منبع پایان نامه درمورد قانون جدید، مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………….70
فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید…………………………………………………….74
گفتار اول- مجازاتهای اصلی………………………………………………………………………………………………………………….75
بند اول- جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………………………………75
بند دوم- حبس……………………………………………………………………………………………………………………………………….76
بند سوم- مصادره اموال……………………………………………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..80
بند اول- توقیف مال موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………….81
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی………………………………………………………………………………………………82
بند سوم- محرومیتهای شغلی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………..84
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان…………………………………………………………………………………………………86
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی…………………………………………………………………………………….87
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………………………..89
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات……………91
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………95
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید……………………………….95
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم……………………………………………………………………………………………………95
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………….96
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………..98
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..98
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی………………………………………………………………………98
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی………………………………………………….101
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..102
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….104
منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………108
منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………109
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..111

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد
پیوست شماره 4
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب آرزو مظفری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق گرایش جزا وجرم شناسی که در تاریخ………………………….از پایان نامه /رساله خود تحت عنوان بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید با کسب نمره………………..ودرجه………………….. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1 این پایان نامه /رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ،مقاله و…….. استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ،نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکرودرج کرده ام .
2 این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح،پایین تر وبالاتر در سایردانشگاها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
3 چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده وهر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و…… از این پایان نامه داشته باشم،از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوط را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تجصیلی ام هیچگونه ادعایی نخوام داشت.
نام ونام خانوادگی : آرزو مظفری
امضاء:

اظهار نامه

اینجانب آرزو مظفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا وجرم شناسی به شماره دانشجویی910859766 تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هیچگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام . در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب میکنم . در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
نام و نام خانوادگی:
آرزو مظفری
امضا و تاریخ : / /

تاییدیه
بدینوسیله تایید می نمایم پایان نامه / رساله ی بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدیددفاع شده توسط آروز مظفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا وجرم شناسی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .

نام و نام خانوادگی استاد راهنما :
دکتر……………………….
امضاء و تاریخ :

تائیدیه هیات داوران جلسه

گروه تخصصی : حقوق
نام و نام خانوادگی دانشجو : آرزو مظفری
عنوان پایان نامه : بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید
تاریخ دفاع :
رشته :حقوق
گرایش : جزاوجرم شناسی
امضاء
دانشگاه یا موسسه محل خدمت
مرتبه دانشگاهی
سمت
نام و نام خانوادگی
ردیف

1

2

3

معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندرعباس

چکیده:
مفاسد اقتصادی هزینههای هنگفتی را بر جامعه تحمیل میکند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را میطلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشدهاند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال میتوان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری میشود. همچنان میتوان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سختگیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد الاشارات و التنبیهات، کشف الاسرار، خواجه نصیر، نصیر الدین طوسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد امام خمینی، جوادی آملی، منازل السائرین، حکمت و فلسفه