منابع و ماخذ پایان نامه موزه ملی، فتوولتائیک، باستان شناسی، موزه ملی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

2نماهای نیمه شفاف………………………………………………………………….. 23
-7-4-3-2 سیستم‌های سایبان…………………………………………………………………… 23
8-4-3-2 -مصالح بام……………………………………………………………………………. 23
-9-4-3-2مزایای استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک…………………………………….. 24
-10-4-3-2اجزا اصلی سیستمهای فتوولتائیک……………………………………………. 25
-1-10-4-3-2سلول های خورشیدی…………………………………………………………. 26
-10-4-3-2 -2مدولها……………………………………………………………………………. 26
-10-4-3-2 -3 آرایه ها………………………………………………………………………….. 27
-10-4-3-2 4- رگلاتو ر وکنترل کننده ها…………………………………………………. 27
-5-10-4-3-2 مبدل……………………………………………………………………………….. 27
-11-4-3-2 سیستمهای فتو ولتائیک یکپارچه در معماری به اشکال زیر موجود…. 28
-12-4-3-2 سیستمهای خورشیدی متکی بر نما………………………………………….. 29
-13-4-3-2 سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان…………………………….. 30
-14-4-3-2شيوه هاي طراحي سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان……… 31
-1-14-4-3-2 تعيين جهت و شيب بهينۀ پنل هاي فتوولتائيک………………………… 31
-14-4-3-22 -تأثير سايه اندازها بر پنلهاي فتوولتائيک…………………………………. 33
-1-2-14-4-3-2 سايه اندازي خود ساختمان ، همسايگي ها، و موانع……………… 34
-2-2-14-4-3-2 سايه اندازي درختان………………………………………………………… 34
-14-4-3-22-3 – سايه اندازي آسمان ابري………………………………………………… 35
-14-4-3-22-4 – سايه اندازي آلودگي ها…………………………………………………… 35
-15-4-3-2 هماهنگي ميان سيستمهاي فتوولتائيک باسيستمهاي غير فعال ………… 35
-16-4-3-2 تهويۀ سيستمهاي فتوولتائيک……………………………………………………. 36
-17-4-3-2 شيوه هاي ترکيب سيستمهاي فتوولتائيک با ساختمان…………………….. 37
-1-17-4-3-2 سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با بام…………………………………….. 37
17-4-3-2 -2-سیستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با پنجرههاي سقفي و آتريوم ها…… 38
17-4-3-2 -3-سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با نما……………………………………. 38
-17-4-3-2 4- سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با سايبان ها…………………………… 38
-18-4-3-2 تأثير فرم پلان ساختمان بر نيروي سيستم فتوولتائيک……………………. 39
-19-4-3-2 تعيين نوع و توان سيستم فتوولتائيک………………………………………… 43
4-2 -الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک…………………………………. 45
-1-4-2 مقدمه……………………………………………………………………………………….. 45
-4-22- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ و ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ…………………………………. 46
4-2 -3- ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ………………………………………………………………………… 47
5-2 – ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ….. 49
-1-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻰ……………………………………………………………………… 49
-2-5-2 تعیین ﺟﻬﺖ ﻭ ﺷﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ……………………. 52
-3-5-2 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ………………………………………………………… 53
-4-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﺔ…………………………………………. 56
-5-5-2 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ……………….. 57
-6-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ…… 58
-7-5-2 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ………………………. 61
-6-2 نتيجه گیری………………………………………………………………………………….. 61

فصل سوم: معرفی نمونه های داخلی و خارجی

-1-3نمونه های داخلی…………………………………………………………………………… 63
-1-1-3 موزه ی آبگینه…………………………………………………………………………… 63
-2-1-3موزه ملی ایران باستان………………………………………………………………… 65
-3-1-3موزه دفاع مقدس……………………………………………………………………….. 67
-2-3نمونه های خارجی……………………………………………………………………….. 73
-1-2-3 موزه هنر فورت وورث………………………………………………………………   73
-2-2-3 موزه هنر های مدرن سانفرانسیسکو……………………………………………….. 75
-3-2-3 موزه اتومبیل ۳GATTI………………………………………………………………. 77
-4-2-3 موزه هنر دنور………………………………………………………………………….. 80
-5-2-3 موزه ملی ماکسی……………………………………………………………………….. 85
-6-2-3 موزه تصویر و صدا در ریو دو ژانیرو……………………………………………. 89
7-2-3 -موزه ریورساید…………………………………………………………………………. 91

فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری

-1-4 تعریف موزه…………………………………………………………………………………. 97
-1-1-4 واژه موزه…………………………………………………………………………………. 97
-2-4دلیل وجود موزه و جایگاه آن………………………………………………………….. 98
3-4 -تاریخچه و روند تحولات موزه……………………………………………………….. 102
-1-3-4تاريخچه موزه در ايران……………………………………………………………….. 103
4-4 -اهداف و نقش موزه………………………………………………………………………. 104
-1-4-4 نقش موزه ها در توسعه فرهنگی…………………………………………………… 105
5-4 -انواع موزه ها……………………………………………………………………………….. 106
-1-5-4 موزه تاریخی و باستان شناسی……………………………………………………… 106
-2-5-4 موزه فضای باز………………………………………………………………………….. 106
3-5-4 -موزه های مردم شناسی………………………………………………………………. 107
-4-5-4کاخ موزه ها……………………………………………………………………………… 107
-5-5-4 موزه های هنری…………………………………………………………………………. 107
6-5-4 -موزه علوم و تارخ طبیعی…………………………………………………………… 107
-7-5-4 موزه های محلی یا منطقه ای………………………………………………………… 107
8-5-4 -موزه های سیار…………………………………………………………………………. 108
-9-5-4 پارک موزه ها……………………………………………………………………………. 108
-10-5-4 موزه های نظامی………………………………………………………………………. 108
-11-5-4 موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان)………………………………………… 108
-6-4 معماری موزه………………………………………………………………………………… 109
-1-6-4 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر درونی…………………….. 110
-2-6-4 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر بیرونی…………………….. 111
-7-4 تئوری های جدید موزه سازی………………………………………………………….. 111
-1-7-4 موزه علوم و فناوری معماری……………………………………………………….. 112
-1-1-7-4 اهداف موزه های علوم و فناوری………………………………………………… 112
-2-1-7-4 نقش موزه های علوم و فناوری………………………………………………….. 113
3-1-7-4 -آینده موزه های علوم و فناوری………………………………………………… 114
-4-1-7-4 موزه علوم و فناوری لئوناردو داوینچی……………………………………….. 115
-8-4شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان……………………………….. 116
-1-8-4 عرصه بندی………………………………………………………………………………. 116
-2-8-4 حرکت و دسترسی……………………………………………………………………….. 117
-3-8-4سیستم های سیرکولاسیون…………………………………………………………… 119
-1-3-8-4 سیستم های متمرکز دسترسی……………………………………………………. 119
-2-3-8-4سیستم های غیرمتمرکز دسترسی………………………………………………… 120
-9-4 سازمان اداری موزه……………………………………………………………………….. 121
-1-9-4 مدیریت موزه……………………………………………………………………………. 122
-2-9-4بخش فنی و پژوهشی موزه…………………………………………………………… 122
-3-9-4 بخش روابط عمومی موزه………………………………………………………………. 123
-4-9-4بخش امور مالی،اداری و خدماتی موزه………………………………………….. 125
-10-4 تاسیسات …………………………………………………………………………………… 127
-1-10-4 تاسیسات مکانیکی……………………………………………………………………. 127
-2-10-4تاسیسات الکتریکی………………………………………………………………….. 129
-11-4نور در موزه……………………………………………………………………………….. 130
-1-11-4 روش های

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره مکتبهای ادبی، زبان عامیانه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فتوولتائیک، موزه ملی، موزه ملی ایران، ایران باستان