پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، شاخص های کیفیت، همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

بسمه تعالي
دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
(اين چکيده به منظور چاپ در تحقيق نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي کد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه: 10121256921001
عنوان پايان نامه: «بررسي تاثير پياده سازي استانداردISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنايع قطعه سازي خودرو– مطالعه موردي شركت سايپاپرس»
نام ونام خانوادگي دانشجو: رضا شفيعي نيك
شماره دانشجوئي: 900807396
رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني گرايش داخلي
تاريخ شروع پايان نامه: 01/05/1392
تاريخ اتمام پايان نامه: 25/12/1392
استاد راهنما: سركار خانم دكتر عارفه فدوي اصغري
استاد/ استادان مشاور: سركار خانم دكتر اعظم رحيمي نيك
آدرس و شماره تلفن: شهر ري، خ صاحب الزماني،ك بهشتي پ 1 – 09124752969
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
امروزه اجرای استانداردهای مختلف در سازمان ها و شرکت ها بسیار فراگیر شده است.اخذ گواهینامه های کیفی همراه با نتایج سودمند نیازمند صرف هزینه نیز می باشد.تحقیق حال حاضر معطوف به بررسی اثرات پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر ارتقاء شاخص های کیفی است.تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی است.تحلیل هاي به كار گرفته شامل بررسی نرمال بودن جامعه آماری، روش همبستگی پیرسون، و «تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر» با روش مدلسازي معادلات ساختاري(SEM) است.داده های 217 پرسشنامه مورد قبول از طریق ابزارهای استاندارد علمی و آماری مورد ارزیابی قرارگرفته و سپس مراحل زیر طی شدند:
در ابتدا ادعای نرمال بودن توزیع داده ها اثبات شد و پس از اینکه معین شد ضرایب همبستگی ابعاد موضوع تحقیق دارای علامت مثبت و معنادار هستند رابطه ي علٌي «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 و «شاخص های کیفی» با روش مدلسازی معادلات ساختاري (SEM) مورد سنجش قرارگرفت. كليه اعداد معناداري مربوط به پارامترهاي مدل از 1.96 بزرگتر و معنادار شده است و عدد معناداری 3.45 بین «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبنایISO/TS 16949 و «شاخص های کیفی» بیانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنادار ميان این دو پارامتر است. نتايج نیز نشان مي دهد، كه «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي ISO/TS 16949 » 91% از تغييرات «شاخص های کیفی» را پيش بيني مي كند. بنابراين فرضيه اصلي تأييد مي شود و مي توان بيان كرد كه ارتقاي «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي ISO/TS 16949» در جامعه ي مورد نظر در سطح اطمينان 95% موجب ارتقاي «شاخص های کیفی» مي شود.با همین شیوه تحلیل، کلیه فرضیه های فرعی نیز مورد تأييد قرار گرفتند.
کلمات کلیدی: سیستم مدیرت کیفیت،شاخص های کیفی، ISO/TS 16949،مدلسازی معادلات ساختاری،همبستگی
نظر استاد راهنما براي چاپ در تحقيق نامه دانشگاه مناسب است ( تاريخ و امضاء: مناسب نيست (
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- تعريف و بيان مساله تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….2
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………3
1-4- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-1- اهداف كاربردي (اصلي) …………………………………………………………………………………………………………………5
1-5- سوال هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-5-1- سوال اصلي……………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5-2- سوال هاي فرعي…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6- فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6-1- فرضيه اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………7
1-7- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………8
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………….9
1-8-11- تعاريف عملياتي مندرج در مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………10
1-8-11-1- اصطلاحات مرتبط با الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949 در مدل تحقيق……………………..11
1-8-11-2- اصطلاحات مرتبط با اثرگذاري الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949 بر شاخص هاي مورد بررسي در مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-9- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-9-1- روش اجرايي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..15
1-10- قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….15
1-10-1- قلمرو زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….15
1-10-2- قلمرو مكاني تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………15
1-10-3- قلمرو موضوعي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….16
1-11- جامعه و حجم نمونه آماري تحقيق……………………………………………………………………………………………………16
1-12- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………16

عنوان صفحه
2- فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
بخش اول – مباني نظري تحقيق
2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-1- کیفیت، تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-2- ابعاد کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-3- مشتري………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2-4- محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-2-5- مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-2-6- تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-2-7- کنترل کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-2-8- بازرسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-9- سیستم کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-2-10- مفاهیم حاصل از کیفیت………………………………………………………………………………………………………………27
2-3- تاریخچه و سیر تحولات کیفیت………………………………………………………………………………………………………….28
2-3-1- عصر بازرسی محصول…………………………………………………………………………………………………………………..29
2-3-2- عصر کنترل کیفیت آماري………………………………………………………………………………………………………………30
2-3-3- عصر تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………..31
2-3-4- عصر مدیریت کیفیت آماري ………………………………………………………………………………………………………….31
2-3-5- دوره هاي تکاملی مفهوم کیفیت ژاپن (چهار سطح کیفیت(………………………………………………………………..35
2-3-6- مدیریت کیفیت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فرهنگ اصطلاحات، زنان ایران، ادبیات داستانی، ادبیات معاصر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های معادلات ساختاری، مدل سازی، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت