منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، جامعه پذیری، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه علامه طبا
نظریه های نگرش از دیدگاه جامعه شناسی 60
نظریه کالینز 61
نظریه تضاد 62
نظریه هربرت بلومر 62
نظریه یادگیری اجتماعی 63
نظریه نیوکامب 64
چهارچوب نظری 65
فرضیه های تحقیق 67
مدل تحقیق 69
فصل سوم 70
روش تحقیق 70
مقدمه 71
روش تحقیق 71
جامعه آماری 72
واحد تحلیل 73
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 74
ابزار جمع آوری اطلاعات 93
روایی 93
پایایی 94
فصل چهارم 96
تحلیل داده ها 96
مقدمه 97
یافته های توصیفی 97
یافته های تحلیلی 107
فصل پنجم 128
نتیجه گیری و پیشنهادات 128
مقدمه 129
خلاصه و نتیجه گیری 130
پیشنهادات 142
مشکلات تحقیق 143
راهکار ها و پیشنهادات 144
منابع 145
فهرست جداول
جدول شماره )1-4(: توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب به “سن” 97
جدول شماره (2-4 ) : توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب “وضعيت اشتغال” 98
جدول شماره(3-4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)” 99
جدول شماره( 4 -4) : توزیع پاسخگویان بر حسب “نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)” 100
جدول شماره(5-4): توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و اقتصادی)” 101
جدول شماره(6- 4): توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش افراد نسبت به “خشونت به زنان در خانواده” 102
جدول شماره (7 -4): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي تجسد يافته” 103
جدول شماره(8-4): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي عينيت يافته” 104
جدول شماره(9 -4 ): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي نهادينه شده” 105
جدول شماره (10-4): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي” 106
جدول شماره(11-4) : رابطه بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به
خشونت به زنان در خانواده 107
جدول شماره(12-4) : رابطه بین وضعيت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده 108
جدول شماره(12-4) : رابطه بین وضعيت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده 109
جدول شماره(13-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 110
جدول شماره(14-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 111
جدول شماره(15-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 112
جدول شماره(16-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 113
جدول شماره (17-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 114
جدول شماره (18-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 115
جدول شماره (19-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 116
جدول شماره(20-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش شناختي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 117
جدول شماره(21-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 118
جدول شماره(22-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 119
جدول شماره)23-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 120
جدول شماره(24-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش کنشي آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی) 122
جدول شماره(25-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان 123
جدول شماره(26-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي نهادينه شده و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان 124
جدول شماره(27-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي تجسد يافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان 125
جدول شماره(28-4): رابطه بین ميزان برخورداري افراد از سرمايه فرهنگي و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان 126

فهرست نمودار
نمودار شماره )1-4(: توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب به “سن” 98
نمودار شماره (2-4 ) : توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب “وضعيت اشتغال” 99
نمودار شماره(3-4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)” 100
نمودار شماره( 4 -4) : توزیع پاسخگویان بر حسب “نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)” 101
نمودار شماره(5-4): توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و اقتصادی)” 102
نمودار شماره(6- 4): توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش افراد نسبت به “خشونت به زنان در خانواده” 103
نمودار شماره (7 -4): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي تجسد يافته” 104
نمودار شماره(8-4): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي عينيت يافته” 105
نمودار شماره(9 -4 ): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي نهادينه شده” 106
نمودار شماره (10-4): ميزان برخورداري افراد از “سرمايه فرهنگي” 107

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف (مرد) قرار می گیرد. به هر نوع عمل و یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود(نهاوندی،126:1386). در مورد جهانی بودن خشونت علیه زنان، آمار و ارقام زیادی وجود دارد و نیز در ایران هم وضعیت درباره خشونت علیه زنان زیادی گزارش داده می شود به طوری که می توان گفت نگرش مثبت به خشونت علیه زنان در جامعه آن را تشدید می کند و آن را در جامعه و خانواده ها رواج می دهد چنین نگرشی به خشونت علیه زنان در هر جامعه دلایل خاص خود را دارد و چنان به نظر می رسد در نظام نگرشی مرد سالار، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می شود و برای زنان به صورت بخشی از زندگی عادی شان به حساب می آید.لذا بیش از سه دهه است که گروه های حامی زنان می کوشند با نگرش ها و اعتقاداتی که خشونت علیه زنان را تقویت می کند، به طور گسترده ای مبارزه کنند. شناسایی افکار و باورهایی که نگرش های مردان به خشونت علیه زنان را شکل می دهند،مهم هستند چرا که با شناسایی این نگرش ها در مردان می توان از گسترش خشونت علیه زنان جلوگیری کرد و این آسیب را در جامعه کاهش داد. با شناخت این نگرش ها، می توان برنامه های موثری را برای رویارویی با این نگرش ها – که اسطوره شده اند- طراحی و اجرا کرد( اندرسون و همکاران، 1977: 127). عوامل زیادی هستن که بر نگرش های مردان به خشونت علیه زنان تاثیر می گذارد در این تحقیق تاثیر سرمایه فرهنگی مردان بر نگرش آنان به این پدیده مورد بررسی قرار میگیرد. سرمایه فرهنگی متفاوت می تواند یکی از عوامل موثر بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان باشد که از طریق فرایند جامعه پذیری اعمال نفوذ می کند. در واقع در این تحقیق در پی پاسخ به این مسئله می باشد که میزان سرمایه فرهنگی چه تاثیری بر نگرش مردان نسبت به خشونت خانگی دارد؟

بیان مساله
نگرش، یکی از عوامل اصلی و موثر در رفتار است و در تمام کارکردهای شخصیت گروهی و اجتماعی افراد اثر ویژه ای می گذارد. شدت و ضعف هر نگرشی در کیفیت رفتار نتایج متفاوتی می آفریند.در حقیقت مردان از جمله مهمترین گروههای مرجعی هستندکه اعضای خانوادهارزش های مورد قبول خود و نگرشهایشان را از این گروه تقلید یا اقتباس می کنند و در فرایند جامعه پذیری نسل اینده تاثیر بسزایی دارند. مطالعه و علل و عوامل رفتار و انگیزه های متنوع که انسآنها رابه انجام کنش های خاص وا می دارد یکی از جالب ترین مباحث روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی است. و همچنین خشونت علیه زنان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در بروز نا هنجاری ها و آسیب های اجتماعی از موضوع های مورد بررسی جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی است.یکی از عوامل که در مواجهه با خشونت علیه زنان باید به آن توجه کرد نگرش مثبت به آن می باشد.نگرشها به خشونت علیه زنان متفاوت است اما نگرش مردان در بستر فرهنگی خود عامل مهمی در پیدایش و باز تولید خشونت علیه زنان است و با آگاهی از نگرش مردان به این مسئله است که می توان گفت که آیامردانزمینه ساز خشونت هستند. خشونت علیه زنان پدیده ای است که در تمام جوامع و در تمام اقشار و طبقات آن صرف نظر از موقعیت اجتماعی و سطح تحصیلات شان دیده می شود و به عبارتی دیگر خشونت علیه زنان علیه زنان امری جهانی است. اشترواس و گلز1 (1986) گزارش دادند که 28% درصد زنان مورد بررسی آنان در ایالت متحده گفته اند که حداقل یک مرتبه خشونت فیزیکی را در زندگی با شریک خود تجربه کرده اند. در خاورمیانه 32% درصد زنان طبق گزارش حاج یحیی (1997) در طول یکسال گذشته مورد بدرفتاری فیزیکی قرار گرفته اند. خشونت علیه زنان در سطوح بالاتری میانزنان ناحیه کیسی در کنیا گزارش شده است. ریکس گزارش داد که 58% درصد زنان در کیسی طبق گفته خود اغلب و یا گهگاه مورد ضرب و شتم قرار می گیرند (423 : 2000 ،Huch). در ایران هرگز آمار رسمی و دقیقی از خشونت علیه زنان اعلام نشده است.یکی از عوامل موثر بر خشونت علیه زنان، نگرش مردان نسبت به این پدیده است.با شناخت نگرش ها می توان به پیش بینی هایی در مورد تجربیات قبلی و رفتارهای بعدی افراد دیگر در وضعیت های خشن نایل شد( اندرسون2 و همکاران،1977 : 126).
یکی از روش هایی که محققان اجتماعی می توانند ایفا کنند، شناسایی باورها و نگرش هایی است که مردم درباره خشونت و قربانیان دارند. با شناخت این نگرش ها، می توان برنامه های موثری را برای رویارویی با این نگرش هاطراحی و اجرا کرد(اندرسون و همکاران، 1977: 127). از طرف دیگر نگرش مردان خود تحت تاثیر عوامل مختلفی است که در این تحقیق تاثیر سرمایه فرهنگی مردان بر نگرش آنان به این پدیده مورد بررسی قرار میگیرد. سرمایه فرهنگی متفاوت می تواند یکی از عوامل موثر بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان باشد که از طریق فرایند جامعه پذیری اعمال نفوذ می کند.سرمایه فرهنگی، گرایش ها، عادت های دیرپایی هستند که از طریق فرایند جامعه پذیری حاصل می شوند و نیز شامل اهداف ارزشمند( صلاحیت های تحصیلی، فرهیختگی)این مفهوم به فراخور مکانیزم های بررسی روابط اجتماعی امکان نگرش ها و تفاسیر متنوعی در مورد روابط بشری را مقدور می سازد. و مسئله این است که اگر سرمایه فرهنگی متفاوت که درجامعه جریان دارد چه تاثیری بر نگرش مردان به خشونت علیه زناندارد وآیا سرمایه فرهنگی قادرخواهد بود نگرشهای مثبت را در زندگی اجتماعی بارور سازد.از آنجایی که بررسی پدیده ها و مسایل اجتماعی از دغدغه های اساسی جامعه شناسی می باشد در این راستا است که تحقیق حاضر شکل یافته است تا بتواند به بررسی نگرش در خصوص یکی از آسیب های اجتماعی (خشونت علیه زنان) بپردازد. در واقع در این تحقیق در پی پاسخ به این مسئله می باشد که میزان سرمایه فرهنگی چه تاثیری بر نگرش مردان نسبت به خشونت علیه زنان دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق
نگرش مقدمه ای است بر عمل. هر رفتاری که از فرد سر میزند با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های and، the، of، Pinus Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خشونت علیه زنان، سرمایه فرهنگی، تجاوز جنسی، حقوق بشر