پایان نامه با کلید واژه های معماری ایران، مراکز فرهنگی، فضای معماری، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اس
2. مبانی نظری
2-1- مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري……………………………………………………..35
2-1-1- مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری ایران…………………………………………….37

2-2- نحوه ابراز افکار و اندیشه ها با هندسه…………………………………………………………38
2-2-1- هندسه …………………………………………………………………………………………..38
2-2-2- هندسه مقدس: استعاره نظم جهانی………………………………………………………40
2-2-3- هندسه در معماری ایرانی …………………………………………………………………..40
2-2-4- تناسب زرّین (طلایی) …………………………………………………………………………42
2-2-5- رشد فراگستر و آفرینش مارپیچها ……………………………………………………..45

2-3- امر قدسی و تجلی آن در تقدس بخشی به فضای معماری …………………………….49
2-3-1- مفهوم امر قدسی ……………………………………………………………………………..50
2-3-2- الوهیت ………………………………………………………………………………………….51
2-3-3- شیوه های تجلی امر قدسی در هنر معماری …………………………………………52

2-4- کاربرد رنگ ، اعداد و اسطوره ها در معماری ………………………………………………..53
2-4-1- رنگ در معماری ……………………………………………………………………………….53
2-4-2- اسطوره و صورتهای سمبولیک …………………………………………………………..54
2-4-3- متافیزیک صورت های سمبولیک ……………………………………………………….55
2-4-4- رنگ و نور ………………………………………………………………………………………55

2-5- زمان و رابطه آن با پویایی در فضای معماری …………………………………………………56
2-5-1- حرکت از نگاه فلسفه ………………………………………………………………………..56
2-5-2- حرکت از دیدگاه معماری …………………………………………………………………..56
2-5-3- عناصر القا کننده حرکت در معماری ……………………………………………………57

2-6- گفتگوی میان فرهنگها ……………………………………………………………………………….59
2-6-1- شاخصهاي ارتباطات ميان فرهنگي ……………………………………………………..59
2-6-2- ویژگیهای عمومی لازم جهت گفتگو مداری ………………………………………………60

2-7- محیط و تاثیر مولفه های آن بر معماری…………………………………………………………60
 2-7-1- ویژگیهای عمومی پاسخ دهی محیط جمعی ………………………………………………61
2-7-2- استنتاج نتایج پاسخ دهی محیط بر حسب ویژگیهای گفتگومداری…………….62

3. تحلیل نمونه ها
3-1- پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان ……………………………………..64

3-2- پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران ……………………………………………………………. 67

3-3- بررسی نمونه های موردی فرهنگسرا( ایرانی ) ……………………………………………..68
 3-3-1- فرهنگسرای نیاوران …………………………………………………………………………68
3-3-2- مركز بين المللي فرهنگي اصفهان ………………………………………………………75
3-3-3- مرکز فرهنگی دزفول ………………………………………………………………………..76

3-4- بررسی نمونه فرهنگسرای خارجی ………………………………………………………………77
3-4-1- مرکز فرهنگی تی جی بائو …………………………………………………………………..77

3-5- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………81

4. مطالعات جغرافیایی، جمعیتی، اقلیمی شهر قم
4-1- حدود طبیعی استان …………………………………………………………………………………..83

4-2- جغرافیای طبیعی استان …………………………………………………………………………….83

4-3- اقلیم استان و تاثیر آن بر ساختمان ……………………………………………………………84
4-3-1- بارش ………………………………………………………………………………………………..84
4-3-2- دما …………………………………………………………………………………………………..85
4-3-3- باد …………………………………………………………………………………………………..87
4-3-4 – انتخاب جهت مناسب ساختمانها ……………………………………………………….87

4-4- نتایج و پیشنهادات کلی …………………………………………………………………………….88
4-4-1- جدول نتیجه گیری ……………………………………………………………………………89
4-4-2- راهکارهای طراحی اقلیمی استفاده شده در طرح …………………………………..90

5. نتایج حاصل از پژوهش
5-1- راهکارهای طراحی ……………………………………………………………………………………..92
5-1-1- معیارهای طراحی …………………………………………………………………………………….92

5-2- نظام طراحی ………………………………………………………………………………………………92

5-3-معنای معمارانه مفاهیم گفتگوی فرهنگی در قالب طراحی مرکز همایش و گفتگوی فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………..93

5-4- فضاهای مورد نیاز ………………………………………………………………………………………94
5-4-1- گفتگو …………………………………………………………………………………………….95
5-4-2- فضای اداری ………………………………………………………………………………………….96
5-4-3- فضاهای تاسیساتی ………………………………………………………………………………..96
5-4-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی …………………………………………………………….96
5-4-5- فضای آموزشی ………………………………………………………………………………………96
5-4-6- فضای خدمات عمومی …………………………………………………………………………….96

5-5- طراحی فضاها
5-5-1- فضای گفتگو ………………………………………………………………………………………….96
5-5-2- فضای اداری ………………………………………………………………………………………….101
5-5-3- فضاهای تاسیساتی ……………………………………………………………………………….102
5-5-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی ……………………………………………………………102
5-5-5- فضای آموزشی ……………………………………………………………………………………..102
5-5-6- فضای خدمات عمومی …………………………………………………………………………..102

6. تحلیل سایت
6-1- مطالعات میدانی …………………………………………………………………………………………104
6-1-1- موقعیت کلی سایت در شهر …………………………………………………………………….104
6-1-2- کاربری اراضی ……………………………………………………………………………………….105
6-1-3- دید و منظر سایت …………………………………………………………………………………105
6-1-4- همسایگی سایت ……………………………………………………………………………………106
6-1-5- وضعیت ترافیک و خیابانهای اطراف ………………………………………………………..106
6-1-6- دسترسیها به و از سایت …………………………………………………………………………107

6-2- تحلیل اقلیم سایت ……………………………………………………………………………………108

6-3- مکانیابی طرح ………………………………………………………………………………………….108

7. روند طراحی و توجیه طرح
7-1- روند طراحی ………………………………………………………………………………………………110
7-1-1-آلترناتیوها ………………………………………………………………………………………………110
7-1-2- حجم اولیه ……………………………………………………………………………………………..110
7-1-3- رسیدن به هندسه کار …………………………………………………………………………….111

7-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………112

7-3- معرفی طرح ……………………………………………………………………………………………..114
7-3-1- سازه …………………………………………………………………………………………………….114
7-3-2- تاسیسات …………………………………………………………………………………………….115
7-3-3- تمهیدات زلزله …………………………………………………………………………………….115
7-3-4- تمهیدات ویژه سالمندان و معلولین ……………………………………………………….115
7-3-5- تمهیدات آکوستیکی …………………………………………………………………………….116
7-3-6-تمهیدات اقلیمی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شرکتهای بیمه، علامه طباطبایی، رفتار سازمانی، دانشگاه تهران Next Entries منبع پایان نامه درمورد 1993;، Yoo، Srinivasan، Donthu