دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، گردشگری شهری، جمع آوری اطلاعات، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

باسمه‌تعالی
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان‌نامه
اينجانب زهرا سادات طائریاندانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته/ دكتراي حرفه‌اي/ دكتراي تخصصي در رشته جغرافیا و بر نامه ریزی گردشگری كه در تاريخ ……………… از پايان‌نامه/ رساله خود تحت عنوان « با كسب نمره ……. و درجه……….. دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم: ۱- اين پايان‌نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام‌شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورداستفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
۲- اين پايان‌نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدركي تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان‌نامه داشته‌باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
۴- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامي
معاونت پژوهش و فن‌آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينكه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاس‌داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ما دانشجويان و اعضاء هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم، اصول زير را در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مدنظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم.
۱. اصل حقيقت‌جويي: تلاش در راستاي پي‌جويي حقيقت ووفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان‌سازي حقيقت.
۲. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
۳. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش
۴. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش
۵. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداري غيرعلمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار
۶. اصل رازداري: تعهد به ديانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و كشور و كليه افراد، نهادهاي مرتبط با تحقيق
۷. اصل احترام: تعهد به رعايت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت‌شکنی
۸. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به‌غیراز مواردي كه منع قانوني دارد.
۹. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به مثابه‌هاي غيرعلمي مي‌آلايند.

فهرست مطالب صفحه
فصل اول
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهميت ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف تحقيق 8
1-4-1 هدف اصلي 8
1-4-2 اهداف فرعی 8
1-5 سؤالات تحقيق 8
1-6 فرضيات 8
1-7 تعاريف عملياتي 9
1-8 مدل تحقیق 10
1-9- پیشینه تحقیق 10
1-9-1 پژوهش های داخلی 10
1-9-2 سابقه ی پژوهش های خارجی 12
1-10 روش تحقيق 15
1-11 روش جمع آوری اطلاعات 15
1-12 ابزار جمع آوری اطلاعات 15
1-13 جامعه آماري 15
1-13-1 حجم نمونه 16
1-13-2 روش نمونه گیری 16
1-14 موانع و محدودیت های تحقیق 16
1-15 – خلاصه فصل 18
فصل دوم
2-1 مقدمه 20
2-2مفهوم تبلیغات 21
2-3 توریسم چیست؟ 22
2-4 تعريف گردشگري 23
2-4-1 گردشگری طبق تعریف سازمان 24
2-5 سابقه‌ي تبليغات تجاري در جهان 26
2-6 توسعه‌ي آژانس‌هاي تبليغاتي 28
2-7 پيشينه گردشگري در جهان 29
2-8 تاريخچه‌ي تبليغات در ايران 30
2-9پيشينه گردشگري در ايران 32
2-10 مدیریت در گردشگری 34
2-11 نقش تبلیغات در گردشگری 35
2-12 بازاریابی در گردشگری 36
2-13 اهميت گردشگري 39
2-14 اهداف تبليغات 40
2-15 فنون تبليغات 42
2-16 الگوهاي تبليغ 44
2-17 انواع تبليغات 45
2-18 انواع جاذبه‌هاي تبليغ 48
2-19 اشکال عمده گردشگری 52
2-19- 1- گردشگری تفریحی 52
2-19-2- گردشگری درمانی 53
2-19-3 گردشگری فرهنگی و آموزشی 53
2-19- 4گردشگری اجتماعی 53
2-19-5 – گردشگری ورزشی 53
2-19-6 گردشگری مذهبی و زیارتی 53
2-19-7 گردشگری بازرگانی و تجاری 53
2-19-8 گردشگری سیاسی 54
2-20- عناصر گردشگری شهری 54 54
2-20-1 عناصر اولیه گردشگری شهری 54
2-20-2 عناصر ثانویه گردشگری شهری 54
2-21- پیامدهای گردشگری شهری 54
2-22 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهری 55
2-23 اثرات اقتصادی گردشگری شهری 55
2-24- اثرات مثبت گردشگری بر محیط زیست 55
2-25-  اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست 56
2-26 جايگاه ايران در صنعت گردشگري 57
2-27 خلاصه فصل 60
فصل سوم
3-1 مقدمه 62
3-2 موقعیت جغرافیایی کشور ایران 63
3-3 استان‌ها 63
3-4 جغرافیای اقتصادی ایران 64
3-5معادن 65
3-6 محصولات نباتات 65
3-7 صنایع 65
3-8 راهها 65
3-9 رودهای ایران 65
3-10 آبشارهای ایران 66
3-11 دریاچه‌های عمده ایران 67
3-12 زمین‌شناسی جغرافیای ایران 67
3-13 زلزله شناسی و گسل‌های فعال 69
3-14جنگل‌ها 69
3-15 کوهستان‌ها 70
3-16 مهم‌ترین قله‌ ها 71
3-17موقعیت جغرافیایی 71
3-18 صنعت گردشگری در ایران 72
3-19 جاذبه‌های گردشگری ایران 72
3-19-1 جاذبه‌های طبیعی 72
3-19-2 جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی 74
3-20 آمار و ارقام در رابطه با گردشگری در ایران 75
3-21 عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 75
3-22عوامل مؤثر برروي اثربخشي تبليغ 77
3-23 خلاصه و جمع بندی 79
فصل چهارم
4-1 مقدمه 81
4-2 ویژگی های فردی پاسخگویان 82
فصل پنجم
5-1 نتیجه گیری 114
5-2 پیشنهادات 118
5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی 124
منابع 126
پیوستها 135
پرسشنامه 136
خروجی نرم افزار 140

فهرست جداول
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 82
جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن 83
جدول شماره 4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 84
جدول شماره 5:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع شغل 85
جدول شماره 6:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب روش سفر به ایران 86
جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران 86
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران 87
جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ايران 88
جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد بودن اطلاعات سايت هاي توريستي براي پاسخگويي نيازهاي گردشگران 89
جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب تعطیلات مناسب برای سفر 90
جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان آشنايي قبلی با جاذبه هاي توريستي ايران 91
جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب رسانه های ترغیب کننده سفر به ايران92
جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان اهميت اطلاعات تاريخي و فرهنگي ايران 93
جدول 15: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب بخش های به تصویر کشیده شده از ایران در رسانه های عراقی 94
جدول شماره 16:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب رسانه های تبلیغاتی مورد اعتماد در معرفی ایران 95
جدول شماره 17 :توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير محتواي تبليغات ارائه شده در آشنايي گردشگران با آداب و رسوم مردم ايران 96
جدول شماره 18:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان ترغيب به سفر به ايران به واسطه تبليغات درباره ي بناها و آثار تاریخی 97
جدول شماره 19: توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب ميزان تاثیر محتوای تبلیغات در آشناکردن آن ها با وضعيت زنان ايران 98
جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب ميزان ارزیابی امنیت داخلی ایران پس از سفر به این کشور 99
جدول شماره 21:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به مانع بودن پوشش زنان در ايران براي گردشگري 100
جدول شماره 22:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان جذابیت تبلیغات صنايع دستي ايران 101
جدول شماره 23:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان واقعي بودن گزارش هاي منفی در مورد ايران پس از سفر 102
جدول شماره 24:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی وضعیت زنان در ايران 103
جدول شماره 25:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ميزان تاثير تبليغات آژانس هاي مسافرتي برای سفر به ایران 104
جدول شماره 26:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان آگاهی بخشی محتواي تبليغات درباره ي وضعیت غذا و بهداشت ایران 105
جدول شماره 27:توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب علاقه منديبرای سفر مجدد به ايران106

فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 : توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت 82
نمودار شماره 2: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن 84
نمودار شماره 4: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 85
نمودار شماره 7: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب انتخاب فصل مناسب سفر به ایران 87
نمودار شماره 8 :توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب عوامل ترغیب کننده گردشگران در مسافرت به ایران 88
نمودار شماره 9: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب هدف از سفر به ایران 89
نمودار شماره 10: توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ميزان مفيد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره and، of، child، M.، Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات، اقتصاد جهانی، مقصد گردشگری