پایان نامه با کلید واژه های جنس مخالف، روانگردان، فرق و مذاهب

دانلود پایان نامه ارشد

………29
2 – 9 – جنبه‌هاي اميک و اتيک فرهنگ 29
2 – 10 – بازتوليد فرهنگ 31
2 – 11 – عوامل مؤثر بر فرهنگ پذيري 32
2 – 12 – مفاهيم خرده‌فرهنگ و ضدفرهنگ 33
2 – 13 – منشا گوناگوني درون فرهنگ‌ها 35
2 – 14 – روش‌هاي ارتباط فرهنگي و موانع موجود بر سر راه روابط بين فرهنگي 36
2 – 15 – توسعه‌ي فرهنگي 36
2 – 16 – دانشگاه وتوسعه فرهنگي 37
2 – 17- مسائل و مشکلات فرهنگي 40
2 – 18 – مشکلات دانشجويان مهاجر 41
2 – 19 – محيط خوابگاه و مشکلات فرهنگي اجتماعي 43
2 –20 – خوابگاه به مثابه جوامعي براي يادگيري 47
2 – 21 – رهيافت‌هاي نظري 49
2 – 21 – 1 – ضربه فرهنگي تريانديس 49
2 – 21 – 2 – ريشه فرهنگي تضادهاي گروهي بيلز 50
2 – 21 – 3 – وجدان جمعي دورکيم 51
2 – 21 – 4 – کنش اجتماعي پارسونز 54
2 – 21 – 5 – ساختار اجتماعي پيتر بلاو 56
2 – 21 – 6 – کنش متقابل هومنز 60
2 – 21 – 7 – عامليت و فرهنگ مارگارت آرچر 61
2 – 21 – 8 – رابرت عذرا پارک 62
2 – 21 – 9 – ديدگاه فيشر 63
2 – 22 – چهارچوب نظری تحقیق 64
2 – 25 – پيشينه تحقيق 68
2 – 25 – 1 – پيشينه داخلي تحقيق 68
2 – 25 – 2 – پيشينه خارجي تحقيق 70
2 – 26 – خلاصه و نتيجه‌گيري 72

فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه 74
3-2- روش تحقيق 74
3 – 3 – جامعه آماري 75
3 – 4 – حجم نمونه 75
3 – 5 – شيوه نمونه‌گيري 76
3 – 6 – ابزار گردآوري دادهšها 76
3 – 7 – پايايي و اعتبار 77
3 – 8 – تکنيکšهاي تجزيه و تحليل دادهšها 78
فصل چهارم: نتايج تحقيق
4-1- مقدمه 80
4-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق 81
4-3- ابعاد مشکلات فرهنگی 89
4 – 4 يافته‌هاي استنباطي 129
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5 – 1 – مقدمه 138
5 – 2 – يافته هاي تحقيق 139
5 – 3 – پيشنهادات کاربردي 141
5-4- پيشنهاد براي تحقيقات آتي……………………………………………………………………………………………..142
منابع و مآخذ 143
ضمائم 148

فهرست جداول
جدول(3-1) اجزاي تشکيل دهنده فرمول کوکران 75
جدول(3-2) تناسب حجم نمونه با حجم جامعه آماري 76
جدول(3-3) سطح سنجش متغيرهاي تحقيق 77
جدول(4-1) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل 81
جدول(4-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي 82
جدول(4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي 83
جدول(4-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ترم 84
جدول(4-5) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده 85
جدول (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه از ابتداي دوران دانشجويي 86
جدول(4-7) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع منزل مسكوني 87
جدول(4-8) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال 88
جدول(4-9) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت تراکم جمعيت در اتاقها 89
جدول(4-10) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت سالن مطالعه 90
جدول(4-11) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به کامپيوتر 91
جدول(4-12) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به اينترنت………. 92
جدول(4-13) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي آسان به مراکز رفاهي و خدماتي بيرون از خوابگاه مغازه، کافي‌نت و… 93
جدول(4-14) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مطلوبيت مديريت خوابگاه شيوه برخورد،حل مشکلات و… 94
جدول(4-15) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان امکانات تفريحي و رفاهي فضاي سبز، سالن سمعي بصري و… 95
جدول(4 – 16) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نااميدي نسبت به آينده بازار شغل،ازوداج مناسب و… 96
جدول(4-17) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احساس کسالت و خستگي مداوم 97
جدول(4-18) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تاثيرپذيري از ديگران 98
جدول(4-19) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انزوا و کناره‌گيري از ديگران 99
جدول(4-20) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فکر کردن به مرگ و خودکشي 100
جدول(4-21) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان ابتلاشدن به بيماري به دليل عدمرعايت بهداشت ونظافت توسط ديگران 101

جدول(4-22) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان کمرويي در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها 102
جدول(4-23) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار به طور مداوم 103
جدول(4- 24) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان استفاده تفنني ازموادمخدرجديدوصنعتي شامل قرص روانگردان، شيشه و… 104
جدول(4-25) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان استفاده از قرصهاي ريتالين يا قرصهاي مشابه ديگر هنگام امتحانات 105
جدول(4-26) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار بصورت تفنني ويا درجمع دوستان 106
جدول(4-27) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تماس تلفني با جنس مخالف 107
جدول(4-28) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مشاهده رفتارهاي جنسي انحرافي در محيط خوابگاه 108
جدول(4-29) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اختلاف بين شرايط خانواده و خوابگاه 109
جدول(4-30) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان وابستگي بيش از حد به خانواده 110
جدول(4-31) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فشار رواني دوري از خانواده 111
جدول(4-32) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني ازبي‌توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر 112
جدول(4-33) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ناآشنايي با ويژگيهاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد 113
جدول(4-34) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان داشتن مشکل دربرقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها 114
جدول (4-35) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان داشتن مشکل برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي جهت خريد و… 115
جدول(4-36) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان درگيريهاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر 116
جدول( 4-37) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر اختلاف شيعه وسني 117
جدول(4-38) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نفوذ عرفانهاي کاذب در محيط خوابگاه 118
جدول(4-39) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني نماز، روزه و… 119
جدول(4-40) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ايجاد مزاحمت ناشي ازبرگزاري آداب ورسوم محلي توسط ديگر دانشجويان 120
جدول(4-41) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌ا‌‌تاقيها 121
جدول(4-42) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مزاحمتهاي ناشي ازگوشدادن به ضبط و مواردي ازاين قيبل توسط دانشجويان ديگر122
جدول(4-43) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه.123
جدول(4-44) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني از رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه 124
جدول(4-45) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني ازگسترش بي بندوباري در خوابگاه از طريق بلوتوث 125
جدول(4-46) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احتمال سرقت از پول و وسايل شخصي‌ام 126
جدول(4-47) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني از مزاحمت وتعرض دانشجويان ديگر مانند درگيري و نزاع و… 127
جدول(4-48) به طور کلي در محيط خوابگاه چقدر احساس امنيت مي‌کنيد؟ 128
جدول(4-49)خروجي آزمون تي تک‌نمونه‌اي براي سنجش ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 129
جدول(4-50) خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون تفاوت ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان برحسب رشته تحصيلي 130
جدول(4-51) خروجي ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون رابطه ميزان تحصيلات پدر و مشکلات فرهنگي 130
جدول(4-52) خروجي ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون رابطه ميزان تحصيلات مادرو مشکلات فرهنگي 131
جدول(4-53) خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه تعداد ترم‌هاي حضور درخوابگاه و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 131
جدول(4-54) خروجي آزمون تيبرايمقايسهميانگينميزانمشکلات فرهنگيدانشجويان مقطع کارشناسي بادانشجويان کارشناسي ارشدودکتري 132
جدول(4-55) خروجي آزمون تي براي مقايسه ميانگين ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان مجردو متأهل 133
جدول(4-56)خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 134
جدول(4-57) خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ميزان دينداري و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 135
جدول(4-58) خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ميزان کنترل اجتماعي و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 136
جدول(4-59)خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ميزان سرمايه اجتماعي وميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 136

فهرست نمودارها
شکل(4-1) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل 81
شکل(4-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي 82
شکل(4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي 83
شکل(4-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ترم 84
شکل(4-5) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده 85
شکل(4-6) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه از ابتداي دوران دانشجويي 86
شکل(4-7) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع منزل مسكوني 87
شکل(4-8) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال 88
شکل(4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به اينترنت 89
شکل(4-10) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت تراکم جمعيت در اتاقها 90
شکل(4-11) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت سالن مطالعه 91
شکل(4-12) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به کامپيوتر 92
شکل(4-13) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان دسترسيآسان به مراکزرفاهيوخدماتي بيرون ازخوابگاه مغازه،کافي‌نت و.. 93
شکل(4-14) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مطلوبيت مديريت خوابگاه شيوه برخورد،حل مشکلات و… 94
شکل(4-15) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان امکانات تفريحي ورفاهي فضاي سبز،سالن سمعي بصري و… 95
شکل(4 – 16) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نااميدي نسبت به آينده بازار شغل، ازوداج مناسب و… 96
شکل(4-17) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احساس کسالت و خستگي مداوم 97
شکل(4-18) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تاثيرپذيري از ديگران 98
شکل(4-19) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انزوا و کناره‌گيري از ديگران 99
شکل(4-20) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فکر کردن به مرگ و خودکشي 100
شکل(4-21)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان ابتلا شدن به بيماري به دليل عدم رعايت بهداشت و نظافت توسط ديگران 101
شکل(4-22) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان کمرويي در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها 102
شکل(4-23) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار به طور مداوم 103
شکل(4- 24)توزيع فراوانيپاسخگويان برحسب ميزان استفاده تفنني ازموادمخدرجديدوصنعتيشاملقرصروانگردان، شيشه و… 104
شکل(4-25) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از قرص‌هاي ريتالين يا قرص‌هاي مشابه ديگر هنگام امتحانات 105
شکل(4-26) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مصرف سيگار بصورت تفنني و يا در جمع دوستان 106
شکل(4-27) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تماس تلفني با جنس مخالف 107
شکل(4-28)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مشاهده رفتارهاي جنسي انحرافي در محيط خوابگاه 108
شکل(4-29) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اختلاف بين شرايط خانواده و خوابگاه 109
شکل(4-30) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان وابستگي بيش از حد به خانواده 110
شکل(4-31) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فشار رواني دوري از خانواده 111
شکل(4-32) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد متغير، فاصلهšاي، کمي/، ميانگين Next Entries پایان نامه با کلید واژه های آداب و رسوم، فرق و مذاهب، انتخاب همسر، اوقات فراغت