منابع پایان نامه درمورد تصویرشناسی، ادبیات تطبیقی، ادبیات تطبی، میرزاده عشقی

دانلود پایان نامه ارشد

4-1-1-1- انگلیس 42
4-1-1-1-1- تصویرشناسی انگلستان 45
4-1-1-2- روسیه 45
4-1-1-2-1- تصویرشناسی روسیه 50
4-1-2- پیش داوری 51
4-1-2-1- فرنگ 51
4-1-2-1-1- تصویرشناسی فرنگ 55
4-1-2-2- موسیو مرنارد بلژیکی 56
4-1-2-2-1- تصویرشناسی موسیو مرنارد بلژیکی 56
4-1-2-3- هنسیس بلژیکی 56
4-1-2-3-1- تصویرشناسی هنسیس بلژیکی 57
4-1-3- تصویر 57
4-1-3-1- فرانسه 57
4-1-3-1-1- تصویرشناسی فرانسه 59
4-1-3-2- اعراب 59
4-1-3-2-1- تصویرشناسی اعراب 62
4-1-3-3-میرزا علی اکبر صابر(ملا نصرالدین): 62
4-1-3-3-1- تصویرشناسی میرزا علی اکبر صابر( ملانصرالدین) 63
4-2-ملک الشعرای بهار 64
4-2-1- کلیشه 64
4-2- 1-1- انگلستان 64
4-2-1-1-1- تصویرشناسی انگلستان 70
4-2-1-2- روسیه 71
4-2-1-2- 1- تصویرشناسی روسیه 76
4-2-1-3- چین 77
4-2-1-3- 1- تصویرشناسی چین: 78
4-2-2- الگوی قالبی 78
4-2-2-1- آلمان 78
4-2-2-1-1- تصویرشناسی آلمان 80
4-2-2- 2- عثمانی 80
4-2-2-2-1- تصویرشناسی عثمانی 82
4-2-2-3- کشورهای عربی: (اعراب) 82
4-2-2-3-1- تصویرشناسی کشورهای عربی( اعراب) 84
4-2-2-4-پاکستان: 85
4-2-2-4-1- تصویرشناسی پاکستان 85
4-2-2-5- هند 86
4-2-2-5-1- تصویرشناسی هند 87
4-2-2-6-ژاپن 88
4-2-2-6-1- تصویرشناسی ژاپن 88
4-2-2-7- فرانسه 89
4-2-2-7-1- تصویر شناسی فرانسه 89
4-2-3- تصویر: 90
4-2-3-1- آمریکا 90
4-2-3-1-1- تصویرشناسی آمریکا 91
4-2-3-2- جمهوری آذربایجان 91
4-2-3-2-1- تصویرشناسی جمهوری آذربایجان 92
4-2-3-3-پوشکین 93
4-2-3-3-1-تصویرشناسی پوشکین 93
4-2-3-4-رابیند رانات تاگور 94
4-2-3-4-1- تصویرشناسی رابیند رانات تاگور 94
4-2-3-5-کنفوسیوس 95
4-2-3-5-1- تصویرشناسی کنفوسیوس 95
4-2-3-6-ادوارد براون 95
4-2-3-6-1- تصویرشناسی ادوارد براون 96
4-3- میرزاده عشقی 96
4-3-1-کلیشه 96
4-3-1-1- انگلستان 96
4-3-1-1-1- تصویرشناسی انگلیس 105
4-3-1-2- روسیه 105
4-3-1-2-1- تصویر شناسی روسیه 108
4-3-2- الگوی قالبی 108
4-3-2-1- عثمانی (ترکیه) 108
4-3-2-1-1- تصویرشناسی عثمانی 110
4-3-2-2- آلمان 110
4-3-2-2-1- تصویرشناسی آلمان 111
4-3-3- تصویر: 111
4-3-3-1- فرانسه: 111
4-3-3-1-1- تصویرشناسی فرانسه 113
4-3-3-2- داروین 113
4-3-3-2-1- تصویرشناسی داروین 114
4-3-3-3- بوآلو 114
4-3-3-3-1- تصویرشناسی بوآلو 115
4-3-4- پیش داوری 115
4-3-4-1- اعراب 115
4-3-4-1-1- تصویر شناسی اعراب 116
فصل پنجم-نتیجه گیری 117
5- نتیجه گیری 118
5-1- سید اشرف الدین گیلانی 119
5-1-1- کلیشه 119
5-1-1-1- انگلیس 119
5-1-1-2- روسیه 119
5-1-2-پیش داوری 119
5-1-2-1- فرنگ 119
5-1-2-2- موسیو مرنارد بلژیکی 120
5-1-2-3- هنسیس بلژیکی 120
5-1-3- تصویر 120
5-1-3-1-فرانسه 120
5-1-3-2- اعراب 120
5-1-3-3- میرزا علی اکبر صابر 121
5-2- ملک الشعرای بهار 121
5-2-1- کلیشه 121
5-2-1-1- انگلستان 121
5-2-1-2- روسیه 121
5-2-1-3- چین 122
5-2-2- الگوی قالبی: 122
5-2-2-1- آلمان 122
5-2-3- تصویر: 124
5-2-3-1- آمریکا 124
5-2-3-2- جمهوری آذربایجان 124
5-2-3-3- پوشکین 124
5-2-3-4- رابیند رانات تاگور 124
5-2-3-5- کنفوسیوس 125
5-2-3-5- ادوارد براون 125
5-3- عشقی 125
5-3-1- کلیشه 125
5-3-1-1- انگلیس 125
5-3-1-2- روسیه 125
5-3-2- الگوی قالبی 126
5-3-2-1- عثمانی 126
5-3-2-2- آلمان 126
5-3-3- تصویر 126
5-3-3-1- فرانسه 126
5-3-3-2- داروین 126
5-3-3-3- بوآلو 127
5-3-4- پیش داوری 127
5-3-4-1- اعراب 127
یادداشت ها: 129
فهرست منابع و مآخذ فارسی : 131
فهرست منابع و مآخذ خارجی : 136

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله
فرمان مشروطیت که در سال 1324ق. به امضای «مظفرالدین» شاه رسید، دست‌آورد نهضتی سیاسی- اجتماعی بود که پیش‌تر از آن، در اثر بیداری جامعه‌ی ایرانی، تحت تأثیر عوامل متعدّد فرهنگی و اجتماعی حاصل شده بود. ادبیات غرب با انقلاب مشروطه به ایران راه یافت؛ چرا که ملت‌های اروپایی تجربه‌ی بیش‌تری در تحولات سیاسی داشتند در نتیجه افکار نوین سیاسی و اجتماعی غرب وارد ایران شد و زمینه برای تحولی اساسی در شکل اداره‌ی کشور و طرز زندگی مردم فراهم گردید؛ به نوعی که می‌توان ادبیات مشروطه را تلاش مردم ایران برای استقرار حکومت قانون و رهایی از چنگال استبداد تفسیر کرد.
تعامل و تقابل فرهنگی ایران با کشورهای دیگر سبب تأثیرپذیری‌ها و تأثیرگذاری‌های فراوان و درنهایت ایجاد تصاویر و الگوهای خاص در دوره‌های مختلف گردیده است. در دوره‌ی مشروطه که ارتباط ایران با کشورهای دیگر به ویژه اروپاییان افزایش می‌یابد بازتاب تصاویر« دیگری » در شعر شاعران نیز فزونی می‌گیرد و به خوبی می‌توان انعکاس آن را در شعر شاعران معاصر دید. سادگی، بیان بی‌پیرایه و کوچه و بازاری بودن شعر شاعران عصر مشروطه، برگرفته از موج جدید تجدّد و تحوّلی است که در اثر ارتباطات روشنفکران و ادیبان ایران با دیگر کشورها به ویژه مغرب زمین حاصل شده است.
با توجه به توسعه‌ي ارتباطات فرهنگي، سياسي، علمي و يا حتي نظامي با ديگر كشورها از دوره‌ي مشروطه به بعد و به ويژه نفوذ استعماري كشورهايي چون انگليس، روسيه، آلمان و فرانسه در ايران، تصوير ارائه شده از اين كشورها به شكل‌هاي مختلف در شعر شاعران معاصر، افزايش يافته است.
در اين پژوهش ضمن پرداختن به گوشه‌هايي از وضعيت اجتماعي و سياسي ايران در دوره‌ي مشروطه، با رويكرد تصويرشناسي يا «ايماگولوژي»، تصاير ارائه شده توسط شاعران در دوره‌ي مشروطه (سيد اشرف الدين گيلاني ، ملك الشعراي بهار و ميرزاده عشقي) از بيگانگان، بررسي می‌گردد.
1-2- سؤال‏های پژوهش‏
1- سید اشرف الدین گیلانی، ملك الشعرای بهار و ميرزاده‌ عشقي چه تصويرهایي از بيگانگان داشتند؟
2- آیا تصویر شاعران فوق از بيگانگان با هم متفاوت است؟
1-3- پیشینه ی پژوهش
1-3-1- پژوهش‏های خارجی
پژوهشی تاکنون درباره‌ی موضوع تحقیق حاضر در میان پژوهشهای خارجی سابقه ندارد و پژوهشهای خارجی که به نوعی با این تحقیق در ارتباط است بیشتر در زمینهی مبانی تصویرشناسی است که در چارچوب مفهومی از آنها استفاده شده است و مستقیماً به موضوع پژوهش حاضر نپرداختهاند. :
از جمله مقالاتی که با چارچوب مفهومی این پژوهش در ارتباط است عبارتند از:مقالات ایو شورل(2009)، ژان ماریکاره(1999)، دانیل پاژو(1994)، آموسی و هرچبرگپیرو(1999)، که در این مقالات به پیشینهی تصویرشناسی و تعریف ابعاد و چارچوب مفهومی تصویرشناسی پرداختهاند.
1-3-2- پژوهش‏های داخلي
1- نامور مطلق، بهمن(1388)، «درآمدی برتصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی»، مطالعات تطبیقی، سال سوم، شمارهی۱۲، ص 119 – 138.
نویسنده در این مقاله در قالب روش نقد ادبی و هنری به معرفی تصویرشناسی پرداخته است. وی ضمن تعریف تصویرشناسی نظرهای موافقان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده با تأکید بر تصویر مینویسد انسان تصویرساز بیش از این که در جهان بیرونی زندگی کند در جهان تصویری که خود و دیگران ساخته و پرداخته اند زندگی می کند. آن چه برای نویسنده نقش محوری دارد بررسی تصویرشناسی در حوزه ادبیات تطبیقی است. او ضمن ارائهی تاریخچهی تصویرشناسی به جایگاه تصویرشناسی در ادبیات تطبیقی و انواع تصاویر در ادبیات تطبیقی اشاره کرده است. اما در این پژوهش با وجود بیان اصول کلی تصویرشناسی به مصداقهای عینی تصویر شناسی که هدف پژوهش حاضر است اشاره ندارد.
2- نانکت، لاتیشیا( 1390)،«تصویرشناسی به منزلهی خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسی»، ترجمهی مژده دقیقی، ادبیات تطبیقی، شماره ی 1، ص100- 115 .
نانکت در این مقاله بر آن است که تصویرشناسی را در متون نثر معاصر فرانسه و فارسی نشان دهد. او پس از بحث دربارهی مفهوم «دیگری» که مبنای اندیشهی تصویرشناسی است، قواعد تصویرشناسی و مراحل خوانش آن را در متون فرانسوی و فارسی، ارائه کرده است و از شیوه های تحلیلی چون کلیشه، تصویر و الگوی قالبی در زمینهی نمونههای ادبی در ادبیات فرانسه و ایران بحث کرده است. وی بر این نکته تأکید دارد که تصویرشناسی می تواند ما را به درک بهتری از عمل دیگرسازی رهنمون شود. این مقاله اگرچه در تشریح مفهوم «دیگری» به خوبی عمل کرده است، تصویرسازیهایی که شاعران معاصر ایران از کشورهای بیگانه دارند و مقصود این تحقیق است را بیان نکرده است.
فلاح، غلامعلی(1383)، بازتاب حضور سیاسی بیگانگان در دیوان محمد تقی بهار، زبان و ادبیات فارسی، شماره ی 47-49 ، ص 179-212 .
نویسنده در این مقاله دیدگاههای محمد تقی بهار را دربارهی رخدادهای مهم بین المللی از جمله جنگ جهانی اول و دوم، عواقب آنها، وضعیت ایران و برخی دولتهای آسیایی و اروپایی در این جنگ ها، بررسی کرد. با توجه به این که ارائهی تصویر بیگانگان در اشعار سه شاعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی) هدف این پژوهش است در این مقاله، از نوع تصویر ایرانیان از بیگانگان بر اساس چارچوب مفهومی این پژوهش، مطلبی گفته نشد.
فلاح، مرتضی- جعفری، لیلا (1387)، بیگانهستیزی در اشعار میرزاده عشقی، دانشکدهی علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره22 ، ص 111- 130 .
نویسندگان این مقاله سعی کردهاند به یکی از مهمترین درون مایههای اشعار میرزاده عشقی که مخالفت با بیگانگان و ستیز وی با استعمارگران به ویژه انگلیس است، بپردازند. این مقاله با وجود بیان دقیق خود درباره واکنش عشقی در برابر بیگانگان و مبارزهی بیامان او با وطن فروشان، تنها به جنبههای منفی حضور بیگانگان و بالاخص انگلیس اشاره کرده و کشورهای دیگر را به نوعی نادیده گرفته است.
1-4- حدود پژوهش
ديوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی، میرزاده عشقي و محمدتقی بهار
1-5- اهداف پژوهش
این پژوهش میخواهد به این هدف برسد که سید اشرف الدین گیلانی، عشقی و بهار، چه تصویرهایی از بیگانگان در قالب چارچوب مفهومی که در فصل دوم ارائه شده، دارند و این تصاویر چقدر با هم یکسانند و یا از هم متمایز و متفاوت.
1-6- ضرورت انجام پژوهش
در خصوص تصویرشناسی بیگانگان در عصر مشروطه، با توجه به بررسیهای انجام شده، پژوهش خاصی صورت نگرفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه عصر مشروطه یا عصر بیداری با حضور چشمگیر بیگانگان در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همزمان بوده است و به نوعی میتوان این دوره را شروع مداخلات گستردهی خارجیها در امور ایرانیان به شمار آورد؛ روشن شدن ابعاد حضور بیگانگان در آثار شاعران عصر مشروطه ( بهار، عشقی و نسیم شمال) میتواند در دیدگاه ایرانیان، نسبت به این حضور گسترده موثّر باشد. همچنین بررسی تصاویر بیگانگان در اشعار این شعرا، نوع ارتباط و تعامل ایرانیان را با کشورهای دیگر(دوست یا دشمن) تبیین میکند.
1- 7- روش شناسي پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه تحلیلی و از روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است. در این تحقیق دیوان و کلیات اشعار سید اشرفالدین گیلانی (نسیم شمال)، ملک الشعرای بهار و میرزاده عشقی متن معیار قرارگرفته است. محقق پس از مطالعه در زمینهی نظریهی تصویرشناسی، متون مورد نظر را بر اساس مؤلفههای نظریهی فوق مورد بررسی قرار داده است.

فصل دوم-چارچوب مفهومی تحقیق

2-1- تصوير شناسی
روابط انسانها بر اساس تصاویری که از دیگران دارند بنا میشود. این دیدگاهها و نظرها، اساس روابط انسانی را شکل میدهند. انسان تصویرساز بیش از اینکه در جهان بیرونی زندگی کند در جهان تصویری که از خود و دیگران ساخته و پرداخته است زندگی میکند. در شاخههای متعدد دانش بشری پژوهشهای زیادی در زمینهی تصویر صورت گرفته و هر دانشی از دریچهی خاص خود، آن را تبیین کرده است. بخشی از تحقیقات ادبی، هنری، روانشناسی، انسان شناسی، مردم شناسی و نیز فلسفه به این موضوع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ذهن آگاهی، پیش آزمون، تحلیل واریانس، گروه کنترل Next Entries منابع پایان نامه درمورد تصویرشناسی، زبان فرانسه، ادبیات فرانسه، ادبیات تطبیقی