منبع پایان نامه با موضوع نمونه برداری، زیست محیطی، زیست شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشکده
1-1-کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- طرح موضوع و اهمیت آن در مطالعات زیست محیطی…………………………………………………..3
1-3- اهداف و فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………….5
1-4-تاریخچه ذوب، متالورژی مس و روش‌های ذوب کانسنگ………………………………………………..7
1-4-1- ذوب و تصفيه فلزات……………………………………………………………………………………………………8
1-4-2- ترمودینامیک عملیات ذوب مس……………………………………………………………………………..11
1-4-2-1-تشکیل مَت………………………………………………………………………………………………………….12
1-4-2-2-سرباره کوره………………………………………………………………………………………………………….13
1-4-3-روشهای کلی استخراج مس………………………………………………………………………………………14
1-4-3-1-روش ذوب مستقیم……………………………………………………………………………………………..14
1-4-3-2- روش شستشوی اسیدی……………………………………………………………………………………..15
1-4-3-3-روش تغلیظ کردن……………………………………………………………………………………………….15
1-4-4-واکنش‌های شیمیایی…………………………………………………………………………………………………15
1-5-اثرهای زیست محیطی ذوب کانسنگهای فلزی………………………………………………………………16
1-5-1- فروکاهی خاک………………………………………………………………………………………………………….18
1-5-2- اسیدی شدن…………………………………………………………………………………………………………….19
1-5-3- زیست شناسی خاک………………………………………………………………………………………………..19
1-6-3- فلزات جزئی……………………………………………………………………………………………………………..20
1-7- بررسی آثار زیست محیطی گاز〖SO〗_2……………………………………………………………………………..20
1-7-1- تأثیر〖SO〗_2 بر گیاهان………………………………………………………………………………………………..21
1-7-2- تأثیر 〖SO〗_2 برانسان…………………………………………………………………………………………………..22
1-8- بارش اسیدی………………………………………………………………………………………………………………….23
1-9- مواد ریزگردی(Particulate matter) ……………………………………………………………………..24
1-9-1- تأثیر ریز ذرات معلق بر انسان………………………………………………………………………………….26
1-10- برخی عناصر رایج در ریز ذرات معلق ناشی از ذوب کانسنگ مس…………………………..28
1-10-1- مس………………………………………………………………………………………………………………………28
1-10-2- آرسنیک………………………………………………………………………………………………………………..29
1-10-3- سرب……………………………………………………………………………………………………………………..31
1-10-4- مولیبدن………………………………………………………………………………………………………………..32
1-10-5 کادمیم……………………………………………………………………………………………………………………33
1-10-6- روی………………………………………………………………………………………………………………………34
1-11- مسیرهای انتقال عناصر در زیست بوم سامانه…………………………………………………………….35
1-12- گونه پذیری و تفکیک شیمیایی………………………………………………………………………………….38
1-13- تعیین زیست دسترس پذیری عناصر سمناک برای گیاهان و موجودات زنده………….41
1-13-1 تعیین زیست دسترس پذیری با استفاده از روش تفکیک شیمیایی………………………42
1-14-پیشینه روشهای استخراج گزینشی مرحله‌ای………………………………………………………………43
1-14-1- روش استخراج گزینشی ترتیبی…………………………………………………………………………….45
1-14-2- روش استخراج گزینشی ترتیبیBCR ………………………………………………………………..47

فصل دوم: موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و زمین شناسی ناحیه مورد مطالعه
2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-2-موقعیت جغرافیایی و ریخت‌شناسی منطقه مورد مطالعه………………………………………………50
2-3-آب و هوا و اقلیم منطقه………………………………………………………………………………………………….51
2-3-1-باد………………………………………………………………………………………………………………………………51
2-4-زمین شناسی منطقه………………………………………………………………………………………………………52
2-4-1-کواترنری……………………………………………………………………………………………………………………53
2-4-2-زمین‌شناسی ساختاری……………………………………………………………………………………………..55
2-4-3- زمین شناسی مهندسی……………………………………………………………………………………………55

فصل سوم: نمونه برداری و روش های تجزیه ای و محاسباتی
3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-2- نمونه برداری …………………………………………………………………………………………………………………58
3-2-1-روشهای نمونه برداری……………………………………………………………………………………………….60
3-2-2-انواع نمونه………………………………………………………………………………………………………………….63
3-2-3-تعداد نمونه ها……………………………………………………………………………………………………………63
3-2-4-نمونه برداری از خاک………………………………………………………………………………………………..64
3-2-4-1-ملاحظات کلی برای تجزیه خاک………………………………………………………………………….64
3-2-4-2-آماده سازی نمونه………………………………………………………………………………………………..65
3-2-4-3-تعیین pH…………………………………………………………………………………………………………..66
3-2-4-4-عمق نمونه برداری……………………………………………………………………………………………….67
3-2-4-5-نمونه های کنترل (زمینه) ………………………………………………………………………………….67
3-2-4-6-نگهداری نمونه های خاک……………………………………………………………………………………68
3-3-نمونه برداری از ریز گردهای جوی………………………………………………………………………………….68
3-4-نمونه برداری از منطقه مورد مطالعه و تجزیه نمونه ها………………………………………………….70
3-4-1-نمونه برداری از خاک………………………………………………………………………………………………..70
3-4-1-1-خاک مرتعی…………………………………………………………………………………………………………70
3-5-آماده سازی نمونه ها……………………………………………………………………………………………………….74
3-6-اندازه گیری برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک ………………………………………………….75
3-7- تجزیه استخراج گزینشی……………………………………………………………………………………………….75
3-8-نمونه‌برداری از غبار دودکش…………………………………………………………………………………………..79
3-9-روشهای تجزیه نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………..79
3-9-1- سنجش غلظت کل عناصر (Total Concentration) در نمونه‌های جامد……….79
3-9-2- سنجش عناصر در محلولهای حاصل از روش اصلاح شده BCR …………………………80
3-10-شاخص های زیست محیطی استفاده شده برای تحلیل نتایج…………………………………….80
3-10-1- شاخص آلودگی……………………………………………………………………………………………………..81
3-10-2-شاخص بهنجاریده غنی شدگی………………………………………………………………………………81
3-10-3- شاخص زمین انباشت…………………………………………………………………………………………….82
3-10-4-شاخص بار(Pollution Load index.PLI)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اتحاد عاقل و معقول، حوزه و دانشگاه، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رابطه نفس و بدن، زبان عربی