تحقیق درمورد فرق و مذاهب، روانگردان، جنس مخالف

دانلود پایان نامه ارشد

2 – 25 – پيشينه تحقيق 68
2 – 25 – 1 – پيشينه داخلي تحقيق 68
2 – 25 – 2 – پيشينه خارجي تحقيق 70
2 – 26 – خلاصه و نتيجه‌گيري 72

فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه 74
3-2- روش تحقيق 74
3 – 3 – جامعه آماري 75
3 – 4 – حجم نمونه 75
3 – 5 – شيوه نمونه‌گيري 76
3 – 6 – ابزار گردآوري دادهšها 76
3 – 7 – پايايي و اعتبار 77
3 – 8 – تکنيکšهاي تجزيه و تحليل دادهšها 78
فصل چهارم: نتايج تحقيق
4-1- مقدمه 80
4-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق 81
4-3- ابعاد مشکلات فرهنگی 89
4 – 4 يافته‌هاي استنباطي 129
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5 – 1 – مقدمه 138
5 – 2 – يافته هاي تحقيق 139
5 – 3 – پيشنهادات کاربردي 141
5-4- پيشنهاد براي تحقيقات آتي……………………………………………………………………………………………..142
منابع و مآخذ 143
ضمائم 148

فهرست جداول
جدول(3-1) اجزاي تشکيل دهنده فرمول کوکران 75
جدول(3-2) تناسب حجم نمونه با حجم جامعه آماري 76
جدول(3-3) سطح سنجش متغيرهاي تحقيق 77
جدول(4-1) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل 81
جدول(4-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي 82
جدول(4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي 83
جدول(4-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ترم 84
جدول(4-5) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده 85
جدول (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه از ابتداي دوران دانشجويي 86
جدول(4-7) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع منزل مسكوني 87
جدول(4-8) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال 88
جدول(4-9) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت تراکم جمعيت در اتاقها 89
جدول(4-10) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت سالن مطالعه 90
جدول(4-11) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به کامپيوتر 91
جدول(4-12) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به اينترنت………. 92
جدول(4-13) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي آسان به مراکز رفاهي و خدماتي بيرون از خوابگاه مغازه، کافي‌نت و… 93
جدول(4-14) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مطلوبيت مديريت خوابگاه شيوه برخورد،حل مشکلات و… 94
جدول(4-15) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان امکانات تفريحي و رفاهي فضاي سبز، سالن سمعي بصري و… 95
جدول(4 – 16) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نااميدي نسبت به آينده بازار شغل،ازوداج مناسب و… 96
جدول(4-17) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احساس کسالت و خستگي مداوم 97
جدول(4-18) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تاثيرپذيري از ديگران 98
جدول(4-19) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انزوا و کناره‌گيري از ديگران 99
جدول(4-20) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فکر کردن به مرگ و خودکشي 100
جدول(4-21) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان ابتلاشدن به بيماري به دليل عدمرعايت بهداشت ونظافت توسط ديگران 101

جدول(4-22) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان کمرويي در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها 102
جدول(4-23) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار به طور مداوم 103
جدول(4- 24) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان استفاده تفنني ازموادمخدرجديدوصنعتي شامل قرص روانگردان، شيشه و… 104
جدول(4-25) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان استفاده از قرصهاي ريتالين يا قرصهاي مشابه ديگر هنگام امتحانات 105
جدول(4-26) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار بصورت تفنني ويا درجمع دوستان 106
جدول(4-27) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تماس تلفني با جنس مخالف 107
جدول(4-28) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مشاهده رفتارهاي جنسي انحرافي در محيط خوابگاه 108
جدول(4-29) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اختلاف بين شرايط خانواده و خوابگاه 109
جدول(4-30) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان وابستگي بيش از حد به خانواده 110
جدول(4-31) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فشار رواني دوري از خانواده 111
جدول(4-32) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني ازبي‌توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر 112
جدول(4-33) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ناآشنايي با ويژگيهاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد 113
جدول(4-34) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان داشتن مشکل دربرقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها 114
جدول (4-35) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان داشتن مشکل برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي جهت خريد و… 115
جدول(4-36) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان درگيريهاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر 116
جدول( 4-37) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر اختلاف شيعه وسني 117
جدول(4-38) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نفوذ عرفانهاي کاذب در محيط خوابگاه 118
جدول(4-39) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني نماز، روزه و… 119
جدول(4-40) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ايجاد مزاحمت ناشي ازبرگزاري آداب ورسوم محلي توسط ديگر دانشجويان 120
جدول(4-41) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌ا‌‌تاقيها 121
جدول(4-42) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مزاحمتهاي ناشي ازگوشدادن به ضبط و مواردي ازاين قيبل توسط دانشجويان ديگر122
جدول(4-43) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه.123
جدول(4-44) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني از رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه 124
جدول(4-45) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني ازگسترش بي بندوباري در خوابگاه از طريق بلوتوث 125
جدول(4-46) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احتمال سرقت از پول و وسايل شخصي‌ام 126
جدول(4-47) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني از مزاحمت وتعرض دانشجويان ديگر مانند درگيري و نزاع و… 127
جدول(4-48) به طور کلي در محيط خوابگاه چقدر احساس امنيت مي‌کنيد؟ 128
جدول(4-49)خروجي آزمون تي تک‌نمونه‌اي براي سنجش ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 129
جدول(4-50) خروجي آزمون تحليل واريانس براي آزمون تفاوت ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان برحسب رشته تحصيلي 130
جدول(4-51) خروجي ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون رابطه ميزان تحصيلات پدر و مشکلات فرهنگي 130
جدول(4-52) خروجي ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون رابطه ميزان تحصيلات مادرو مشکلات فرهنگي 131
جدول(4-53) خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه تعداد ترم‌هاي حضور درخوابگاه و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 131
جدول(4-54) خروجي آزمون تيبرايمقايسهميانگينميزانمشکلات فرهنگيدانشجويان مقطع کارشناسي بادانشجويان کارشناسي ارشدودکتري 132
جدول(4-55) خروجي آزمون تي براي مقايسه ميانگين ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان مجردو متأهل 133
جدول(4-56)خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 134
جدول(4-57) خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ميزان دينداري و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 135
جدول(4-58) خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ميزان کنترل اجتماعي و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 136
جدول(4-59)خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ميزان سرمايه اجتماعي وميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان 136

فهرست نمودارها
شکل(4-1) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل 81
شکل(4-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي 82
شکل(4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي 83
شکل(4-4) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ترم 84
شکل(4-5) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده 85
شکل(4-6) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه از ابتداي دوران دانشجويي 86
شکل(4-7) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع منزل مسكوني 87
شکل(4-8) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال 88
شکل(4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به اينترنت 89
شکل(4-10) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت تراکم جمعيت در اتاقها 90
شکل(4-11) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت سالن مطالعه 91
شکل(4-12) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به کامپيوتر 92
شکل(4-13) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان دسترسيآسان به مراکزرفاهيوخدماتي بيرون ازخوابگاه مغازه،کافي‌نت و.. 93
شکل(4-14) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مطلوبيت مديريت خوابگاه شيوه برخورد،حل مشکلات و… 94
شکل(4-15) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان امکانات تفريحي ورفاهي فضاي سبز،سالن سمعي بصري و… 95
شکل(4 – 16) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نااميدي نسبت به آينده بازار شغل، ازوداج مناسب و… 96
شکل(4-17) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احساس کسالت و خستگي مداوم 97
شکل(4-18) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تاثيرپذيري از ديگران 98
شکل(4-19) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انزوا و کناره‌گيري از ديگران 99
شکل(4-20) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فکر کردن به مرگ و خودکشي 100
شکل(4-21)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان ابتلا شدن به بيماري به دليل عدم رعايت بهداشت و نظافت توسط ديگران 101
شکل(4-22) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان کمرويي در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها 102
شکل(4-23) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار به طور مداوم 103
شکل(4- 24)توزيع فراوانيپاسخگويان برحسب ميزان استفاده تفنني ازموادمخدرجديدوصنعتيشاملقرصروانگردان، شيشه و… 104
شکل(4-25) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از قرص‌هاي ريتالين يا قرص‌هاي مشابه ديگر هنگام امتحانات 105
شکل(4-26) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مصرف سيگار بصورت تفنني و يا در جمع دوستان 106
شکل(4-27) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تماس تلفني با جنس مخالف 107
شکل(4-28)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مشاهده رفتارهاي جنسي انحرافي در محيط خوابگاه 108
شکل(4-29) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اختلاف بين شرايط خانواده و خوابگاه 109
شکل(4-30) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان وابستگي بيش از حد به خانواده 110
شکل(4-31) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فشار رواني دوري از خانواده 111
شکل(4-32) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني از بي توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر 112

شکل(4-33) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ناآشنايي با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد 113
شکل(4-34) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها 114
شکل(4-35) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي جهت خريدو … 115
شکل(4-36) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان درگيريهاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر 116
شکل(4-37) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر اختلاف شيعه و سني 117
شکل(4-38) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نفوذ عرفانهاي کاذب در محيط خوابگاه 118
شکل(4-39) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني نماز، روزه و… 119
شکل(4-40) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ايجاد مزاحمت ناشي از برگزاري آداب ورسوم محلي توسط ديگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بلاو، ساختاري، کرده‌اند،، موقعيت‌هاي Next Entries تحقیق درمورد آداب و رسوم، خوابگاه دانشجو، بهداشت روان، اوقات فراغت