دانلود پایان نامه درمورد سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، روش نمونهگیری

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………. 45
2-8-1- انواع سیستمهای اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………………… 46
2-8-2- سیستمهای سطح عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………….. 46
2-8-3- سیستمهای سطح دانشی ………………………………………………………………………………………………………….. 47
2-8-4- سیستمهای سطح مدیریت ……………………………………………………………………………………………………….. 47
2-8-5- سیستمهای سطح استراتژیک …………………………………………………………………………………………………… 48
2-8-6- پایگاه داده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
2-8-7- سیستم پردازش عملیات (TPS) ………………………………………………………………………………………………. 50
2-8-8- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) …………………………………………………………………………………………….. 51
2-8-9- سیستم پشتیبانی تصمیمگیری (DSS) ……………………………………………………………………………………. 51
2-8-10- سیستمهای خبره (ES) ………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-9- بکارگیری فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
2-9-1- سخت افزار …………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-9-2- نرم افزار ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
2-9-3- شبکهها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-9-4- ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-10- هزینههای کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-10-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
2-11- تاریخچهای از هزینههای کیفیت ………………………………………………………………………………………………………… 60
2-12- مفهوم هزینههای کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-12-1- مفهوم کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-12-2- ابعاد کیفیتی خدمات ………………………………………………………………………………………………………………. 66
2-13- هزینههای کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-14- تعاریف هزینههای کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 71
2-15- دلایل اهمیت هزینههای کیفیت ………………………………………………………………………………………………………… 73
2-16- مدلهای مختلف هزینههای کیفیت …………………………………………………………………………………………………… 75
2-16-1- مدل مویس و راجرسون ………………………………………………………………………………………………………….. 75
2-16-2- مدل نیکس ……………………………………………………………………………………………………………………………… 76
2-16-3- مدل کوه یخی …………………………………………………………………………………………………………………………. 76
2-16-4- روش BSC ………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
2-16-5- مدل فایگنبام (P-A-F) …………………………………………………………………………………………………………… 78
2-16-6- قانون 1-10-100 …………………………………………………………………………………………………………………… 79
2-16-7- مدل کرازبی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
2-16-8- مدل هزینه فرصت …………………………………………………………………………………………………………………… 79
2-16-9- مدل هزینه فرآیند …………………………………………………………………………………………………………………… 80
2-16-10- مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) …………………………………………………………………………… 81
2-17- هزینهیابی کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-18- مدل اقتصادی هزینهیابی کیفیت ……………………………………………………………………………………………………….. 85
2-18-1- شرکتهای با فرآیند سنتی …………………………………………………………………………………………………….. 85
2-18-2- شرکتهای با فرآیند در حال توسعه ………………………………………………………………………………………. 86
2-19- تشریح عناصر هزینههای کیفیت ……………………………………………………………………………………………………….. 88
1. هزینههای پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 89
2. هزینههای ارزیابی و آزمایش …………………………………………………………………………………………………………….. 96
3. هزینههای خطای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………… 103
4. هزینههای خطای خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 108
2-20- سازمانهای خدماتی و بانکها …………………………………………………………………………………………………………. 110
2-20-1- تاریخچه بانکداری در ایران ………………………………………………………………………………………………….. 112
2-21- بانک مسکن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 114
2-21-1- تاریخچه تاسیس بانک مسکن ……………………………………………………………………………………………… 114
2-22- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
3-2- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 127
3-3- جامعه آماری مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 128
3-3-1- جامعه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
3-3-2- جامعه هدف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
3-4- روش نمونهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 129
3-5- اندازه نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130
3-6- روش جمعآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………… 130
3-7- اعتبار پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 133
3-7-1- روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 133
3-8- مقیاسهای مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………… 136
3-9- آزمونهای آماری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، جبران خسارت، قاعده فقهی، عقد اجاره Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب تعیین