دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرم انگاری، حقوق جزا، گوشی های هوشمند، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

18
1- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason) 19
2- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance) 19
3- معیار ممانعت از ضرر(Harm Principle) 20
4- معیار پالایش(Filtering) 21
1-1-3 آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه 22
1-1-3-1 جرم انگاری انحرافات 22
1-1-3-2 تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی 23
1-2 جرم 24
1-2-1 تمایز میان جرم و انحراف 25
1-2-2تقسیم بندی انواع انحرافات 27
1-3 جرایم منافی عفّت 28
1-3-1 غرایز جنسی 28
1-3-2 انحرافات جنسی 30
1-3-3 انواع انحرافات جنسی 30
1-4 گوشی هوشمند 32
فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند 33
2-1 مشكلات تقنيني 34
2-1-1 حقوق جزا 34
2-1-1-1 حقوق كيفري ماهوي 36
2-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومي و اختصاصي 37
2-1-1-1-1-1 مسائل حقوق جزاي عمومي 37
1 – تعريف 37
2 – ماهيت 38
3 – ركن مادي (فعل مرتكب) 38
4 – حدود مسئوليت كيفري 39
2-1-1-1-1-2 مسائل حقوق جزاي اختصاصي 40
2-1-1-1-2 چالش هاي حقوقي جزاي ماهوي 43
2-1-1-2 حقوق كيفري شكلي 44
2-1-2 مسائل و مشكلات آئين دادرسي كيفري 45
2-1-2-1 تحقيقات مقدماتي 45
2-1-2-2 تفتيش و ضبط داده ها 46
2-1-2-3 جمع آوري، ذخيره و ارائه ي ادله ي اثبات 48
2-2 راهكارهاي مبارزه 50
2-3 حقوق كيفري ايران 54
2-4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند 57
2-4-1 عنصر قانوني 59
2-4-2 عنصر مادي و صور مختلف تحقق بزه 59
الف: جرايم دسته اول 60
ب: جرايم دسته دوم 61
ج: جرايم دسته سوم 61
2-4-3 عنصر رواني 68
2-4-4 ضمانت اجرا 69
2-4-5 كيفيت مشدده 72
2-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا 73
2-4-7 معاونت در جرم 73
2-4-8 شروع به جرم 74
2-4-9 كيفيات مخففه 74
2-4-10 اعمال تعليق و آزادي مشروط 75
2-5 تجاوز به حريم خصوصي 75
2-5-1 عنصر قانوني 76
2-5-2 ركن مادي 76
2-5-3 عنصر رواني 80
2-5-4 ضمانت اجرا 81
فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت 82
3-1 گسترش تدابير امنيتي 83
3-1-1 تعريف تدابير امنيتي 84
3-1-2 تبيين امنيت سيستم هاي الکترونیکی و شبكه اي 85
3-2 مسائل علوم جنايي 89
3-2-1 پيشگيري از جرايم الکترونیکی و اينترنتي 89
1- تدابير امنيتي اختياري براي كاربران 90
2- اجراي تدابير امنيتي 91
3- آموزش و ارعاب مرتكبين بالقوه 92
3-2-2 بزه ديده شناسي 93
3-3 پيشگيري جرم شناختي از جرايم جنسي و خلاف عفت عمومي 96
3-3-1 روش هاي پيشگيري وضعي 97
3-3-1-1 پيشگيري بزه ديدگي جنسي 97
3-3-1-1-1 ماهيت جرايم بدون بزه ديده 97
3-3-1-1-2 نقش بزه ديده در وقوع جرايم جنسي و خلاف عفت عمومي 99
3-3-1-2 استفاده از ظرفيت هاي اخلاقي با هدف پيشگيري از بزه ديدگيِ جنسي 100
3-3-1-2-1 بررسي نقش رعايت حجاب شرعي در پيشگيري از بزه ديدگي جنسي 101
3-3-1-2-2 آموزه هاي قرآن كريم در مورد حجاب زنان 101
3-3-2 پيشگيري جامعه مدار با اتكاء به شناخت ويژگي هاي اجتماعي 103
3-3-2-1 تجويز آموزش و تربيت جنسي در مراحل مختلف رشد فردي و اجتماعي 107
3-3-2-1-1 ماهيت برنامه هاي آموزشي – تربيتي جنسي 108
3-3-2-1-2 ضرورت اِعمال برنامه هاي آموزشي و تربيتي جنسي 109
3-3-2-1-3 موضوعات و مصاديق آموزش جنسي 111
3-3-2-1-3-1 شناخت عملكرد دستگاه تناسلي و علايم بلوغ جسمي و بازتاب رواني آن 111
الف: در جنس موافق 111
ب: در جنس مخالف 113
3-3-2-1-3-2 آموزش نحوه شكل گيريِ آميزش جنسي 114
3-3-2-1-3-3 تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم 115
3-3-2-2 تسهيل و تشويق ازدواج در ابعاد مختلف 115
3-3-2-2-1 نقش پيشگيرانه ازدواج دائم 115
3-3-2-2-2 نقش پيشگيرانه ازدواج موقت 117
3-3-2-2-2-1 اهداف متعه يا ازدواج موقت با توجه به ضرورت هاي اجتماعي 117
3-3-2-2-2-2 ملاحظات اجتماعي و ازدواج موقت 119
3-3-2-2-2-3 روش هاي بهره گيري از نقش پيشگيرانه ازدواج موقت 122
3-4 پیشگیرانه بودن اشتغال و مبارزه با بیکاری در اسلام 124
3-5 تأمين اجتماعى مناسب 126
3-6 درمان از طريق هیپنوتیزم (تلقين در خواب مصنوعي) 127
3-6-1 تاریخچه استفاده درمانی از هیپنوتیزم 128
3-6-2 درمان از طریق گفتگوی آزاد 129
نتيجه گيري 131
پیشنهادها 134
منابع 137

چکیده:
در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ 21 شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غير ملموس بودن آنها در مقايسه با جرايم منافي عفّت كلاسيك، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و بررسی چگونگی برخورد و پیشگیری از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ايران از كشورهايي محسوب مي گردد كه با تأخير، در زمينه جرم انگاري جرايم محيط سايبر اقدام نمود و در اين زمينه تا رسيدن به جايگاه مناسب، مسيري طولاني را بايد سپري نمايد. البته در اين زمينه اقدامات مجدّانه اي انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانين و آموزش افراد و با توجّه به زمينه هاي مذهبي و فرهنگي كشور ايران، در آينده اي نزديك شاهد نتايج قابل قبولي خواهيم بود.

واژگان کلیدی:
جرم انگاری، گوشي هاي هوشمند، جرايم منافي عفّت، مجازات، قوانين موضوعه

مقدّمه
بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گيدنز، 1383: 153)
موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاري، 1380: 280 – 281)
در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد.
برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، 379: 31 – 36 و خاوری، 1384، 1: 266)
ولی با بررسی نگارش هاي مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.

1- بیان مسأله تحقیق
عصر حاضر را باید عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات (Information technology = IT) دانست و باید پذیرفت که این تکنولوژی وارد اجتماع و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و در واقع جزئی لاینفک از زندگی امروز ما را تشکیل می دهد و توانسته است در بسیاری مواقع به استفاده کنندگان خویش سود رسانیده و علاوه بر افزایش سرعت، توانسته است بسیاری از هزینه های جاری را کاهش دهد.
در چند سال اخیر علم نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی نموده است و قابل مقایسه با قبل نیست و آنچه امروزه با آن مواجه هستیم چیزی ورای تصوّر افراد عادی است كه شاید تنها در آثار تخیلی با چنین مواردی مواجه بودیم. یکی از تکنولوژی هایی که در چند ده سال اخیر بسیار مورد توجّه و استفاده عموم و آحاد مردم قرار گرفته است، تلفن بوده است. تلفن در آغاز بصورت ابتدایی و تنها برای انتقال صوت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی به مرور بر امکانات آن افزوده گشت و قابلیت حمل را دارا شد. در ابتدا که تلفن همراه وارد بازار عرضه و تقاضا گردید به دلیل قیمت بالای آن، تنها گروه کمی قادر به تهیه آن بودند لیکن به مرور و با پیشرفت تکنولوژی و با تعدیل قیمت آن و ازدیاد آن قانون گذار با جرائمی همچون مزاحمت های تلفنی یا شنود غیر قانونی مواجه گردید و اقدام به جرم انگاری و مجازات مرتکبین نمود. پس از مدّتی شرکت های تولید کننده، توانایی ضبط و پخش صوت را به آن افزودند؛ ولی پیشرفت در این زمینه به همین نقطه ختم نشد بلکه پس از چندی امکان ضبط و پخش تصاویر نیز به آن اضافه شد و حتّی کیفیت دوربین های موجود در گوشی های همراه به دوربین های حرفه ای نزدیک شد. جالب است بدانيد كه طبق مدارك و شواهد موجود، اولين فيلم بلند تاريخ سينماي جهان كه با دوربين يك گوشي (مدل NOKIA N8) ساخته شد، فيلمي بوده است با نام Olive (زیتون) كه در سال 1390 توسّط كارگرداني ايراني به نام هومن خلیلی در آمريكا كليد خورد. (سرویس خبري سایت تخصصی اطلاعات موبایل بازيابي شده در تاريخ 17/09/1390 ساعت 15:42 به آدرس: www.gsm.ir/news/show/8376) در ادامه قابلیت نصب انواع نرم افزار و در نهایت قابلیت انتقال اقسام مختلف داده ها و اطلاعات را بصورت بی سیم در خود گنجانید. بطور دقیق تر، در زمان کوتاهی تکنولوژی های جدیدی مانند دوربین و بلوتوث وارد این عرصه گردید و شاهد جرائمی جدید در این حوزه بودیم؛ لیکن به دلیل سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی و با توجّه به عدم نگارش قانون جامعی در این زمینه، با تکنولوژی روزآمدتری به نام گوشی های هوشمند (smartphone) مواجه هستیم. گوشی هایی با دوربین هایی با کیفیت، حافظه های چند گیگابایتی و قابل ارتقا، قدرت و توانایی های در اندازه رایانه و امکانات ارتباطی بی سیم مخابراتی که با توجّه به قیمت های قابل خرید و امکانات بالای خود، می توانند در دسترس بسیاری از مجرمین تازه کار یا باسابقه قرار گیرند. امکان ارتباط و انتقال داده ها بصورت بی سیم در ابتدا برای چند سانتی متر مقدور بود اما با گذشت زمان این فناوری نیز پیشرفت کرد و با اتصال به محیط مجازی اینترنت، در حال حاضر این

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع داده ها و اطلاعات، اسناد الکترونیکی، سازمان ملل، شخص ثالث Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد گوشی های هوشمند، پیشگیری از جرم، مجازات اسلامی، ادله اثبات دعوی