منابع مقاله درمورد زیست محیطی، محیط زیست، مصرف کنندگان، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

3-6-2متغیر وابسته 90
3-11روایی و پایایی ابزار سنجش 94
3-11-1روایی 95
3-11-2پایایی 97
3-12تحلیل اطلاعات 100
3-13 تحلیل آماری دادهها 100
3-14 ضرورت استفاده از مدل يابی معادلات ساختاری 100
3-15 نرم افزار لیزرل…………………………………………………………………………………………………………………………..101
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
4-1 مقدمه 103
4-2 آمار توصیفی 103
4-2-1ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان 104
4-2-1-1متغیر سن 104
4-2-1-2 متغیر سطح تحصیلات 105
4-2-1-3 متغیر جنسیت 106
4-2-1-4 وضعیت تأهل 106
4-2-1-5 بررسی آمارههای توصیفی 107
4-2-1-6 بررسی وضعیت نرمال بودن تک متغیره 108
4-3اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری 109
4-3-1مدل اندازهگیری یا تحلیل عاملی تأییدی(CFA) 110
4-3-1-1مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای وابسته تحقیق 111
4-3-1-2 مدل تحلیل عاملی تأییدی مستقل بیرونی تحقیق 117
4-3-2مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر) 128
4-3-2-1 برازش مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر) 136
4-5 بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر قصد خرید سبز 139
فصل پنجم:نتیجهگیری و پیشنهادات
5- 1مقدمه 142
5-2خلاصه تحقیق 142
5-2-1 آمار توصیفی 143
5-2-2 نتایج بررسی فرضیات پژوهش 143
5-3 پیشنهادات ………..147
5-3-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ……….147
5-3-2 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ……..149
5-4 محدودیتهای پژوهش ……150
فهرست پیوستها
عنوان .صفحه
پیوست الف : پرسشنامه توزیع شده برای سنجش اعتبار 152
پیوست ب : پرسشنامه نهایی پژوهش 157
پیوست پ :نتایج نسبت اعتبار محتوای (CVR) مربوط به سوالات پرسشنامه 162
فهرست منابع
عنوان .صفحه
منابع فارسی 163
منابع غیر فارسی 166
فهرست جداول
عنوان .صفحه
جدول 1-1 : جدول پیشینه تحقیق 7
جدول2-1 : جدول سیر تحول رویکرد مسئولیت اجتماعی در سازمانها 33
جدول2-2 : جدول ارزیابی نگرههای زیست محیطی 37
جدول2-3 : جدول رشد خرید سبز مصرف کنندگان در انگلستان 44
جدول2-4 : جدول خصوصیات جمعیت شناختی مصرف کننده سبز 51
جدول2-5 : نوع شناسی مشتریان سبز 51
جدول2-6 : جدول پشینه پژوهش 74
جدول3-1 : جدول منابع مربوط به سوالات پرسشنامه 89
جدول3-2 : جدول متغیرهای پژوهش و سوالات مربوط به آنها در پرسشنامه 91
جدول3-2 : جدول میزان آلفای کرونباخ 99
جدول 4-1 : جدول درصد فراوانی متغیر سن 104
جدول 4-2 : جدول درصد فراوانی متغیر تحصیلات 105
جدول 4-3 : جدول درصد فراوانی متغیر جنس 106
جدول4 -4 : جدول درصد فراوانی متغیر تأهل 107
جدول 4-5 : جدول آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 107
جدول 4-6 : جدول آزمونهای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق با تست کوران 108
جدول 4-7 : جدول تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثربخشی اصلاح مدل اولیه 112
جدول 4-8 : جدول نتایج مدل اندازهگیری وابسته تحقیق 114
جدول 4-9 : جدول شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری وابسته تحقیق 116
جدول 4-10 : جدول تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثربخشی اصلاح مدل اولیه اندازهگیری متغیرهای مستقل 119
جدول4 -11 : جدول نتایج مدل اندازهگیری مستقل بیرونی تحقیق 123
جدول 4-12 : جدول شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری مستقل بیرونی تحقیق 125
جدول 4-13 : جدول بررسی مقادیر واریانس استخراج شده 127
جدول 4-14 : جدول بررسی پایایی مقیاسهای مورد استفاده با استفاده از پایایی ترکیبی 127
جدول 4-15 : جدول تفاوت مقادیر کای اسکویر در تخمین اثربخشی اصلاح مدل ساختاری 129
جدول 4-16 : جدول ضرایب مسیر اثرات کل سازه و معنی داری پارامترهای برآورده شده 133
جدول4 -17 : جدول شاخص برازندگی مدل ساختاری 136
جدول 4-18 : جدول تحلیل واریانس در مورد اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر وابسته قصد خرید سبز 139
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1 : نموداردرصد فراوانی متغیر سن 105
نمودار 4-2 : نموداردرصد فراوانی متغیر تحصیلات 106
نمودار4-3 : نمودار تحلیل قدرت مدل اندازهگیری تحلیل عاملی تأییدی وابسته تحقیق 117
نمودار4-4 : نمودار تحلیل قدرت مدل اندازهگیری تحلیل عاملی تأییدی 126
نمودار 4-5 :نمودار تعیین ضریب مدل باتوجه به حجم نمونه مورد مطالعه برای پارامتر های مدل نهایی 138
نمودار4-6 :نمودارتعیین ضریب رشد قدرت مدل ساختاری مبنی بر سطح معنی داری پارامتر های مدل 138
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 : مدل پژوهش 19
شکل2-1 : روشهای مدیریت سبز 36
شکل2-2 :تفاوتهای میان بازاریابی سنتی و سبز 40
شکل2-3 : مدل دو بعدی چشم انداز شناختی محصولات زیست محیطی 49
فهرست مدلها
عنوان صفحه
مدل4-1 : مدل اولیه اندازه گیری متغیر های وابسته تحقیق 111
مدل4-2 : مدل اندازه گیری وابسته تحقیق اشباع شده(پس از اصلاحات) 113
مدل4-3 :مقادیر t برای بررسی معنیداری بارهای عاملی مدل اندازهگیری وابسته تحقیق 113
مدل4-4: مدل اولیه اندازه گیری متغیر های مستقل 118
مدل4-5 :مدل اندازه گیری مستقل بیرونی تحقیق اشباع شده(پس از اصلاحات) 121
مدل4-6 :مقادیر t برای بررسی معنی داری بار های عاملی مدل اندازه گیری مستقل بیرونی 122
مدل4-7 :مدل عمومی لیزرل (مدل تحلیل مسیر) 131
مدل4-8 :مقدار tبرای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر 132

چکیده
افزایش نگرانی و آگاهیهای عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. در برخی از کشورها این چشماندازهای زیست محیطی موجب توسعهی محصولاتی همچون شویندههای تجزیهپذیر، محصولات غذایی ارگانیک و غیره شده است. همزمان با افزایش میزان اهمیت مسائل زیست محیطی و مفهوم مسئولیت اجتماعی در میان مصرفکنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز توسط مصرف کنندگان ضروری به نظر میرسد.
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل منتخب تأثیرگذار بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان و نیز بررسی تأثیر اعتقادات زیست محیطی آنها بر رفتار زیست محیطی شان میباشد. دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامهای ساختار یافته میان نمونهای 400 نفری از شهروندان شهر اردبیل جمعآوری گردید و با استفاده از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و SPSS تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که میان اعتقادات زیست محیطی و رفتار زیست محیطی مصرف کنندگان شکافی وجود ندارد، به علاوه عواملی همچون برندهای شرکتهای حامی محیط زیست،وجود فعالیتهای ارتباطات بازاریابی، نگرش افراد مبنی برارتباطات بازاریابی بیشتر، دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراک شدهی مصرفکننده بر قصد خرید سبز او تأثیرگذار میباشند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
به نظر میرسد امروزه مشکلات زیست محیطی، شهروندان، سازمانها و موسسات سرتاسر جهان را بیشتر از 30 سال پیش نگران کرده است. از نخستين سالهاي دهه 80 بازاريابي بر اساس ملاحظات اجتماعي و زیست محيطي شهرت زيادييافته است.عباراتی از قبیل “دههی محیط زیست” یا “دههی زمین” به دههی 1990 پیوند خورده است. در طول این دهه، توجه به مسائل زیست محیطی و جامعه در تصمیمات خرید مصرف کنندگان، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
در مطالعه‌اي که در سال 1992 در 16 کشور توسط «اتمن» انجام گرفت بيش از 50درصد از مصرفکنندگان در هر کشور بيان کردند که نسبت به محيط زيست علاقهمند و دلواپس شده‌اند.همچنين در مطالعه‌اي که در سال 1994 در استراليا انجام شد، نتايج نشان داد 84درصد از افراد معتقد بودند که در برابر محيط زیست مسئولند. اين افراد بيان کردند، رفتارشان را که شامل رفتار خريد است به خاطر مسائل زیست محيطي اصلاح کرده‌اند. نتايج مطالعه‌اي که در سال 1989 در آمريکا انجام گرفته است حاکي از آن است که 49 درصد از پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محيطي خريدشان را تغيير داده‌اند. همچنين مطالعات اداره آمار استراليا روي 16 هزار نفر نشان مي‌دهد که 75درصداز افراد نسبت به مسائل محيطي دلواپس هستند.
مسئله حفظ محيط زيست باعث شده است که مصرف کنندگان درباره محصولاتي که مي‌خرند بازانديشي کنند. امروزه بسياري ازمصرف کنندگان اين آمادگي را دارند که براي حمايت واقعي از محيط زيست براي محصولاتيکه استانداردهاي محيطي را رعايت مي‌کنند مبلغ بيشتري پرداخت کنند. همزمان شرکتها که به دنبال راهی برای باقی ماندن در رقابت بودند، این موضوعات جدید و مهم را وارد مدیریت و تصمیمات بازاریابیشان کردند. اخیراً به رابطه میان رفتار مصرف کننده، بازاریابی و محیط زیست توجه زیادی میشود.
به تدریج، سازمانها مزیتهای رقابتی گوناگون و فرصتهایی را کشف کردند که که ناشی از این رویکرد بوم شناختی و جالب توجه بود و واژهی “سبز” را وارد بسیاری از فعالیتهای آنها کرد. بنابراین، به موازات مفهوم مسؤلیت اجتماعی بنگاه، مفهوم “بازاریابی سبز” نیز رواج پیدا کرد.
واژه “بازاریابی سبز” دربرگیرندهی برنامهریزی، توسعه و ترفیع محصولات یا خدماتی است که نیازهای کیفیت، بازده، قیمت و خدمت دست یافتنی مصرفکننده را برآورده کند بدون اینکه تأثیر منفی و نامطلوبی روی محیط زیست در رابطه با استفاده از مواد خام ، مصرف انرژی و غیره بگذارد. باید بازاریابی سبز چیزی بیش از یک طریقهی سبز برای بازاریابی، یا بازاریابی محصولاتی که سبز خوانده میشوند باشد. واژه سبز باید بطورهمزمان دربرگیرندهی روش و محصول باشد. به همین علت بسیاری از ایدههای بازاریابی نیازمند توسعه و تحلیل با استفاده از قوانین و یکپارچگی عبارات اقتصادی، علمی، آکادمیک و اخلاقی هستند.
در طول چند دههی گذشته جهان شاهد رشد نمایی در شمار اخبار و فعالیتهایی است که توسط گروههای حامی محیط زیست ترویج داده شده و روی صدمات زیست محیطی تمرکز کردهاند. بطور کلی، این قبیل فعالیتها در زمینهی حفاظت و نگهداری از محیط زیست متمرکز شده و مترصد نشان دادن تأثیر آن بر نگرشها و رفتار مصرفکننده هستند.پژوهشهای بین المللی نشان میدهد که این روزها مصرفکنندگان نسبت به محیط زیست بیشتر نگران هستند و به تدریج رفتار مصرفیشان را تغییر میدهند. بنابراین، بازار جدیدی برای محصولات ماندگار و پایدار پدید میآید که توسط مصرفکنندگان فعال تقویت میشود، و این راهی غیرمستقیم برای محافظت از محیط زیست است.
در اين نوشتارسعي بر اين است که با رويکردي دقيق‌تر به قصد خریدمصرف کنندگان در مورد خرید محصولات سبز پرداخته شود و تأثیر عواملی از قبیل ارتباطات بازاریابی، تکنیک های نام گذاری1، تجربیات قبلی، هنجارهای ذهنی، دانش زیست محیطی، اثربخشی ادراک شدهی مصرفکننده و عوامل جمعیت شناختی بر قصد خریدمحصولات سبز، مورد آزمون قرارگیرند.
1-2- بیان مسئله
افزایش آگاهی در مورد محیط زیست و منابع طبیعی منجر به پیدایش مفاهیمی همچون حفاظت زیست محیطی و مصرف سازگار با محیط زیست2 شده است. همانطور که مسائل زیست محیطی توجه زیادی را به خود معطوف کرده، اخلاق زیست محیطی نیز بر بسیاری از فعالیتها و رفتارهای مصرف کنندگان تأثیر گذاشته است و آنها را به سمت خرید محصولات سازگار با محیط زیست سوق داده است (Kim and Chung, 2011).
از سوی دیگر حفاظت از محیط زیست یک وظیفهی حیاتی مدیریت استکه به عنوان ابزاری در ایجاد تصویر ذهنی مثبتی از شرکت و عنصری مهم برای موفقیت یک سازمان تجاری،درک شده است. پاسخگویی محیطی، نه تنها به سازمانها کمک می کند تا در عرصه رقابت باقی مانده و سهم بازار را افزایش دهند، بلکه شواهدی وجود دارد که افزایش وفاداری مصرف کننده را نیز نشان میدهد (D’Souza (et al, 2006a.
تعدادي از شرکتها دريافته‌اند که سبز بودن مزيتهاي استراتژيک به آنها مي‌دهد. موضع سازي مناسب زماني شروع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زیست محیطی، رفتار خرید، مصرف کننده، مصرف کنندگان Next Entries منابع مقاله درمورد زیست محیطی، محیط زیست، مصرف کنندگان، بازاریابی سبز