منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………..15
2-2-2- هزينه هاي جاري يا متغير………………………………………………………………………………..18
2-2-3- هزينه هاي خارجي…………………………………………………………………………………………..20
2-3- قيمت گذاري حمل ونقل 22
2-4- قيمت گذاري بر اساس هزينه خارجي 22
2-5- پيش بيني حجم ترافيک 25
2-6- کليات شبكههاي عصبي مصنوعي 26
2-7- نرون بيولوژيكي 27
2-8- شبكههاي عصبي مصنوعي 28
2-9- تاريخچه شبكههاي عصبي مصنوعي 30
2- 10- مدلهاي شبكههاي عصبي مصنوعي 32
2-10-1- مدل رياضي ساختمان و عملكرد نرونها……………………………………………………………..32
2-10-1-1- مدل نرون تك ورودي 33
2-10-1-2- توابع مورد استفاده در شبكه عصبي 34
2-10-1-3- مدل نرون چند قطبي 36

عنوان صفحه

2-10-2- ساختار شبكههاي عصبي………………………………………………………………………………..37
2-10-2-1- شبكه تك لايه 37
2-10-2-3- شبكههاي چند لايه 38
2-10-2-3- شبکه پرسپترون 39
2-10-2-4- شبكههاي پسخور يا برگشتي 40
2-11 مزيتهاي استفاده از شبکههاي عصبي 41
2-11-1- شبکههاي عصبي در مقابل کامپيوترهاي معمولي……………………………………………….42
2-12- رگرسيون 43
2-13- جمع بندي و نتيجه گيري 45

فصل سوم : مروري بر تحقيقات انجام شده

3-1- مقدمه 47
3-2- تحقيقات رونهار 57
3-3- تحقيقات يانگ و هوانگ 61
3-4- تحقيقات يانگ و منگ 63
3-5- تحقيقات سوليوان و هاراکه 65
3-6- تحقيقات صورت گرفته در ارتباط با پيش بيني ترافيک 66

فصل چهارم : روش تحقيق

4-1- مقدمه 70
4-2- تعريف سنگيني ترافيک 71
4-3- پيامدهاي سنگيني ترافيک 73
4-3-1- سنگيني ترافيک و تصادفات……………………………………………………………………………75
4-4- محدود ساختن سنگيني ترافيک 76
4-4-1- حجم ترافيک و راهنماي ظرفيت راه…………………………………………………………………77
4-4-2- شرايط راه سواره رو………………………………………………………………………………………..79
4-4-3- وظايف عملکردي مسير ارتباطي و برآورد زمان تاخير………………………………………..81
4-4-4- سنگيي ترافيک تکرار شونده و غير تکرار شونده……………………………………………..83
4-5- راه حل هايي براي کاهش سنگيني ترافيک 83
4-5-1- راه حل هاي مربوط به افزايش ظرفيت………………………………………………………………84
4-5-1-1- توسعه و افزايش ظرفيت 85

عنوان صفحه

4-5-1-3- مديريت مسيرها 87
4-5-2- راه حل هاي مربوط به تقاضا…………………………………………………………………………….88
4-5-2-1- هزينه يابي حجم يا سنگيني ترافيک 88
4-6- برآورد هزينه هاي جانبي سفر 91
4-7- تشريح مدل ارائه شده 95
4-8-1- مدل هاي ساده………………………………………………………………………………………………..98
4-8-2- مدل هاي غير ساده………………………………………………………………………………………..100
4-9- مدل ويکري 102
4-10 هزينه تراکم 103
4-11- محاسبه هزينه تراکم توسط مدل توسعه يافته HCM 104
4-11-1- دادههاي مورد نياز مدل………………………………………………………………………………….106
4-11-1-1- ارزش زمان سفر 107
4-11-2 مطالعات نمونه صورت گرفته با توجه به مدل ارزش زمان سفر…………………………….107
4-12- پيش بيني حجم ترافيک 111
4-12-1- يادگيري شبكههاي عصبي………………………………………………………………………………111
1-1-12-4- الگوريتم يادگيري پس انتشار خط(BP) 113
2-1-12-4 -ساختار مدل پيشنهادي 116
4-12-2- رگرسيون چند متغيره……………………………………………………………………………………118
4-12-2-1- اهداف بررسي هاي علمي روش هاي چند متغيره 119
4-12-2-2- كاربرد هاي روش هاي چند متغيره 120
4-12-2-3- رگرسيون خطي ساده 120
4-12-2-4- رگرسيون خطي چندگانه 121
4-12-2-5- رگرسيون چند متغيره 123
4-12-2-5-1 الگوي رگرسيوني خطي چند متغيره با متغير هاي توضيحي ثابت 123
4-13- جمع بندي و نتيجه گيري 127

فصل پنجم : ارزيابي مدل پيشنهادي

5-1 مقدمه 130

عنوان صفحه

5-2- هزينه هاي حمل ونقل 130
5-3- برآورد هزينه نهايي تراکم 132
5-3-1 داده هاي ورودي مدل………………………………………………………………………………………132
5-3-1-1- ارزش زمان سفر 133
5-3-1-2- توابع سرعت-جريان 134
5-3-2- نحوه محاسبه متغير هزينه تراکم……………………………………………………………………136
5-4- برآورد سهم تردد در مسيرهاي جايگزين به ازاي سياستهاي مختلف اخذ عوارض 139
5-5- مدلسازي شبکه عصبي 141
5-5-1- طراحي شبکه عصبي مصنوعي………………………………………………………………………..142
5-5-2- ارزيابي شبکه طراحي شده……………………………………………………………………………143
5-6- مدلسازي رگرسيون خطي 146
5-6-1- روش تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………….146
5-6-2- نتايج آزمون مدل رگرسيون…………………………………………………………………………..147
5-7- شناسايي سيستم هاي اخذ عوارض 151
5-7-1- حالتهاي کنوني شارژ……………………………………………………………………………………..153
5-7-1-1- شارژ کاربران راه 153
5-7-2- روش هاي مستقيم………………………………………………………………………………………..154
5-7-2-1- ثبت خارج از دستگاه 155
9-7-2-2- شارژ دستي از طريق باجه هاي عوارض 156
5-7-2-3- اسکن اتوماتيک از طريق تکنولوژي شناسايي خودکار وسيله نقليه 158
5-7-2-4- ترکيبي از جمع آوري دستي و الکترونيکي عوارض 161
5-7-2-5- ثبت در داخل وسيله نقليه 162
5-8- جمع بندي و نتيجه گيري 163

فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادها

6-1- مقدمه 165
6-2- چارچوب تحقيق 165
6-3- نتيجه گيري 170

فهرست جداول

عنوان و شماره صفحه
جدول4-1 : مشخصات مدل هاي ساده جريان ترافيک ………………………………………………………….. 98
جدول 4-2 : معادلات مدلهاي جريان ترافيک غير ساده …………………………………………………………101
جدول 4-3: نتايج کمي نمونه هاي موردي اجراشده حمل ونقل جادهاي در پروژه UNITE ….. 108
جدول 4-4: ارتباط هزينه هاي زمان و سوخت دوگروه وسايل نقليه………………………………………. 109
جدول 4-5: نحوه محاسبه متوسط ارزش زمان سفر اتومبيل هاي شخصي ……………………………..109
جدول 4-6: ارزش زمان سفر اتومبيل ها در کشورهاي اروپايي در هر کيلومتر ……………………… 110
جدول 4-7: نتايج محاسباتي هزينه نهايي تراکم برخي از آزادراه هاي اروپا در سال 2001 ……. 110
جدول 5-1 : ارزش زمان سفر وسايل نقليه در کشور ايران در سال 1387 بر حسب تومان ……… 133
جدول 5-2: ظرفيت هر خط عبور آزادراهها برحسب کيفيت ترافيک و سرعت طرح ……………… 134
جدول 5-3 : مقدار ضرايب بهينه تابع تردد خودروها ………………………………………………………….. 138
جدول 5-4 : نتايج حاصل از طراحي شبکه …………………………………………………………………………. 144
جدول 5-5 : خلاصه مدل رگرسيون خطي ………………………………………………………………………….. 147
جدول 5-6 : خلاصه نتايج آزمون فرضيات …………………………………………………………………………..148

فهرست شكل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1 : عملکرد هزينه هاي حمل و نقل ………………………………………………………………………….. 14
شکل 2-2 : روند تحليلي هزينه هاي ثابت بر حسب ميزان بهره برداري …………………………………. 16
شکل 2-3: عملکرد هزينه هاي ثابت بر حسب تن-مسافت …………………………………………………… 17
شکل 2-4: هزينه هاي متغير بر حسب عملکرد حمل و نقل …………………………………………………… 19
شكل 2-5: تعادل عرضه بنزين با احتساب هزينه هاي آلوده سازي محيط زيست ……………………. 21
شكل 2-6: اجزاي اصلي يک شبکه عصبي بيولوژيک ……………………………………………………………. 27
شكل 2-7: مدل نرون تک ورودي ……………………………………………………………………………………….. 33
شكل 2-8: توابع مورد استفاده در مدل سلول عصبي …………………………………………………………… 35
شكل 2-9: مدل چند ورودي يک نرون ………………………………………………………………………………… 36
شكل 2-10: فرم ساده شده نرون با R ورودي ……………………………………………………………………….. 37
شكل 2-11: شبکه تک لايه با S نرون …………………………………………………………………………………… 38
شكل 2-12: شبکه پيشخور سه لايه …………………………………………………………………………………… 39
شكل 2-13: نرون شبکه پرسپترون …………………………………………………………………………………….. 40
شكل 2-14: بلوک تاخير زماني ……………………………………………………………………………………………. 41
شكل 2-15: شبکه تک لايه برگشتي …………………………………………………………………………………….41
شکل 4-1 : نمودار سرعت بر حسب تراکم ……………………………………………………………………………. 79
شکل 4-2 : نمودار سرعت بر حسب جريان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اشخاص حقوقی، قانون جدید، فعالیتهای اقتصادی، مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، مجازات اسلامی، قانون جدید، اجرای مجازات