منابع پایان نامه ارشد درباره آزمون فریدمن، تجاری سازی، جاری سازی، فناوری پیشرفته

دانلود پایان نامه ارشد

ـ5) تحلیل آماری میزان اهمیت عوامل موثر در فرآیند تجاری سازی محصولات پیشرفته/122
4ـ5ـ1) تحلیل آماری توصیفی و استنباطی شاخص ها ازنظر میزان اهمیت/122
4ـ5ـ2) تحلیل عاملی تاییدی/126
4ـ5ـ3) اولویت بندی مولفه ها و شاخص های تحقیق/129
4ـ6) مقایسه میانگین های وضعیت مطلوب و موجود/142
4ـ7) جمع بندی/146

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات / 147
5ـ1) مقدمه / 148
5ـ2) نتایج قابل تفسیر از تحلیل عاملی سازه های تحقیق در بررسی وضعیت موجود/148
5ـ3) بررسی وضعیت موجود صنعت هوایی ایران/150
5ـ4) نتایج قابل تفسیر از تحلیل عاملی سازه های تحقیق در بررسی میزان اهمیت شاخص ها/152
5ـ5) جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق/ 155
5ـ5ـ1) مهمترین موانع و چالش ها/156
5ـ5ـ2) راهکارهای تسهیل کننده فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/157
5ـ6) پيشنهادات برای تحقیقات آینده /158

فهرست اشکال

شکل1.1: روش گردآوری داده ها/17
شكل1.2: فعاليتهاي كليدي فرآیند نوآوری در طول عمر پروژه/27
شكل2.2: مدل تجاری سازی فناوری های جدید/54
شکل3.2 : مقایسه رویکردهای قدیمی و جدید توسعه/55
شکل 4.2: مدل یکپارچه توسعه محصول جدید/56
شکل 5.2: مدل “آزمون پس از هر مرحله”، کوپر/57
شکل6.2: هواپیمای ایران 140/68
شکل 7.2: (الف) هواپیمای پرستو؛ (ب) جت آموزشی تذرو/69
شکل8.2: (الف) هواپیمای آوا 202؛ (ب) هواپیمای آوا 303/70
شکل 9.2: شکل 12.2: (الف) هواپیمای پرندۀ آبی؛ (ب) هواپیمای فجر 3/70
شکل 10.2: (الف) فجر 22؛ (ب) جت آموزشی کوثر/71
شکل 11.2: هواپیمای فائز/71
شکل 12.2: (الف) شباویز؛ (ب) شاهد 278/72
شکل 13.2: شاهد 285/72
شکل 14.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) ابابیل؛ (ب) مهاجر/73
شکل 15.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) رعد؛ (ب) صاعقه/74
شکل 16.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) کرار؛ (ب) فراز 2/74
شکل 17.2: معرفی طیف محصولات صنایع هوایی در سطح جهانی/75
شکل 18.2: مدل مفهومی تحقیق/81
شکل 1.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جایگاه سازمانی/96
شکل 2.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی/97
شکل3.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تجربه کاری/98
شکل 4.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن/99
شکل 5.4: فرآیند تحلیل آماری مطالعات میدانی مربوط به این تحقیق/102

فهرست جداول

جدول 1.2: مراحل توسعه محصول جدید/51
جدول 2.2: یک مدل “آزمون پس از هر مرحله” در صنعتی خاص/60
جدول 3.2: وجوه اشتراك سيستمهاي توسعه/64
جدول 4.2: جمع بندی نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی/76
جدول 5.2: جمع بندی و بررسی مولفه های موثر در هر مدل/79
جدول 6.2: شاخص های تعریف شده برای بررسی مولفه های مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/79
جدول 1.3: گام های اجرایی تحقیق/86
جدول 2.3: مولفه ها و شاخص‌هاي مراحل مناسب تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/87
جدول3.3: مولفه ها و شاخص‌هاي نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات/88
جدول 4.3: شاخص‌هاي مولفه فناوری های نرم(T)/89
جدول 1.4: نحوه امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه مربوط به میزان اهمیت/95
جدول2.4: نحوه امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه مربوط به وضعیت موجود/95
جدول 3.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک جایگاه سازمانی/96
جدول 4.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی/97
جدول 5.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تجربه کاری/97
جدول 6.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن/98
جدول 7.4: آزمون های آماری انجام شده در این تحقیق/101
جدول 8.4: تحلیل وضعیت موجود هر یک از شاخصهای مربوط به پژوهش/103
جدول 9.4: شاخصهای برازش مدل اندازه گیری /110
جدول 10.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به مولفه های تحقیق/111
جدول 11.4: میانگین رتبه های مربوط به مولفه های تحقیق/112
جدول 12.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه شناسایی و بررسی بازار/112
جدول 13.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه شناسایی و بررسی بازار/113
جدول 14.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/113
جدول 15.4: میانگین رتبه های مربوط به عوامل مولفه به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/114
جدول 16.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/114
جدول 17.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/114
جدول 18.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/ 115
جدول 19.4: میانگین رتبه های مربوط به عوامل مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/115
جدول 20.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه طراحی محصول/116
جدول21.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه طراحی محصول/116
جدول 22.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/116
جدول 23.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/117
جدول 24.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/117
جدول 25.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/117
جدول 26.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/118
جدول 27.4: میانگین رتبه های مربوط به به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/118
جدول 28.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/118
جدول 29.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/119
جدول 30.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه دولت/119
جدول 31.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه دولت/119
جدول 32.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه نهادهای میانجی/120
جدول 33.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه نهادهای میانجی/120
جدول 34.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه صنایع همکار/121
جدول 35.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه صنایع همکار/121
جدول 36.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه فناوری های نرم/121
جدول 37.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه فناوری های نرم/122
جدول38.4: تحلیل میزان اهمیت هر یک از شاخصهای مربوط به تحقیق/123
جدول 39.4: شاخصهای برازش مدل اندازه گیری /128
جدول 40.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به کلیه مولفه های موثر/130
جدول41.4: میانگین رتبه های مربوط به به کلیه مولفه های موثر/130
جدول 42.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای شناسایی و بررسی بازار/131
جدول 43.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای شناسایی و بررسی بازار/131
جدول 44.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/132
جدول45.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/132
جدول 46.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/132
جدول 47.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/133
جدول 48.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/133
جدول 49.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/134
جدول50.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه طراحی محصول/134
جدول 51.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه طراحی محصول/135
جدول 52.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت /135
جدول 53.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/135
جدول 54.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/136
جدول 55.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/136
جدول 56.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/137
جدول 57.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/137
جدول 58.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/137
جدول 59.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/138
جدول 60.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه دولت/138
جدول61.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه دولت/139
جدول 62.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه نهادهای میانجی/140
جدول 63.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه نهادهای میانجی/140
جدول 64.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه صنایع همکار/141
جدول 65.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه صنایع همکار/141
جدول 66.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه فناوری های نرم/141
جدول67.4: میانگین رتبه های مربوط به مربوط به شاخص های مولفه فناوری های نرم/142
جدول 68.4: مقایسه میانگین شاخص ها در دو وضعیت موجود و مطلوب/143
جدول 1.5: میزان اهمیت سازه های مختلف در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /148
جدول 2.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /149
جدول 3.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/149
جدول 4.5: میزان اهمیت شاخص ها در فناوری های نرم/149
جدول 5.5: میزان اهمیت سازه های مختلف در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /152
جدول 6.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /153
جدول 7.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/153
جدول 8.5: میزان اهمیت شاخص ها در فناوری های نرم/154

1‌ـ1) بیان مسئله:
تجاری سازی1 مقوله مهمی هم در تئوری و هم در عمل است. بحران رقابت دهه 70 و 80 در ایالات متحده، نه بحران خلق ایده های علمی و تکنولوژیک نوین که بحران تبدیل کردن آنها به کاربردهای تجاری بود. ابتکارات بدون کاربرد یا با کاربرد محدود ممکن است تا حدودی برای شخص مبتکر و یا جامعه مفید باشد اما اهمیت آن زمانی مشخص می شود که این ابتکارات به صورت کاربرد تجاری در آیند (شان،2001).
تجاریسازی، که یکی از ارکان موفقیت کسب و کارهای نوپا می باشد، در بین مبتکرین ایرانی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و اگر برخی از آنها به فرآیند تجاری سازی توجه می کنند، این توجه سطحی بوده و عمیق نمی باشد. متاسفانه در کشور ما در زمینه تجاری سازی تکنولوژی کوتاهی زیادی تا بحال صورت گرفته و حتی از لحاظ پژوهشی نیز به آن توجه درخوری نشده است. در فرآیند توسعه تکنولوژی، یکی از مراحلی که در کشورهایی مثل ایران به آن کم توجه شده، مرحله تجاری سازی تکنولوژی می باشد. در کشور ما بعلت وجود نیروی انسانی خوش فکر و خلاق، ایده های خوبی در مرحله تحقیقاتی (چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح تجربی و کارگاهی) ارائه می شود، اما متاسفانه اکثرا در همان حد متوقف شده و مراحل بعدی برای وارد کردن ایده ها به مرحله تولید، انجام نمی گیرد. بعد از انقلاب نیز تلاش های زیادی در این جهت صورت گرفته ولی به نظر می رسد به دلایل ریشه ای نهفته در اقتصاد کشور و سایر معضلات ساختاری، سیاسی و غیره آن، هنوز مرحله تجاری سازی نهادینه نشده است. مشکلات اقتصادی و معیشتی و عدم اشتغال با وجود درآمدهای قابل توجه نفتی و سایر مزیت های ملی نشان از این معضلات ریشه ای می دهند .
فرآیند تجاری سازی برای تبدیل مواد خام و یا پژوهش های دانشگاهی به فناوری های اقتصادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مال موقوفه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جاری سازی، تجاری سازی، فناوری پیشرفته، صنایع هوایی