دانلود پایان نامه درمورد ادبیات فارسی، شاعران معاصر، انواع ادبی، نمایشنامه

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………… 15
1-4.ادبیات مهاجرت و تبعید……………………………………………………………….. 16
1-4-1.تعریف…………………………………………………………………………. 16
1-4-2.ادبیات مهاجرت یا تبعید؟………………………………………………….18
1-4-3.پیشینه ادبیات مهاجرت و تبعید……………………………………………19
1-5.مهاجرت در ادبیات فارسی از آغار تا امروز……………………………………….20
1-6.انواع ادبیات برون مرزی…………………………………………………………………24
1-6-1.داستان………………………………………………………………………………24
1-6-2.ترجمه………………………………………………………………………………25
1-6-3.نقد…………………………………………………………………………………..25
1-6-4.نمایشنامه نویسی…………………………………………………………………27
1-6-5.شعر…………………………………………………………………………………27
1-6-5-1.شعر مهاجرت و شعر تبعید…………………………………………28
1-6-5-2.شاعران معاصر برون مرزی…………………………………………..28
1-6-5-2-1.کارنامه ادبی شاعران این رساله ……………………..30
فصل دوم : ساختار شعر برون مرزی 40
2-1.سطح زبانی……………………………………………………………………………….41
2-1-1.موسیقی…………………………………………………………………………41
2-1-1-1.موسیقی اصوات……………………………………………………42
2-1-1-1-1.موسیقی بیرونی…………………………………………..42
2-1-1-1-2.موسیقی کناری…………………………………………..44
2-1-1-1-2-1.قافیه و ردیف……………………………………..44
2-1-1-1-3.موسیقی درونی…………………………………………..50
2-1-1-1-3-1.جناس…………………………………………..50
2-1-1-1-3-2.هم خوانی مصوت ها و صامت ها………54
2-1-1-1-3-2-1.هم حروفی………………………….55
2-1-1-1-3-2-2.هم صدایی…………………………..57
2-1-1-1-3-2-3.تکرار عین واژه…………………….59
2-1-1-2.موسیقی معنوی……………………………………………………59
2-1-1-2-1.ایهام……………………………………………….60
2-1-1-2-2.تلمیح……………………………………………..61
2-1-1-2-3.تضمین……………………………………………63
2-1-1-2-4.پارادوکس………………………………………66
2-1-1-2-5.تقابل………………………………………………68
2-1-2.لغت…………………………………………………………………………69
2-1-2-1.خانواده لغات…………………………………………………….69
2-1-2-1-1.واژگان فرنگی…………………………………69
2-1-2-1-2واژگان محلی…………………………………..72
2-1-2-1-3واژگان محاوره…………………………………73
2-1-2-2.باستانگرایی………………………………………………………..75
2-1-2-3.ترکیب سازی …………………………………………………….77
2-1-3.دستورزبان………………………………………………………………….80
2-2.سطح ادبی……………………………………………………………………………. 82
2-2-1.تشبیه و استعاره……………………………………………………………..83
2-2-2.تشخیص……………………………………………………………………….89
2-2-3.کنایه……………………………………………………………………………92
2-2-4.تصویرهای شاعرانه………………………………………………………….93
2-3.سطح فکری…………………………………………………………………………….97
2-3-1.وطن……………………………………………………………………………..98
2-3-1-1.وطن در شعر برون مرزی…………………………………………99
2-3-1-1-1 مفهوم وطن با صبغة قومي……………………………..100
2-3-1-1-2 مفهوم وطن با صبغة اقليمي……………………………102
2-3-1-1-3.جهان وطنی……………………………………………..106
2-3-1-2.یادها و خاطره ها ………………………………………………..110
2-3-1-3 نمادهاي وطن در شعر برون مرزي ………………………… 114
2-3-2.غربت……………………………………………………………………………118
2-3-2-1.توصیف غربت…………………………………………………….119
2-3-2-2.توصیف مردم غربت……………………………………………..127
2-3-2-3.رویایی با خویشتن…………………………………………………128
2-3-2-4.ترس از فراموش شدن…………………………………………….131
2-3-3.زن در شعر برون مرزی……………………………………………………..132
2-3-3-1.زنانه نگاری…………………………………………………….133
2-3-3-1-1.جنسیت نمایی…………………………………………133
2-3-3-1-2.دفاع از حقوق زن……………………………………134
2-3-4.انسان باوری و فرد گرایی……………………………………………………..140
فصل سوم: نتیجه گیری کلی 144
پیوست ها ……………………………………………………………………………………..153
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………….157

سرآغاز
ادبيات مهاجرت و به خصوص شعر مهاجرت ، از شاخه هاي مهم و شناخته شده در ادبيات جهان محسوب مي شود ولي به دليل اينكه متاسفانه در ايران شناخته شده نيست و به نوعي مهجور واقع شده است ، ناگزيريم ابتدا كلياتي را دربارة مهاجرت ، پيشينه و علل وقوع آن، همين طور تعريف ادبيات مهاجرت و تبعيد و پيشينة آن بيان كنيم. سپس به پيشينة مهاجرت و تاثير آن در ادبيات فارسي ايران بپردازيم كه گسترة آن از قرن سوم هجري تا كنون را در بر مي گيرد. درادامه، پس از طبقه بندي نويسندگان مهاجر كه عمر مهاجرتشان به سه دهه مي رسد، به معرفي انواع ادبيات مهاجرت اعم از داستان، ترجمه، نقد، نمايشنامه و شعر مي پردازيم. بخش شعر به تعريف شعر مهاجرت و شعر تبعيد، وجه تمايز آنها و برگزيدن اصطلاحي مناسب براي آن اختصاص دارد.به بياني روشن تر با توجه به اينكه از يك سو موضوع اصلي تحقيق، بررسي سروده هاي شاعران ايراني خارج از مرزهاي كشور در اين سه دهة اخير است و از سويي ديگر ، مباحث آن صرفا” در حوزة ادبيات مي گنجد و حتي گوشه چشمي به حوزه هاي ديگر ندارد؛ براي روشن تر شدن محدودة كار و پرهيز از كاربرد اصطلاحات متعدد ، اصطلاح شعر برون مرزي را برمي گزينيم.
پس از آشنايي با كليات بحث، با نگاهي دقيق تر و ريزبينانه تر، شعر برون مرزي ايران را با تكيه بر شعر هشت شاعر برون مرزي – بدون توجه به علت مهاجرتشان- در سه سطح زباني، ادبي و فكري در فصل دوم با عنوان “ساختار شعر برون مرزي” مورد واكاوي قرار مي دهيم.
هدف از اين واكاوي، يافتن پاسخ هايي است درخور براي سؤال هايي از اين دست: آيا مي توان فصلي جديد با عنوان “شعر مهاجرت” در تاريخ ادبيات ايران گشود؟ روند شعر مهاجرت در اين سه دهه بر يك منوال بوده است ؟ آيا نوآوري در صورت و مضمون شعر مهاجرت ديده مي شود؟ تلقي شاعران برون مرزي از وطن چگونه است؟ فضاي جغرافيايي و فرهنگي غرب در شعر مهاجرت فارسي چقدر تاثيرگذار بوده است؟
پس از اينكه جست و جوي پي گير و فراوان دربارة سابقة پژوهش در ادبيات مهاجرت ايران، به خصوص شعر،- البته در ايران- به نتيجة چنداني نرسيد و به يافتن تنها چند مقاله خاتمه يافت، انگيزة آشنايي با زبان، تخيل و انديشة شاعراني كه با ما پيوندهاي ملي و فرهنگي دارند ولي به هر دليل چندين دهه جلاي وطن كرده اند، بررسي ميزان تاثير محيط اجتماعي و فرهنگي غرب در شعر برون مرزي ايران و يافتن زمينه هاي مشترك مضمون پردازي در آن ، نگارنده را برآن داشت تا علاوه بر مشكلات، محدوديت ها و معذوريت هايي كه بر سر اين راه بود؛ از دشوار يابي منبع گرفته تا ناشناخته بودن و غريب ماندن اين موضوع در ايران – كه شناساندن آن مانند هر امر ناشناختة ديگري در آغاز با موانع و ممنوعيت هاي خاص خودش روبروست- به تحقيق و تفحص دراين باب بپردازد.
گفتني است درطي سه سال تلاش و پي گيري مداوم براي به دست آوردن منبع تحقيق از هر كتابخانة شخصي و عمومي ، افراد شعردوست و شعرخوان كه اميد آن مي رفت حداقل گوشه چشمي به شعر برون مرزي داشته باشند تا جستجوي شبانه روزي در سايت هاي اينترنتي، بالاخره از پانزده شاعر برون مرزي منابعي كه شامل سروده هاي دور ازوطن باشد به دست آمد. ازآنجا كه در انتخاب شاعر به دلايل گوناگون محدوديت هاي فراواني وجود داشت بر اساس چند ملاك كه در به دست آوردن نتيجه اي عادلانه تر، تاثير مستقيم مي توانست داشته باشد از جمله: سن شاعر و سن به غربت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره شعر معاصر، دانشگاه تهران، فرهنگ اصطلاحات، ادبیات داستانی Next Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ اصطلاحات، زنان ایران، ادبیات داستانی، ادبیات معاصر