تحقیق درباره مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اس……………………………………………………. 43
1-14-5)مکانیسم عمل اریترومایسین……………………………………………………………………………………… 44
1-14-6)کاربردهای اریترومایسین و مشتقات آن………………………………………………………………………. 45
1-14-7)موارد منع مصرف اریترومایسین………………………………………………………………………………… 48
1-14-8)عوارض جانبی اریترومایسین……………………………………………………………………………………. 48
1-14-9) انواع در دسترس……………………………………………………………………………………………………. 49
1-15)میکروارگانیسم های صنعتی………………………………………………………………………………………….. 49
1-16)جداسازی و نگهداری میکروارگانیسم‌ها…………………………………………………………………………. 50
1-17)جداسازی میکروارگانیسم‌های مناسب از محیط……………………………………………………………….. 51
1-18)کلکسیون‌های کشت…………………………………………………………………………………………………….. 52
1-19)نگهداری میکروارگانیسم‌ها…………………………………………………………………………………………… 53
1-19-1)نگهداری در دمای پایین…………………………………………………………………………………………… 53
1-19-1-1) نگهداری روی محیط‌کشت شیب‌دار حاوی آگار…………………………………………………….. 53
1-19-1-2)نگهداری با استفاده از روش ژرف انجمادی……………………………………………………………. 54
1-19-1-3)نگهداری در نیتروژن مایع…………………………………………………………………………………….. 55
1-19-2)نگهداری در حالت بدون آب……………………………………………………………………………………. 55
1-19-2-1)نگهداری در خاک……………………………………………………………………………………………….. 56
1-19-2-2)نگهداری در سیلیکاژل…………………………………………………………………………………………. 56
1-19-2-3)نگهداری در سلولز……………………………………………………………………………………………… 57
1-19-2-4)نگهداری در آب مقطر…………………………………………………………………………………………. 57
1-19-2-5)نگهداری در روغن……………………………………………………………………………………………… 57
1-19-2-6) لیوفیلیزه کردن…………………………………………………………………………………………………… 58
1-20) محیط کشت تخمیر صنعتی…………………………………………………………………………………………. 59
1-21) نیازهای غذایی میکروارگانیسم‌ها………………………………………………………………………………….. 61
1-21-1) کربن……………………………………………………………………………………………………………………. 62
1-21-1-1) عوامل موثر بر انتخاب منبع کربن…………………………………………………………………………. 62
1-21-2) نیتروژن ……………………………………………………………………………………………………………. 63
1-21-3) هیدروژن و اکسیژن………………………………………………………………………………………………… 65
1-21-4) مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………………… 65
1-22) تنظیم‌کننده‌های متابولیکی…………………………………………………………………………………………… .66
1-23) ضد کف‌ها………………………………………………………………………………………………………………… 66
1-24) طراحی و فرمول‌بندی محیط کشت………………………………………………………………………………. 67
1-25) فرایند تخمیر تولید آنتی‌بیوتیک …………………………………………………………………………………….68
1-25-1) مراحل کلیدی فرایند تولید یک نوع آنتی‌بیوتیک …………………………………………………………68
1-25-2) بخش‌های اصلی فرآیند تخمیری……………………………………………………………………………… 68
1-25-3) تهیه مایع تلقیح و فرایند توسعه آن…………………………………………………………………………… 74
1-25-4) مرحله بذر (Seeding )………………………………………………………………………………………….. 77
1-25-5) مرحله نهایی (مرحله تولید)…………………………………………………………………………………….. 79
1-25-6) تکنولوژی تخمیر آنتی‌بیوتیک………………………………………………………………………………….. 82
1-25-6-1) تخمیر شیک فلاسک………………………………………………………………………………………….. 82
1-25-6-2) فرمانتورهای همزندار…………………………………………………………………………………………. 83
1-25-7) تاثیر دما بر فرایند تخمیر آنتی‌بیوتیک………………………………………………………………………… 84
1-25-7-1) انتقال حرارت و کنترل دما………………………………………………………………………………….. 86
1-25-8) تاثیر pH روی متابولیسم سلول………………………………………………………………………………….87
1-25-9) مرحله شناسایی و استخراج محصول………………………………………………………………………… 89
فصل دوم: مروری بر متون گذشته
پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 91
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1) میکروارگانیسم مورد استفاده………………………………………………………………………………………….. 97
3-2) معرف‌های رنگی مورد استفاده ……………………………………………………………………………………… 97
3-3) مواد لازم برای سنجش غلظت اریترومایسین……………………………………………………………………. 97
3-3-1) تهیه بافر pH 9.6…………………………………………………………………………………………………….. 97
3-3-2) تهیه بافر pH 4.2…………………………………………………………………………………………………….. 98
3-3-3) تهیه کلرفرم اشباع از بافر pH 9.6 و بافر pH 9.6اشباع از کلرفرم…………………………………. 98
3-3-4) تهیه محلول برمو فنل بلو…………………………………………………………………………………………… 99
3-4) محیطهای کشت اسپوریزاسیون……………………………………………………………………………………… 100
3-4-1) محیط اسپورزایی…………………………………………………………………………………………………….. 100
3-4-1-1) باز کردن آمپول لیوفیلیزه………………………………………………………………………………………. 103
3-4-2) آزمایش ها با محیط‌کشت صنعتی برای تولید اریتروماسین……………………………………………..103
3-4-2-1) مرحله بذر‌دهی (Seeding)………………………………………………………………………………….. 103
3-4-2-1-1)تعیین pH هر کدام از ارلن‌ها…………………………………………………………………………….. 105
3-4-2-1-2) تعیین وزن تر بیومس (PMW )……………………………………………………………………….. 105
3-4-2-1-3)بررسی محیط‌های کشت از لحاظ آلودگی ( Contamination test )……………………… 106
3-4-2-2) مرحله تخمیر……………………………………………………………………………………………………….108
3-5) میزان اوره اضافه شده به محیط کشت تخمیر……………………………………………………………………109
3-5-1) اوره………………………………………………………………………………………………………………………..109
3-6) تجهیزات مورد استفاده در آزمایش ها …………………………………………………………………………….113
3-7) روش تهیه سوسپانسیون اسپوری…………………………………………………………………………………….113
3-8) روش سنجش غلظت اریترومایسین در نمونه های تخمیری………………………………………………..114
3-8-1) روش HPLC……………………………………………………………………………………………………………114
3-8-1-1) مقدمه ای بر کروماتوگرافی…………………………………………………………………………………….114
3-8-1-2) فاز ساکن و فاز متحرک…………………………………………………………………………………………118
3-8-1-3) اطلاعات حاصل از یک کروماتوگرام……………………………………………………………………….119
3-8-1-4) کاربردهای کیفی…………………………………………………………………………………………………..120
3-8-1-5) آنالیز کمی……………………………………………………………………………………………………………120
3-8-1-5-1) روش استاندارد خارجی(External Standard)……………………………………………………..120
3-8-1-5-2) روش افزایش استاندارد (Standard

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، ابزارهای مالی، اندیشه اسلامی، حقوق مدنی Next Entries تحقیق درباره مورفولوژی، قیمت تمام شده، فیزیولوژی