پایان نامه درباره اتوبیوگرافی، محیط زیست، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست

عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کليات
1-1طرح مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-5 پیشینهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6 روش و فنون اجرایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 7
1-7محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوّم: مباني نظري
2-1چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….9
2-2مستند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2-1-تعاریف مستند……………………………………………………………………………………………………………………………13
2-2- 2نگاهی اجمالی به تاریخچه سینمای مستند ایران……………………………………………………………………….16
2-3 روایت فیلمی……………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-4 روایت سینمایی……………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-5 نظریه های تقلیدی روایت……………………………………………………………………………………………………………. 26
2-5-1 شاهد نامرئی……………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-5-2 آیزنشتاین: روایت به مثابه صحنه آرایی……………………………………………………………………………………. 28
2-6 نظریه های زبان- بنیاد روایت……………………………………………………………………………………………………….. 30
2-6-1روایت فیلم به مثابه فرازبان………………………………………………………………………………………………………… 32
2-6-2روایت فیلم به مثابه بیان…………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-7 نکاتی در باب فرمالیستها و نوفرمالیستها………………………………………………………………………………….. 34
2-7-1 عناصر شکل روایی و غیر روایی از منظر نوفرمالیستها……………………………………………………………….38
2-7-2 اصول شکل روایی…………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-7-3 تمایز داستان و طرح……………………………………………………………………………………………………………………….38
2-7-4 علت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-7-5 زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
2-7-6 فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-8 نظریات دیوید بوردول درباره روایت……………………………………………………………………………………………………41
2-8-1روایت کلاسیک…………………………………………………………………………………………………………………………………43
2-8-2روایت سینمای هنری………………………………………………………………………………………………………………………47
2-8-3روایت مبتنی بر مادهگرایی تاریخی…………………………………………………………………………………………………51
2-8-4روایت پارامتریک……………………………………………………………………………………………………………………………..55
فصل سوّم: روش تحقيق
3-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق
4-1 مستند انیمیشن………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-1-1سیانوزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
4-2 مستندهای اتوبیوگرافیک – خود بیانگر(Self- portrait)……………………………………………………………..69
4-3درام مستند (داکیو درام)…………………………………………………………………………………………………………………….75
4-4 مستند داستانی (Docufiction)……………………………………………………………………………………………………78
4-5 مستندهای حیات وحش و محیط زیست………………………………………………………………………………………….79
4-6 ملف گند…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
4-6-1 شناسنامه ي فيلم…………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-6-2‌ داستان فيلم……………………………………………………………………………………………………………………………………..82
4-6-3 تحليل روايتِ فيلم…………………………………………………………………………………………………………………………. 83
4-7 ترانه اندوهگین کوهستان……………………………………………………………………………………………………………………..86
4-7-1 شناسنامه ي فيلم…………………………………………………………………………………………………………………………….86
4-7-2 داستان فیلم……………………………………………………………………………………………………………………………………..87
4-7-3 تحليل روايتِ فيلم………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-8 رئیس جمهور میرقنبر…………………………………………………………………………………………………………………………. 91
4-8-1 شناسنامه ي فيلم………………………………………………………………………………………………………………………………91
4-8-2 داستان فيلم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
4-8-3 تحليل روايتِ فيلم……………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-9 فقط کمی نور ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97
4-9-1 شناسنامه ي فيلم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
4-9-2 داستان فيلم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
4-9-3 تحليل روايت فيلم……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
4-10 بهترین مجسمهی دنیا ……………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-10-1 شناسنامهی فيلم…………………………………………………………………………………………………………………………..102
4-10-2 داستان فيلم………………………………………………………………………………………………………………………………….103
4-10-3 تحليل روايت فيلم…………………………………………………………………………………………………………………………104
4-11 ده فیلم مستند برتر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ، 1450، آبدهي، 20درجه Next Entries پایان نامه درباره زیباشناسی، عوامل بیرونی، هنر و معماری، دانشگاه تهران