منابع پایان نامه با موضوع معماری سازمانی، چارچوب توگف، نیازمندی‌ها، مدیریت ذینفعان

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………. 21
2-4-2- چارچوب فدرال(FEAF)…………………………………………………………………. 23
2-4-3- چارچوب سازمان خزانه داری(TEAF)…………………………………………… 26
2-5- فرآیند معماری سازمانی………………………………………………………………………………… 27
2-6- متدولوژی‌‌های معماری سازمانی………………………………………………………………….. 32
2-6-1- تعریف متدولوژی………………………………………………………………………………. 32
2-6-2- متدولوژی EAP……………………………………………………………………………….. 33
2-7- چالش‌‌های معماری سازمانی…………………………………………………………………………. 34
2-8- معماری سازمانی چابک………………………………………………………………………………… 35
2-8-1- مفهوم چابکی……………………………………………………………………………………. 36
2-8-2- تعریف معماری سازمانی چابک………………………………………………………… 38
2-8-3- پیشینه معماری چابک……………………………………………………………………… 39
2-8-3-1- بیانیه‌ی چابک……………………………………………………………………… 41
2-8-4- ضرورت معماری چابک…………………………………………………………………….. 42
2-8-5- چارچوب معماری چابک…………………………………………………………………… 44
2-8-6- اهداف معماری سازمانی چابک………………………………………………………… 46
2-8-7- اصول حاکم بر معماری سازمانی چابک…………………………………………… 46

3- چارچوب توگف………………………………………………………………………………………………………. 49
3-1- مقدمه‌ای بر توگف…………………………………………………………………………………………. 49
3-2- ساختار سند توگف………………………………………………………………………………………… 49
3-3- تعریف معماری در چارچوب توگف………………………………………………………………. 51
3-4- اجزای توگف…………………………………………………………………………………………………. 52
3-5- ADM و مراحل آن……………………………………………………………………………………… 53
3-5-1- مرحله مقدماتی……………………………………………………………………………….. 56
3-5-2- مرحله‌ی A : چشم‌انداز معماری……………………………………………………… 58
3-5-3- مرحله‌ی B : معماری کسب‌و‌کار……………………………………………………… 61
3-5-4- مرحله‌ی C : معماری سیستم‌های اطلاعاتی…………………………………… 63
3-5-4-1- معماری داده……………………………………………………………………….. 64
3-5-4-2- معماری برنامه کاربردی……………………………………………………… 67
3-5-5- مرحله‌یD : معماری فناوری…………………………………………………………… 69
3-5-6- مرحله‌ی E : فرصت‌ها و راه‌حل‌ها…………………………………………………….71
3-5-7- مرحله‌ی F : برنامه‌ریزی گذار…………………………………………………………. 75
3-5-8- مرحله‌ی G : راهبری پیاده‌سازی…………………………………………………….. 78
3-5-9- مرحله‌ی H : مدیریت تغییرات معماری…………………………………………..80
3-5-10- مدیریت نیازمندی‌ها……………………………………………………………………… 82
3-6 – تعیین دامنه‌ی فعالیت معماری…………………………………………………………………… 84
3-8- تکنیک‌ها و اقلام قابل تحویل کلیدی چرخه‌ی ADM……………………………….. 85
3-8-1- چارچوب معماری متناسب………………………………………………………………. 85
3-8-2- مدل سازمانی برای معماری سازمانی………………………………………………. 86
3-8-3- اصول معماری……………………………………………………………………………………. 87
3-8-4- قواعد کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب وکار……….. 88
3-8-5- مخزن معماری…………………………………………………………………………………. 88
3-8-6- ابزارهای معماری………………………………………………………………………………. 89
3-8-7- درخواست برای کار معماری……………………………………………………………. 89
3-8-8- بیانیه کار معماری……………………………………………………………………………. 90
3-8-9- چشم‌انداز معماری……………………………………………………………………………. 91
3-8-10- مدیریت ذینفعان……………………………………………………………………………. 92
3-8-11- برنامه ارتباطات………………………………………………………………………………. 93
3-8-12- ارزیابی آمادگی تحول کسب‌و‌کار…………………………………………………… 94
3-8-13- ارزیابی توانمندی‌ها……………………………………………………………………….. 94
3-8-14- مدیریت ریسک……………………………………………………………………………… 96
3-8-15- سند تعریف معماری……………………………………………………………………… 97
3-8-16- توصیف نیازمندی‌های معماری……………………………………………………… 98
3-8-17- نقشه‌ی راه معماری……………………………………………………………………….. 99
3-8-18- سناریوهای کسب‌و‌کار……………………………………………………………………. 100
3-8-19- تحلیل شکاف…………………………………………………………………………………. 101
3-8-20- نقطه نظرات (Viewpoints) معماری………………………………………….. 101
3-8-21- نما‌های (Views) معماری…………………………………………………………….. 102
3-8-21-1- توسعه‌ی نما‌ها در چرخه ADM………………………………………………. 102
3-8-22- بخش‌های سازنده‌ی معماری…………………………………………………………. 103
3-8-23- بخش‌های سازنده‌ی راه‌حل……………………………………………………………. 103
3-8-24- برنامه‌ریزی مبتنی بر توانمندی‌ها………………………………………………….. 104
3-8-25- تکنیک‌های برنامه‌ریزی گذار…………………………………………………………. 105
3-8-26- برنامه پیاده‌سازی و گذار……………………………………………………………….. 106
3-8-27- معماری انتقال……………………………………………………………………………….. 107
3-8-28- مدل راهبری پیاده‌سازی……………………………………………………………….. 108
3-8-29- قراردادهای معماری………………………………………………………………………. 109
3-8-30- درخواست تغییر…………………………………………………………………………….. 111
3-8-31- ارزیابی تطابق………………………………………………………………………………… 112
3-8-32- ارزیابی تأثیر نیازمندی‌ها………………………………………………………………. 112
3-9- رهنمودهایی برای تطبیق دادن ADM برای سازمان………………………………….. 113
3-9-1- انجام تکرار برای ADM………………………………………………………………….. 113
3-9-2- اجرای ADM در سطوح مختلف سازمان……………………………………….. 114
3-10- چارچوب محتوای معماری…………………………………………………………………………. 117
3-10-1- نمای کلی از چارچوب محتوای معماری………………………………………. 118
3-10-2- متا مدلِ محتوا………………………………………………………………………………. 120
3-10-2-1- هسته و ضمائم…………………………………………………………………. 121
3-10-2-2- کاتالوگ‌ها، ماتریس‌ها و نمودارها…………………………………….. 121
3-10-3- مصنوعات معماری…………………………………………………………………………. 122
3-10-4- بخش‌های سازنده………………………………………………………………………….. 126
3-11- زنجیره‌ی سازمان………………………………………………………………………………………… 128
3-11-1- نمای کلی از زنجیره‌ی سازمان………………………………………………………. 128
3-11-1-1- زنجیره‌ی سازمان و استفاده‌ی مجدد معماری…………………. 130
3-11-1-2- کاربرد زنجیره‌ی سازمان در چرخه ADM………………………. 130
3-11-2- بخش‌بندی معماری……………………………………………………………………….. 131
3-11-3- مخزن معماری……………………………………………………………………………….. 132
3-12- مدل‌های مرجع در چارچوب توگف……………………………………………………………. 134
3-12-1- مدل مرجع فنی(TRM)…………………………………………………………… 134
3-12-2- مدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات شده(IIITRM)…………… 135
3-13- چارچوب توانمندی معماری……………………………………………………………………….. 136

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه نیازمندی‌ها، تحلیل شکاف، معماری سازمانی، ارزیابی توان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع معماری سازمانی، مدیریت راهبرد، مدیریت راهبردی، مدل پیشنهادی