پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس، انحراف معیار، بهبود کیفیت، جوجه گوشتی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست جداول

جدول1-1- درصد پروتئین گوشت و ضریب تبدیل خوراک در حیوانات مختلف
4
جدول1-2- مقایسه برخی از استانداردهای تولید جوجه گوشتی ایران با ترکیه و امریکا
5
جدول 2-1- نام شیمیایی ، فرمول شیمیایی و فرمول ساختمانی ال–کارنیتین
12
جدول 2-2- مقدار ال– کارنیتین موجود در مواد غذایی (میلیگرم در کیلوگرم)
14
جدول 2-3 – مقدار ال–کارنیتین موجود در شیر پستانداران
18
جدول 2- 4 – فرمهای مختلف کمبود ال–کارنیتین
24
جدول2-5- عناصر و نسبت آنها در ساختمان پروتئینها
36
جدول2-6- طبقهبندی پروتئینها
37
جدول 2-7- محدودیت اسیدآمینه خوراک در جیره طیور
40
جدول 2–8– مقدار لیزین جیره جوجهگوشتی و وابستگی ان با پروتئین و انرژی قابل متابولیسم خوراک
45
جدول 2 – 9– درصد لیزین چند ماده خوراکی
46
جدول2-10- متابولیسم لیپوپروتئینها
71
جدول 3-1 شرایط دمایی تأمین شده در کل دوره پرورش
75
جدول 3-2 برنامه واکسیناسیون
79
جدول3-4- جدول سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بهکار رفته در این پژوهش
80
جدول 3-5- تركيب دان مصرفي در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی
81
جدول 3-6- مواد مغذی جیره پایه آزمایشی در دورههای آغازین، رشد و پایانی
82
جدول 3-7- ترکیب مولتیویتامین دوره آغازین ، رشد و پایانی (در هر کیلوگرم)
82
جدول 3-8- ميزان لیزین- متیونین اضافی در این پژوهش در دوره‌های آغازين، رشد و پایانی
83
جدول4-1- مقایسه میانگینهای پارامترهای خونی (± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین
93
جدول4-2- مقایسه میانگینهای پارامترهای خونی (± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح لیزین- متیونین اضافی
94
جدول4-3- مقایسه میانگین های پارامترهای خونی(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر تیمارها
95
جدول4-5 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی گلوکز خون
96
جدول 4-6- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی اوریک اسید خون
99
جدول4-7 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی تری گلیسرید خون
102
جدول4-8 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی پروتئین خون
105
جدول4-9 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی آلبومین خون
108
جدول4-10- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی کلسترول خون
111
جدول4-11 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی LDL خون
114
جدول4-12 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر رویHDL خون
117
جدول4-13 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین ابر رویVLDL خون
120
جدول 4-14-مقایسه میانگین های جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین
123
جدول4-15- مقایسه میانگین های جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح لیزین- متیونین اضافی
124
جدول4-16- مقایسه میانگین جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها)

و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر تیمارها
125
جدول4-17- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی جمعیت کل باکتریهای هوازی
126
جدول4-17- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی جمعیت باکتری تولیدکنندهاسیدلاکتیک
129
جدول 4-18- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی باکتری اشریشیاکلی
132
جدول4-19- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی کلیفرم
135
جدول4-20- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی لاکتوباسیل
138
جدول4-21- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی انتروکوک
141

فهرست نمودارها

نمودار4-1- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی گلوکز خون
97
نمودار4-2- اثر سطوح اضافی لیزین- متیونین روی گلوکز خون
97
نمودار4-3- اثر تیمارها روی گلوکز خون
98
نمودار4-4- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی اوریک اسیدخون
100
نمودار4-5- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی اوریک اسید خون
100
نمودار4-6- اثر تیمارها روی اوریک اسیدخون
101
نمودار4-7- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی تریگلیسرید خون
103
نمودار4-8- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی تریگلیسرید خون
103
نمودار4-9- اثر تیمارها روی تریگلیسرید خون
104
نمودار4-10- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی پروتئین خون
106
نمودار4-11- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی پروتئین خون
106
نمودار4-12- اثر تیمارها روی پروتئین خون
107
نمودار4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی آلبومین خون
109
نمودار4-14- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی آلبومین خون
109
نمودار4-15- اثر تیمارها روی آلبومین خون
110
نمودار4-16- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کلسترول خون
112
نمودار4-17- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کلسترول خون
112
نمودار4-18- اثر تیمارها روی کلسترول خون
113
نمودار4-19- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی LDL خون
115
نمودار4-20- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی LDL خون
115
نمودار4-21- اثر تیمارها روی LDL خون
116
نمودار4-22- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی HDL خون
118
نمودار4-23- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی HDLخون
118
نمودار4-24- اثر تیمارها روی HDLخون
119
نمودار4-25- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی VLDL خون
121
نمودار4-26- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی VLDL خون
121
نمودار4-27- اثر تیمارها روی VLDLخون
122
نمودار4-28- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای هوازی
127
نمودار4-29- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتریهای هوازی
127
نمودار4-30- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتریهای هوازی
128
نمودار4-31- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک
130
نمودار4-32- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک
130
نمودار4-33- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتری های تولیدکننده اسیدلاکتیک
131
نمودار4-34- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی
133
نمودار4-35- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی
133
نمودار4-36- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی
134
نمودار4-37- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی جمعیت کلیفرمها
136
نمودار4-38- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت کلیفرمها
136
نمودار4-38- اثر تیمارها روی جمعیت کلیفرمها
137
نمودار4-39- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای لاکتوباسیل
139
نمودار4-40- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت کل جمعیت باکتریهای لاکتوباسیل
139
نمودار4-41- اثر تیمارها روی جمعیت کل جمعیت باکتری های لاکتوباسیل
140
نمودار4-42- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت انتروکوکها
142
نمودار4-43- اثر سطوح لیزین – متیونین اضافی روی کل جمعیت انتروکوکها
142
نمودار4-44- اثر تیمارها روی کل جمعیت انتروکوکها
143

فهرست شکلها

شكل 1-1- ساختمان مولكولي اسيد‌آمينه ليزين
8
شکل 1 – 2– فرم مولکولی اسيد‌آمينه متیونین
9
شکل 2-1- بیوسنتز ال-کارنیتین
20
شکل 2 – 2- متابولیسم ال–کارنیتین
22
شکل 2-3- اکسیداسیون دنباله های متیونین در پروتئینها به متیونین سولفوکسید و واکنش ترمیم پروتئین توسط متیونین سولفوکسید ردوکتاز
55
شکل 2-4- -Sآدنوزیل متیونین
57
شکل 2-5- نمای شماتیک متابولیسم متیونین
58
شکل3-1- عکس هوایی محل پژوهش
73

چکیده
موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ال-کارنیتین و سطوح لیزین- متیونین اضافی بر روی میکروفلورای روده و پارامترهایخونی جوجههایگوشتینَر سویه راس 308 صورت گرفت.
این آزمایش به فُرم فاکتوریل در قالب طرح کاملا ً تصادفی با دو فاکتور و سه سطح برای هر فاکتور انجام شد. هر ترکیب از سطوح مختلف دو فاکتور به صورت نُه تیمار آزمایشی و سه تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه جوجهگوشتی نَر سویه راس 308 طی سه دوره آغازین (21-0 روزگی)، رشد (35-22 روزگی) و پایانی (42-35 روزگی) بود. سطوح مختلف ال-کارنیتین شامل: سطح 0 (میلیگرم/کیلوگرم)، سطح 75 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطح150 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطوح لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC شامل: سطح 0 درصد، سطح 15 درصد و سطح 30 درصد انتخاب گردید.
در سن 42 روزگی از هر تکرار یک پرنده انتخاب شد و خونگیری از سیاهرگ بال آن برای آزمایشات پارامترهای خونی صورت گرفت. پس از خونگیری در پایان دوره دوباره از هر تکرار یک جوجه انتخاب شده و ذبح گردید و رودهکور آنها جدا شد و برای تعیین فلور میکروبی مورد سنجش قرارگرفت.
نتایج این پژوهش در مورد پارامترهای خونی نشان داد که استفاده از سطوح مختلف ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید،کلسترول و LDL خون بین گروههای آزمایشی شد ( P0/05). اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید، کلسترول، LDL و HDL خون شد (P0/05).
نتایج در مورد میکروفلورای روده نشان داد که استفاده از سطوح ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، باکتری اِشریشیاکُلی، کُلیفرمها و لاکتوباسیلهاگردید(P0/05). همچنین استفاده از سطوح لیزین- متیونین اضافی باعث تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی و کلیفرمها شد (P0/05). در نهایت نتایج اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث تفاوت معنیدار درجمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، اشریشیاکلی، کلیفرمها و لاکتوباسیلها شد (P0/05). در بقیه پارامترها در همه سطوح اختلاف معنیداری مشاهده نگردید.
واژههای کلیدی: ال-کارنیتین، لیزین- متیونین، جوجهگوشتی، پارامترهای خونی، میکروفلورای روده

فصل اول:
مقدمه

فصل اول: مقدمه
1-1- نگاه تاریخی به ضرورت دامپروری در طول تکاملبشر
بشردر طول حیات تکاملی در اهلیکردن حیوانات به منظور تأمین نیازهای خود اعم از خوراک و پوشاک مسیرهای متفاوتی را طی نمود که این تفاوت را میتوان در شیوههای تولید و مناسبات اجتماعی زمان خود بررسی نمود. مطابق قوانین طبیعی و اتودینامیسم جامعه و در یک روند تِز و آنتیتِز که منجر به فرماسیونهایاجتماعی و اقتصادی شد به عنوان سنتِز بروز نمود و لذا بشر در هر دوره مطابق با ابزار و تکنولوژی زمان خود به اهلیکردن و پرورش حیوانات تلاش نمود. امروزه در راستای همان روند با استفاده از تکنولوژی برتر در جهت بهبود کیفیت و کمیت برای پاسخگویی به رشد و افزایش جمعیت کوشش مینماید.
وظیفه تاریخی نسلکنونی است که در این مقطع از تاریخ با استفاده از تجارب گذشته و تکنولوژی روز، نقش خود را در بهبود کیفیت و کمیت ایفا نماید. بیشک در این روند موضوع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث، شخص ثالث Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، اکسیداسیون، وابستگی به مواد، مصرف مواد