پایان نامه با موضوع شخص ثالث، اعتراض ثالث، اشخاص ثالث، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

ب) رسيدگي واخواهي: شامل مفهوم، مباني و شرايط واخواهي
1ـ مفهوم واخواهي
2ـ مباني واخواهي
2ـ1ـ مباني فقهي
2ـ2ـ مباني حقوقي
3ـ تشريفات واخواهي
3ـ1ـ آراء قابل واخواهي
3ـ2ـ اصحاب دعوا و مهلت واخواهي
4ـ آثار رسيدگي واخواهي
گفتار دوم: حقوق اصحاب دعوا
الف) مفهوم اولين جلسه دادرسي
ب) مفهوم تا اولين جلسه دادرسي و حقوق اصحاب دعوا درآن
1ـ حقوق خواهان تا اولين جلسه دادرسي
2ـ حقوق خوانده تا اولين جلسه دادرسي
ج)مفهوم تا پايان اولين جلسه دادرسي
1ـ حقوق خواهان تا پايان اولين جلسه دادرسي
2ـ حقوق خوانده تا پايان اولين جلسه دادرسي
گفتار سوم: آثار رسيدگي بدوي
الف) نسبت به قاضي
ب) نسبت به طرفين دعوا
مبحث دوم: رسيدگي تجديد نظر
گفتار اول: مفهوم و مباني رسيدگي تجديد نظر
الف) مفهوم رسيدگي تجديد نظر
ب) مباني رسيدگي تجديد نظر
1ـ مباني فقهي
2ـ مباني حقوقي
گفتار دوم: شرايط رسيدگي تجديد نظر و صدور راي
الف) آراي قابل تجديدنظر و غير قابل تجديد نظر
1ـ آراي قابل تجديد نظر
2ـ آراي غير قابل تجديدنظر
ب) توصيف راي و اثر آن بر تجديد نظر پذيري
ج) ساير مسايل مرتبط با مرحله تجديد نظر
1ـ اصحاب دعوا و مهلت تجديد نظر
2ـ جهات تجديد نظر
3ـ آثار تجديد نظر
3ـ1ـ فراغ دادرس بدوي
3ـ2ـ اثر تعليقي
3ـ3ـ اثر انتقالي
4ـ آيين دادرسي تجديدنظر و صدور راي
فصل دوم: مفهوم و مباني حقوقي رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر
مبحث اول: اصل ممنوعيت رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر
گفتار اول: توضيح اصل
گفتار دوم: مباني اصل
1ـ صلاحيت ذاتي دادگاه تجديد نظر
2ـ فلسفه وجودي و شأن دادگاه تجديد نظر
4ـ اصل دو درجه اي بودن رسيدگي
مبحث دوم: مصاديق و مباني مستثنيات رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر
گفتار اول: مصاديق مستثنيات
الف) ورود شخص ثالث در مرحله تجديد نظر
ب) اعتراض شخص ثالث در مرحله تجديد نظر
ج) جلب شخص ثالث در مرحله تجديد نظر
د)دعاوي مرتبط با دعواي مطروحه در مرحله بدوي
ه) اعتراض به راي داور در دادگاه تجديد نظر
و) اعاده دادرسي توسط دادگاه تجديد نظر
گفتار دوم ـ مباني حقوقي مستثنيات
الف) جلوگيري از ضرر وزيان و تضييع حقوق اشخاص ثالث
1ـ ورود شخص ثالث
2ـ اعتراض شخص ثالث
ب) جلوگيري از اطاله دادرسي
1ـ جلب شخص ثالث
2ـ دعاوي مرتبط با دعواي مطروحه در مرحله بدوي
3ـ اعتراض به راي داور
ج) جبران اشتباهات مرحله تجديد نظر : اعاده دادرسي
بخش دوم: رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر مبتني بر جلوگيري از ضرر و زيان به حقوق اشخاص ثالث
فصل اول: ورود شخص ثالث
مبحث اول: شرايط، اشکال و زمان ورود شخص ثالث
گفتار اول: شرايط و اشکال ورود شخص ثالث
الف) شرايط
1ـ ثالث بودن
2ـ داشتن نفع مستقيم در دعوا يا نفع در ذيحق شدن يکي از طرفين دعوا
3ـ به منظور تباني يا تأخير رسيدگي نباشد.
4ـ رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث باشد.
ب) اشکال ورود ثالث
1ـ ورود ثالث اصلي
2ـ ورود ثالث تبعي
گفتار دوم: زمان ورود شخص ثالث
الف) تا ختم دادرسي بدوي
ب) تا ختم دادرسي تجديد نظر
مبحث دوم: نحوه طرح دعوا و رسيدگي به دعواي ورود شخص ثالث
گفتار اول: نحوه طرح دعوا
الف) تشريفات دادخواست و ضمانت اجراي هر کدام
ب) مرجع صالح
گفتار دوم: رسيدگي به دعوي ورود ثالث وصدور رأي و قابليت شکايت از آن
الف) رسيدگي و صدور رأي
ب) قابليت شکايت
فصل دوم: اعتراض شخص ثالث
مبحث اول: مفهوم، شرايط و زمان پذيرش اعتراض شخص ثالث
گفتار اول: مفهوم و شرايط پذيرش اعتراض شخص ثالث
الف) مفهوم اعتراض شخص ثالث
1ـ تعريف
2ـ تفکيک از دعواي ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرايي
ب) شرايط پذيرش دعواي اعتراض شخص ثالث
1ـ آراء قابل اعتراض توسط شخص ثالث
2ـ اصحاب دعواي اعترض شخص ثالث
گفتار دوم: زمان اعتراض شخص ثالث
مبحث دوم: اشکال طرح دعوا، رسيدگي به دعواي اعتراض شخص ثالث و آثار آن
گفتار اول: اشکال طرح دعواي اعتراض شخص ثالث
الف) اعتراض ثالث اصلي
1ـ مفهوم
2ـ شرايط
ب) اعتراض ثالث طاري
1ـ مفهوم
2ـ شرايط
گفتار دوم: رسيدگي به دعوا و قابليت شکايت و آثار اعتراض شخص ثالث
الف) رسيدگي به اعتراض شخص ثالث
1ـ اعتراض ثالث اصلي
2ـ اعتراض ثالث طاري
ب) قابليت شکايت
1ـ مرحله بدوي
2ـ مرحله تجديدنظر
ج) آثار دعواي اعتراض شخص ثالث
1ـ اثر تعليقي
2ـ اثر انتقالي
3ـ اثر نسبت به ساير اشخاص
بخش سوم: رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر مبتني بر جلوگيري از اطاله دادرسي و جبران اشتباهات مرحله تجديد نظر
فصل اول: رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر مبتني بر جلوگيري از اطاله دادرسي
مبحث اول: جلب شخص ثالث
گفتار اول: مفهوم، جهات، شرايط، اشکال و زمان جلب شخص ثالث
الف) مفهوم
1ـ تعريف
2ـ تفکيک از ورود شخص ثالث و گواهي گواهان
ب) جهات جلب شخص ثالث
ج) شرايط پذيرش دعوي جلب شخص ثالث
1ـ ثالث بودن
2ـ رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث باشد
3ـ به منظور تأخير رسيدگي نباشد
د) اشکال دعواي جلب شخص ثالث
1ـ جلب ثالث اصلي
2ـ جلب ثالث تبعي
ه) زمان طرح دعواي جلب شخص ثالث
گفتار دوم: نحوه طرح دعوي و رسيدگي به دعوي جلب شخص ثالث
1ـ نحوه طرح دعوي
الف) تشريفات دادخواست و ضمانت اجراي هر کدام
ب) مرجع صالح
2ـ رسيدگي به دعوي جلب شخص ثالث وصدور رأي و قابليت شکايت از آن
الف) رسيدگي و صدور رأي
ب) قابليت شکايت رأي
مبحث دوم: دعاوي مرتبط با دعواي مطروحه در مرحله بدوي
گفتار اول: اصل عدم امکان ادعاي جديد در دادگاه تجديد نظر
الف) شناخت ادعا ودليل
ب) مفهوم ادعاي جديد
گفتار دوم: امکان طرح برخي ادعاهاي جديد در مرحله تجديدنظر
1ـ تغيير عين مال به قيمت آن و بالعکس
2ـ حقوقي که بعد از اقامه دعواي مرحله نخستين حال شده است
3ـ تغيير عنوان خواسته
4ـ ادعايي که دفاع شمرده مي شود
مبحث سوم: راي داور، قابل رسيدگي مستقيم در مرحله تجديد نظر
گفتار اول: مفهوم، انواع و اشکال رجوع به داوري
الف) مفهوم داوري
1ـ تعريف
2ـ تفکيک داوري از مفاهيم مشابه
ب) انواع داوري و اشکال رجوع به د اوري
1ـ انواع داوري
1ـ1ـ اجباري و اختياري
1ـ2ـ سازماني و غير سازماني
1ـ3ـ داوري بر مبناي قانون و کدخدامنشي
1ـ4ـ داوري داخلي و بين المللي
2ـ اشکال رجوع به داوري
2ـ1ـ شرط داوري
2ـ2ـ قرارداد داوري
گفتار دوم : شرايط داوري منجر به طرح دعواي بدوي در دادگاه تجديد نظر
الف) ارجاع به داوري از طريق دادگاه تجديدنظر
ب) شرايط و رسيدگي به اعتراض به راي داور در دادگاه تجديدنظر و آثار آن
فصل دوم: رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر مبتني بر جبران اشتباهات مرحله تجديد نظر : اعاده دادرسي
مبحث اول: مفهوم، انواع، مباني، شرايط، جهات و تشريفات اعاده دادرسي
گفتار اول: مفهوم، انواع و مباني اعاده دادرسي
الف) مفهوم و انواع اعاده دادرسي
1ـ مفهوم
2ـ انواع
2ـ1ـ اصلي
2ـ2ـ طاري
ب) مباني اعاده دادرسي
1ـ جبران اشتباهات منتسب به قاضي
2ـ جبران اشتباهات ناشي از عمل اصحاب دعوا
گفتار دوم:شرايط پذيرش و زمان اعاده دادرسي
الف) شرايط پذيرش اعاده دادرسي
1ـ آراء قابل اعاده دادرسي
2ـ جهات اعاده دادرسي
3ـ اصحاب دعوا در اعاده دادرسي
ب) زمان اعاده دادرسي
1ـ زمان عادي
2ـ زمان اعاده دادرسي در صورت جعل، حيله و تقلب
3ـ زمان اعاده دادرسي در صورت کشف مدارک و اسناد کتمان شده
مبحث دوم: نحوه طرح دعوي ورسيدگي به اعاده دادرسي و آثار اعاده دادرسي
گفتاراول: نحوه طرح دعواي اعاده دادرسي
الف) اعاده دادرسي اصلي
1ـ تقديم دادخواست
2ـ مرجع صالح
ب) اعاده دادرسي طاري
1ـ تقديم دادخواست
2ـ مرجع صالح
گفتار دوم: رسيدگي به دعوي اعاده دادرسي، صدور رأي و آثاراعاده دادرسي
الف) رسيدگي به دعوي اعاده دادرسي وصدور رأي
1ـ رسيدگي به دعواي اعاده دادرسي
2ـ صدور رأي و قابليت شکايت آن
ب) آثار اعاده دادرسي
1ـ اثر تعليقي
2ـ اثر انتقالي
3ـ اثراعاده دادرسي نسبت به سايراشخاص

چکيده:
در حقوق ايران اصل بر دو درجه اي بودن رسيدگي است. در واقع اگرچه مواد 5 و 330 قانون جديد، اصل قطعيت آرا را انشاء نموده اند؛ اما اين ظاهر امر است و در حقيقت، اکثر آرا قابل تجديدنظر هستند. بايد به يک دعوا در مرحله بدوي رسيدگي شده باشد تا امکان طرح آن در در مرحله تجديدنظر وجود داشته باشد. شأن و فلسفه دادگاه تجديدنظر قضاوت و رسيدگي دوباره نسبت به تصميم اتخاذ شده در مرحله بدوي و بررسي صحت و سقم و رفع اشتباه محتمل از آن است. دعواي جديد در مرحله تجديدنظر خلاف شأن و فلسفه دادگاه تجديدنظر و اصل دودرجه اي بودن رسيدگي و همچنين فرايند دادرسي عادلانه است. با اين حال قانونگذار در برخي موارد استثنايي بنا به دلايل و مصالحي از اين اصل عدول کرده و رسيدگي بدوي را به دادگاه تجديدنظر واگذار کرده است. بديهي است اين فرايند موجب محروم شدن افراد از اصل دودرجه اي بودن رسيدگي مي شود. مشخص کردن اين استثنائات و تبيين مصالح و دلايل تجويز آن ها ، هدف اين تحقيق مي باشد.

بيان مسأله:
احقاق حق و برقراري عدالت خواسته هر انسان آزاده و نياز هر جامعه قانونمند محسوب مي شود و بر همين اساس جوامع، با برپايي محاکم رسيدگي و آيين دادرسي مخصوص به خود، سعي در دست يابي به اين مهم داشته اند. اما صرف رسيدگي بدوي کافي نمي باشد انسان جايز الخطاست و زبده ترين قضات نيز ممکن است در رأي و نظر خود دچار اشتباه و لغزش شوند بنابراين بايد ترتيبي مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار گيرد.اصل دورجه اي بودن رسيدگي يکي از اصول بنيادين دادرسي و ضامن حقوق و منافع افراد و همچنين لازمه فرايند دادرسي عادلانه است. با توجه به آنچه که گفته شد، رسالت دادگاه يا مرجع تجديد نظر ارزيابي صحت و سقم آراي دادگاه بدوي مي باشد و اين دادگاه نمي تواند رسيدگي بدوي کند ( به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين در آن دعوا حکمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون، ماده 7 قانون آيين دادرسي مدني). اما با اين حال مواردي وجود دارد که قانونگذار بر طبق مصالحي از اصل رسيدگي دو درجه اي عدول کرده و رسيدگي يک درجه اي را به دادگاه بالاتر محول کرده است، اين نحوه رسيدگي باعث مي شود فرد از امتياز دودرجه اي بودن محروم شود. از جمله قانونگذار امکان طرح برخي از دعاوي نظير دعواي ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث را مستقيما در مرحله تجديد نظر پيش بيني کرده است. در خصوص امکان طرح برخي دعاوي و ادعاها در مرحله تجديد نظر چند پرسش را مطرح مي کند1.چه مصلحت مهمي باعث شده است که اصل رسيدگي دودرجه اي يا دومرحله اي در برخي موارد توسط قانونگذار ناديده گرفته شود؟2. بطور مشخص اين دعاوي و ادعاها کدامند و کدام موارد محل نزاع هستند؟3. چه راهکارهايي براي تضمين حقوق دفاعي طرفين در رسيدگي هاي بدوي دادگاه تجديد نظر وجود دارد؟

اهميت وضرورت تحقيق:
از آن جا که رسيدگي يک درجه اي آن هم توسط دادگاه تجديد نظر يک حکم استثنايي است که راه بر بازبيني حکم در مراجع بالاتر مسدود مي کند و در واقع نوعي تحديد حقوق اصحاب دعوا بويژه خواندگان دعاوي مدني(حقوقي) را در پي دارد، لازم است ابعاد مختلف قضيه به عنوان يک ضرورت بررسي شود، تا دادرسان مراجع تجديد نظر با علم به اين که راي آن ها فصل الخطاب خواهد بود دقت بيش تري در پذيرش و رسيدگي به اين گونه دعاوي مبذول دارند. در واقع دانستن اين نکته ضرورت دارد که کدام دعاوي، با در نظر گرفتن چه مصلحت هايي و تحت چه شرايطي مي توانند بدون اين که در مرحله بدوي مورد رسيدگي قرار گيرند مستقيما در دادگاه تجديد نظر طرح و مورد حکم واقع شوند. بعلاوه، تعيين تکليف در مواردي که قابليت طرح يا عدم طرح آنها در مرحله تجديد نظر ميتواند داراي نتايج عملي براي دست اندرکاران امرقضا و وکالت داشته باشد.
اهداف تحقيق:
هدف اصلي:
تبيين دلايل و ضرورت هايي که موجب شده قانونگذار اصل رسيدگي دودرجه اي را ناديده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، شهادت شهود Next Entries پایان نامه با موضوع مراجع صالح، اشخاص ثالث، اعتراض ثالث، شخص ثالث