منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکوتوریسم، معماری پایدار، زیست محیطی، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

1-9 اکوتوریسم، تعاریف و مفاهیم 23
1-9-1 مقدمه 23
1-9-2 مفاهیم، تعاریف و مصادیق اکوتوریسم 24
1-10 اهمیت اکوتوریسم 27
1-11 اهداف اساسی اکوتوریسم و ویژگی های آن 27
1-12 اصول اکوتوریسم 28
1-13فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم 30
1-13-1 فرصت های بالقوه اکوتوریسم 30
1-13-2 تهدید های بالقوه اکوتوریسم 38
1-14ویژگی اکوتوریست ها و انواع آن 40
1-15پایداری محیطی و توسعه پایدار 42
1-15-1 معماری پایدار 42
1-15-2 طراحی پایدار 43
1-15-3 اصول اولیه طراحی پایدار 44
1-15-3-1 درک محیط 44
1-15-3-2 ارتباط با طبیعت 44
1-15-3-3 درک تأثیرات محیطی 44
1-15-3-4 روند مشارکتی طراحی 44
1-15-3-5 درک مردم 45
1-16 دو نمونه از فناوری های معماری پایدار 45
1-16-1 فناوری دیوار سبز Green Wall/ 45
1-16-2 سیستم پانل های شبکه ای مدولار 47
1-16-3 سیستم های کابلی و شبکه توری سیمی 47
1-16-4 دیوار زنده Living Wall / 50
1-16-5 دیوار زنده ی غیرفعال Passive Living Wall/ 51
1-16-6 دیوار زنده ی فعال Active Living Wall/ 53
1-16-7 دیوار گیاهی پاتریک بلان Mur Vegetal/ 54
1-16-8 دیوارهای سبز محوطه سازی Landscape Walls 55
1-16-9 جمع آوری آب باران از پشت بام ها (سطوح عایق آماده) 55
1-17 اکوتوریسم پایدار 58
1-18 برنامه های محوری برای توسعه پایدار اکوتوریسم 60
1-19 الگوی اکوتوریسم پایدار 60
1-20 نگاهی به صنعت اکوتوریسم در ایران 61
1-20-1 مقدمه 61
1-20-2 جاذبه های مختلف گردشگری و اکوتوریسم در ایران 64
1-20-3 جاذبه های اکوتوریستی ایران 67
1-20-4 چالش های اکوتوریسم در ایران 72
1-20-5 فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران 73
فصل دوم: تفریح و بررسی فضای اقامتی 75
2-1 تعریف تفریح 76
2-2 فضاهای اقامتی 76
2-3 نمونه های موردی 77
2-3 -1 شهرك توريستي و تفريحي نمك آبرود 77
2-3-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی 78
2-3-3 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو 80
2-3-4 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا 89
2-4 بررسی اصول معماری پایدار در نمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی 93
فصل سوم: شرایط اقلیمی 96
3-1 ویژگی های محیطی، جغرافیایی و اقلیمی مازندران 97
3-2 ویژگی های معماری مازندران 97
3-3راهکار ها و ترفند های کالبدی 102
3-4موقعیت جغرافیایی طرح 104
3-5ساختار زمین شناسی 107
3-6 توپوگرافی و شیب 107
3-7 باد 108
3-8 سکانس بندی 108
3-9برداشت و بررسی نقش محدوده مورد مطالعه در سطح شهر و رشد کیفیت آن 108
3-10مطالعه و بررسی نقش سازمان ها و نهادها و بودجه سالانه عمرانی آنها 109
3-11برداشت و مطالعه و بررسی کاربری زمین و بررسی کیفی آن 110
3-11-1 برداشت، مطالعه و بررسی کاربری زمین 110
3-11-2بررسی کیفی کاربری های حاشیه رودخانه تجن در رابطه با اقشار استفاده کننده 111
3-12شناخت معضلات زیست محیطی اطراف رودخانه تجن 112
3-13مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها در محدوده بلافصل 113
3-14بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل 114
3-15 مطالعه و بررسی نقش فضای شهری در تامین حمل و نقل شهری سواره، پیاده و بار 114
3-16بررسی تاثیر کاربری های سفر ساز سواره بر روی شبکه حمل و نقل 115
3-17 بررسی مسیرها و میزان نحوه حضور پیاده در محدوده مورد طراحی 115
3-17-1دسترسی پیاده به حاشیه رودخانه 118
3-18 مطالعه و بررسی پارکینگ در محدوده مورد نظر 118
3-19شناسایی و بررسی نقاط و قلمروها 119
3-20 شناسایی و تعیین حوزه های بصری در منطقه فراگیر 121
3-21 تاثیر تجمع روزانه اقشار بر محدوده مورد مطالعه 123
3-22مطالعه میزان قابلیت استفاده از فضا برای گروههای مختلف اجتماعی / سنی 124
3-23مطالعه و بررسی استعداد محدوده مورد مطالعه برای رشد انواع فعالیت ها 124
3-24 مطالعه و بررسی مشکلات اجتماعی موجود در محل، نوع، میزان و مکانیزم آن 125
3-25مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن 125
3-25-1 سد شهید رجایی 126
3-25-2 سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی رودخانه تجن 126
3-26 کیفیت مبلمان شهری 126
3-27 مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی موجود 129
3-28 مطالعه و بررسی نوع و نحوه استفاده از امکانات حاشیه رودخانه تجن 130
3-29 مطالعه و بررسی راهکارهای توسعه زیست محیطی برای رودخانه تجن ساری 131
فصل چهار: برنامه ريزي فيزيكي و روند طراحی 136
4-1 مقدمه 137
4-2 برنامه ريزي فيزيكي 137
4-3 معرفي حوزه‌ها 138
4-3-1 پاركينگ 138
4-3-2 اقامتگاه (هتل) 138
4-3-3 رستوران 147
4-3-4 اداري 148
4-3-5 نتيجه گيري 149
4-4 روند طراحی 150
4-4-1 مقدمه 150
4-4-2 اهداف و عملكردهاي پروژه 150
4-4-3 حوزه فرهنگي 151
4-4-3-1 كارگاههاي صنايع دستي 151
4-4-4 حوزه اقامتي و استراحت 151
4-4-5 حوزه ورزشي 152
4-4-6 حوزه تفريحي 152
4-4-7 حوزه اداري 152
4-5 ايده‌هاي طراحي 153
4-5-1 ايده‌هاي كلي 153
4-5-2 منابع و جاذبه‌هاي طبيعي 153
4-5-3 منابع و جاذبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و تاریخی 153
4-5-4 طراحي فضاي سبز 154
4-5-5 پيش‌بيني‌هاي طرح براي حفظ اكوسيستم منطقه 154
فصل پنجم: سازه 155
5-1 سازه 156
5-2 تاسيسات 156
5-2-1 سيستم تهويه يكپارچه با كانال 157
5-2-2 سيستم تهويه يكپارچه فن كوئلي 157
5-2-3 سيستم چيلر مركزي با فن كوئل آبي 158
5-2-4 سيستم چيلر مركزي با هواساز و كانال 158
فصل ششم : مدارک طراحی 160
منابع 170

فهرست شکل
شکل 1-1 الگویی از اکوتوریسم 29
شکل 2-1 اکوتوریسم به عنوان یک فرصت 31
شکل 3-1 نمونه هايي از استفاده ي سنتي از گياهان بالا رونده بر روي نما 46
شکل 4-1 نمونه هايي از استفاده ي سنتي از گياهان بالا رونده بر روي نما 46
شکل 5-1 مراحل مختلف نصب پانل شبكه اي مدولار نماي سبز 47
شکل 6-1 سيستم شبكه توري سيمي نماي سبز 48
شکل 7-1 سيستم كابلي نماي سبز 48
شکل 8-1 سيستم نماي كابلي- كششي 49
شکل 9-1 كاشت گياه بالارونده در پياده رو 49
شکل 10-1 كاشت گياه بالارونده در طبقات 50
شکل 11-1 ديوار زنده مدولار 51
شکل 12-1 ديوار زنده مدولار 51
شکل 13-1 چند نمونه از ديوار زنده مدولار داخلی 51
شکل 14-1 چند نمونه از مدولهاي ديوار زنده از جنس هاي مختلف 52
شکل 15-1 مراحل رشد يك ساله ي ديوار زنده مدولار 53
شکل 16-1 ديوار زنده فعال 53
شکل 17-1جزييات اجرايي ديوار گياهي پاتريك بلان 54
شکل 18-1 دو نمونه از ديوار هاي گياهي پاتريك بلان 54
شکل 19-1 نمونه هايي از ديوار هاي سبز محوطه سازي 55
شکل 20-1 نمایی ساده از جمع آوری آب از سطوح عایق آماده 56
شکل 21-1نمایی از آبخیز پشت بام و مخازن سطحی و زیر زمینی 57
شکل 22-1قیف متحرک برای جداسازی آب اولیه گل آلود 58
شکل23-1الگوی اکوتوریسم پایداری 61
شکل24-1اکوتوریسم و ارتباط آن پایداری 61
شکل 1-2 شهرک توریستی نمک آبرود 77
شکل 2-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی 79
شکل 3-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی 79
شکل 4-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی 80
شکل 5-2. مجتمع ساحلی مارینای دبی 80
شکل 6-2 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو 82
شکل 7-2 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو 84
شکل 8-2 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو 86
شکل 9-2 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا 90
شکل 10-2 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا 93
شکل 11-2 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا 93
شکل 1-3 عکس هوایی شهر ساری 105
شکل 2-3 عکس هوایی شهر ساری 106
شکل 3-3 عکس هوایی رودخانه تجن 106
شکل 4-3 عکس هوایی محدوده طراحی 106
شکل 5-3 نقشه رودخانه تجن 116
شکل 6-3 کمبود عرض پیاده رو 117
شکل 7-3 مسیر پیاده طبیعی 117
شکل 8-3 مسیر پیاده روی پل 117
شکل 9-3 ضلع شرقی رودخانه 118
شکل 10-3 دید به رودخانه و پارک قائم 122
شکل 11-3 دید به رودخانه 122
شکل 12-3 دید به پارک قائم 122
شکل 13-3 خط آسمان ناخوانا و نا منظم 123
شکل 14-3 فضای گمشده فاقد کاربری و نظارت اجتماعی 123
شکل 15-3 مبلمان پارک قائم 127
شکل 16-3 مبلمان پارک قائم 127
شکل 17-3 مبلمان پارک قائم 128
شکل 18-3 مبلمان پارک قائم 128
شکل 19-3 مبلمان پارک قائم 128
شکل 20-3 مبلمان پارک قائم 128

فهرست جداول
جدول 1-1 طیف فعالیت های گردشگری 28
جدول شماره 1-2 بررسی اصول معماری پایدار در نمونه ها 94
جدول 1-3 کاربری زمین 110
جدول2-3 امکانات و محدودیت های اقتصادی- اجتماعی حاشیه رود خانه تجن 131
جدول 3-3 امکانات و محدودیت های حاشیه رودخانه تجن 133
جدول 1-4 خلاصه نتيجه گيري جمعيتي 169
جدول 2-4 مساحت پارکینگ 170
جدول 3-4 آيين نامه و ضوابط هتل در ايران 171
جدول 4-4 برنامه ریزی فضاهای رستوران 179
جدول 5-4. برنامه ريزي فضاهاي غذاخوري كاركنان 180
جدول 6-4 برنامه ریزی فضاهای اداری 180

فهرست نمودارها
نمودار 1-1 جاذبه های اکوتوریستی 68

مقدمه
بیان مسئله و رویکرد تحقیق
رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی با گسترش کالبدی شهرها رابطه مستقیم دارد.توسعه فیزیکی شهرها دوری از طبیعت و قطع رابطه انسان با محیط زیست طبیعی باعث شده است در سال های اخیر شیوه زندگی،نوع تفریحات و نیازهای اجتماعی مردم تغییر قابل توجهی کند.بنابراین،شناسایی مکان های زیست محیطی و طبیعی نزدیک مناطق شهری با هدف ایجاد فضاهای تفریحی که بتوان همه مردم در هر سن و طبقه ای از پارک و فضاهای تفریحی استفاده کنند،ضرورت دارد.
از اواسط دهه 1980 ، طبیعت گردي ستون اصلی کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه را تشکیل میدهد.(فنل،1385) به همین دلیل سال 2002 میلادي به سال بین المللی اکوتوریسم معرفی گردیده است که این نام گویاي اهمیت جهانی اکوتوریسم در ابعاد زیستمحیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي است. اتخاذ این تصمیم از سو ي سازمان ملل متحد حاکی از اهمیتی است که این سازمان به توسعه توریسم به عنوان یک نیروي اجتماعی، اقتصادي وضرورت حفاظت از محیط طبیعی در سطح جهان قایل است. کشور ایران که می توان آن را کشورچهار فصل نامید، جزو ده کشور برتر جهان در زمینه جاذبه هاي گردشگري می باشد. همچنین ایران از نظر جاذبه هاي اکوتوریستی و تنوع اقلیمی جز پنج کشور برتر دنیاست. در عمران منطقه اي، به وجود آوردن قطب هاي سیاحتی در مناطقی که داراي جاذبه و منابع کافی می باشند ، کمک بزرگی به توسعه می نماید. ارزشمند کردن نواحی مستعد گردشگري که از نظر اقتصادي در حال رکود می باشد با ایجاد مشاغل جدید و منابع تکمیلی و ثانوي درآمد، این امکان را می دهد که مهاجرت ها ي روستایی کاهش یابد.
گردشگري با انتقال قوه ي خرید مناطق شهري و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارد بین این مناطق تعادل ایجاد می کند و چهره تجارت محلی و منطقه اي را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می کند. استان مازندران یکی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود،حاشیه رودخانه تجن با دارا بودن جاذبه هاي طبیعی فراوان و منابع کافی، امکانات مناسب براي این بعد توسعه را داراست اما متأسفانه به علت مشکلات مختلف از جمله عدم آشنایی با صنعت گردشگري، مشکلات اقامتی مشکلات مربوط به رفت و آمد و کمبود سرمایه براي توسعه و تجهیز امکانات ، تعداد مراکز تصمیم -گیري در استان و عدم توجه به تبلیغات و در نتیجه عدم شناخت مراکز سیاحتی و توریستی تاکنون این جاذبه ها ي طبیعی نتوانسته ان طور که باید در امر توسعه ي اکوتوریسم و در نتیجه توسعه منطقه اي مؤثر واقع شود. شناسایی و معرفی این جاذبه هاي طبیعی و گردشگري در ناحیه گامی در جهت توسعه اکوتوریسم و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود.
پژوهش حاضر تلاش می

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه شهر، ساختار اجتماعی، ساختار کالبدی، توسعه روستا Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکوتوریسم، حمل و نقل، محیط زیست، زیست محیطی