منبع پایان نامه درباره جاذبه‌های گردشگری، جاذبه های گردشگری، نفت و گاز، حوزه نفوذ

دانلود پایان نامه ارشد

a
……………………………………………………..33
2-9-4- تاریخچه گردشگری در لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………..34
فصل سوم: مشخصات جغرافیائی شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………35
3-1- موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان گيلان و شهرستان لاهيجان…………………………………………………………..36
3-2- مشخصات محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………38
3-2-1- دماي هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-2-2-رطوبت نسبي هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2-3- بارندگي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-4- تعداد روزهاي يخبندان……………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3-مشخصات اجتماعی و جمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3-1- نحوه توزيع جمعيت در منطقه گيلان…………………………………………………………………………………………………………42
3-3-2- ميزان جمعيت شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………….43
3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………………………………………44
3-3-4- تركيب جنسي جمعيت لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………….45
3-3-5- تركيب سنی جمعيت لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………..47
3-4-مشخصات تاریخی، فرهنگی و هنری………………………………………………………………………………………………………………49
3-4-1- اوضاع تاريخي منطقه گيلان و لاهيجان……………………………………………………………………………………………………..49
3-4-2- شناخت اقوام ساكن………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-4-3- شناخت مذهب مردمان……………………………………………………………………………………………………………………………52
3-4-4- ميزان باسوادي………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-4-5- شناخت الگوهاي رفتاري…………………………………………………………………………………………………………………………54
3-4-6- شناخت مناسبت‌های فرهنگي و مذهبي……………………………………………………………………………………………………..54
3-5- مشخصات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-5-1- ساختار اقتصادي استان گيلان…………………………………………………………………………………………………………………..58
3-5-2-بررسي قيمت زمين و ساختمان در لاهيجان………………………………………………………………………………………………..59
3-5-3- شناسايي الگوهاي مالكيت در شهر……………………………………………………………………………………………………………60
3-5-4- بررسي مشاركت مردم و مديريت شهري لاهيجان……………………………………………………………………………………….60
3-6- مشخصات فضایی-کالبدی…………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-6-1-وضع ارتباطات در منطقه گيلان…………………………………………………………………………………………………………………61
3-6-2- بررسي كيفيت ابنيه و مکان‌های تاريخي لاهيجان………………………………………………………………………………………..61
3-6-3-شناخت تراكم ساختماني………………………………………………………………………………………………………………………….62
3-6-4- دسترسی‌ها در شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………….62
3-6-5- شناسايي الگوهاي معماري و مسكن………………………………………………………………………………………………………….62
3-6-6- سيماي شهر لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-6-7-بافت و سازمان فضايي شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………………………….66
3-6-8-شناخت عناصر مهم شهري……………………………………………………………………………………………………………………….68
3-6-9- بازشناسي تنگناها و نيازهاي كالبدي شهر…………………………………………………………………………………………………..69
فصل چهارم: قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………..70
4-1- جاذبه های گردشگری شهر لاهیجان……………………………………………………………………………………………………………….71
4-1-2- جاذبه‌های فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-1-2-1- بناها و آثار تاريخي لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………71
4-1-2-2- جاذبه‌های مردم شناختي………………………………………………………………………………………………………………………85
4-1-2- جاذبه‌های اکوتوریستی…………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-1-2-1- جاذبه‌های گردشگري طبيعي در حوزه نفوذ شهر لاهيجان…………………………………………………………………………87
4-1-2-2- جاذبه پارک‌ها و فضاهاي سبز داخل شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………..91
4-2- قابلیت‌های گردشگری شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………94
4-2-1- وضعیت زیرساخت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………94
4-2-1-1- وضعيت راه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….94
4-2-1-1-1- کميت راه‌های مناطق موردمطالعه………………………………………………………………………………………………………96
4-2-1-1-2- کيفيت راه‌های مناطق موردمطالعه……………………………………………………………………………………………………….97
4-2-1-2- وضعيت پایانه‌های مسافربري………………………………………………………………………………………………………………..98
4-2-1-3- وضعيت ساير امکانات زيربنايي تا ورودي منطقه نمونه (برق، آب، گاز، تلفن و غيره) …………………………………99
4-2-1-3-1- ارتباطات تلفني (مخابرات) ……………………………………………………………………………………………………………..99
4-2-1-3-۲- آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
4-2-1-3-۳- برق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2-1-3-۴- نفت و گاز……………………………………………………………………………………………………………………………………105
4-2-2- تأسيسات اقامتي گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………108
4-2-۳- تسهيلات و امکانات خدماتي منطقه………………………………………………………………………………………………………….109
4-2-۴- وضعيت بهره‌برداری از جاذبه‌های منطقه……………………………………………………………………………………………………112
4-2-۵- وضعيت مديريت و نيروي انساني گردشگري…………………………………………………………………………………………….112
۴-3- اقتصاد گردشگري منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………….112
۴-3-۱- بررسي و تحليل

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع امام صادق، دانشگاه امام صادق(ع)، جهان اسلام، دانشگاه تهران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی صحیفه سجادیه، امر به معروف، دانشگاه تهران، علی بن الحسین