تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستا، توسعه روستایی، حوزه نفوذ، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

ره دارد در نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شده است که :
1-تبدیل روستا به شهر در کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگتر و تثبیت جمعیت در نواحی روستایی مورد مطالعه نقش بسیار کمی داشته است و این مراکز شهری جدید برای جذب مهاجران بالقوه و بالفعل نواحی روستایی حوزه نفوذ خود فاقد توانایی لازم هستند و این اقدام تنها به میزان کمی درتثبیت جمعیت برخی از شهر های جامعه اماری موثر بوده است 2- تبدیل روستا به شهر در افزایش فرصت های شغلی بویزه در بخش خدمات اداری و تجاری موثر بوده است لیکن سهم کمتری از فرصت های شغلی جدید به نیروی کار مازاد روستایی حوزه نفوذ انها اختصاص یافته است واساسا اغلب این شهرها برای روستاییان حوزه نفوذ خود به دلیل کمبود فرصت های شغلی فاقد جذابیت کافی هستند.3- تبدیل روستا به شهردر افزایش وبهبود کارکردهای خدماتی شهرهای مورد مطالعه برای خود شهرها و حوزه نفوذشان موثر بوده است به طوریکه آزمون مقایسه زوجی بعمل امده بین تعدادانواع امکانات و خدمات این شهر هادر قبل وبعد ازشهر شدن بیانگر وجود تفاوت معنی دار خیلی قوی و افزایش تعدادانواع خدمات انهادر بعد از شهر شدن است.همچنین بین تعداد انواع خدمات اضافه شده به شهرهای جامعه اماری در بعد از شهر شدن ومدت زمان سپری شده از شناخته شدن انها به عنوان شهر وافتتاح شهرداری در انها رابطه مثبت معنی دار قوی مشاهده شده است. به عبارت دیگر هر چه مدت زمان بیشتری از تبدیل انها به شهر سپری شده تعدادانواع خدمات این شهرها در بعد از شهر شدن نیز افزایش یافته است. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر ان است که علی رغم وجود جنبه های مثبت و منفی در تبدیل روستا به شهربه منظور ایفای نقش موثراین مراکز درسلسله مر اتب سکونتگاهی و توسعه تجدیدنظر در معیارها وملاک های تبدیل روستا به شهر ضروری بوده و لزوم اجرای راهبرد توسعه شهرهای کوچک برای توسعه روستایی در ایران بیش از پیش احساس می شود و سیاست تبدیل به شهر نیز می بایست در چارچوب این راهبرد دیده شود( ایزدی خرامه1380ص1)
امیرانتخابی در رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی سال 1386پیامدهای فضایی و کالبدی تبدیل روستا به شهر در شهرستان تالش را مورد مطالعه قرار داده است که بر اساس یافته های مطالعات این رساله مراکز روستایی که تبدیل به نقاط شهری شده اند , خلاء شبکه شهری ناحیه را پر نموده و در خدمات رسانی به روستاهای پیرامون موثر بوده اند.
شیرین پور ناهید در پایان نامه خود در جغرافیای دانشگاه ازاد رشت سال 1392 بررسی عملکرد شهرها در توسعه روستایی بخش میرزاکوچک شهرستان صومعه سرا را مورد مطالعه قرار داده است.
1 – 8 – محدودیت های تحقیق
هر محققی در انجام تحقیق خود با مشکلات و محدودیت هایی روبرو می شود. در تحقیق حاضر نیز با توجه به موضوع ان محدودیت هایی وجود دارد که به شرح زیر می باشد:
– به روز نبودن امار و اطلاعات در ادارات و سازمانهای مختلف مورد مراجعه
– عدم همکاری برخی ادارات و عدم دسترسی به گزارش هاو منابع اطلاعاتی دستگاههای اجرایی
– کمبود امار و اطلاعات کافی ولازم
– وسعت محدوده مورد مطالعه و بعد مسافت
– عدم همکاری ادارات ذیربط در رابطه با موضوع تحقیق
– مشکلات تکمیل پرسشنامه،وعدم همراهی برخی از افراد روستا
1 -9 – مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
در این تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی اصطلاحاتی بکار گرفته شده است که برای رسیدن به فهم مشترک وروشن شدن کاربرد انهادر پژوهش حاضر به بیان ان می پردازیم.

1-9-1- توسعه (Development)
توسعه به معنای افزایش انتخاب مردم،گسترش مشارکت دموگرافیک ،تواناسازی مردم برای تصمیم گیری در شکل دهی فضای زیست ، افزایش رفاه و خوشبختی ، گسترش فرصت ها و ظرفیت های بالقوه، تواناسازی همه مردم بویزه زنان، فقرا ، کشاورزان خرده پاو… برای سازماندهی فضای زیست خودو تواناسازی برای انجام کار گروهی می باشد (شیرین پور،1392؛ 9)
توسعه فرایندی است مستمر وپویابه لحاظ رشد کمی و کیفی در تارو پود اجتماع(پدیده)باهدف افزایش توانایی ها به منظور رفع نیازهای مادی و معنوی انسانها از طریق گسترش متوازن ساختارها و بهبود هماهنگ کارکرد نهادهای اجتماعی – اقتصادی و بهره برداری بهینه از تمام امکانات و قابلیت های محیط.( ضیا توانا،1382؛87)
مقوله توسعه به هر مفهومی عبارتند از” ارتقای ظرفیت های اجتماعی در جهت رفع نیازهای محسوس جامعه، افزایش بهره وری از امکانات و قابلیت های اجتماعی در جهت رشد وتعالی جامعه (اسایش ،1375؛9 )
1 -9- 2- توسعه روستایی (Rural Development)
البرت والرسون توسعه وعمران روستایی رایک فعالیت چند بخشی مرکب می داند. که شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیلات اجتماعی برای هر فرد روستایی می باشد.او از اهداف نخستین توسعه روستایی سخن به میان اورده معتقد است که هدف نخستین همان روستایی تقویت رفاه مادی واجتماعی جمعیت روستایی که غالبا شامل کشاورزان فقیرو برخی مواقع شامل کارگران بی زمین کشاورزی و سایر افراد،در مناطق روستایی می باشد. (آسایش،1375)
پس توسعه روستایی به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنهادر روش های تولیدی و سازمانها و موسسات اقتصادی بلکه تغییر در زیربناهای اجتماعی وسیاسی و همچنین تغییر شکل در روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می باشد که نتیجه ان افزایش رضامندی اقتصادی و غیر اقتصادی مردم روستایی است.

1-9-3- شهر کوچک (Small town)
سازمان ملل معیار ارانه برای تشخیص شهر کوچک را از بقیه گروههای شهری رقم 100000نفر سکنه و کمتر اعلام کرده است. ولی در هر کشور یا منطقه این معیار نمی تواند صدق کند. لذا داشتن تعریفی مشخص از شهر کوچک منوط به تقسیمات سیاسی در هر کشور وویژگی های جمعیتی انجاست.
یک شهر کوچک شهری است که به علت شباهت های زیاد اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی به روستا علاوه بر داشتن کارکردهای شهری و خدماتی می تواند نقش کشاورزی وفعالیت های مربوط به نقاط روستا را نیز داشته باشد.یکی از دلایل انتخاب شهرهای کوچک برای بسترسازی توسعه روستایی را باید در همین شباهت های کارکردیش با روستا دانست.
شهر کوچک به عنوان مرکزی است که کالا وخدمات را از شهر های بزرگتر دریافت وبه حوزه های روستایی پیرامون خود ارائه و انتقال می دهد .از سوی دیگر مواد اولیه تولیدی خود شهر ویا دریافتی از پیرامون را به خارج از ناحیه وبه مراکز بالاتر شهری می فرستد(شمس الدینی،1385؛17 )
بنابراین شهر کوچک یک رابطه ی گیرنده و انتقال مازاد تولید و جمعیتی پیرامون از یک سو وارائه دهنده خدمات و کالاهای شهری از سوی دیگر است.
1-9-4- عملکرد (Function)
ایفای نقش ، اجرا وانجام وظیفه در هر یک از بخش های یک سیستم را عملکرد ان سیستم گویند. در سیستم شهری – روستایی و اجتماعات انسانی این اصول می تواند در هر یک از بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، و… مشخص شود که به مجموع این حوزه ها و فعالیتهایشان در سیستم عملکرد گفته می شود.
1-9-5 حوزه نفوذ(Sphere of fluence)
به تمام روستا های راکه به شهرهای کوچک وابسته اند واز انها خدمات می گیرند حوزه نفوذ گفته می شود. حوزه های نفوذ محدوده ای اطراف شهر است که بیشتر ارتباط عملکردی را با شهر اصلی داراست. یا ساکنین آبادیهای واقع در آن برای برخورداری از خدمات شهری (مدرسه، درمانگاه، خرید و فروش، و…) به طور روزمره ناچار به مراجعه به شهر اصلی می باشند.

1-9-6- بخش شاندرمن (District shanderman)
طبق آخرین تقسیمات کشوری شاندرمن یکی از بخش های شهرستان ماسال می باشد که از دو دهستان شاندرمن و شیخ نشین , و یک نقظه شهری تشکیل شده است که طبق سرشماری 1390 دارای 19190نفر جمعیت می باشد. البته شاندرمن بر اساس منابع تاریخی و جغرافیایی یکی از نواحی شناخته شده گیلان می باشد بطوریکه تا اوایل سده بیستم میلادی شاندرمن یکی از بلوک های پنج گانه تالش ( خمسه طوالش ) به شمار می رفت که در مرکز آن بازارجمعه ( شهرشاندرمن کنونی ) خان نشین شاندرمن و بازار هفتگی دایر بود.

جمع بندی
این فصل مربوط به کلیات تحقیق حاضر است که درهمه ی طرح های تحقیق وجود دارد وحاوی عناصر و ساختار مشخص در درون یک کلیت منظم است .
با توجه به عنوان پایان نامه و منظور رسیدن به اهداف مورد نظر در آن که به عملکرد شهر شاندرمن در توسعه روستاهای پیرامونی می پردازد.ابتدا در این فصل به شناسایی و تبیین مساله و سوالات مربوط به ان و سپس اهمیت وضرورت انجام تحقیق ودر ادامه فرضیات مربوط به پزوهش و سپس اهداف مورد نظر انجام تحقیقب بیان گردید. در ادامه از روش تحقیق مورد نظر بحث شد؛روش تحقیق حاضر به منظور بررسی و تحلیل کارکرد ونقش شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی در منطقه مورد مطالعه توصیفی وتحلیلی است. و به دو روش اسنادی و میدانی انجام می گیرد. همچنین روش وابزار گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی به صورت پرسشگری از خانوار نمونه و مراجعه به ادارات و سازمانها به منظور دریافت اطلاعات وامار لازم خواهد بود.نمونه گیری در تحقیق حاضر به صورت منظم و سیستماتیک است که با استفاده از فرمول کوکران؛303 خانوار نمونه از بین 5216 خانوار ساکن انتخاب گردید.
همچنین داده های تحقیق در این پژوهش با کمک نرم افزار EXCEL و SPSS تجزیه و تحلیل و مورد آزمون قرارخواهد گرفت. در پایان محدودیت های انجام تحقیق که مربوط به مشکلات پیش روی نگارنده در انجام این تحقیق باشد،شامل مسائل مربوط به عدم دسترسی به امار و اطلاعات و همچنین جمع اوری مطالب تئوریکی می شود. همچنین در پایان این فصل تعریف مفاهیم وواژگان کلیدی تحقیق پرداخته شد که شامل توسعه ، توسعه روستایی، شهر کوچک ، عملکرد ، بخش شاندرمن است.

فصل دوم

مقدمه
روابط متقابل شهر و روستا در سالهای اخیر دستخوش تغییرات بزرگی شده است به گونه ای که تشخیص دادن مرزهای آنها دشوار است این تغییرات بر بهبود اوضاع هر دو بخش موثر بوده است ولی با این حال شهرها هستند که بیشترین سود را دریافت ، و بوسیله قدرتشان بر روستاها حاکمیت داشته اند . توجه به نابرابریهای شهری و روستایی که بر مبنای تفاوت آشکار میان سطوح برخورداری و شاخصهای توسعه این دو منطقه شکل گرفته است زمینه را برای ارائه نظریه های در خصوص روابط میان این دو سکونتگاه برای کاهش و نابرابریها در طول زمان نه چندان طولانی فراهم کرده است .
روابط و دامنه موجود میان شهر و روستا به صورتهای گوناگون بر شکل پذیری رشد و توسعه سکونتگاههای روستایی و همچنین بر روابط درونی و برونی آنها اثر می گذارد . در خصوص نحوه این اثر گذاری و اثر پذیری مفاهیم و دیدگاههای مختلفی مطرح شده که تحقیقات و مطالعات ما در زمینه بررسی روابط شهر و روستا ناگزیر از بازنگری و کنکاش تازه تر به این نظرات است .
از وجوه تمایز شهر و روستا عدم وجود امکانات و خدمات اساسی رفاهی در روستاها نسبت به شهرهاست ، که این امر خود ، علت بسیاری از مشکلات موجود در جوامع بخصوص جوامع در حال توسعه است ، برای حل این این مسائل بسیاری از اندیشمندان در مورد اینکه چگونه و با چه دیدگاهی می توان در عین رعایت اصول انسانی و عدالت اجتماعی برابری را در دو سکونتگاه شهری و روستایی ایجاد کنند مدلهای مختلفی از توسعه را ارائه کرده اند که هر کدام را در عین مفید و جالب بودن ، می توانند در ای نواقصی نیز باشد که اگر منطبق با شرایط یک جامعه نباشند شکافها و نابرابریهان را شدت بیشتری پیش خواهد بخشید . الگوها و مدلهای اقتصادی از مرتبه نسبتاً برجسته در مباحث نظری جغرافیا برخوردارند . بگونه ای که نوآوری در عرصه این علم در جریان سالهای 1950 به بعد با پیدایش این الگوها و با هدف دستیابی به توسعه آغاز شد . اگر چه

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد عناصر فرهنگی، فرهنگ پذیری، مردم شناسی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه شهر، سلسله مراتب، مکان مرکزی، تمرکز زدایی