مقاله درباره کیهان شناسی، هستی شناسی، روش تحقیق، حکمت متعالیه

دانلود پایان نامه ارشد

1-7-3-1. وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا 18
1-7-3-2 .روش فلسفی ملاصدرا 19
1-7-3-3 .آراء خاص او 20
1-7-3-4. برخي از آثار ملاصدرا 20
فصل دوم : آغاز آفرينش جهان در كيهان شناسي جديد
2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی 23
2-2. جهان در کیهان شناسی قدیم 24
2-3. آغاز کیهان شناسی جديد 25
2-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جديد 26
2-4 . دلایلی بر وجود انفجار بزرگ 28
2-4-1.جهان در حال انبساط 29
2-4-1-1. طیف امواج 29
2-4-1-2 .پدیده دوپلر 30
2-4-1-3 .انبساط ‌عالم‌ و قانون ‌هابل‌ 32
2-4-1-3-1 . ماهيت‌انبساط‌ 36
2-4-2. فراوانی هسته هاي سبك ( هليوم و دوتريم ) 40
2-4- 3 . تابش زمينه ای كيهاني 43
2-4-4. نوترينو هاي زمينه اي 46
2- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی 51
2-5- .1عالم ايستاي اینشتین 51
2-5-2 .جهان پايا 52
2-6 . برخي از اشكالات و پرسش هاي بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ 53
2-6-. 1 مسئلهي توزیع ماده 53
2-6- 2 . مسئلهي پاد ماده 54
2-6-3 . مسئلهي تشكيل ساختار كهكشان ها 56
2-6-4 . مسئلهي افق 58
2-6-5 . مسئلهي همواري 59
2-7. جهان تورمي ، موفقيت ها و مشكلات 60
. 8-2آغاز آفرينش جهان 64
2-.9 چگونگي تحول عالم 67
2-9-1 .هندسه عالم 68
2-9-2 . نقش چگالي در تحول و تعیین سرنوشت عالم 73
فصل سوم : آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا
3- 1 . بررسی مسئلهي آغاز قبل از ملاصدرا 80
3-1- 1 . بررسي مسئلهي آفرينش در فلسفه يونان 80
3-1-1-1. آفرينش در دورهي ما قبل سقراط 80
3-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط 82
3-1-2 . بررسي مسئله آغاز از ديدگاه متكلمان و فيلسوفان اسلامي 84
3-1-2 -1. بررسي مسئلهي آغاز از ديدگاه متکلمان 86
3-1-2-1-1 . تصوير حدوث عالم از ديدگاه متکلمان 86
3-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان 87
3-1-2-1- 3. چاره جويي متکلمان 88
3-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه دربارهي عالم 89
3-1-2-2-1 . نظريهي ابن سينا در باب عالم 90
3-1-2- 2-2 . ديدگاه ميرداماد درباره عالم 94
3-2 . بررسي مسئله آغاز از منظر ملاصدرا 97
3-2-1. رابطهی حدوث زمانی و آفرینش 97
3-2-2. جایگاه حركت جوهري در نظام هستی شناسی صدرا 98
3-2-2-1. تبيين حرکت جوهري ملاصدرا 99
3-2-2-2. دلايل وقوع حرکت در جوهر 99
3-2-2-3 . بررسي آيات دال بر حرکت جوهری 102
3-2-3. حرکت جوهري و حدوث عالم 105
3-2-4. اثبات حدوث زماني عالم از طريق حرکت جوهري 109
3-2-4-1. حادث بودن جهان 109
3-2-4-2. حادث زماني بودن جهان 111
3-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زماني کل عالم 111
3-2-5. جايگاه زمان در نزد ملاصدرا 113
3-2-6. دلایل حکما برعدم تناهی زمان 116
3- 2-7 . بررسي چند اشکال بر حدوث زماني عالم 117
3-2-7-1 . پاسخ اشکالات 119
3-2-8. حدوث يا قدم ماده نخستين عالم 123
3- 2-9 . بررسي آغاز آفرينش جهان 126
3-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظريه تکامل داروين 134
فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه
4 -1. بازتاب نظريه انفجار بزرگ 177
4-2 . نقاط مشترک و اختلاف نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم 141
4-2-1 . رويكرد هماهنگي 141
4-2-2. رویکرد تقابل……………………………………………………………………….. 142
4-3. تأثير نظريه انفجار بزرگ بر اثبات خدا 143
4-3-1 . اثبات فرازماني و فرا مكاني بودن خدا 143
4-3-2. اثبات خدا از طريق نظم موجود در جهان 144
4-4 . تأثير نظريه حدوث زماني عالم بر اثبات خدا 146
پیشنهاد های برای آینده 147
فهرست منابع و مآخذ : 148
فهرست واژگان : ………………………………………………………………… 156

فهرست اشکال ، فرمول ها و نمودارها
35
شکل( 2-1) . ( توصیف انبساط جهان به کمک بالن )
45
شکل( 2-2 ). ( تصویر انفجار بزرگ )
15
فرمول ( 1-1). ( نسبیت عام اینشتین، رابطه جرم و انرژي )
29
فرمول ( 2-1) . (رابطه بین فرکانس و طول موج )
32
فرمول (2- 2 ). (رابطه بین تغییر طول موج وسرعت دور یا نزدیک شدن منبع)
32
فرمول ( 2-3) . (رابطه بین تغییر طول موج و سرعت دوریا نزدیک شدن منبع ، در سرعتهای بالا)
46
فرمول ( 2-4) .( قانون هابل)
47
فرمول ( 2-5) . (قانون هابل )
47
فرمول ( 2-6) . زمان حاصل از دور شدن كهكشانها در مسافت هاي مختلف)
33
نمودار( 2-1 ).( نمودار هابل ، سرعت بر حسب فاصله)
68
نمودار( 2-2 ).( شکل خطی نمودار هابل ، نمودار سرعت بر حسب فاصله)
69
نمودار( 2-3) . ( نمودار هابل در آینده وقتي فضا زمان به علت حضور ماده اندكي خميده است )
71
نمودار( 2-4) . (نمودار فاصله – زمان وقتی خميدگي فضا زمان 1- است )
71
نمودار( 2- 5 ). (نمودار فاصله – زمان وقتی خميدگي فضا زمان 1+ است )
72
نمودار ( 2-6) . (نمودار فاصله –زمان وقتی خميدگي فضا زمان ، صفر است )
73
نمودار (2-7 ) . (آينده جهان وقتي چگالي و درجه حرارت بالاست )
74
نمودار (2-8) . (آينده جهان وقتي چگالي و تراكم پايين است )

ما ز آغاز و ز انجام جهان بی خبریم
اول و آخـر این کهـنه کتاب افتادست .
کاشانی
مقدمه

موضوعات بسیاری وجود دارد که هم در فیزیک و هم در فلسفه مشترک است از جمله این موضوعات بحث جهان و “آغاز آفرینش جهان ” است ؛ البته روش تحقیق در فیزیک و فلسفه متفاوت است اما این دلیلی بر عدم رابطه و تعامل دو علم، در موضوعات مشترک نیست ؛ شواهد نشان میدهد که علوم به طور نسبي وابسته به یکدیگرند و از هم تأثیر میگیرند ؛ هرگونه تحلیل و تفسیر در یک حوزه بر تحلیل و بررسی حوزه دیگر تأثیر بسزایی دارد . سراسر فیزیک مملو از مبانی مابعد الطبیعی است که هیچ دلیل تجربی بر آنان وجود ندارد ، در فلسفه نیز بسیاری از مباحث جهان شناسی هست که مدیون دستاوردهای علوم طبیعی است .

تعریف مسئله

مباحث كيهان شناسي امروزه به عنوان يكي از مهمترين مسائل در فلسفه‏هاي علم و دين مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. چنين رويكرد فلسفي و ديني به كيهان‏شناسي بويژه پس از ظهور و شيوع نظريّه انفجار بزرگ در زمينه پيدايش عالم گسترش فراواني يافته است. همين نكته، نشان دهنده ضرورت و اهميّت آشنائي با نظريّه‏هاي جديد علمي پيرامون آغاز جهان است؛ بطوري كه امروزه هرگونه بحث در اين مقوله بدون آگاهي از مباحث علمي پيرامون آن ابتر و ناقص خواهد بود. پژوهش حاضر قصد دارد آغاز آفرينش جهان را از منظر كيهان شناسي نوين و فلسفه ملاصدرا بررسي كند تا زمينه هاي وفاق بين اين ديدگاه مشخص شود و نيز بررسي شود كه نظريه هاي فلسفي آيا پيوند مسالمت آميزي با نظريه هاي جديد در علم فيزيك دارند ؟ و اگر همپوشاني بين اين نظريات وجود دارد اين همپوشاني كجاست ؟

سؤالات اصلی
پرسشهايي كه در اين پژوهش دنبال خواهيم كرد :
آغاز آفرينش جهان در كيهان شناسي نوين كجاست ؟
آيا در فلسفه ملاصدرا ،آفرينش نقطه آغاز دارد ؟
آيا بين مباحث كيهان شناسي نوين و حدوث عالم تطابقي وجود دارد ؟
نظریه انفجار بزرگ به عنوان نقطه آغاز ، و نیز حادث زمانی بودن عالم چه تأثیری بر معرفت ما نسبت به آفریدگار دارد ؟

سابقه و پیشینه تحقیق
در دهه های اخیر مقالات و کتابهای فراوانی به زبان انگلیسی و فارسی در این رابطه نگاشته شده است مسئله آغاز جهان در مباحث کیهان شناسی سابقه ای دیرینه دارد و از گذشته های بسیار دور مورد توجه بوده است ؛قدمتی به اندازه تاریخ اندیشه بشر که در تمامی اعصار ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است .
در این زمینه کتابها ، مقالات و سایتهای بسیاری پاسخگوست . در فلسفه نیز به این مسئله البته شاید نه به اندازه دانش فیزیک اما کمابیش پرداخته شده است ؛ در رابطه با موضوع این پژوهش نیز کتاب و پایان نامهای به طور مستقل نگاشته نشده است کتابی با عنوان مسئله آغاز در کیهان شناسی نوین و حکمت متعالیه از آقای پیروز فطورچی نگاشته شده است ولی با شیوه ای که در این پژوهش دنبال شده است هیچ کتاب و پایان نامه ای موجود نیست که نظریه انفجار بزرگ را با حدوث زمانی ملاصدرا مقایسه کند.

ضرورت انجام تحقیق
موضوع این پژوهش در دهه های اخیر رونق بیشتری گرفته است و این یکی از انگیزه های نوشتن این پژوهش است ؛ به نظر میرسد امروزه در کشور ما فلسفه در برخی از مسائل از جمله مسائل هستی شناسی عقب مانده است و تا کنون نو آوری در این زمینه نداشته است و این بزرگترین آسیب را به حوزه کلام اسلامی ، که تفسیر فلسفی معارف اسلامی است وارد مینماید و شاید بتوان گفت در این زمینه فلسفه شناخت هستی را به فیزیک دانان واگذار کرده است . بنابر این ضرورت دارد نگاه دیگری به منابع اصلی فلسفی بیاندازیم و همپای علوم جدید به تولید نرم افزاری در علم فلسفه بپردازیم ؛ این پژوهش با وجود نیازی که در این زمینه احساس میشود ، سعی کرده مقدمه ای ا ز یک راه طولانی را فراهم کند .

فرضیه ها
آغاز جهان در کیهان شناسی نوین بر طبق مدل استاندارد انفجار بزرگ ، قابل تبیین است ؛طبق این مدل جهان حدود 14 میلیارد سال پیش در پی یک انفجار آغاز شده است .
با توجه به دیدگاه ملاصدرا ، جهان نقطه آغازی ندارد و سؤال از آغاز خلقت بی معناست.
میتوان توافق نسبی بین نظریات کیهان شناسی و فلسفه ملاصدرا از جمله در این مسئله بر قرار کرد .
نظریه انفجار بزرگ به روشنی مؤید دست توانای آفریدگار در آفرینش جهان است ؛ با وجود حدوث نامتناهی جهان و فقر ذاتی موجودات حادث، وجود فیاض ضروری است.

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش
هدف از این پژوهش بررسی و تبیین دو دیدگاه کیهان شناسی نوین و فلسفه ملاصدرا در مورد آغاز آفرینش جهان است ؛ همانطور که در ضرورت نیز اشاره کردیم تعامل بین فلسفه و دانش روز از اهداف و انتظارات نگارنده از انچام پژوهش است .

بیان روش تحقیق
در این پژوهش آغاز آفرینش جهان به صورت تحليلي بررسی شده و سپس بین دو دیدگاه موجود مقایسه شده است ؛ روش کار در این تحقیق ، کتابخانه ای میباشد .

فصـل اول :
كليــات

در اين تحقيق به منظور رسيدن به مقصود ، نيازمند ورود به بحث « كليات »‌ هستيم . زيرا ضروري است داده هاي اوليه اي را كه بتوان به كمك آن به تجزيه و تحليل پرداخت ، تعيين و مورد بررسي قرار گيرد . بدين ترتيب ، در فصل اول با عنوان «كليات » ، به تبيين مفهوم واژگان اصلي و مرتبط با موضوع تحقيق خواهيم پرداخت . همچنين دامنهي موضوع را نيز بررسي كرده ايم تا خواننده بداند اين موضوع در چه فضايي بررسي شده است.

. معناي كيهان شناسي

به ساختار كلي كيهان مربوط ميشود .1 كيهان شناسي دانش بررسي و شناسايي چگونگي پيدايش كيهان و آنچه در آن است ، ميباشد . 2

1-2 . تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی
اقلیدس ، ریاضیدان یونانی ، (حدود 300 سال قبل از میلاد) ، با استفاده از سه بعد طول ، عرض و ارتفاع ، فضا را تعریف کرد. تعریفی که اسحاق نیوتن-1727) 1643 م.) فیزیکدان و ریاضیدان انگلیسی ، از جهان ارائه داد ، مطابق با نظریات اقلیدس بود . فضایی لایتناهی که با استفاده از سه بعد طول ، عرض و ارتفاع تعریف می شد. هرچند نظریهي فضای لایتناهی عاری از مشکل نیست. طبق قضیه اولبرس که از نام ستاره شناس آلمانی ، ویلهلم اولبرس1840 – 1758 ) م.) گرفته شده ، اگر ستارگان به یک شکل در تمام فضای لایتناهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خداي، خارجي، کسي، پيروي Next Entries مقاله درباره وجود خداوند، فلسفه اسلامی، عالم مجردات، ستاره شناسی