دانلود تحقیق در مورد سطح زبانی، سبک بازگشت، فکر و اندیشه، ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

کلید واژه ها: سبک، بازگشت، عراقی، نشاط، غزل

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار 3-2
فصل اول 4
مقدمه 6-5
مفاهیم سه گانه سبک 6
سبک بازگشت 9-6
نهضت بازگشت و تاًثیر آن بر ادبیات فارسی 10-9
دیدگاه منتقدین سبک بازگشت 11-10
نشاط اصفهانی و رستاخیز ادبی 12-11
پیروی نشاط از استادان قدیم و شاعران پیش ازخود 13-12
اصطلاح ها و واژه های علمی وفلسفی و نجومی در اشعار نشاط 13
واژه ها و ترکیب های بیگانه و اشعار عربی و ترکی 14
چگونگی شعرهای نشاط وشیوه وروش او در شاعری 15-14
فصل دوم: سطح فکری 16
چگونگی فکر و اندیشه نشاط 20-17
فصل سوم: بررسی سطح زبانی، واژگانی و نحوی 50 غزل نشاط 21
غزل 2 22
1- سطح زبانی 23
الف) آوایی 23
ب) واژگانی 25
ج) نحوی 27
2- سطح ادبی 27
غزل 5 31
1- سطح زبانی 32
الف) آوایی 32
ب) واژگانی 32
ج) نحوی 34
2- سطح ادبی 35
غزل 11 38
1- سطح زبانی 39
الف) آوایی 39
ب) واژگانی 40
ج) نحوی 40
2- سطح ادبی 40
غزل 13 43
1- سطح زبانی 44
الف) آوایی 44
ب) واژگانی 44
ج) نحوی 45
2- سطح ادبی 45
غزل 14 47
1- سطح زبانی 48
الف) آوایی 48
ب) واژگانی 49
ج) نحوی 49
2- سطح ادبی 50
غزل 16 52
1- سطح زبانی 53
الف) آوایی 53
ب) واژگانی 53
ج) نحوی 54
2- سطح ادبی 54
غزل22 56
1- سطح زبانی 57
الف) آوایی 57
ب) واژگانی 58
ج) نحوی 58
2- سطح ادبی 59
غزل 25 61
1- سطح زبانی 62
الف) آوایی 62
ب) واژگانی 62
ج) نحوی 63
2- سطح ادبی 64
غزل 25 61
1- سطح زبانی 62
الف) آوایی 62
ب) واژگانی 62
ج) نحوی 63
2- سطح ادبی 63
غزل 27 66
1- سطح زبانی 67
الف) آوایی 67
ب) واژگانی 68
ج) نحوی 68
2- سطح ادبی 69
غزل 28

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شبکه حمل ونقل، جبران خسارات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل