منابع تحقیق درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، اسکان غیررسمی

دانلود پایان نامه ارشد

2-10-2- توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی 41
2-10-3- محلات سرزنده 42
2-10-4- ایده محدوده امن 42
2-10-5- ایده رشد هوشمند 43
2-10-6- توسعه محله‏ای پايدار 43
2-10-7- ابعاد و معیارهای پایداری محله 44
2-11- وظایف شهرداري در زمینه توسعه پایدار محله‏ای 51
2-12- اسکان غیررسمی 54
2-12-1- ویژگی‏های اساسی سکونتگاههای غیر رسمی 57
2-13- نقد مفهوم حاشيه نشيني 63
2-15- پایداری محله‏ای 65
2-16- ابعاد شهر پایدار 65
2-17- شاخص های توسعه پایدار 68
2-18- شاخص های پایداری در جهان 73
2-18-1- انگلیس 73
2-18-2- چین 73
2-18-3- آمریکا 74
فصل سوم: روش شناسی و محدوده مورد مطالعه 80
3-1- مقدمه 81
3-2- روش تحقیق 81
3-3- جامعه آماري 83
3-4- گروه نمونه و روش نمونه گيري 83
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات و روایی و پایایی آن 85
3-5-1- ابزار گردآوری اطلاعات 85
3-5-2- روایی و پایایی پرسشنامه 86
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 87
3-7- فرایند انجام تحقیق 88
3-8- محدوده مورد مطالعه (محله جعفرآباد) 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 97
4-1- مقدمه 98
4-2-آمارهای توصیفی 98
4-3-1-8- بررسی شاخص‏های توسعه پایدار محلی در محله جعفرآباد 130
– امنیت و ایمنی 132
– تنوع و سرزندگی 132
– هویت و خوانایی 134
– پویایی و سازگاری 134
– احساس تعلق 135
– دسترسی 136
4-3-1-1-تحلیل توسعه پایدار شهری در محله جعفرآباد 140
فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتایج پژوهش و پیشنهادها 143
5-1- مقدمه 144
5-2- بررسی و تفسیر یافته‏های پژوهش و آزمون فرضیات 144
5-3- نتیجه‏گیری 146
5-4- پیشنهادها 144
منابع: 156
پیوست 160

فهرست جداول
جدول 2-1: واژگان معادل محله و ویژگی‏های آن 28
جدول 2-2: اهداف و راهبردهاي ایجاد محلات پایدار 50
جدول 2-3: وظایف شهرداري در زمینه توسعه پایدار محله‏ای 52
جدول 2-4: ارتباط بین وظایف شهرداري و شاخص‏هاي پایداري 53
جدول 2-5: عتاوین مختلف پدیده حاشیه نشینی 62
جدول شماره 2-6: شاخص های اجتماعی توسعه پایدار در آمریکا 75
جدول 2-7: شاخص های اقتصادی توسعه پایدار در آمریکا 75
جدول 2-8: شاخص های بنیادی توسعه پایدار در آمریکا 76
جدول 2-9: شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار در آمریکا 76
جدول (4-1)جنسیت پاسخگویان 98
جدول (4-2)سن پرسش شوندگان 99
(4-3): وضعیت سواد پرسش شوندگان 99
جدول (4-4): وضعیت اشتغال پرسش شوندگان 101
جدول (4-5): آمار توصیفی شاخص های پایداری کالبدی 102
جدول (4-6): آمار توصیفی شاخص های پایداری اجتماعی 116
جدول (4-7): آمار توصیفی شاخص های پایداری اقتصادی 122
جدول (4-8): آمار توصیفی شاخص پایداری زیست محیطی 130
جدول 4-9: توسعه پایدار محلی در محله جعفرآباد 138
جدول4-10: مقدار t توسعه پایدار محلی در محله جعفرآباد 139
جدول 4-11: نتایج آزمون t برای تحلیل توسعه پایدار شهری در محله جعفرآباد 141
جدول (4-12) ضرایب تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر توسعه پایدار محله جعفرآباد 142
جدول (4-13) رگرسیون چندگانه برای بررسی توسعه پایدار محله جعفرآباد 142

فهرست نمودار
نمودار(4-1): پرسش شوندگان به لحاظ جنسیت به درصد 98
نمودار (4-2) سهم پرسش شوندگان به لحاظ سن به درصد 99
نمودار(4-3): وضعیت سواد پرسش شوندگان 100
نمودار (4-4): فراوانی پرسش شوندگان به لحاظ وضعیت اشتغال 101
نمودار(5): بررسی عوامل پایداری محلی در جعفرآباد 141
نمودار (6): ضرایب بتای متغیرهای تأثیرگذار بر پایداری محله جعفرآباد 142

چکیده
راه رسیدن به پایداری شهری از توسعه محله‏ای می‏گذرد. محله به عنوان کوچکترین و مهمترین واحد شهری، از نخستین اولویتها بوده و محله پایدار میتواند زیربنای مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نماید. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با توسعه پایدار شهری در تناقض قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی توسعه پایدار شهری و محله‏ای در محله جعفرآباد شهر کرمانشاه می‏باشد. روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي و از نوع کاربردی بوده و به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته شده است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنین محله جعفرآباد که براساس سرشماری 1390، برابر 37423 نفر است، حجم نمونه براساس فرمول کوکران 268 نفر بدست آمده است. همچنین روش نمونهگیری به صورت روش تصادفی ساده می‏باشد. توسعه پایدار محله جعفرآباد در شاخص سرزندگی (96/1)، دسترسي(74/2)، جذابيت و تمایز(12/2)، راحتي، آسایش و آرامش(11/2)، آلودگی صوتی و بصری(04/3)، تنوع و خوانایی(32/2)، ايمني و امنیت(17/2)، احساس تعلق(56/2)، پویایی و سازگاری(14/2)، هویت و خوانایی(89/2)، تراکم و معیارهای قابل تحمل محله(01/2) و مشارکت (28/3) بوده است که در بیشتر شاخص ها از حد متوسط و استاندارد پایین تر بوده است. نتایج تحلیل توسعه پایدار شهری در محله جعفرآباد بیانگر آن است که تمام شاخص‏های پایداری کالبدی با میانگین آزمون t تک نمونه ای (79/2)، پایداری اجتماعی (53/2)، پایداری اقتصادی (93/1) و پایداری زیست محیطی (35/2) در محله جعفرآباد پایین‏تر از حد متوسط و استاندارد قرار دارد. عمده ترین متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر توسعه پایدار محله به ترتیب اولویت، عبارتند از پایداری کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می‏باشد. بنابراین با توجه به بررسی این شاخص‏ها و مقدار پایین بودن آنها از حد استاندارد محله جعفرآباد دچار ناپایداری است.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار شهری- اسکان غیررسمی- محله پایدار- محله جعفرآباد

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
توسعه شهری درمعنای عام آن، براثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی، ناپایدار شده است، موضوعی که ارائه و مورد بحث قرار خواهد گرفت، امروزه یکی از چالش‌های عمده ناپایدار کننده شهری و گونه‏ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی یا حاشیه نشینی می‌باشد. سکونتگاههای غیررسمی همواره یکی از مسائل اصلی شهرهای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده است. در دهه‏های اخیر بحث فقر شهری و سکونتگاههای غیررسمی بیش از پیش با مفهوم عام توسعه پایدار شهری گره خورده است. امروزه درک فراگیری در سطح بین‏المللی از مسئله پایداری و نقش آن در پایداری اجتماعی و پایداری شهری شکل گرفته است به نحوی که در بسیاری از پیمان‏های بین‏المللی محو فقر به طور عام و فقر شهری به طو خاص به عنوان یکی از اهداف اصلی جامعه جهانی تعریف می‏شود. در این زمینه شاخص‏ترین توافق جهانی بر روی اهداف توسعه هزاره از سوی رهبران جهان (2000) است که از میان بردن فقر و گرسنگی و تضمین پایداری زیست محیطی (بهبود دسترسی به مسکن مناسب و بهبود اسکان غیررسمی) از اهداف اصلی آن است (ایراندوست، 1388: 27).
محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با توسعه پایدار شهری در تناقض قرار دارد. امروزه پدیده اسکان غیررسمی در اطراف شهرها امری است اجتناب ناپذیر که بخصوص در کشورهای جهان سوم باید مورد توجه برنامه ریزان شهری و مسئولان و متولیان شهرها، قرار گیرد. در بعد کلان، اسکان غیررسمی عبارت است از شکل گیری شیوه شهرنشینی ناپایداری که در سکونتگاههای درون یا مجاور شهرها با سیمایی ناخوشایند و خارج از فضاهای رسمی و برنامه ریزی شده تجلی می‏یابد (گروه مطالعات برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری، 1390: 2). حاشیه نشینی یکی از پاشنه آشیل‏های توسعه پایدار شهری تلقی می‏شود، براساس مصوبات برنامه توسعه هزاره سازمان ملل بایستی تا سال 2015 میلادی دست کم 100 میلیون زاغه نشین از امکانات بهداشت، مسکن و فرصتهای نوین آموزش برخوردار شوند (نقدی و صادقی، 1385: 219).
طي دهههاي اخير به تدريج محلات نابسامان و سكونتگاههاي غيررسمي، بهطور عمده در حاشيه شهرهاي بزرگ كشور، خارج از برنامه رسمي توسعه شهري و بهصورت خودرو شكل گرفته و گسترش يافته است. اين پديده در مطالعات شهري بهعنوان يكي از آسيبهاي شهري مطرح ميباشد. تجمع اقشار کمدرآمد و مشاغل غیررسمی در سگونتگاههای غیررسمی شیوهای از شهرنشینی ناپایدار را بوجود آورده است و زمینه ساز بسیاری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی شده است (جمشیدی و همکاران، 1393: 242-221). از پدیده های عمده ناپایدار کننده شهری به ویژه در کشــــورهای درحال توسعه، گونه‏ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی1 است که بنابر مشاهدات جهانی درحال گسترش فزاینده است. این گونه سکونتگاه‏ها هر چند جلوه‏ای از فقر است اما بازتاب کاستی‏ها و نارسایی های سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. اسکان غیر رسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات، در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. از آنجا که اسکان غیر رسمی از زمینه‏ای فراتر از امکان آن نشات می گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تاثیر می گذارد، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط درسطح محلی آن، بلکه درسطح ملی نیاز دارد.
توسعه شهری درمعنای عام آن، براثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی ، ناپایدار شده است، واقعیت این است که انتقال ناگهانی بسیاری از ساکنان سکونتگاه‏های غیر رسمی از شیوه معیشت سنتی و رسمی جعفرآبادیی به معشیت نامشخص و نوینی که تمهیدات لازم و متناسب شهرنشینی – در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی فراهم نیست، آنها را به سکونتگاههای ناپایداری کشانده است که به منظور جای پا یافتن در شهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شده اند. علاوه بر این ، مسئله بلاتکلیفی بسیاری از این سکونتگاهها از نظر قانون – که ساکنان را دائم درخطر تخریب، تخلیه و تعرض رسمی نگاه می دارد – موجب احساس ناامیدی و عدم امنیت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعی و همبستگی آنها باجامعه شهری است، امری که پیامدهای نامطلوب فرهنگی ( حتی برای نسلهای آتی آنها و محیط‏های مجاور ) در بر دارد. ازاین رو، در وضع موجود مسئله عبارت است از: محرومیت ساکنان این سکونتگاه‏های گسترده که حامل یا مستعد نابنهجاری‏های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی‏اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند.
باتوجه به گرایش های موجود و نبود نشانه‏ای ازتغییر سیاست‏ها، چشم انداز نگران کننده‏ای از رشد اسکان غیر رسمی و ناپایدارسازی شهرها وجود دارد که اراده‏ای ملي و تدابیری مشخص، متفاوت از روال کنونی ، می‏طلبد.
اسكان غيررسمي كه بهطور عمده با تصرف و ساخت غيررسمي زمين و مسكن، عدم رعايت ضوابط و مقررات رسمي و متعارف شهري و ساختماني، كمبود شديد خدمات زيرساختي و استفاده غيررسمي از تأسيسات و تجهيزات شهري، رشد سريع كالبدي و جمعيتي، اشتغال غالب غيررسمي، ناپايداري سازهاي و تأسيساتي، پايين بودن سرانههاي خدماتي، ناپايداري درآمد و در نهايت بستر كالبدي مناسب جهت رشد آسيبهاي اجتماعي و شكلگيري خرده فرهنگهاي كجرو و ايجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمين و بزهكاران اجتماعي مشخص و شناخته ميشود، طي دو دهه گذشته تبدیل به چالشی بزرگ، به شكل غالب در حاشيه به ويژه دركلان شهرها، شده است. اسكان غيررسمي از عوامل كلان ساختاري در سطح ملي و منطقهاي ناشي ميشود. رشد فزاينده جمعيت شهري از توان سازمانهاي دولتي و غيردولتي جهت

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد کیفیت آموزش، جامعه شهری، اقتصاد شهری، بودجه خانوار Next Entries منابع تحقیق درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، اسکان غیررسمی، توسعه شهری