منابع مقاله با موضوع تحول گرا، رهبری تحول گرا، خلاقیت و نوآوری، روانشناسی اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………… صفحه
2-2-7 رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-2-7-1 ویژگی رهبران تحول گرا …………………………………………………………………………. 28
2-2-7-2 چالشهای رهبر تحول گرا …………………………………………………………………………… 28
2-2-7-3 ابعاد رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………. 29
2-2-8 رهبری مبادله ای ………………………………………………………………………………………………………………… .31
2-2-8-1 ابعاد رهبری مبادله ای ………………………………………………………………………………. 32
2-2-9 ارتباط بین رهبری تحول گرا و رهبری مبادله ای …………………………………………………………………….. 34
2-2-10 سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-10-1 تئوری خصوصیات فردی رهبری ………………………………………………………………………………………38
2-2-10-2 تئوری سبک های رفتاری ……………………………………………………………………………………………… 39
2-2-10-2-1 سبک های مبتنی بر به کارگیری اختیار و اقتدار …………………………………………… 40
2-2-10-2-2 شبکه مدیریت بلیک و موتن ……………………………………………………………………….40
2-2-10-2-3 سیستم های مدیریت لیکرت ………………………………………………………………………42
2- 2- 10-2-4 مطالعات ایالتی اوهایو ……………………………………………………………………………..43
2-2-10-2-5 مطالعات دانشگاهی میشیگان ………………………………………………………………………44
2-2-10-3 نظریات اقتضایی ………………………………………………………………………………………………………….. 44
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
2-2-10-3-1 الگوی اقتضایی فیدلر ………………………………………………………………………………….45
2-2-10-3-2 نظریه مسیر هدف ……………………………………………………………………………………….47
2-2-10-3-3 نظریه دوره زندگی ………………………………………………………………………………………48
2-2-10-3-4 نظریه مشارکتی …………………………………………………………………………………………..49
2-2-10-3-5 نظریه رهبری وضعیتی ………………………………………………………………………………….50
2-2-10-4 نظریات نوین رهبری …………………………………………………………………………………………………… 51
2-2-10-4-1 نظریه اسناد رهبری………………………………………………………………………………………..51
2-2-10-4-2 جایگزین های رهبری ……………………………………………………………………………………51
2-2-10-4-3 رهبری ممتاز ………………………………………………………………………………………………..52
2-2-10-4-4 رهبری خدمتگذار …………………………………………………………………………………………53
2-2-10-4-5 رهبری کاریزماتیک ……………………………………………………………………………………….54
2-2-10-4-6 نظریه تبادل رهبر- اعضا ………………………………………………………………………………..55
2-2-10-4-7 رهبری تمام عیار …………………………………………………………………………………………..56
2-2-10-4-8 رهبری عدم مداخله گر …………………………………………………………………………………57
2-3 بخش دوم – خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………… 58
2-3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 58
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
2-3-2 معانی خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………… 59
2-3-2-1 معنای لغوی ………………………………………………………………………………………………………59
2-3-2-2 معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………..59
2-3-3 تفاوت خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………………………………………. 62
2-3-4 اصول اولیه خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………… 63
2-3-5 خلاقیت وراثتی یا آموختنی ………………………………………………………………………………………………….. 64
2-3-6 عناصر خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………… 64
2-3-6-1 مهارت مربوط به موضوع ………………………………………………………………………………………64
2-3-6-2 مهارت مربوط به خلاقیت ……………………………………………………………………………………..65
2-3-6-3 انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………..66
2-3-7 نقش و اهمیت خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………….. 67
2-3-7-1 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی ……………………………………………………..67
2-3-7-2 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی ………………………………………………………………..68
2-3-7-3 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه سازمانی ……………………………………………………………. 68
2-3-8 فرآیند خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 69
2-3-9 نظریه های خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………….. 71
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
2-3-9-1 نظریه روح خدایی ……………………………………………………………………………………………..71
2-3-9-2 نظریه خلاقیت آریتی …………………………………………………………………………………….. 71
2-3-9-3 نظریه تعادل یا دیوانگی ………………………………………………………………………………….. 71
2-3-9-4نظریه خلاقیت فطری …………………………………………………………………………………….. 72
2-3-9-5 نظریه خلاقیت تایلور ……………………………………………………………………………………….. 72
2-3-9-6 دیدگاه عصب شناختی ……………………………………………………………………………………… 72
2-3-9-7 دیدگاه شناختی ………………………………………………………………………………………………… 73
2-3-9-8 دیدگاه روانشناسی اجتماعی ………………………………………………………………………………. 73
2-3-9-9 دیدگاه روان سنجی ……………………………………………………………………………………………74
2-3-9-10 دیدگاه رفتارگرایی …………………………………………………………………………………………. 74
2-3-9-11 دیدگاه روانکاوی ………………………………………………………………………………………….. 74
2-3-9-12 دیدگاه بوم شناختی ……………………………………………………………………………………….. 75
2-3-9-13 نظریه گیل فورد ……………………………………………………………………………………………. 75
2-3-10 کارایی خلاقیت در مدیریت ……………………………………………………………………………………………….. 76
2-3-11 رشد دادن خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………………………………….. 76
2-3-12 روش های تفکر ……………………………………………………………………………………………………………….. 77
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
2-3-13 انگیزش به خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………………………. 77
2-3-13-1 چگونگی رغبت دادن به خلاقیت ………………………………………………………………..78
2-3-13-1-1 عوامل ساختاری ………………………………………………………………….78
2-3-13-1-2 عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………78
2-3-13-1-3 منابع

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد زیست محیطی، رفتار خرید، مصرف کننده، مصرف کنندگان Next Entries منابع مقاله با موضوع مدل مفهومی، تحلیل عامل، پرورش خلاقیت، موانع خلاقیت