پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رابطه نفس و بدن، سلسله مراتب، فلسفه غرب

دانلود پایان نامه ارشد

2. پرسش‌هاي اصلي 2
3. پرسش‌هاي فرعي 3
4. فرضيه 3
5. روش تحقيق 3
6. تنگناهاي تحقيق 3
7. مروري بر فصل‌ها 4
فصل اول: ديدگاه فيليپ كلايتون در باب نفس
1-1. درآمد 6
1-2. زندگي نامه علمي فيليپ كلايتون 6
1-3. بررسي مفاهيم 7
1-3-1. ماده‌گروي و دوگانه‌گروي 7
1-3-2. نوپديدارگروي 7
1-3-3. نوپديداري حداكثري 8
1-3-4. نفس و ذهن 8
1-3-5. فرارويدادگي 8
1-4. ترسيم ديدگاه كلايتون در باب نفس 8
1-5. جايگاه نوپديدارگروي در ميان مكاتب گوناگون 10
1-6. منشأ پيدايش مكاتب گوناگون 10
1-6-1. بدن فيزيكي و مادي است 10
1-6-2. نفس يا ذهن غير فيزيكي و غير مادي است 11
1-6-3. نفس با بدن در تعامل است 11
1-6-4. فيزيك و ماده با غير فيزيك و غير ماه نمي‌تواند تعامل داشته باشد 11
1-7. رويكردهاي گوناگون به اصول چهارگانه 12
1-7-1. مكاتب مبتني بر انكار اصل اول 12
1-7-1-1. اصالت ذهن باوري 13
1-7-1-2. اصالت ذهني عيني 13
1-7-2. مكاتب مبتني بر انكار اصل دوم 14
1-7-2-1. حذف‌گروي 14
1-7-2-2. رفتارگروي 14
1-7-2-3. اين هماني مصداقي 15
1-7-2-4. اين هماني نوعي 15
1-7-2-5. نوپديدارگروي حداقلي 16
1-7-2-6. حياتي‌گروي 16
1-7-3. مكاتب مبتني بر انكار اصل سوم 16
1-7-3-1. توازي‌گروي 17
1-7-3-2. فرانمود‌گروي 17
1-7-4. مكاتب مبتني بر انكار اصل چهارم 18
1-7-4-1. تعامل‌گروي 18
1-7-4-2. تقارن انگاري 18
1-8. مكتب نوپديدارگروي مورد پذيرش كلايتون و رويكردهاي آن 18
1-8-1. نوپديداري حداقلي يا نوپديداري معرفت شناختي 19
1-8-2. نوپديداري حداكثري يا نوپديداري وجود شناختي 20
1-9. تاريخچه نوپديدارگروي 22
1-9-1. ارسطو 22
1-9-2. افلوطين(حدود273-203.م) 23
1-9-3. هگل (1831-1770.م) 23
1-9-4. تاريخ معاصر 24
1-10. روش کلايتون در بحث از نوپديداري 24
1-11. اصول نوپديداري حداكثري 26
1-12. علوم، زيربناي مطالعات نوپديداري 26
1-12-1. موارد نوپديد در طبيعت و رابطه آن با علوم 27
1-12-1-1. رسانايي در علم فيزيك و مسئله نوپديداري 27
1-12-1-2. نمونه‌هاي مصنوعي و مسئله نوپديداري 28
1-12-1-3. مطالعات زيست شيمي و مسئله نوپديداري 31
1-12-1-4. مطالعات زيست شناختي و مسئله نوپديداري 33
1-12-1-4-1. نقش سنجشي و قياسي 33
1-12-1-4-2. نقش بازخوردي 33
1-12-1-4-3. نقش فعل و انفعالات عام و موضعي 34
1-12-1-4-4. نقش سلسله مراتب تو در تو 36
1-13. نوپديداري در حيات 37
1-13-1. تغييرات وجودي 37
1-13-2. خودآگاهي 38
1-14. تبيين سطوح نوپديدار در حيات 39
1-15. رابطه نفس و ذهن 43
1-16. طرح مسئله ماهيت ذهن 44
1-17. ماهيت آگاهي به عنوان ويژگي ذهني 47
1-17-1. شبكه‌هاي عصبي آگاهي 48
1-17-2. مشكل اتكا بر مطالعه شبكه‌هاي عصبي آگاهي 50
1-18. فرارويدادگي رهيافتي براي برون رفت از تنگناي تبيين 52
1-18-1. تعريف فرارويدادگي 53
1-18-2. اركان و تقسيمات فرارويدادگي 53
1-18-3. اصول فرارويدادگي 54
1-18-4. نحوه ابتناء در فرارويدادگي و موضع كلايتون در قبال آن 54
1-18-5. نتيجه مهم مترتب بر فرارويدادگي 57
1-19. حقيقت انسان از ديد کلايتون 57
1-20. نوپديداري و تعالي نفس 58
1-21. مروري بر فصل 58
فصل دوم: ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي و علامه طباطبايي در باب نفس
2-1. مقدمه 62
2-2. ترسيم کليات ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي و طرح مسئله 63
2-3. بررسي مفاهيم 63
2-3-1. وجود و اصالت آن 63
2-3-2. تشكيك مراتب وجود 66
2-3-3. حرکت 67
2-3-4. حركت جوهري 67
2-4. حقيقت نفس از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي 68
2-5. چگونگي پيدايش نفس از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي 70
2-5-1. پيدايش جسماني نفس 70
2-5-2. رد پيدايش روحاني نفس 71
2-5-3. نفس پيش از پيدايش مادي 72
2-6. نحوه وجود نفس از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي 75
2-7. مراتب نفس از ديدگاه ملاصدرا وعلامه طباطبايي جمانيت الحدوث بودن 76
2-8. ارتباط نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي 82
2-8-1. کيفيت ارتباط نفس و بدن 82
2-8-2. رابطه تعلقي نفس و بدن 85
2-8-3. تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن 87
2-8-4. رابطه افعال جسم و نفس 89
2-8-5. ارتباط هميشگي نفس و بدن 89
2-8-6. مرگ و مفارقت نفس از بدن 90
2-9. مروري بر فصل 90
فصل سوم: بررسي دو ديدگاه
3-1. بررسي ديدگاه کلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي در باب نفس 93
3-1-1. گفتگو ميان آراء كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي 93
3-1-2. پذيرش نفس از جانب كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي 94
3-1-3. وجوه قابل بررسي ميان آراء كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي 95
3-1-3-1. حركت جوهري 95
3-1-3-2. حقيقت نفس 96
3-1-3-3. پيدايش جسماني نفس 97
3-1-3-4. رابطه نفس و بدن 98
3-1-3-5. لوازم بحث نفس شناسي 99
3-2. امتيازات دو ديدگاه 100
3-3. نتيجه گيري و جمع‌بندي ديدگاه کلايتون، ملاصدرا و علامه طباطبايي 101
3-4. بررسي تطبيقي 103
3-5. مروري بر فصل 104
خاتمه: نتيجه‌گيري، پيشنهادها، محدوديت‌ها
4-1. نتيجه گيري 106
4-2. پيشنهادها 106
4-3. محدوديت‌ها 107
4-4. مروري بر فصل 108
پيوست‌‌ها 109
1. تاريخ ماده‌گروي و دوگانه‌گروي 109
2. نفس و متافيزيک 112
3. زندگي نامه صدر المتألهين معروف به ملاصدرا 117
4. زندگي نامه علامه طباطبايي 119
5. رابطه وحدت و کثرت 125
6. نفس پس از مفارقت از بدن 126
7. حدوث و قدم 127

مقدمه
نفس در طول تاريخ بي‌گمان يكي از بحث برانگيز‌ترين مباحثي است كه انديشه بشر را به خود معطوف داشته است. از طرفي شناخت واقعيت عالم و نقش انسان در آن و از طرف ديگر پرسش از چيستي انسان، انگيزه مناسبي است كه فكر تيزبين و موشكاف انديشمندان را به دنبال خود تا اعماق جهان هستي و تا ژرفناي وجود آدمي براي يافتن واقعيت آن بكشاند. طبيعي است كه سؤالاتي به لحاظ وجود شناختي درباره حقيقت انسان چه پيش از پيدايش در عالم مادي و چه پس از آن مطرح است. سؤال درباره نفس از اين پرسش آغاز مي‌شود كه، واقعيت انسان چيست؟ آيا انسان با ديگر موجودات تفاوتي دارد؟ اگر متفاوت است، اين تفاوت در چيست؟ آيا انسان بُعدي غير از بدن نيز دارد؟ اگر چنين است پيدايش و استمرار آن به چه نحوي است و با بدن چه ارتباطي دارد.
واقعيت اين است که ويژگي‌هايي مانند رشد و نمو، توليد مثل و مرگ، صفاتي مشترک ميان همه موجودات زنده است. همچنين غرايزي ميان انسان و حيوان مشترک است. غرايزي که براي بقاء واستمرار نوع جانداران ضروري است. در محدوده غريزي، بيشتر حيوانات يکسان عمل مي‌کنند؛ اما بين حيوان و انسان تفاوتي وجود دارد. اين تفاوت در اين است که حيوانات از محدوده غريزي فراتر نمي‌روند، در حالي که انسان حق انتخاب دارد و پاسخش به غرايز اساسي مانند گرسنگي، درد، احساس خطر، کشش‌هاي جنسي و بسياري از امور ديگر کاملاً با حيوانات تفاوت دارد. به عنوان مثال انسان مي‌تواند در عين گرسنگي و تشنگي بسيار شديد و نيز فشار غريزه جنسي مدت‌هاي مديد تحمل از خود نشان دهد.
علاوه بر آن، صفاتي ويژه و اختصاصي مانند تفکر، اراده و اميد در انسان وجود دارد که در باقي جانداران مشاهده نمي‌شود. از مشاهده اين تفاوت ها، سؤالات فوق پديد آمد ودر جستجوي پاسخ آن انديشمندان و فيلسوفان به دسته‌ها و گروه‌هاي فکري مختلف از جمله دوگانگي طبيعت انسان يا انکار بُعد غير جسماني يا حتي بُعد جسماني تقسيم شدند. نوشتار حاضر به بررسي ديدگاه سه انديشمند از دو مكتب متفاوت فلسفي يعني فيليپ كلايتون با نگرش نوپديدارگروي و ملاصدرا و علامه طباطبايي از فلسفه اسلامي در باب نفس اختصاص دارد. هر دو ديدگاه با نگاه خاص خود سعي در تبيين ماهيت نفس و چگونگي پيدايش آن و رابطه آن با بدن دارند.
1. اهميت و ضرورت پرداختن به اين بحث
در باب اهميت و ضرورت بررسي نفس ميان كلايتون و ملاصدرا مي‌توان گفت: مطالعاتي تطبيقي از اين دست مي‌تواند نقش مناسبي را در ايجاد نزديكي لااقل ميان مسائل فلسفه غرب و آنچه به عنوان فلسفه اسلامي شناخته مي‌شود ايفا كند؛ زيرا از طرفي نوپديدارگروي به مطالعات تجربي و تبيين سير تكامل تاريخي پايبند است و از طرفي نفس را حقيقتي فراتر از ماده مي‌داند. اين ديدگاه مي‌تواند تا حدودي به ديدگاه حكمت متعاليه در فلسفه اسلامي نزديك باشد كه نفس را برخاسته از ماده و در عين حال داراي سير تکاملي تا فراسوي ماده مي‌داند. ديدگاه نوپديداري کلايتون و مکتب حکمت متعاليه ملاصدرا همانند هر مكتب فكري ديگري مي‌توانند داراي وجوه اشتراک و افتراق باشند.1
2. پرسش‌هاي اصلي
پرسش‌هاي اصلي كه اين نوشتار به دنبال يافتن پاسخ آن مي‌باشد، ماهيت نفس و چگونگي پيدايش آن و رابطه آن با بدن از نظر فيليپ كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي است. در واقع اين نوشتار به تبيين ديدگاه آنها در مكاتبي كه به آن تعلق دارند مي‌پردازد. در اين ميان به دليل جديد بودن نگرش كلايتوني در باب نفس به ناچار به تاريخچه و رويكردهاي اين مكتب نيز اشاره مي‌شود تا درك بيشتري از اين نگرش به نفس به دست داده شود.
3. پرسش‌هاي فرعي
پرسش‌هاي فرعي كه در ادامه نوشتار مطرح مي‌شود امكان گفتگو ميان دو نگرش كلايتوني و صدرايي در باب نفس است و اين كه آيا آنها نفس را به عنوان حقيقت خارجي مي‌پذيرند يا خير و اين كه آيا اين دو ديدگاه اشتراك يا قرابتي در باب حقيقت نفس، نحوه پيدايش، و رابطه آن با بدن و يا بر سر لوازم بحث نفس شناسي دارند يا خير.
4. فرضيه
يکي از مهم‌ترين کارهايي که در بررسي ميان مکاتب گوناگون بايسته است، شناسايي مؤلفه‌هايي است که در هر کدام از مکاتب يافت مي‌شود، با اين ويژگي که مي‌توان با مطالعه و بررسي آنها ميان دو مکتب قرابتي يافت؛ اين امر در مورد دو مکتب نوپديداري و حکمت متعاليه در باب نفس قابل اجرا به نظر مي‌رسد. فرضيه مورد ادعا در اين نوشتار اين است كه مي‌توان اشتراك يا لااقل قرابتي در نحوه پيدايش نفس، رابطه آن با بدن و يا لوازم مترتب بر بحث نفس شناسي ميان دو ديدگاه كلايتون در مكتب نوپديداري و ملاصدرا و علامه طباطبايي در مكتب فلسفه اسلامي يافت.
5. روش تحقيق
در اين نوشتار با مراجعه به متون مكتوب توسط كلايتون، ملاصدرا و علامه طباطبايي و به شيوه توصيفي به تبيين آراء آنها پرداخته ايم و در مواردي اندك نيز از اظهار نظر نويسندگاني در مورد آراء ايشان بهره برده‌ايم. در تمام مواردي كه به كتب منبع مراجعه شده نقل قول به صورت ترجمه دقيق نيامده است بلكه سعي شده مقصود مؤلف از كلامش برداشت شود و به طور آزاد به فارسي ترجمه شود.
6. تنگناهاي تحقيق
مهم‌ترين تنگنايي كه اين نوشتار با آن مواجه است نبود كتاب يا مقالات معتبر به زبان فارسي و يا حتي ترجمه‌اي كامل از موضوع مورد بحث در مكتب نوپديداري به زبان فارسي است. از طرف ديگر اختلاف نظر بسيار زياد نسبت به آراء ملاصدرا در باب نفس و اين كه آيا نظرات ايشان در باب نفس به صراحت ارائه شده يا كدام نظر، نظر نهايي يا صريح ملاصدرا در باب نفس است و نيز نبود نظراتي صريح و كافي از جانب علامه طباطبايي در باب نفس از تنگناهاي اين نوشتار در مسير به انجام رسيدن است.
7. مروري بر فصل‌ها
اين نوشتار در سه فصل و خاتمه تدوين مي‌شود. در فصل اول سعي خواهد شد به طور کلي ديدگاه‌هاي رايج دررابطه با ارتباط نفس و بدن، به همراه تاريخچه کوتاه و گذرايي از بحث ارائه شود. سپس جايگاه و نسبت موضوع نوپديداري در اين کارزار علمي با ديگر مکاتب همراه با تعريف، بيان مفاهيم، رويكردهاي دروني آن و رويكرد متخذ كلايتون و در ادامه نظرات فيليپ کلايتون درباره نفس و رابطه آن با بدن مطرح مي‌شود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد صنعت خودرو، مدیریت دانش، دانشگاه تهران، مدیریت صنعتی Next Entries منبع پایان نامه درمورد قابلیت های سازمانی، خودروسازی