منابع پایان نامه ارشد درباره پوشش گیاهی، فرسایش بادی، معیارهای ارزیابی، تحصیلات تکمیلی

دانلود پایان نامه ارشد

تهیه نقشه و ارزیابی بیابانزایی با استفاده از مدل مدالوس و شبکههای باور بیزین

در تاریخ 10 / 6/ 1393 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

1- استاد راهنمای پایان نامه دکتر رضا جعفری

2- استاد راهنمای پایان نامه دکتر حسین بشری

4- استاد داور دکتر حسین مرادی

5- استاد داور دکتر سعید پورمنافی

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر محمد رضا وهابی

سپاس بیکران خداوندی را که به من نعمت حیات بخشید و مرا شوق آموختن عطا فرمود.
در آغاز لازم می دانم از زحمات خانواده گرامی ام، پدرم و مادرم و برادرام و خواهرام و کلیه کسانی که در دوران تحصیل همواره مشوق و پشتیبان اینجانب بودهاند کمال تشکر را بنمایم.
از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر جعفری و جناب آقای دکتر بشری که با راهنمایی های ارزنده خود راهگشایی اینجانب بوده اند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. از جناب آقای دکتر پاکزاد به پاس راهنمایی های ارزنده در این پژوهش سپاسگزارم. از اساتید داور جناب آقای دکترحسین مرادی و جناب آقای دکترسعید پورمنافی که زحمت بازخوانی پایان نامه اینجانب را کشیده اند و جناب آقای دکتر وهابی، مسئول محترم تحصیلات تکمیلی، متشکرم.

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع
این پایان نامه ( رساله ) متعلق به دانشگاه صنعتی
اصفهان است.

با سپاس ازسه وجود مقدس: 

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم… 

موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم… 

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند… 

پدرانمان 

مادرانمان 

استادانمان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب هشت
فهرست اشکال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….دوازده
فهرست جدول چهارده
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: مقدمه
1- 1- کلیات 2
1-2- اهداف مطالعه 4
1-2-1- اهداف اصلی 4
فصل دوم: تعاریف و پیشینه مطالعات
2-1- تعريف مفاهيم و واژههاي کليدي 5
2-1- 1- مناطق خشک 5
2-1-2- بيابان 6
2-1-3- بيابانزايي 7
2-1-4- مدل 8
2-2- مدلهاي ارزيابي بيابانزايي 8
2-2- 1- مدلهای ارزیابی بیابانزایی در جهان 8
2-2- 1-1- روش فائو-یونیپ 8
2-2- 1-2- روش ارزیابی بیابان زایی موسسه تحقیقات بیابان ترکمنستان 11
2-3- 1-3- روش ارزیابی بیابان زایی مدالوس (MEDALUS) 12
2-2- 2- مدلهای ارزیابی بیابانزایی در ایران 21
2-2- 2-1- اصول و مفاهيم روش MICD 21
2-2- 2-2- اصول و مفاهيم روش IMDPA 23
2-3- شبکههای باور بیزین 24
2-3- 1- مطالعات انجام شده در مورد استفاده از شبکه های باور بیزین در علوم محیطی 28
2-4- جمع بندی : 30
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- موقعیت منطقه مطالعاتی 32
3-2- هواشناسی و اقلیم شناسی منطقه 34
3-2-1- بارش 34
3-2-2- دما 35
3-2-3- تبخیر 36
3-2-4- باد 37
3-2- 5- تعیین اقلیم منطقه 37
3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی منطقه 39
3-3-1- زمین شناسی و تکتونیک 39
3-3-2- تهیه نقشه واحد کاری 39
3-4- خصوصیات پوشش گیاهی 45
3-5- ارزیابی بیابانزایی در منطقه 46
3-6- معیارهای ارزیابی بیابانزایی 48
3-6-1- معیار اقلیم : 48
3-6-2- معیار خاک 49
3-6-3- معیار پوشش گیاهی 51
3-6-4- معیار آب زیرزمینی 52
3-6-5- معیار فرسایش بادی 54
3-6-6- معیار سیاست و مدیریت 56
3-7- ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی و تعیین حساسیت مناطق به بیابانزایی 59
3-8- استفاده از شبکههای باور بیزین جهت ارزیابی معیارهای خاک، آب زیرزمینی، فرسایش بادی و بیابانزایی 60
3-8-1- شناخت متغیرهای موثر در مدل 62
3-8-2- ترسیم نمودار تاثیر (روابط بین متغیرها) 62
3-8- 3- تشکیل جداول احتمالات شرطی 62
3-8-4- ارزیابی و حساسیت سنجی مدل 63
3-8-4-1- بازبینی مجدد مدل 63
3-8-4-2- تجزیه و تحلیل حساسیت 64
3-8-4-3- ارزیابی مدل از طریق مقایسه آن با مدلهای تجربی 64
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- بررسی معیارهای ارزیابی وضعیت بیابانزایی 65
4-1-1- معیار اقلیم 65
4-1-2- معیار کیفیت خاک 68
4-1-3- معیار کیفیت پوشش گیاهی 78
4-1-4- ارزیابی معیار کیفیت آب زیر زمینی 82
4-1-5- ارزیابی معیار کیفیت فرسایش بادی 90
4-1-6-معیار کیفیت مدیریت و سیاست 96
4-2- تهیه نقشه وضعیت فعلی بیابانزایی 99
4-3- ارزیابی خاک، آب زیرزمینی، فرسایش بادی و بیابانزایی با استفاده از شبکههای باور بیزین 104
4-3- 1- شناسایی متغیرها 104
4-3-2- ترسیم نمودار تاثیر (روابط بین متغیرها) 105
4-3- 3- تشکیل جداول احتمالات شرطی 108
4-3-4- ساخت مدل شبکههای باور بیزین 109
4-4- ارزیابی مدل 116
4-4- 1- بازبینی مجدد مدل 116
4-4-2-تجزیه و تحلیل حساسیت 117
4-4-3-ارزیابی مدل با استفاده از مدل های تجربی 121
4-5- نتایج کلی مطالعه 125
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- نتیجهگیری 126
5-1-1- مزیت های مدل مدالوس 126
5-1-2- معایب مدل مدالوس 127
5-1-3- مزیت های مدل بیزین 127
5-1-4- معایب مدل بیزین 127
5-2- نتیجهگیری کلی در هر بخش از این تحقیق 128
5-2-1-مدل مدالوس 128
5-2-1- مدل شبکه های باور بیزین 129
5 -3 – پیشنهادات 129
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 140
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….150

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- نمونه یک شبکه بیزین ساده …………………………………………………………………………………………………….25
شکل 2-2- حالات و رابطه دو متغیر از یک شبکه باور بیزین…………………………………………………………………………….25
شکل 3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………33
شکل3-2- اقليم نماي آمبرژه دشت سگزی – اصفهان…………………………………………………………………………………….38
شکل 3-3- نقشه واحدهای کاری (رخساره ) منطقه مطالعاتی……………………………………………………………………………45
شکل 3-4- نمایش ساختار شبکه بیزین………………………………………………………………………………………………………..61
شکل 3-5- نمایش مراحل مورد استفاده برای ایجاد و کاربرد یک مدل باور بیزین……………………………………………….61
نمودار 4-1- مقایسه میزان تاثیر شاخصهای معیار کیفیت اقلیم در بیابانزایی……………………………………………………………………. 67
شکل4-1- نقشه معیار کیفیت اقلیم………………………………………………………………………………………………………………68
شکل 4-2- نقشه بافت خاک منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………70
شکل 4-3- نقشه EC خاک منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………….70
شکل 4-4- نقشه میزان گچ منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………71
شکل 4-5- نقشه مواد آلی خاک در منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………….72
شکل 4-6- نقشه نسبت جذب سدیم خاک در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………….73
شکل 4-7- نقشه میزان اسیدیته خاک در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………….73
شکل 4-8- نقشه میزان کلر خاک در منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………….75
شکل 4-9- نقشه میزان سدیم خاک در منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………75
شکل 4-10- نقشه معیار کیفیت خاک………………………………………………………………………………………………………….77
نمودار 4-2- میانگین وزنی هر کدام از شاخصهای معیار کیفیت خاک……………………………………………………………………………78
شکل 4-11- نقشه معیار کیفیت پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………80
نمودار 4-3- میانگین وزنی هر کدام از شاخصهای معیار کیفیت پوشش گیاهی…………………………………………………………………81
شکل 4-12- نقشه میزان کل مواد محلول جامد آبهای زیرزمینی منطقه…………………………………………………………….83
شکل 4-13- نقشه میزان یون کلر در منطقه…………………………………………………………………………………………………..84
شکل 4-14- نقشه میزان اسیدیته آب زیرزمینی در منطقه…………………………………………………………………………………84
شکل 4-15- نقشه هدایت الکتریکی آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………..86
شکل 4-16- نقشه نسبت جذب سدیم آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………86
شکل 4-17- نقشه افت آب زیرزمینی در منطقه مورد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع رهبری تبادلی، سبک رهبری، مدیریت دانش، منابع انسانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فرسایش بادی، پوشش گیاهی، ارزیابی کیفی، روشهای ارزیابی