دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، کتاب مقدس، مفهوم خدا

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول : کليات تحقيق 2
1-1.بيان مسئله 3
1-2اهداف تحقيق 4
1-3. طرح سئوال 4
1-4. ارائه فرضيات 5
1-5. ادبيات تحقيق 5
1-6. ابزار تحقيق 6
1-7. موانع و محدوديت ها تحقيق 7
1-8. فصل بندي پژوهش 7
1-9. نقد و بررسي منابع و مآخذ تحقيق 8
فصل دوم : شکل گيري و ظهور مانويت 13
بخش اول : 2-1. سرگذشت ماني و مقام رسالت 14
2-1-1. سرگذشت ماني 14
2-1-2. ماني و مقام رسالت 14
2-1-3. مذهب ماني 16
2-1-4. کرتير و ماني 18
2-1-5. بهرام پسر هرمز و ماني 18
2-1-6. آخرين نيايش ماني 19
بخش دوم : 2-2. مانويت و گسترش آن در جهان 21
2-2-1. خاستگاه دين مانوي 21
2-2-2. مانويان 23
2-2-3. مانويت در شرق 25
2-2-4. مانويت در غرب 26
2-2-5. پيروان ماني 27
2-2-6. توسعه مانويت و بقاياي آن 29
2-2-7. فرقه ها 30
بخش سوم : 2-3. آثار مانويان 32
2-3-1. خط و ادبيات کتب مانوي 32
2-3-2. داستانهاي تمثيلي 35
2-3-3. ادبيات موعظه اي 36
2-3-4. نشر کتابهاي ماني در جهان 37
2-3-5. آثار مانويان در حفاري تورفان 38
2-3-6. خط ماني 39
فصل سوم : شکل گيري و ظهور مانويت 41
بخش اول : 3-1. سرگذشت عيسي (ع) 42
3-1-1. ناصري 42
3-1-2. ولادت عيسي در انجيل و قرآن (کتب مقدس) 42
3-1-3. اخبار انبياء به ظهور مسيح (ع) 43
3-1-4. ذکر نبوت عيسي بن مريم (ع) 44
3-1-5. بعثت عيسي (ع) 45
3-1-6. رسالت حضرت عيسي (ع) 46
3-1-7. بروز شرک در زمان حضرت عيسي (ع) 47
3-1-8. ديدگاه قرآن کريم در مورد عيسي مسيح (ع) 48
بخش دوم : 3-2. مسيحيت بعد از مسيح (ع) 48
3-2-1. مسيحيت پس از عيسي (ع) 48
3-2-2. مسيحيت در نخستين سده هاي ميلادي 50
3-2-3. شاگردان عيسي مسيح (ع) 52
3-2-4. انتشار و رسميت مسيحيت 52
3-2-5. محيط رومي و ريشه هاي يهودي مسيحيت 53
بخش سوم : 3-3. شوراهاي مسيحيت 54
3-3-1. شوراي داد شيوع 54
3-3-2. شوراي مدائن 56
3-3-3. شوراهاي سال 484-485-486 (جدايي عقيدتي از غرب) 57
3-3-4. مدرسه نصيبين 60
بخش چهارم : 3-4. کليساهاي مسيحيت 62
3-4-1. وجه تسميه کليسا 62
3-4-2. کليساي اورشليم نخستين تشکل رسمي مسيحيت 62
3-4-3. پيامدهاي تأسيس قسطنطنيه : تشکيل امپراتوري مسيحي 63
3-4-4. تقسيمات مسيحيت 64
3-4-5. پيروان راه 64
بخش پنجم : 3-5. وضعيت مسيحيت در امپراتوري ساساني “ايران” 65
3-5-1. کيش ترسايي در ايران 65
3-5-2. يزدگرد و مسيحيان 66
3-5-3. شروع آزارها در اواخر حکومت يزدگرد اول 68
3-5-4. وضعيت مسيحيان در زمان پادشاهي بهرام پنجم 69
3-5-5. کرتير و مسيحيان 71
3-5-6. گسترش کليسا و مراکز مهم کليسايي 72
3-5-7. زمينه هاي نسطوري شدن کليساي ايران و ايجاد شوراي مذهبي 73
3-5-8. نقش بارصوما در نسطوري کردن کليساي ايران و استقلال نسطوريان از کليسا روم شرقي 74
3-5-9. مسجد سنگي داراب آتشکده آذرخش 76
3-5-10. کليساي نسطوري خارک 76
بخش هفتم :3-7. منابع و خط مسيحي 78
3-7-1. اسناد منابع سرياني 78
3-7-2. فارسي ميانه مسيحي 78
فصل چهارم : بررسي آموزه هاي مانوي 79
بخش اول : 4-1. آموزشهاي ماني 80
4-1-1. مانستان 80
4-1-2. آموزش هاي ماني 80
4-1-3. شايست ناشايست هاي مانوي 83
4-1-4. روزه هاي مانوي به قلم و.ب. هنينگ 85
بخش دوم: 4-2. اعتقادات مانوي 87
4-2-1. سرنوشت انسان پس از مرگ 87
4-2-2. نور و ظلمت 88
4-2-3. آگاهي، راه رستگاري 93
4-2-4. معاد و قيامت از نظر ماني 94
4-2-5. بهشت و جهنم از نظر ماني 95
بخش سوم : 4-3. آفرينش جهان و ماه و خورشيد در مذهب ماني 96
4-3-1. آفرينش جهان 96
4-3-2. دولاب کيهاني 96
4-3-3. خلقت ماه و خورشيد بر اساس متون مانوي 97
4-3-4. صفت زمين و آسمان نوراني 97
4-3-5. ايزدان اسطوره آفرينش و خويش کاري آنان 98
بخش چهارم : 4-4. تأثيرات مذهب ماني بر شعر شاعران 100
4-4-1. تجلي عرفان مانوي در غزلي از حافظ 100
4-4-2. ذکر ماني در شاهنامه فردوسي 100
بخش پنجم : 4-5. عوامل گسترش دين ماني 102
4-5-1. معجز? ماني 102
4-5-2. سلسله مراتب مانويان 103
4-5-3. حکمت علمي مانويه 105
بخش ششم : 4-6. تأثير انديشه هاي ماني بر ديگر اديان و بالعکس 105
4-6-1. مانويت و اسلام 105
4-6-2. شعوبيه و زندقه 106
4-6-3. جامه سپيد 108
4-6-4. آئين گنوسي و تأثير آن در آيين ماني 109
فصل پنجم : بررسي آموزه هاي مسيحيت 111
بخش اول : 5-1. تعاليم مسيح (ع) 112
5-1-1. کتاب مقدس 112
5-1-2. تعاليم عيسي مسيح (ع) 112
5-1-3. مختصري از وظايف اخلاقي 114
5-1-4. اعتقاد به تثليث در نظر قرآن 115
بخش دوم : 5-2. شعائر هفت گانه مسيحيت 115
5-2-1. متعه (يا ازداواج موقت) 115
5-2-2. تعميد 116
5-2-3. عشاءِ رباني 118
5-2-4. تأييد 120
5-2-5. . دست گذاري (يا درجات مقدس روحانيت) 120
5-2-6 . تدهين نهايي 122
5-2-7. توبه 123
5-2-8. ازدواج مسيحي 125
5-2-9. تصويب اصول مسيحيت 126
بخش سوم : 5-3. اعتقادات مسيحيت 127
5-3-1. عبادات و نيايش در مسيحيت 127
5-3-2. روزه گرفتن 129
5-3-3. گناه در آئين مسيحيت 129
5-3-4. ماهيت مرگ 131
5-3-5. مراسم سبت نزد مسيحيان 131
5-3-6. ذکر نشانه هاي قيامت 133
5-3-7. تدفين در مسيحيت و مقابر عيسويان 134
بخش چهارم : 5-4. انجيل و اعياد مسيحيت 134
5-4-1. انجيل هاي چهارگانه 134
5-4-2. احترام به زن در انجيل و حجاب در انجيل 135
5-4-3. مفهوم خدا نزد مسيحيان 136
5-4-4. اعياد مسيحيت 137
بخش پنجم : 5-5. موعظه ها و پيام ها عيسي 139
5-5-1. موعظه هاي عيسي به دوازده شاگردش 139
5-5-2. درخت طوبي 141
5-5-3. پيام عيسي (ع) و مسئله اسطوره شناسي 141
5-5-4. عرفان مسيحي خداي گراي انسان نگار 143
5-5-5. مبارزه با انحراف و تعريف 144
5-5-6. چهار امري که موجب آرامش مي شوند 144
بخش ششم : 5-6. آموزشهاي اجتماعي عيسي (ع) و پيروان عيسي (ع) و بعضي
از فرقه ها مسيحيت 145
5-6-1. آموزشهاي اجتماعي عيسي (ع) 145
5-6-2. وضع اجتماعي و خرافي مسيحيان 145
5-6-3. گفتگوها و مشاجرات مذهبي 147
5-6-4. شريعت و آزادي روح القدس 149
5-6-5. رسولان و اعتقاد نامه رسولان 150
5-6-6. اعتقادات مسيحيان و مسيحيت نسطوري در ايران 153
بخش هفتم : 5-7. تأثير آموزه هاي مسيحي بر ديگر اديان و بالعکس 154
5-7-1. مسيحيت و ويژگي هاي پسنديده آن 154
5-7-2. ظهور انديشه هاي گنوسي و مارکيوني 155
5-7-3. مهر پرستي و مسيحيت 156
5-7-4. هزاره سلطنت عيسي مسيح (ع) 160
5-7-5. دعاي اوزيريس براي خداي آفتاب (مقايسه با دين مسيح) 161
فصل ششم : بررسي تطبيقي آموزه هاي مانوي و مسيحيت در عصر ساساني 162
بخش اول : 6-1. سرگذشت ماني و عيسي (ع) 163
6-1-1. خانواده ماني و عيسي (ع) 163
6-1-2. دوازده سالگي ماني و عيسي (ع) 163
6-1-3. محتواي سخنان ماني و عيسي (ع) و پيروزي در ميان مردم 164
6-1-4. دين ماني و مسيح (ع) 166
6-1-5. نام ماني و عيسي (ع) در آيين مانويت و مسيحيت 167
بخش دوم : 6-2. تعاليم در مانويت و مسيحيت 168
6-2-1. اساس تعاليم در آيين مانويت و مسيحيت 168
6-2-2. بعثت ماني و عيسي (ع) 170
6-2-3. خدا در مانويت و مسيحيت 171
6-2-4. شيوه هاي گوناگون آموزه هاي ماني و عيسي (ع) به پيروانشان 173
6-2-5. اعتقادات ماني و مسيح (ع) 174
6-2-6. معجزات ماني و عيسي (ع) 176
6-2-7. اخلاقيات و زهد و تقوي در مانويت و مسيحيت 177
6-2-8. علم نجوم در مانويت و مسيحيت 178
بخش سوم : 6-3. سلسله اعتقادات در مانويت و مسيحيت 179
6-3-1. معاد در مانويت و مسيحيت 179
6-3-2. روزه و نماز و صدقه در مانويت و مسيحيت 179
6-3-3. بهشت و جهنم در مانويت و مسيحيت 181
6-3-4. گناه و توبه در مانويت و مسيحيت 181
6-3-5. آيين اعتراف در مانويت و مسيحيت 182
6-3-6. تثليث در مانويت و مسيحيت 184
6-3-7. رستگاري و پرهيزگاري در مانويت و مسيحيت 184
6-3-8. تعميد و عشاءِ رباني در مانويت و مسيحيت 185
6-3-9. موضوع داستان آفرينش و خلقت ماه و خورشيد در مانويت و مسيحيت 187
6-3-10. اعياد در کيش مانويت و مسيحيت 188
6-3-11. اشعار و سرودهاي مذهبي در مانويت و مسيحيت 189
6-3-12. دعا در مانويت و مسيحيت 190
6-3-13. آيين ازدواج در مانويت و مسيحيت 190
6-3-14. نور وظلمت در مانويت و مسيحيت 191
6-3-15. عروج ماني و مسيح (ع) به آسمان 192
بخش چهارم : 6-4. فعاليت هاي مذهبي در مانويت و مسيحيت 192
6-4-1. محل عبادت و فعاليت زنان در کيش مانويت و مسيحيت 192
6-4-2. آيين تطهير و موعظه ها در مانويت و مسيحيت 195
6-4-3. جهان بيني در کيش مانويت و مسيحيت 196
6-4-4. گراميداشت روزهاي هفته در مانويت و مسيحيت 196
6-4-5. پايان جهان و داوران در واپسين روزها در کيش مانويت و مسيحيت 197
6-4-6. اسطوره ها در مانويت و مسيحيت 199
6-4-7. حضرت آدم در کيش مانويت و مسيحيت 200
6-4-8. توليد مثل در مانويت و مسيحيت 200
6-4-9. وجود آثار در مانويت و مسيحيت 201
بخش پنجم : 6-5. پيروان و سلسله مراتب در مانويت و مسيحيت 202
6-5-1. پيروان و شاگردان ماني و مسيح (ع) 202
6-5-2. مانويت و مسيحيت پناهگاه طبقات محروم 204
6-5-3. مبلغين مانوي و مسيحي و اختلافات ميان آنها 205
6-5-4. شرط لازم براي مانوي شدن در مانويت و مسيحي شدن در مسيحيت 207
6-5-5. سلسله مراتب در مانويت و مسيحيت و اعمال آنها 208
6-5-6. مراسم سوگواري در مانويت و مسيحيت 210
بخش ششم : 6-6. تأثير اديان بزرگ در مانويت و مسيحيت 210
6-6-1. عملکرد زرتشتيان نسبت به مانويان و مسيحيان و تأثير آن بر مذاهب 210
6-6-2. تأثير کيش بودايي در مانويت و مسيحيت 211
6-6-3. تأثير کيش زرواني در مانويت و مسيحيت 212
6-6-4. تأثير آيين مهر بر مانويت و مسيحيت 213
6-6-5. تأثير گنوسي ها و آموزه هاي مارکيوني در مانويت و مسيحيت 214
فصل هفتم: نتيجه گيري 216
نتيجه گيري 217
منابع و مآخذ 220

چکيده
دين مانوي آئيني عرفاني و ترکيبي از اديان مسيحيت، زرتشتي و گنوسي بود که در ايران بنيان گذاشته شد. در اين دين از مسيحيت “مسيح منجي” وارد شده است و از دين زرتشتي “اعتقاد به دوگانه به نيکي وبدي” و از دين بودايي “ورود اصول تناسخ” و ديگر آئين چون مهر و گنوسي نيز در عملکرد آنان تأثير گذار بود. مسيحيت که از سمت غرب به ايران راه پيدا نمود در همه جاي شاهنشاهي ساساني مراکز اسقف نشين داير کرد و مسيحيت به سرعت در ايران ريشه دوانيد. مسيحيت آميزه اي از تأثيرات يوناني، رومي و يهودي بود. مسيحيت از بعضي اديان ديگر همچون مهرپرستي و زرواني و گنوسي تأثير گرفته است که در تعاليم و عملکرد پيروان مسيحي به وضوح ديده مي شود. آنچه مانويت را مخصوصأ با آيين مسيح نزديک مي نمايد ارتباط ماني است با مذاهب گنوسي مسيحي که باعث گرديد بسياري از آموزشها و عملکرد مانويان از مسيحيت تأثير گذار باشد. و علت تأثير گذاري مانويت از مسيحيت اين بود که ماني خود را همان فارقليط معرفي نمود که مسيح به آمدنش بشارت داده بود، و شباهت تعاليم ماني و مسيح سبب گرديد که بعضي از مسيحيان به مانويت تمايل نشان دهند. عملکرد پيروان مانويت بر اساس آثار باقيمانده از آنها نشان مي دهد که ماني به خوبي از آئين مسيح خبر داشته و بسياري از تعاليم مسيح را در دين خود گنجانده است. به طور کلي تأثير مانويت از مسيحيت در مسائل اعتقادي و عملکرد پيروانشان در زندگي اجتماعي به مراتب بيشتر بوده است. اين پژوهش با توجه به ماهيت نظري آن توصيفي و تحليلي و بر اساس متدهاي متداول در علوم انساني و مطالعات تاريخي به شيوه جمع آوري داده ها انجام گرفته اين پژوهش مي تواند جنبه هاي مبهم مانويت و مسيحيت و تأثيرات اين دو آيين را تبيين نمايد.
کليد واژه : تعاليم ، عقايد ، مانوي ، مسيحي ، ساسانيان .

فصل اول :
کليات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سالن های سرپوشیده Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، روم باستان، شاپور اول