منابع و ماخذ پایان نامه کريم، ديدگاه، بررسي، شيوههاي

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-3. ضَلال 27
2-4-4. کفر 29
2-4-4-1. نکاتي در مورد واژه”کفر” 30
2-4-5. صدّ 31
2-4-6. خدع 33
2-6-4-1. نکاتي در مورد واژه”خدعه” 33
2-6-4-2. بررسي آيه “خدعه” 34
2-6-4-3. تفاوت ميان خدعه و کيد 35
2-4-7. عدوّ 35
2-4-7-1. بررسي آيه “عدوّ” 35
2-4-8. بطانه 37
2-4-8-1. بررسي آيه “بطانه” 38
2-4-9. وليّ 39
2-4-9-1. بررسي آيه “وليّ” 40
2-4-10. نفاق 40
2-4-10-1. نکاتي پيرامون واژه “نفاق “و”منافق” 41
2-4-10-2 اقسام نفاق 42
2-4-10. بصيرت 43
3. فصل سوّم: اقسام دشمن از ديدگاه قرآن کريم 47
3-1. بخش اول: دشمن ايماني?دروني ياپنهان? 49
3-1-1. شيطان و همراهان او 49
3-1-1-1. معناي لغوي و اصطلاحي شيطان و ابليس 50
3-1-1-2. فرق بين شيطان و ابليس 53
3-1-1-3. نام و القاب ابليس 54
3-1-1-4. دامها و برنامههاي شيطان:(اهداف و شيوههاي مبارزه و دشمني شيطان) 54
3-1-1-4-1. شيوه دشمني شيطان 54
3-1-1-4-2. دامها و ابزارهاي شيطان 56
3-1-4-2-1. دنيا 56
3-1-4-2-2. وسوسه 57
3-1-4-2-3. اختلافافکني 57
3-1-4-2-4. هواپرستي 58
3-1-4-2-5. وعده به فقر 59
3-1-4-2-6. از راه عبادت 61
3-1-4-2-7. از طريق اموال و اولاد 62
3-1-4-2-8. زنان 63
3-1-4-2-9. تبليغات 63
3-1-4-2-10. بزرگ کردن آرزوها و تمنيات واهي 64
3-1-4-2-11. تزيين اعمال زشت 64
3-1-4-2-12. وعدههاي دروغين ……………………………………………………………………..65
3-1-1-5. صفات شيطان 66
3-1-2. نفس امّاره 67
3-1-2-1. اقسام نفس 69
3-1-2-2. خطرات نفس 73
3-1-3. برخي از همسران و فرزندان 75
3-2. بخش دوم: دشمن خارجي (يهود، کافران، مشرکان) 78
3-2-1. يهود 79
3-2-1-1. يهود در لغت 79
3-2-1-2. شناخت اجمالي چهرهي يهود 80
3-2-1-3. هجرت يهوديان به مدينه 80
3-2-1-4. صفات يهود از ديدگاه قرآن کريم 81
3-2-2. کافران 88
3-2-2-1. تعريف كافر در لغت و اصطلاح 88
3-2-2-2. صفات کافران 90
3-2-3. مشرکان 93
3-2-3-1. شرک در لغت و اصطلاح 93
3-3. بخش سوّم: دشمنان داخلي (منافقان) 95
3-3-1. معناي لغوي و اصطلاحي نفاق 95
3-3-2. ضرورت شناخت نفاق و منافق 96
3-3-3. ويژگيهاي منافقان 97
3-3-3-1. ويژگيهاي فردي- رواني 98
3-3-3-2. ويژگيهاي سياسي منافقان 102
3-3-3-3. ويژگيهاي فرهنگي منافقان 113
3-3-3-4. ويژگيهاي اجتماعي منافقان 118
4. فصل چهام: شيوههاي مبارزه دشمنان و شيوههاي مبارزه با دشمنان از ديدگاه قرآن کريم 122
4-1. شيوههاي مبارزه دشمنان از ديدگاه قرآن 123
4-1-1. شگردها و شيوههاي مبارزه ي دشمنان با رهبران ديني 124
4-1-1-1. ايجاد ترديد و ابهام دربين مردم نسبت به حقانيّت رهبري 124
4-1-1-2. شکستن قداست رهبري با استفاده ازحربه تهمت و افتراء 126
4-1-1-3. تضعيف دستياران رهبر و تشکيلات رهبري 132
4-1-1-4. تحقير و استهزاي رهبري 133
4-1-1-5. بدلسازي و رهبرتراشي 134
4-1-1-6. تطميع رهبري 135
4-1-1-7. تهديد رهبري 136
4-1-2. شگردها و شيوههاي مبارزهي دشمنان براي تضعيف مباني مکتب اسلام 138
4-1-2-1. استفاده از سورژههاي مذهبي 139
4-1-2-2. تهمتهاي گوناگون 141
4-1-2-3. شريعتسازي 142
4-1-2-4. اقدامات ضدّ تبليغي(جنجال آفريني) 144
4-1-2-5. بدگويي و عيب جويي 145
4-1-2-6. تمسخر و تحقير 145
4-1-2-7. تخريب پايگاههاي مکتب 146
4-1-2-8. جنگ و ستيز 147
4-1-3. شگردها و شيوههاي مبارزهي دشمنان با پيروان مکتب توحيدي 148
4-1-3-1. تلاش براي گمراه کردن پيروان مکتب توحيدي ازطريق صرف هزينههاي کلان 149
4-1-3-2. اشاعه فساد، نشر اکاذيب و پخش شايعات 150
4-1-3-3. اختلافافکني و تفرقهانگيزي 151
4-1-3-4. محاصره اقتصادي 152
4-1-3-5. تحقير و کوچک شمردن 154
4-1-3-6. تمسخر 155
4-1-3-7. اعزام عوامل نفوذي و جاسوسي 157
4-1-3-8. تضعيف روحيه مسلمانان 158
4-1-3-9. تبليغات سوء 159
4-1-3-10. تهديدها و جنگها 161
4-2. شيوههاي مبارزه با دشمنان از ديدگاه قرآن کريم 163
4-2-1. شيوه و روش قرآن کريم در مقابله با شيطان 163
4-2-2. شيوه و روش قرآن کريم در مقابله با نفس 167
4-2-3. شيوه و روش قرآن در مقابله با کفار و مشرکان و يهوديان 172
4-2-4. شيوه و روش قرآن در مقابله با منافقان 188
نتيجهگيري 194
پيشنهادها 197
کتابنامه 198

مقدمه:
“إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً”2
“اين قرآن، به راهى كه استوارترين راه‏هاست، هدايت مى‏كند و به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مى‏دهند، بشارت مى‏دهد كه براى آنها پاداش بزرگى است.”
قرآن، فيضِ رحمتى است كه از خزانه غيب بر قلب نورانى پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نازل و از آنجا بر پهن‏دشتِ هستى جارى شد تا تشنگان حقيقت از زلال معنويت و هدايت آن سيراب گردند.
قرآن، انسان را به اين حقيقت واقف ميکند که آدمي گاه چيزي را که به سود واقعي او نيست دوست ميدارد و چه بسا آنچه که به زيان اوست را ميطلبد.3 لذا از آنجا که علم و آگاهي انسان اندک است براي شناخت سود و زيان واقعيمان بايستي به قرآن کريم ، که ما را به استوارترين راهها هدايت ميکند چنگ زنيم و از آن مدد جوييم. و از آنجا که، شناخت دوست و دشمن يکي از مهمترين نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي انسان است، قرآن کريم به مدد انسان آمده و با آموزههاي خود، انسان را در شناخت دشمن ياري مينمايد، تا جاييکه در آيات گوناگون، به معرفي دشمنان واقعي انسان پرداخته است و قطعاً شيوههايي را که براي مبارزه با دشمنان معرفي ميکند از استحکام و تأثير لازم برخوردار است.
بحث شناختِ دشمن در قرآن کريم از موقعيّت ويژهاي برخوردار است و خداوند در آيات متعددي دشمنان متنوع جبهه حق رادر شکلهاي گوناگون معرفي ميکند و چهرههاي پليد و گمراه کننده آنان را براي پيروان حق آشکار مينمايد تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آنها بپردازند، در اين آيات بيشتر سخن از هجوم همه جانبه دشمنان بر ضد پيروزي حق به ميان ميآيد که حتي اگر عقبنشيني نمايند باز خود تاکتيکي براي رويارويي دوباره و هشداري مهم براي پيروزي حق ميباشد و از آنجا که پيکار حق و باطل موقتي نيست و از آنجا که هدف مشترک نابودي نظام الهي است اين نبرد تا قيامت هم استمرار دارد و به رغم تمامي توطئههاي گوناگون دشمنان اسلام در طول تاريخ، شاهد درخشش روزافزون حق خواهيم بود زيرا خداوند مدافع حريم حق است.
بنابراين اين قرآن، کتابي است که به ما ميآموزد که با خودي چگونه رفتار داشته باشيم و با بيگانه چگونه برخورد کنيم: ” مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُ…”4: محمّد (ص) فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربانند…
اين پاياننامه با عنوان” دشمنشناسي از منظر قرآن کريم”، در چهار فصل تنظيم شده است. در فصل اول کليات پاياننامه بيان شده و در فصل دوم به بررسي معنا و مفهوم دشمن از ديدگاه قرآن کريم پرداخته و سپس اهميّت و ضرورت اين بحث از منظر قرآن و روايات و عقل و سخن بزرگان بيان شده و در ادامه آيات قرآن کريم در زمينهي شناخت دشمنان و بررسي واژگان کليدي بحث دشمنشناسي از جمله: کيد و مکر و ضلّل و کفر و صدّ و خدع و عدوّ و بطانه و وليّ و نفاق و بصيرت مطرح شده و در فصل سوم، اقسام دشمن از ديدگاه قرآن کريم تحت عنوان دشمن ايماني?دروني يا پنهان?(شيطان و همراهان او و نفس امّاره و برخي از همسران و فرزندان) و دشمن خارجي(يهود، کافران و مشرکان) و دشمن داخلي(منافقين) مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل پاياني در بخش اول موضوعِ شيوههاي مبارزه دشمنان از ديدگاه قرآن کريم و در بخش دوم موضوع ِشيوههاي مبارزه با دشمنان از ديدگاه قرآن کريم مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان نتيجهگيري از مباحث مطرح شده در اين پاياننامه بيان شده است.
اميد است اين اثر ناچيز در خدمت اسلام و فرهنگ شيعي و معارف اهل بيت (ع) مورد عنايت صاحب ولايت و ذخيره آخرت قرار گيرد.

جواد جمشيدي حسن آبادي
زمستان1390

فصل اوّل

کليّات

فصل اوّل: کليّات
1-1) طرح تحقيق:
1-1-1) بيان مسأله:
يکي از اساسيترين شرايط موفقيّت يک فرد يا جامعه در تمامي عرصهها شناخت دشمن است و هرگاه آدمي در پهنه طبيعي دشمن را شناخت به موفقيت دست خواهد يافت.
انسان در ابتدا زندگى كوچك و ساده‏اى داشت و دشمنان خويش ‏را به راحتى مى‏ديد و با ابزارهاىِ ساده به مقابله با آنان برمى‏خاست و خود را از گزند آنان در امان مى‏داشت. اما يكى از مشكلات انسان امروز عدم شناخت دشمن خويش است. در واقع دشمنان انسان با ابزارهاى پيشرفته و با به كارگيرى انواع روش هاى جنگ روانى خود را از او مخفى داشته و در لباس دوست ضربات خود را بر او وارد مى‏كنند، بنابراين بيتفاوتي نسبت به دوست و دشمن و انکار دوستي و دشمني و خودي و غير خودي و اشتباه درشناخت دوست و دشمن باعث وارد شدن بزرگترين ضربهها بر پيکر جوامع انساني مي شود. تا جايي که يکي از ضعفهاي اساسي عامه مسلمان از صدر اسلام به ويژه زمان حکومت امام علي (عليه السّلام) تاکنون نشناختن دشمن يا ضعف در دشمن شناسي بوده است همين امر موجب شکست و از دست دادن حکومت و عملي نشدن بسياري از احکام اسلام بوده و هست. بنابراين در اين تحقيق به دنبال آن بودهايم که به معرفي دشمنان از ديدگاه قرآن کريم پرداخته و با توجه به آيات ِقرآن کريم، انواع دشمنان و شيوه هايِ دشمني آنها و همچنين راههاي مقابله در برابر آنها مورد بررسي قرار گيرد.

1-1-2) اهميّت و ضرورت تحقيق:
از آنجا که انسان ها در معرض آسيبهاي دشمنان قرار ميگيرند و دشمنان دائماً افراد و جوامع را تهديد ميکنند بنابراين شناخت دشمن از جنبههاي مختلف فردي و اجتماعي بسيار مهم مي باشد و از آنجا که علم انسان در شناخت دوست و دشمنِ خود، کافي نيست لذا وحي و قرآن به کمک او آمده و با آموزههايِ خود، انسان را در شناخت هرچه بهتر دشمن، ياري نموده اند و آيات گوناگوني اين مهم را تبيين نمودهاند لذا تدوين پايان نامه اي با اين عنوان و در اين شرايط که دشمنان از هر طرف درصدد ضربه زدن به اسلام مي باشند، بيش از پيش ضرورت و اهميّت مييابد.

1-1-3) سؤالات تحقيق:
هر تحقيقي بر اساس سؤالات مطرح و پيگيري ميشود که بحث و تحقيق حول و حوش آن سؤالات انجام ميگردد. در اين تحقيق نيز سؤالات مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است.
1) از ديدگاه قرآن كريم دشمنان انسان چه كساني هستند؟
2) مؤلفهها و ويژگيهاي ِدشمنان از ديدگاه قرآن کريم چيست؟
3) شيوهها و شگردهايِ دشمنان در مبارزه با مسلمانان از ديدگاه قرآن کريم کدام است؟
4) روشهاي مقابله با دشمنان از ديدگاه قرآن کريم کدام است؟

1-1-4) فرضيههاي تحقيق:
1) دشمنان انسان از ديدگاه قرآن کريم، شيطان و همراهان او، نفس امّاره، برخي از همسران و فرزندان، يهوديان و برخي از اهل کتاب، کفّار، مشرکان و منافقين هستند.
2) مؤلفه‌ها و ويژگي‌هاي دشمنان از ديدگاه قرآن كريم عبارت است از:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فرسایش بادی، پوشش گیاهی، ژئومورفولوژی، مورفولوژی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ترس از خدا