منابع مقاله با موضوع مکانیابی، رشد جمعیت، روانشناسی، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 2
1-3- سؤال‏های تحقیق 5
1-4- پیشینهی تحقیق 5
1-5- فرضیه های پژوهش 8
1-6- حدود پژوهش 8
1-7- اهداف پژوهش 9
1-8- معرفی الگو یا روش کار 10
1-9- نارسایی ها و مشکلات عمدهی تحقیق 10
فصل دوم: مبانی نظری
2-1- مقدمه13
2-2- شهر و نظریههای اجتماعی 14
2-2-1- مکتب آرمانگرایی 14
2-2-2- مکتب اصلاحگرایی 14
2-2-3- مکتب شیکاگو 14
2-2-4- مکتب مدرنیسم 14
2-2-5- مکتب فرامدرنیسم 15
2-2-6- مکتب فرهنگ گرایی 15
2-2-7- مکتب طبیعتگرایی 16
2-2-8- مکتب فلسفهگرایی 16
2-2-9- مکتب فنگرایی 16
2-2-10- مکتب آمایش انسانی 16
2-3- معماری اسلامی و نمادهای بارز آن 17
2-3-1- درآمد 17
2-3-2- برخی از نمادهای معماری اسلامی 19
2-3-2-1- گنبد 19
2-3-2-2- طاق 19
2-3-2-3- مفهوم امام یا پیشوا 20
2-3-2-4- نور و رنگ 20
2-3-2-5-احجام سه گانهی کروی 21
2-3-2-6- دایره 21
2-4- مباحثی در علوم رفتاری و روانشناسی محیط 21
2-4-1- پدیدار شناسی 21
2-4-2- مفهوم مکان 22
2-4-3- هویت مکان 22
2-4-4- حس مکان 23
2-4-5- حس لامکانی یا احساس بیمکانی 24
2-4-6- حافظهی جمعی 25
2-4-7- خرد جمعی 25
2-4-8- شعور و حافظهی جمعی 26
2-5- وجه سوم در هستی: ماده،‌ انرژی و ” شعور ” 26
2-5-1- نظریهی شعور 26
2-5-2- پزشکی هومیوپاتی 28
2-6- استفاده از نظریهی شعور و تشریح شعور در حوزهی کلام 28
2-6-1- شعور در کلام 28
2-6-2- شعور مثبت و منفی 29
2-6-3- تشعشع در کلام 30
2-6-4- تشعشع شعوری 30
2-6-5- شارژ شعوری 31
2-6-6- روح جمعی 31
2-6-7- شواهد تذکر به ” روح جمعی ” در قرآن 32
2-6-8- شواهدی مبنی بر وجود آگاهی نسبت به مباحث شعور و تشعشع شعوری در فرهنگ اسلامی 33
2-7- نقد و بررسی مباحث روانشناسی محیطی از منظر شعور 34
2-7-1- معماری، هرمنوتیک، شعور و القای حس و معنا در ناخودآگاهی 34
2-7-2- جمعبندی مختصر از نظریههای پدیدارشناسانه در خصوص روانشناسی محیط 35
2-7-3- تحلیل ماهیت حسمکان و حس تعلق به اجتماع از منظر شعور 36
2-7-4- حس تعلق به مکان در شهرهای قدیمی و شهرهای سنتی 37
2-8- تاملی بر شهرسازی در جهان اسلام از منظری نو و از بُعد شعور 40
2-8-1- درآمد 40
2-8-2- شهرسازی اسلامی در سیرهی پیامبر اکرم (ص 40
2-8-3- شهرسازی اصفهان، تجلی نمونهای از شهرسازی ایدئولوژیک ایرانی-اسلامی 43
2-9- تعاریف و مفاهیم 44
2-9-1- تعریف فرهنگ 44
2-9-2- ریشهی مفهومی ” شهر-فرهنگ 45
2-9-3- تعریف مدل “شهر- فرهنگ 45
2-9-4- تعریف “میدان شعوری 45
2-9-5- نقش میدان شعوری در شکلگیری کائنات و علت جاذبهی اجرام سماوی در قرآن 46
2-9-6- اهمیت میدان شعوری فضا-زمان در سرنوشت شهرها و حوادث طبیعی 47
2-10- پایداری و مفهوم آن 49
2-10-1- پیدایش مفهوم پایداری 49
2-10-2- توسعهی پایدار 49
2-10-3- ابعاد توسعهی پایدار 49
2-10-3-1- پایداری اکولوژیکی 49
2-10-3-2-پایداری اجتماعی 50
2-10-3-3- پایداري اقتصادي 50
2-10-3-4- پایداری محیطی در فرهنگ قرآن 50
2-11- اصول پیشنهادی شهر-فرهنگ در جهت هویت بخشی ایرانی-اسلامی به مجتمعهای زیستی 51
2-11-1- جمعگرایی در اجتماع و تلاش در جهت رواج فرهنگ اجتماع محور 51
2-11-2-کانونکرایی در بافت و ساخت شهر از طریق جایگزاری کاربریهای عمومی در نقاط متراکم مجتمعهای زیستی در جهت ایجاد یک میدان شعوری 52
2-11-3- قدسی سازی با تشعشعی نقاط کانونی شهر و ایجاد محیط ارزشی در هستهی مرکزی شهر با انعکاس این مفاهیم در میدان شعوری 52
2-11-4- برنامهریزی سیستمی شهر در جهت ایجاد یک کل واحد از بُعد شعوری، کالبدی و اجتماعی 53
2-11-5- عدم تفکیک “فرد” از “اجتماع”، مسئولیت افراد در قبال سرنوشت جامعه و تشویق به مشارکت عمومی 53
2-11-6- حفظ و ترویج آداب و رسوم اجتماعی-عقیدتی که به صورت عمومی برگزار میشود و لزوم فضاهایی در مراکز زیستی برای انجام این امور 54
فصل سوم: معرفی محدودهی مورد مطالعه
3-1- مقدمه 56
3-2- موقعیت جغرافیایی 56
3-2-1- موقعیت و وسعت شهرستان خوی 56
3-2-2- موقعیت جغرافیایی شهر خوی 57
3-2-3- محدودهی حوزهی طبیعی شهر 57
3-3- مطالعات جغرافیای طبیعی محدوده ی مورد مطالعه 57
3-3-1- زمین شناسی منطقه خوی 57
3-3-2-وضعیت تکتونیکی و زلزلهخیزی شهر خوی 58
3-3-3- وضعیت توپوگرافی 58
3-3-4- مطالعات اقلیمی 59
3-3-4-1- دما 59
3-3-4-2- بارش 59
3-3-4-3- رطوبت 60
3-4- مطالعات جغرافیای انسانی محدودهی مورد مطالعه 61
3-4-1- ویژگیهای اجتماعی جمعیت خوی 61
3-4-1-1- رشد جمعیت در شهر خوی از سال 1335 تا 1390…………………………………………………………………………61
3-4-1-2- درصد رشد جمعیت خوی در دورههای مختلف سرشماری 62
3-4-1-3- بعد خانوار 62
3-4-1-4- وضعیت سواد 63
3-4-1-5- مهاجرت 64
3-4-2- ویژگیهای اقتصای جمعیت شهر خوی 64
3-4-2-1- وضعیت اشتغال در شهر خوی 64
3-4-2-2- نرخ اشتغال مردان و زنان 65
3-5- ویژگیهای تاریخی و فرهنگی در منطقهی خوی 66
3-5-1- سابقه تاریخی 66
3-5-2- وجه تسمیه 67
3-6- بررسی وضعیت کالبدی شهر خوی 67
3-6-1- هستهی اولیه 67
3-6-2- بررسی ساخت شهر 68
3-6-3- وضعیت توسعهی کالبدی شهر و جهات توسعهی کالبدی آتی 71
3-6-4- بررسی بافت شهر 72
3-7- بررسی نحوه پراکندگی کاربریهای شاخص در شهرهای اسلامی 73
3-7-1- کاربری مذهبی (مسجد) 73
3-7-2- کاربری آموزشعالی (مدرسه) 74
3-7-3- کاربریهای تجاری (بازار) 75
3-7-4- کاربریهای فرهنگی-هنری 76
3-7-5- سیستم محلات شهری 77
3-8- شخصیتهای فرهنگی-مذهبی مدفون در شهر خوی 78
3-8-1- شمسالدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی معروف به “شمس تبریزی” 78
3-8-2- پوریای ولی 79
3-8-3- امامزاده سید بهلول (ع) 80
3-8-4- امامزاده میرهادی سید کوثری (ع) 81
3-8-5- امامزاده محمد (ع) 81
3-9- جمع بندی 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه 85
4-2- تحلیل ساخت و بافت شهر خوی از منظر ویژگیهای شهر اسلامی 85
4-2-1- کانونگرایی در بافت و ساخت شهر………………………………………………………………………………………………….85
4-2-2- کاربری مسجد 86
4-2-2- کاربری تجاری (بازار) 88
4-2-3- کاربری آموزش عالی ( مدرسه) 89
4-2-4- محلات شهری 90
4-2-5-کاربریهای فرهنگی-هنری 91
4-5- اقدامات انجام شده در خصوص تلاش برای هویت بخشی ایرانی-اسلامی به شهر 93
4-6- تحلیل ویژگیهای شهر خوی از نقطه نظر اصول شش گانهی “شهر-فرهنگ” 94
4-6-1- جمعگرایی در اجتماع و تلاش در جهت رواج فرهنگ اجتماع محور 94
4-6-2- کانونگرایی در بافت و ساخت شهر از طریق جایگزاری کاربریهای عمومی در نقاط متراکم مجتمعهای زیستی در جهت ایجاد یک میدان شعوری قوی 95
4-6-3- قدسیسازی بار شعوری نقاط کانونی شهر و ایجاد محیط ارزشی در هستهی مرکزی شهر 95
4-6-4- برنامهریزی سیستمی شهر در جهت ایجاد یک کل واحد از بُعد شعوری، کالبدی و اجتماعی 96
4-6-5- عدم تفکیک “فرد” از “اجتماع”، مسئولیت افراد در قبال سرنوشت جامعه و تشویق به مشارکت عمومی 96
4-6-6- حفظ و ترویج آداب و رسوم اجتماعی-عقیدتی که به صورت عمومی برگزار میشود و لزوم فضاهایی در مراکز زیستی برای انجام این امور 97
4-7- جمع بندی 97
فصل پنجم: آزمون فرضیه، جمعبندی و نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات
5-1- مقدمه 100
5-2-آزمون فرضیهها 100
5-2-1- فرضیهی اول 100
5-2-2- فرضیهی دوم 101
5-3- بحث و نتیجهگیری 101
5-4- ارائهی پیشنهادات 104
5-4-1- پیشنهاد اول: طرح پیشنهادی برای اجراییکردن شهر-فرهنگ در شهر خوی 104
5-4-1-1- جانمایی شهر–فرهنگ در مطالعه موردی شهر خوی 104
5-4-1-2- عناصر اصلی میدان 106
5-4-1-2-1- مسجدجامع یا مصلای شهر 106
5-4-1-2-2- موسسات علمی-آموزشی 107
5-4-1-2-3- حسینیهای برای کل شهر 108
5-4-1-2-4- بازارچهی محلی 110
5-4-1-2-5- کاربریهای ورزشی 111
5-4-2- پیشنهاد دوم 112
5-4-3- پیشنهاد سوم 113

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1- موقعیت خوی در تقسیمات کشوری و استانی 57
نقشه3-2- پهنهبندی خطر وقوع زلزله در قسمت شمالی آذربایجان غربی 58
نقشه 3-3- هستهی اولیه ی شهر خوی و جابجایی هستهی شهر در طی دورههای مختلف 68
نقشه 3-4- طرح قلعهی قدیم خوی 79
نقشه 3-5- کاربری اراضی پیشنهادی در طرح تفصیلی منقضی شده خوی (1373) و تعریف توسعهی آتی با شهرک ولیعصر 71
نقشه 3-6- مراحل گسترش شهر خوی از سال 1335 تا سال 1387 72
نقشه 3-7- توسعهی شهری و اسکان غیر رسمی در نواحی پیرامونی شهر خوی 72
نقشه 3-8- وضعیت بافت شهری در شهر خوی 73
نقشه 3-9- جایگزینی و پراکندگی کاربریهای مذهبی 74
نقشه 3-10- پراکندگی مراکز آموزشعالی در سطح خوی 75
نقشه 3-11- پراکندگی کاربریهای تجاری در بافت شهر خوی 76
نقشه 3-12- پراکندگی مراکز فرهنگی و هنری در سطح شهرخوی 76
نقشه 3-13- محلهبندی سنتی شهر خوی 77
نقشه 3-14- موقعیت ناحیهی 2 شهرداری خوی 78
نقشه 4-1- محلهبندی مصوب شهر خوی 91
نقشه 5-1- محدوده و مکان جانمایی طرح 105
نقشه 5-2- مکانیابی پیشنهادی مصلی جدید 108
نقشه 5-3- مکانیابی پیشنهادی کاربریهای علمی-آموزشی دانشگاهی 108
نقشه 5-4- مکانیابی پیشنهادی کاربری حسینیهی شهر 109
نقشه 5-5- مکانیابی پیشنهادی کاربری بازارچه محلی 111
نقشهی 5-6- مکانیابی پیشنهادی برای کاربری فرهنگی-ورزشی زورخانه 112

فهرست نمودارها

نمودار 3-1 – میانگین ماهیانهی دمای هوا در ایستگاه خوی در دورهی آماری 20 ساله (1373-1392 59
نمودار 3-2- متوسط بارندگی در ایستگاه سینوپتیک خوی در دورهی آماری 20 ساله (1372-1392)…………………….60
نمودار 3-3- متوسط رطوبت هوا در ایستگاه خوی در طی دورهی 20 ساله (1372-1392) 60
نمودار 3-4- رشد جمعیت در شهر خوی در طی 55 سال اخیر (1335-1390 61
نمودار 3-5- متوسط رشد جمعیت در طی 55 سال اخیر (1335-1390 62
نمودار 3-6- تغییرات شاخص بعد خانوار در طی 55 سال اخیر (1335-1390 63
نمودار 3-7- دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزشعالي برحسب جنس و آخرين مدرك تحصيلي در سال 1390 63
نمودار 3-8 – مهاجرین وارد شده به شهر خوی بر حسب مبدا مهاجرت (1385-1390 64
نمودار3-9- شاغلان در هریک از بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در شهر خوی در سال 1390 65
نمودار 3-10- درصد اشتغال در هر یک از بخشهای اقتصادی در شهر خوی در سال 1390 65
نمودار 3-11- شاغلین در سه بخش عمدهی اقتصادی بر حسب جنس در شهر خوی در سال 1390 66
نمودار 3-12- درصد اشتغال مردان و زنان نسبت به هم در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در شهر خوی در سال 1390 66

فهرست تصاویر

تصویر 2-1- طاق، جلوهی طرح گنبد در فضای داخلی ساختمان 19
تصویر 2-2- بقعهی شاهزاده حسن در قزوین؛ آبی، استعاره از آسمان و گنبد نمود خارجی از مسیر حرکت 20
تصویر2-3- احجام کروی بر بالای گنبد مسجد شيخ لطف الله اصفهان 21
تصویر 2-4- ساختمانی در فرانسه با نماد ماسونی 35
تصویر 2-5- نشان مهر ایالات متحده بر روی اسکناس یک دلاری، یکی از نماد های فراماسونری جهانی 35
تصویر 2-6- تصویر باز سازی شده از خانه–مسجد پیامبر (ص 41
تصویر 2-7- تصویر باز سازی شده از خانه–مسجد پیامبر (ص) و منطقهی پیرامون آن در آغاز حکومت اسلامی در اواسط قرن 7 میلادی 41
تصویر 2-8- تسلط مسجدالنبی بر محیط ساخته شدهی سنتی مدینه 42
تصویر 2-9- نقشه در تاریخ 1811 میلادی که بخشهای جنوبی قرطبه را نشان میدهد 42
تصویر 2-10- میدان نقش جهان اصفهان 44
تصویر 2-11- راسته بازار قیصریهی اصفهان که از یک سمت به میدان نقش جهان منتهی میگردد 44
تصویر 2-12- تصور دوبعدی از انحنای فضا-زمان 47
تصویر 3-1- عکس هوایی شهر خوی در سال1335 که در آن خیابانهای مهر پهلوی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایدئولوژی، سلسله مراتب، کنش اجتماعی، عرفان اسلامی Next Entries منابع مقاله با موضوع شهر اسلامی، تمدن اسلامی، شهرسازی ایرانی، روانشناسی