منابع و ماخذ مقاله مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، تحلیل محتوای کتاب، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

1-1: مقدمه
حقوق شهروندي جزء لاينفك جامعه ي مدني و مبناي تشكيل آن به شمار مي رود، چر ا كه امکان مشاركت داوطلبانه ي همه ي افراد را در تمام عرصه هاي اجتماعي فراهم مي سازد . بنابراين، درگذر از جوامع سنتي به مدرن تغييراتي درجهت تحقق حقوق شهروندي در سطوح فردي و ساختاري پديد مي آيد. با اتفاقاتي كه در نظام جهاني به وقوع پيوسته ،از جمله، گسترش ارتباطات، جهاني شدن، چند فرهنگ گرايي، كشورها از جمله كشور ما تحت تأثيرنظريه ها و ديدگاه هاي جديد در ارتبا ط با شهروندي قرار گرفته و اين امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندي زنان را بيشتر مي كند.همچنين اهميت موضوع از آن جهت است كه شهروندي در دوره ي زماني نسبتا كوتاهي، به مفهوم مهمي براي توصيف، درك و تبيين شيوه هاي مختلفي كه اعضاي جامعه درفرآيند توسعه سهيم يا از آن محروم اند، بدل گرديده است (شياني 1383) درحقيقت هيچ مفهومي يا ايده ي ديگري به اندازه شهروندي در تاريخ بشر، آرمان هاي نياز انسان به برابري و خواسته هايش براي آزادي را تركيب نمي كند.البته اين تركيب هرگز اشتباه نبوده است و با تمام مفاهيم مهم مدرنيته پيوند خورده است.از طرفي زنان نه تنها بازتوليدكنند گان زيست شناختي يك گروه قومي هستند، بلكه حاملان فرهنگي نيز مي باشند كه نقش اساسي در انتقال نهاد هاي فرهنگي و زباني به جوانان را به عهده دارند و مظهر نمادين تمايز و وحدت ملي در نظر گرفته مي شوند (كاستلز، ديويدسون، 1382) .بنابراين جامعه به شهروندي مفيد و موثر آنها نياز دارد، پس بايد مطمئن شود زنان از طريق فرصت هايي براي اكتساب مهارت ها ، توانايي ها و اطلاعات ضروري تربيت شوند. متخصصان توسعه “كنتر ل شهروندي “را عالي ترين سطح و نوع مشاركت تشخيص داده اند .در اين نوع مشاركت، مردم با تصميم گيري هاي زندگي روزانه كه آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد ، دخالت مي كنند. از طرفي، مفهوم مشاركت در تعاريف جديد ،ازعملي منفعلانه وخودبخودي به كنشي فعال و آگاهانه تغيير كرده، واحد تحليل مشاركت، فرد و عمل ارادي و آگاهانه و مسالمت آميز او براي تأثير گذاري در نظام است.

1-2: بیان مساله
یکی از شیوه های علمی و دقیق در بررسی، انتخاب و قضاوت در مورد محتوای کتاب ها و منابع درسی و غیر درسی استفاده از روش یا تکنیک تحلیل محتواست. تحلیل محتوا کاربرد وسیعی دارد. یکی از این کاربردها، تحلیل محتوا به منظور بررسی کتاب و رسانه بر اساس معیارهای انتخاب محتواست. از آن جا که اولین معیار انتخاب محتوا ، ارتباط آن با هدف های آموزشی مورد نظر در آموزش آن درس است، بخشی از ارزشیابی و قضاوت در مورد برنامه درسی می تواند بررسی محتوای کتاب بر اساس هدفهای بیان شده باشد. یکی از فعالیت های مفید و قابل توجه در این زمینه عبارت است از بررسی میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوای کتاب (میرزا بیگی،1380: 170).
از آن جا که اولین معیار انتخاب محتوا، ارتباط آن با هدف های آموزشی مورد نظر در آموزش آن درس است، بخشی از ارزشیابی و قضاوت در مورد برنامه درسی می تواند بررسی محتوای کتاب براساس هدف های بیان شده باشد. علاوه بر ضرورت توجه به انتخاب محتوا لازم است سازمان دهی آن نیز به صورت مناسب انجام شود. زیرا حتی محتوای خوب هم اگر از تنظیم و سازماندهی مطلوبی برخوردار نباشد از اثر بخشی لازم و تاثیرات سازنده در یادگیری برخوردار نخواهد بود. از ضعف های اساسی در این زمینه می توان به مواردی چون عدم وجود نظم و انسجام و ارتباط لازم بین قسمت های مختلف محتوا در یک کتاب و یا انواع محتوای ارائه شده دریک برنامه اشاره داشت (میرزابیگی،1380: 185).
تحليلهای كه براي برنامهريزان درسي، مؤلفين و تصميمگيرندگان برنامههاي درسي بسيار مفيد و ضروري است، همان تحليل محتوايي است که از مباحث كاربردي است كه پژوهشگران با استفاده از اين روش، به وارسي داده‌هاي خود مي‌پردازند و كمك ميكند تا مفاهيم و اصول، نگرشها، باورها، و كليه اجزاي مطرح شده، در قالب دروس كتاب مورد بررسي علمي قرار گیرد و با اهداف برنامه درسي، مقايسه و ارزشيابي شوند محتواي برنامهي درسي از يك طرف ميتواند يادگيرنده را براي تفكّر و تعقل در مسائل آماده كند. (يارمحمديان،1388)
از آنجا که امروزه، حقوق شهروندی و آماده ساختن افراد برای زندگی اجتماعی به یکی از کارکرد های تعلیم و تربیت مبدل شده است، برنامه درسی مطالعات اجتماعی به دلیل ویژگی ها و ماهیت آن، جایگاه خاص و مهمی درمیان برنامه درسی، از نظر صاحب نظران و آموزش مهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز اجتماعی دارد و تلاش می شود این حوزه ی یادگیری از طریق انتقال و پرورش دانش ها، مهارت ها و نگرش های مورد نیاز، افراد را به گونه ای تربیت کند تا بتواند در جامعه، نقش کار آمد و مناسب را به خوبی ایفا کند.
یکی از مهمترین و اساسی ترین راه های ناگزیر برای ایجاد و تعمیق صلحی پایدار در جهان، آموزش صلح و مدارا و نیز آموزش احترام به حقوق بنیادین بشر، فارغ از هرگونه مبنای تبعیض آمیز در سطوح مختلف جامعه است. امروز سازمان ملل متحد،دولت ها و ارگان های تخصصی آن و نیز بیشتر حقوقدانان بین المللی بر این واقعیت تاکید دارند که آموزش ازمهمترین ابزار های رسیدن به صلح است.
سازمان ملل متحد به عنوان منادی اصلی حقوق بشر در بیش از نیم قرن تلاش خود در این زمینه با تصویب عهدنامه ها و صدور قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه های فراوان کوشیده است تا به ترویج، ارتقاء و حمایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر و احترام به آزادیهای اساسی بپردازد. این سازمان در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارائه داد. این اعلامیه سند و معیاری است که هدف آن حفظ افراد در برابر بی عدالتی هاست. این اعلامیه بیان می کند که حقوق بشر اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است. سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت آرمان مشترکی برای تمامی مردم و کلیه ملل ایجاد کرد. و بدین ترتیب مجموعه استانداردهایی را مطرح ساخت که همه دول باید با آن قوانین خود را هماهنگ و رفتار خویش را با شهروندان سایر دول تعدیل کنند.
جذابيت شهروندي صرفا به خاطر منافعي نيست كه به فرد مي رساند. شهروند ي همواره يك ايده ي دوجانبه و بنابراين، يك ايده ي اجتماعي است . قابل تصور است كه يك جامعه بتواند بدون بيان رسمي حقوق به درستي كار كند اما به سختي مي توان وجود يك جامعه ي انساني با ثبات را بدون وجود حس تعهد ميان اعضايش تصور نمود. بنابراين، حقوق شهروندي مبناي عالي براي اداره ي امور انسان به شمار مي رود و زندگي آن ها كه از پيش به وسيله نژاد، مذهب ، طبقه ، جنسيت يا صرفا يكي از هويت شان تعيين مي شد به وسيله ي شهروندي تعيين مي شود، چرا كه شهروندي بيش از هر هويت ديگري قادر است انگيزه ي سياسي اساسي انسان ها را، كه هگل آن را “نياز به رسميت شناخته شدن” مي نامد، ارضا نمايد.اين ايده نمي تواند صرفا مجموعه اي حقوقي باشد كه فرد را درتعهد به ديگران رها كندبلكه حقوق شهروندي هميشه به چارچوبي براي پذيرش و مكانيزم هايي براي تحقق شان نيازدارند. چنين چارچوبي، كه شامل دادگاه ها، مدارس، بيمارستان ها و پارلمان ها مي شود، نياز دارد كه همه شهروندان وظيفه خود را درحفظ آن ايفا كنند.به عقیده هیراسکار معمولاً مدیران و برنامه ریزان شهری با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقررات شهری است و قانون شهرداری، قانون برنامه ریزی شهری، قانون بهسازی شهری، قانون منطقه بندی زمین ها از جمله مهمترین این قوانین است لذا در این بررسی، میزان بازتاب حقوق شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد.. پژوهشگر در پی یافتن پاسخ برای این سوال پژوهش می باشد که کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (شامل: متن، شکل و تصاویر مربوط به متن، پرسش ها و فعالیت ها) تا چه اندازه از مولفه های حقوق شهروندی برخوردارند؟و چه میزان به این مولفه ها توجه شده است؟
1-3: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :
حقوق شهروندي جزء لاينفك جامعه ي مدني و مبناي تشكيل آن به شمار مي رود، چر ا كه امکان مشاركت داوطلبانه ي همه ي افراد را در تمام عرصه هاي اجتماعي فراهم مي سازد . بنابراين، درگذر از جوامع سنتي به مدرن تغييراتي درجهت تحقق حقوق شهروندي در سطوح فردي و ساختاري پديد مي آيد. با اتفاقاتي كه در نظام جهاني به وقوع پيوسته ،از جمله، گسترش ارتباطات، جهاني شدن، چند فرهنگ گرايي، كشورها از جمله كشور ما تحت تأثيرنظريه ها و ديدگاه هاي جديد در ارتبا ط با شهروندي قرار گرفته و اين امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندي زنان را بيشتر مي كند.همچنين اهميت موضوع از آن جهت است كه شهروندي در دوره ي زماني نسبتا كوتاهي، به مفهوم مهمي براي توصيف، درك و تبيين شيوه هاي مختلفي كه اعضاي جامعه درفرآيند توسعه سهيم يا از آن محروم اند، بدل گرديده است (شياني 1383) درحقيقت هيچ مفهومي يا ايده ي ديگري به اندازه شهروندي در تاريخ بشر، آرمان هاي نياز انسان به برابري و خواسته هايش براي آزادي را تركيب نمي كند.البته اين تركيب هرگز اشتباه نبوده اس ت و با تمام مفاهيم مهم مدرنيته پيوند خورده است.از طرفي زنان نه تنها بازتوليدكنند گان زيست شناختي يك گروه قومي هستند، بلكه حاملان فرهنگي نيز مي باشند كه نقش اساسي در انتقال نهاد هاي فرهنگي و زباني به جوانان را به عهده دارند و مظهر نمادين تمايز و وحدت ملي در نظر گرفته مي شوند (كاستلز، ديويدسون، 1382) .بنابراين جامعه به شهروندي مفيد و موثر آنها نياز دارد، پس بايد مطمئن شود زنان از طريق فرصت هايي براي اكتساب مهارت ها ، توانايي ها و اطلاعات ضروري تربيت شوند. متخصصان توسعه “كنتر ل شهروندي “را عالي ترين سطح و نوع مشاركت تشخيص داده اند .در اين نوع مشاركت، مردم با تصميم گيري هاي زندگيروزانه كه آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد ، دخالت مي كنند. از طرفي، مفهوم مشاركت در تعاريف جديد ،ازعملي منفعلانه وخودبخودي به كنشي فعال و آگاهانه تغيير كرده، واحد تحليل مشاركت، فرد و عملارادي و آگاهانه و مسالمت آميز او براي تأثير گذاري در نظام است .

1-4: اهداف پژوهش ( کلی و ویژه ):
1-4-1هدف اصلی از انجام پژوهش :
هدف کلی:
شناسایی چگونگی پرداختن کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به مولفه های حقوق شهروندی
1-4-2 اهداف جزئی:
ا1) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی بر اساس مولفه آزادی بیان
2) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از صلح
3) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از امنیت
4) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری ازمحیط زیست سالم
5) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق داشتن کار و حرفه
6) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از حمایت قانون
7) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از برابری و عدالت
8) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از آزادی عقیده
9) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از آموزش و پرورش
10) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از انتخاب
11) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه
12) تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس مولفه حق برخورداری از حق مالکیت
1-5: سوال های پژوهش:
1-5-1: سوال اصلی پژوهش:
محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حقوق شهروندی پرداخته است ؟
1-5-2:سوالات فرعی پژوهش:
1) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم و تا چه اندازه به مولفه ی آزادی بیان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره استاندارد، ميليليتر، ريخته، ]امامي، Next Entries تحقیق درباره 00/0، e، h، a