضیه‬های پژوهش 102
4-3-1) بررسی وضعیت اخلاق‬کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 102
4-3-2) بررسی وضعیت ابعاد اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 103
4-3-2-1) بررسی وضعیت ابعاد اخلاقکار 103
4-3-2-2) بررسی وضعیت ابعاد هوش سازمانی 104
4-3-2-3) بررسی وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 105
4-3-3) بررسی نحوه ارتباط متغیرهای پژوهش 105
4-3-4) بررسی ارتباط میان ابعاد متغیرهای پژوهش 106
4-3-4-1) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاقکار 107
4-3-4-2) بررسی ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی 108
4-3-4-3) بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 109
4-3-4-4) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاقکار و رفتار شهروندی سازمانی 110
4-3-4-5) بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی 110
4-3-4-6) بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاقکار و هوش سازمانی 112
4-3-5)ترسیم مدل اصلی تحقیق و نیکویی برازش مدل 114
4-3-6) بررسی میزان تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی 121
4-3-6-1) تأثیر ویژگی جنسیت بر متغیرهای مورد مطالعه 121
4-3-6-2) تأثیر ویژگی سن بر متغیرهای مورد مطالعه 122
4-3-6-3) تأثیر ویژگی تحصیلات بر متغیرهای مورد مطالعه 122
4-4) یافته‬های جانبی 124
4-4-1) بررسی میزان تأثیر ابعاد متغیرها 124
4-4-1-1) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد چهارگانه متغیر اخلاقکار 124
4-4-1-2) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هفت‬گانه متغیر هوش سازمانی 128
4-4-1-3) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد پنج‬گانه متغیر رفتار شهروندی سازمانی 131
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات
فهرست مطالب (ادامه)
عنوان صفحه
مقدمه 136
5-1)خلاصه تحقيق 137
5-2) نتيجهگيري 138
5-2-1) وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز 139
5-2-2) نحوه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی 140
5-2-3) نحوه ارتباط ابعاد اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 141
5-2-4) تفسیر مدل اصلی تحقیق 142
5-2-5) تأثیر ویژگیهای جمعیتشناختی بر اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 142
5-3) محدوديتهاي تحقيق 143
5-4) پیشنهادهای تحقیق 144
5-4-1) پيشنهادهای عمومي تحقيق 144
5-4-2) پيشنهادهایی به محقّقين و پژوهشگران آينده 147
منابع و مآخذ 149
الف) منابع فارسي 149
ب) منابع غیرفارسی 157
پیوستها 165
پیوست شماره 1: پرسشنامه پژوهش 165
پیوست شماره 2: ضرایب آلفای کرونباخ 169
پیوست شماره 3: ضرایب تی تک نمونهای برای سنجش وضعیت متغیرها 171
پیوست شماره 4: ماتریس همبستگی متغیرها 172
پیوست شماره 5: آمارههای نیکویی برازش مدل لیزرل 173
پیوست شماره 6: بررسی وضعیت عوامل جمعیت شناختی 174
پیوست شماره 6-1: بررسی وضعیت عامل جنسیت 174
پیوست شماره 6-2: بررسی وضعیت عامل سن 175
پیوست شماره 6-3: بررسی وضعیت عامل تحصیلات 176
پیوست شماره 7: ضرایب تحلیل مسیر 178
پیوست شماره 7-1: ضرایب تحلیل مسیر اخلاق‬کار 178
فهرست مطالب (ادامه)
عنوان صفحه
پیوست شماره 7-2: ضرایب تحلیل مسیر هوش سازمانی 179
پیوست شماره 7-3: ضرایب تحلیل مسیر رفتار شهروندی سازمانی 180

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1) تعاریف مختلف از اخلاق 18
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی 78
جدول 2-3) خلاصه تحقیقات خارجی 82
جدول 3-1) تفکیک جامعه آماری بر اساس واحدها و تعداد کارکنان 91
جدول 3-2) تفکیک سؤال‬های پرسشنامه بر اساس ابعاد اخلاقکار 91
جدول 3-3) تفکیک سؤال‬های پرسشنامه بر اساس ابعاد هوش سازمانی 91
جدول3-4) تفکیک سؤال‬های پرسشنامه بر اساس ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 92
جدول3-5) امتيازدهي به سؤال‬ها در طيف پنج گزینه‬ای ليكرت 92
جدول3-6) ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد 92
جدول 4-1) تعداد افراد بر حسب جنسیت 98
جدول 4-2) تعداد افراد بر حسب تحصیلات 99
جدول 4-3) تعداد افراد بر حسب گروه سنی 100
جدول 4-4) شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 101
جدول 4-5) نتایج بررسی وضعیت متغیرهای اصلی با استفاده از آزمون تی – تک نمونه‬ای 102
جدول 4-6) نتایج بررسی وضعیت ابعاد چهارگانه اخلاق‬کار با استفاده از آزمون تی – تک نمونه‬ای 103
جدول 4-7) نتایج بررسی وضعیت ابعاد هفت‬گانه هوش سازمانی با استفاده از آزمون تی – تک نمونه‬ای 104
جدول 4-8) نتایج بررسی وضعیت ابعاد پنج‬گانه رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از آزمون تی – تک نمونه‬ای 104
جدول 4-9) ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 106
جدول 4-10) ماتریس همبستگی ابعاد اخلاقکار 107
جدول 4-11) ماتریس همبستگی ابعاد هوش سازمانی 108
جدول 4-12) ماتریس همبستگی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 109
جدول 4-13) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاقکار و رفتار شهروندی سازمانی 110
جدول 4-14) ماتریس همبستگی میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی 111
جدول 4-15) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاقکار و هوش سازمانی 114
جدول 4-16) ماتریس کوواریانس میان ابعاد 118
جدول 4-17) آمارههای نیکویی برازش مدل 118
فهرست جدولها (ادامه)
عنوان صفحه
جدول 4-18) تأثیر عامل جنسیت بر اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 121
جدول 4-19) تأثیر عامل سن بر اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 122
جدول 4-20) تأثیر سطح تحصیلات بر اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 122
جدول 4-21) تأثیر سطح تحصیلات بر هوش سازمانی (آزمون توکی) 122
جدول 4-22) اثرات مستقیم ابعاد چهارگانه اخلاقکار 125
جدول 4-23) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روح جمعی و مشارکت در کار 126
جدول 4-24) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دلبستگی و علاقه به کار 126
جدول 4-25) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روابط سالم و انسانی در محل کار 127
جدول 4-26) اثرات مستقیم ابعاد هفتگانه هوش سازمانی 128
جدول 4-27) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دانش کاربردی 129
جدول 4-28) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد سرنوشت مشترک 130
جدول 4-29) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد فشار عملکرد 130
جدول 4-30) اثرات مستقیم ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی 132
جدول 4-31) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد جوانمردی و مروت 133
جدول 4-32) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد نوع دوستی 134

فهرست شکل‬ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 2-1) ابعاد هوش سازمانی 50
شکل 2-2) مدل مفهومی ارتباط اخلاق‬کار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی 86
نمودار 4-1) تعداد افراد بر حسب جنسیت 98
نمودار 4-2) تعداد افراد بر حسب تحصیلات 99
نمودار 4-3) تعداد افراد بر حسب گروه سنی 100
نمودار 4-4) مدل برازش شده اخلاق‬کار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی (ارزش تخمینی) 119
نمودار 4-5) مدل برازش شده اخلاق‬کار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی
(ارزش t) 120
نمودار 4-6) تحلیل مسیر ابعاد چهارگانه اخلاق‬کار 125
نمودار 4-7) مدل تحلیل مسیر اخلاق‬کار با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد 127
نمودار 4-8) تحلیل مسیر ابعاد هفت‬گانه هوش سازمانی 129
نمودار 4-9) مدل تحلیل مسیر هوش سازمانی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد 131
نمودار 4-10) تحلیل مسیر ابعاد پنج‬گانه رفتار شهروندی سازمانی 132
نمودار 4-11) مدل تحلیل مسیر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد 134

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در یک نگاه کلی تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن بررسی وضعیت رفتارهای مناسب در محیط کار که سبب بالارفتن کارایی و اثربخشی سازمانی می‬گردد؛ از قبیل درجه مناسب اخلاق‬کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی؛ ارتباط میان این رفتارها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بدیهی است شناخت این‬گونه عوامل، که مدیریت را در کنترل و اداره نیروی انسانی سازمان یاری می‬رساند، به تحقق اهداف سازمانی و متعاقباً رشد و توسعه اجتماعی تسریع خواهد بخشید و نه تنها برای سازمان نافع بوده بلکه برای عمومیت جامعه نیز مفید واقع خواهد شد.
به طور کلي در اين فصل بـه تحریر کلّيات تحقيق در قالب موضوعات مختلف پرداخته می‬شود؛ ترتیب ارائه موضوعات بدین صورت است که در ابتدا مسأله تحقيق و اهميت و ضرورت آن بیان می‬شود؛ سپس اهداف، روش، محدودیت‬ها، قلمرو و فرضیه‬های تحقیق بیان می‬گردد. در انتها نیز تعاريف عملياتي واژههاي تحقيق ارائه مي‬شوند.
1-1) مسأله تحقیق
انسان، به عنوان اشرف مخلوقات الهی صاحب اخلاق‬ها و منش‬های متفاوتی است، آنگونه که نه تنها در محیط و شرایط مختلف خُلقیات گوناگونی دارد، بلکه در یک محیط نیز ممکن است رفتارهای متفاوتی از خود ابراز نماید. خُلق و خوی انسان برگرفته از روح اوست. آن آفریده‬ای که حضرت حق در وصفش فرمود:
وَ یَسئَلوُنَکَ عَنِ الرُّوحُ قُلِ الرّوُحُ مِن اَمرِ رَبّی وَ ما اوُتیتُم مِنَ العِلمِ اِلاّ قَلیلا 1
(سوره مبارکه بنی اسرائیل، آیه‬ی 85)
روح انسان تحت تأثیر شرایط مختلف و پیچیده ای قرار دارد که بسیاری از آنها مطابق فرموده خداوند ناشناخته مانده است. امّا امروزه مبرهن است که از جمله عوامل مؤثر بر روح انسان ویژگی ها و شرایط محیطی است که با تغییر و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مصرف‌کننده، صنایع‌دستی، تلفن همراه، نفت و گاز Next Entries منبع پایان نامه درباره صنایع‌دستی، بازار هدف، امکان‌سنجی