منابع مقاله با موضوع مدیریت دانش، رهبری تحول آفرین، تحلیل آماری، سبک های رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

2-2 تعارف مدیریت دانش 17
3-2 تاریخچه مدیریت دانش 19
4-2 مدل های مدیریت دانش 20
1-4-2 مدل هفت سی 21
2-4-2 مدل شش گانه استیو هالس 21
3-4-2 مدل رن جانسون 23
4-4-2 مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران 24
5-4-2 مدل چارچوب ستون های مدیریت دانش 24
6-4-2 مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های KMC در اثربخشی مدیریت دانش 25
7-4-2 مدل سنگ بنای مدیریت دانش 26
5-2 تعاریف ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش 29
1-5-2 خلق و کسب دانش 29
2-5-2 تسهیم دانش 30
3-5-2 کاربرد دانش 32
4-5-2 نگهداری و ذخیره دانش 33
5-5-2 فرآیند ارزیابی و بازخور 34
6-2 تعاریف رهبری 34
7-2 تمایز بین رهبری و مدیریت 35
8-2 مکاتب رهبری 37
1-8-2 مکتب صفات شخصی 38
2-8-2 مکتب رفتاری 39
1-2-8-2 مطالعات دانشگاه آیوا 40
2-2-8-2 نظریه مطالعات میشیگان 41
3-2-8-2 مطالعات اوهایو 41
4-2-8-2 نظریه شبکه مدیریت 42
5-2-8-2 نظریه چهار سبک رهبری 44
3-8-2 مکتب اقتضایی 44
1-3-8-2 نظریه پیوستاری رهبری 44
2-3-8-2 نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت(رهبری وضعیتی) 45
3-3-8-2 نظریه رهبری اقتضایی فیدلر 47
4-3-8-2 نظریه مسیر-هدف 48
5-3-8-2 تئوری تعامل رهبر- عضو (LMX) 50
4-8-2 مکاتب نوین رهبری 51
1-4-8-2 نظریه جانشین های رهبری 51
2-4-8-2 نظریه اسنادی رهبری 51
3-4-8-2 نظریه رهبری تحول آفرین و تبادلی 52
9-2 رهبری تحول آفرین 53
1-9-2 نفوذ آرمانی 55
1-1-9-2 ویژگی های آرمانی 56
2-1-9-2 رفتارهای آرمانی 56
2-9-2 انگیزش الهام بخش 56
3-9-2 ملاحظات فردی 57
4-9-2 ترغیب ذهنی 58
10-2 نظریه های مختلف مربوط به رهبری تحول آفرین 60
1-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین برنز 60
2-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس 60
3-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین شاین 61
4-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین تیچی و دیونا 62
5-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین شرمر هورن 62
6-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین باس 63
7-10-2 نظریه باس و آوولیو 64
11-2 رهبری تبادلی 64
1-11-2 ابعاد اصلی رهبری تبادلی 65
1-1-11-2 پاداش های مشروط 65
2-1-11-2 مدیریت بر مبنای استثناء فعال 65
3-1-11-2 مدیریت بر مبنای استثناء منفعل 66
12-2 رهبری عدم مداخله گر 66
13-2 رهبری و مدیریت دانش 67
14-2 ابعاد و ویژگی های رهبری 71
15-2 صندوق ضمانت صادرات ایران 74
16-2 تاریخچه صندوق ضمانت صادرات ایران 74
17-2 ریسک های تحت پوشش صندوق 75
1-17-2 ریسک های تجاری 75
2-17-2 ریسک های سیاسی 75
18-2 خدمات ارائه شده توسط صندوق 76
1-18-2 اعتبارسنجی خارجی 76
2-18-2 اعتبارسنجی داخلی 76
3-18-2 صدور انواع بیمه نامه 76
1-3-18-2 بیمه نامه کل گردش صادرات 76
2-3-18-2 بیمه نامه خاص صادرات 77
3-3-18-2 بیمه نامه صدور خدمات فنی مهندسی 77
4-3-18-2 بیمه نامه سرمایه گذاری 77
5-3-18-2 بیمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتی 78
6-3-18-2 بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی 78
7-3-18-2 بیمه نامه تضمین اعتبارات بانک بابت تضمین اعتبارات دیداری 78
4-18-2 صدور انواع ضمانت نامه 78
1-4-18-2 ضمانت نامه اعتباری تولیدی 78
2-4-18-2 ضمانت نامه اعتباری ریالی 79
3-4-18-2 ضمانت نامه اعتباری ارزی 79
4-4-18-2 ضمانت نامه پوشش اعتبار خرید 79
19-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق 80
1-19-2 تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت دانش 80
2-19-2 تحقیقات انجام شده در زمینه رهبری تحول آفرین 83
23-19-2 تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت دانش و رهبری 85
20-2 مدل پیشنهادی تحقیق 88
فصل سوم : روش تحقیق
1-3 مقدمه 90
2-3 هدف تحقیق 90
3-3 نوع تحقیق 91
4-3 روش تحقیق 91
5-3 جامعه و نمونه آماری 91
6-3 روش گردآوری اطلاعات 92
1-6-3 منابع اولیه 92
2-6-3 منابع ثانویه 92
7-3 ابزار گردآوری اطلاعات 92
8-3 روایی و پایایی پرسشنامه 92
1-8-3 پرسشنامه رهبری چند عاملی باس و آوولیو 92
1-1-8-3 پایایی (اعتماد) پرسنامه رهبری چند عاملی 93
2-1-8-3 روایی (اعتبار) پرسنامه رهبری چند عاملی 93
3-1-8-3 شاخص های مورد سنجش در پرسشنامه رهبری چند عاملی 94
2-8-3 پرسشنامه مربوط به متغییر مدیریت دانش 96
1-2-8-3 پایایی پرسشنامه مدیریت دانش 97
2-2-8-3 روایی (اعتبار) پرسشنامه مدیریت دانش 98
3-8-3 پایایی کلی پرسشنامه 98
4-8-3 روایی کلی پرسشنامه 99
9-3 مدل تحلیلی پژوهش 100
10-3 روش تحلیل داده ها 102
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه 104
2-4 تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 104
1-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 104
2-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات 105
3-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت شغلی 106
4-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت شغلی 106
3-4 تحلیل با استفاده از آمار استنباطی 107
4-4 آزمون هم خوانی داده های مدیریت دانش و سبک رهبری با توزیع نرمال 107
5-4 تحلیل آماری فرضیه اصلی تحقیق 112
6-4 تحلیل آماری فرضیات فرعی تحقیق 113
1-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی اول 113
2-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی دوم 114
3-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی سوم 115
4-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی چهارم 116
7-4 نتایج تحلیل مبتنی بر حداقل مربعات جزئی(PLS) 117
1-7-4 تحلیل عاملی متغییرهای مدل تحقیق 117
2-7-4 مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل سازی معادلات ساختاری 119
3-7-4 نمودار مسیر و آزمون فرضیات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری 120
4-7-4 ضریب تعیین (R2) 123
8-4 نتایج کلی حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق 123
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 126
2-5 نتایج تحقیق 127
1-2-5 نتایج مربوط به متغییر مدیریت دانش 127
2-2-5 نتایج مربوط به متغییر سبک رهبری 128
3-2-5 نتایج مربوط به رابطه میان متغییرهای مکنون تحقیق 129
3-5 مدل مفهومی اولیه تحقیق 130
4-5 مقایسه مدل اولیه و مدل نهایی تحقیق 131
5-5 جنبه نوآوری تحقیق 132
6-5 محدودیت های تحقیق 132
7-5 پیشنهادهای تحقیق 132
1-7-5 پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق 132
2-7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 134

فهرست جداول
جدول 1-2 تعاریف مختلف مدیریت دانش 18
جدول 2-2 گاه شمار مدیریت دانش 20
جدول 3-2 مدل های مختلف مدیریت دانش 28
جدول 4-2 تفاوت بین رهبری و مدیریت 36
جدول 5-2 خلاصه نظریه های رهبری 37
جدول 6-2 ویژگی های شخصی و خصوصیات شخصیتی رهبری 39
جدول 7-2 سبک های رهبری لیکرت 44
جدول 8-2 جانشین های رهبری 51
جدول 1-3 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های مدیریت دانش 97
جدول 2-3 نتیجه آزمون دو نیم سازی گویه های مدیریت دانش 98
جدول 3-3 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه 98
جدول 4-3 آلفای کرونباخ مربوط به متغییرهای مکنون مدل 99
جدول 5-3 ضریب پایایی مرکب مربوط به متغییرهای مکنون مدل 99
جدول 6-3 ضریب روایی همگرا مربوط به متغییرهای مکنون مدل 100
جدول 7-3 مدل تحلیلی پژوهش 101
جدول 1-4 نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه اصلی اول 113
جدول 2-4 نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول 114
جدول 3-4 نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم 115
جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی سوم 116
جدول 5-4 ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره میزان تأثیر سبک های رهبری بر مدیریت دانش 117
جدول 6-4 ضرایب مسیر متغییرهای مکنون مدل 121
جدول 7-4 نتایج کلی حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق 124

فهرست شکل ها
شکل 1-1 مدل چند گانه رهبری 6
شکل 2-1 مدل سنگ بنای مدیریت دانش 6
شکل 3-1 نقشه راه انجام تحقیق 10
شکل 1-2 مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش 22
شکل 2-2 مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار 23
شکل 3-2 مدل پیشنهادی ابطحی- صلواتی برای کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران 24
شکل 4-2 مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های KMC در اثربخی مدیریت دانش 25
شکل 5-2 مدل سنگ بنای مدیریت دانش 26
شکل 6-2 پیوستار رهبری مطالعات میشیگان 42
شکل 7-2 وضعیت های رهبری اوهایو 42
شکل 8-2 شبکه مدیریت بلیک و موتون 43
شکل 9-2 نظریه پیوستاری تانن بام و اشمیت 45
شکل 10-2 الگوی رهبری مبتنی بر موقعیت 46
شکل 11-2 رابطه بین شرایط و سبک های رهبری 48
شکل 12-2 رابطه بین سبک های رهبری مؤثر و عوامل سه گانه موقعیت 48
شکل 13-2 اجزاء اصلی تئوری مسیر-هدف 49
شکل 14-2 تئوری تعامل رهبر-عضو 50
شکل 15-2 تأثیرگذاری سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی بر تسهیم دانش 71
شکل 16-2 ابعاد رهبری دانش 72
شکل 17-2 رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی 81
شکل 18-2 تأثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی 83
شکل 19-2 نقش رهبری بر انتقال دانش در سازمان های خلاق 86
شکل 20-2 مدل اولیه پیشنهادی تحقیق 88
شکل 1-4 فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 105
شکل 2-4 فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات 105
شکل 3-4 فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت شغلی 106
شکل 4-4 فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سابقه کار 106
شکل 5-4 بارهای عاملی و ضرایب مسیر متغییرها و شاخص های تشکیل دهنده مدل 118
شکل 6-4 بار عاملی مربوط به شاخص های متغییر مدیریت دانش 118
شکل 7-4 بار عاملی مربوط به شاخص های متغییر رهبری تحول آفرین 119
شکل 8-4 بار عاملی مربوط به شاخص های متغییر رهبری تبادلی 119
شکل 9-4 مدل مفهومی بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری 120
شکل 10-4 مقدار آماره t مربوط به متغییرهای مکنون مدل 121
شکل 11-4 بار عاملی و ضرایب مسیر مدل نهایی مبتنی بر معادلات ساختاری 123
شکل 1-5 مدل مفهومی اولیه تحقیق 130
شکل 2-5 مدل مفهومی نهایی تحقیق 131

فصل اول
کلیات تحقیق
اهداف فصل:
• تعریف مسئله و بیان ضرورت و اهمیت تحقیق
• شناسایی متغییرهای تحقیق
• بررسی مدل ها و نظریات مربوط به متغییرهای تحقیق
• بیان گزاره های تحقیق
• ارائه روش شناسی کلی تحقیق
• معرفی مراحل انجام تحقیق و نقشه راه
• معرفی روش گردآوری و تحلیل داده ها

1-1 مقدمه
در دنیای پویای امروز، سازمان ها به طور مداوم در جستجوی راهی برای سازگار ساختن خود با شرایط جدیدند که آن ها را در جهت بقا در یک محیط رقابتی آماده سازد. رشد اقتصاد دانش محور تأکید بر ارزش اطلاعاتی دارد که مزیت رقابتی ایجاد می کند، این اطلاعات به شرکت ها کمک می کند تا از سرمایه های دانش خود در گذشته استفاده نموده و در آینده به طور اثربخش تری عمل نمایند. در چنین شرایطی از دنیای امروز عجیب نیست که مفاهیمی چون مدیریت دانش به عنوان یکی از محبوب ترین دیدگاه های مدیریت تغییر استراتژیک در اوایل قرن بیست و یکم پدیدار شوند. برای سازمان های مدرن دانش یک منبع استراتژیک است که باید در جهت بقا و حفظ مزیت رقابتی ایجاد گردد (Hung et al ,2010). دراکر (1993) دانش را در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان تنها منبع معنادار اقتصادی در جوامع دانشی مطرح کرد. بنابراین تمرکز بر دانش و مدیریت دانش نیاز اساسی سازمان ها می باشد. سازمان هایی که در زمینه ی مدیریت دانش موفق اند تمایل دارند، دانش را به عنوان یک دارایی مورد توجه قرار دهند و ارزش ها و هنجارهای سازمانی، که خلق و تسهیم دانش را حمایت می کند توسعه دهند (Keran et al,2013). دانش به عنوان یک منبع کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در پاسخ به محیط های رقابتی شدید بسیاری از سازمان ها جهت موفقیت کسب و کارشان به استفاده و مدیریت بهتر دانش در سازمان روی آورده اند (Wu,2012). مدیریت دانش، نگهداری و توزیع دانش در یک سازمان را به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تسهیل می کند. به عبارتی مدیریت دانش مفهوم گسترده ایست که

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، جبران خسارات Next Entries منابع مقاله با موضوع مدیریت دانش، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین، سبک های رهبری