پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، تحلیل واریانس، انحراف معیار، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

عنوا
جدول(4-9) تحلیل واریانس درونگروهی و بینگروهی با طرح اندازهگیری مکرر برای نمرات عزتنفس کلی گروههای مورد مطالعه 113
جدول(4-10) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروههای مورد مقایسه در عزتنفس کلی 114
جدول(4-11) میانگین و انحراف معیار نمرات گروهها در پیشآزمون و پسآزمون مربوط به جرأتورزی 115
جدول (4-12) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر جرأتورزی 116
جدول(4-13) تحلیل واریانس درونگروهی و بینگروهی با طرح اندازهگیری مکرر برای نمرات جرأتورزی گروههای مورد مطالعه 117
جدول(4-14) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروههای مورد مقایسه در جرأتورزی 118
جدول(4-15) میانگین و انحراف معیار نمرات گروهها در پیشآزمون و پسآزمون مربوط به عزت نفس فردی 119
جدول(4-16) تحلیل واریانس درونگروهی و بینگروهی با طرح اندازهگیری مکرر برای نمرات عزتنفس فردی گروههای مورد مطالعه 120
جدول(4-17) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروههای مورد مقایسه در عزتنفس فردی 121
جدول(4-18) میانگین و انحراف معیار نمرات گروهها در پیشآزمون و پسآزمون مربوط به عزتنفس اجتماعی 122
جدول(4-19) تحلیل واریانس درونگروهی و بینگروهی با طرح اندازهگیری مکرر برای نمرات عزتنفس اجتماعی گروههای مورد مطالعه 123
جدول(4-20) میانگین و انحراف معیار نمرات گروهها در پیشآزمون و پسآزمون مربوط به عزتنفس تحصیلی 124
جدول(4-21) تحلیل واریانس درونگروهی و بینگروهی با طرح اندازهگیری مکرر برای نمرات عزت نفس تحصیلی گروههای مورد مطالعه 125
جدول(4-22) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروههای مورد مقایسه در عزتنفس تحصیلی 126
جدول(4-23) میانگین و انحراف معیار نمرات گروهها در پیشآزمون و پسآزمون مربوط به عزتنفس خانوادگی 127
جدول (4-24) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر عزتنفس خانوادگی 128
جدول(4-25) تحلیل واریانس درونگروهی و بینگروهی با طرح اندازهگیری مکرر برای نمرات عزتنفس خانوادگی گروههای مورد مطالعه 128

فهرست نمودار
نمودار(4-1) مقایسه میانگین نمرات اضطراب اجتماعی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازهگیری 111
نمودار(4-2) مقایسه میانگین نمرات عزتنفس کلی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازهگیری 115
نمودار(4-3) مقایسه میانگین نمرات جرأتورزی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازهگیری 118
نمودار(4-4) مقایسه میانگین نمرات عزتنفس فردی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازهگیری 122
نمودار(4-5) مقایسه میانگین نمرات عزتنفس اجتماعی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازهگیری 124
نمودار(4-6) مقایسه میانگین نمرات عزتنفس تحصیلی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازهگیری 126
نمودار(4-7) مقایسه میانگین نمرات عزتنفس خانوادگی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازهگیری 129

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
ذات زندگی اجتماعی، زیستن در کنار دیگران و معاشرت با مردم است. آنچه زندگی آدمی را شکل میدهد روابط میان انسانها است، از اعضای یک خانواده کوچک بگیرید تا اعضای جامعه جهانی این رابطه را تجربه میکنند(فتحی، ۱۳۸۴: 7). زندگی امروزی بشر روز به روز پیچیدهتر میشود و خطرات متعددی تندرستی و زندگی انسانها را تهدید میکند. رفتارها، عادات و روش زندگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. شکی نیست که اکثر بیماریها علاوه بر علل بیولوژیکی، دارای علل اقتصادی، اجتماعی و رفتاری نیز میباشند. از این رو، نقش مهارتهای فردی و ارتباطی، به همراه مهارتهای خلاقیت و گفتگو در زندگی و در عصر حاضر بیشتراحساس میشود(فولادی، 1383: 24).
همانگونه که هیچ انسانی را نمیتوان بدون«شخصیت» محسوب کرد، به همان ترتیب هیچ انسانی را بدون عزتنفس یا حرمت خود1 نمیتوان در نظر گرفت(سولیوان2، 1953). جامعهای که افراد آن از عزتنفس بالاتر برخوردارند، در مقابل انواع مشکلات و مسائل زندگی، تنیدگیهای روانشناختی، تهدیدها و حوادث ناگوار طبیعی و بیمارهای روانی مقاوم و پایدار خواهد بود و این امر شکوفایی استعدادهای نهفته، خلاقیت و پیشرفتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اکثر صاحب نظران برخورداری از عزتنفس را عامل مرکزی و اساسی سازگاری عاطفی و اجتماعی افراد میدانند(حسنزاده، 1378: 93). مککی و فانینگ3(2000)، عزتنفس را به عنوان یک امر لازم هیجانی، مؤلفهای که برای بقای روانی ضروری است، توصیف کردهاند. آنان اظهار میدارند که بدون مقداری ارزش خود و به دنبال آن بسیاری از نیازهای اساسی که برآورده نمیشوند، زندگی ممکن است بسیار دردناک باشد(به نقل از صاحب الزمانی، 1388).
اضطراب اجتماعی(هراس اجتماعی4)، یکی از انواع اختلالات اضطرابی است و امروزه توجه بسیاری از کارشناسان را به عنوان یک اختلال گسترده و قابل درمان، به خود جلب کرده است. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی طی تعاملات اجتماعیشان، تصورات منفی از خودشان دارند که به خاطر این تصورات، به طور ضعیفی عمل کرده و نشانههای اضطرابی را تجربه میکنند. این تصورات تحریف شده منفی از خود باعث کاهش کیفیت روابط و تجربه اضطراب در آنها میشود و با میزان تجارب اجتماعی ناراحت کننده در ارتباط است(طهماسبی، 1384).
انسان دنياي امروز، به لحاظ پيچيدگي‌هاي زندگي، وسعت و سرعت تغييرات با چالشهاي فراواني رو بهروست. از چالش‌ها و بحران‌هاي مطرح مي‌توان به مواردي همچون چالش بين جهاني شدن و بومي ماندن، بحران جمعيت، بحران سلامتي و تغذيه، دگرگوني‌هاي فناوري و شرايط حرفهاي، اثرات فناوري نوين ارتباطي بر مهارتهاي اجتماعي و اخلاقيات، مشکلات خانوادگي، اشتغال والدين در بيرون از منزل و… اشاره کرد، هريک از اين بحران‌ها مشکلاتي را بر چگونگي زندگي افراد و رفتارهاي اجتماعي و فردي آنها تحميل مي‌کند. بنابراين چگونگي رويارويي با مسائلي همچون مسائل فوق، و نيز تربيت انسانهاي متعهد به خواستها، ارزشها، و آرمانهاي جامعه، پيشبينيها و برنامهريزي‌هاي خاصي را مي‌طلبد. در اين راستا برنامه آموزش مهارتهاي زندگي جزئي از يک برنامه گسترده جهاني است که براي بهبود وضعيت سلامت، بهداشت مدارس و بالا بردن قابليتها و ظرفيتهاي رواني- اجتماعي افراد براي مقابله با چالشها و مسائل روزمره زندگي با حمايت سازمانهاي بينالمللي نظير يونيسف و سازمان جهاني بهداشت طراحي گرديده و در نظامهاي تربيتي اکثر کشورهاي جهان به اجرا درآمده است(خسروی و همکاران، 1388). متخصصان علوم رفتاری معتقدند، یکی از مؤثرترین برنامههایی که به افراد کمک میکند تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشند، برنامه آموزش مهارتهای زندگی است(فلاح زاده، 1388).
به منظور توسعه، گسترش بهداشت جسمی و روانی و مقابله با برخی از مشکلات بهداشتی، طرح رابطان بهداشت با هدف جلب مشارکت مردمی و رفع مشکلات بهداشتی مناطق شهری و روستایی، بخصوص نواحی حاشیه شهرها در سطح کشور به اجرا درآمده و گامهای نخستین این رویکرد نتایج رضایت بخشی به همراه داشته است. اجرای این برنامه نه تنها وسیلهای برای دستیابی به اهداف بهداشتی است، بلکه زمینه ساز رسیدن به توسعه مداوم و پایدار در جوامع بشری است و به همین دلیل باید طرح رابطان را در چارچوبی گستردهتر از یک برنامه بهداشتی دید(فاتحی، 1388: 1).
تحقيق حاضر به بررسي تأثير آموزش مهارت جرأتورزي بر اضطراب اجتماعي و عزتنفس رابطان بهداشتي ميپردازد. بنابراین با توجه به نقش مهم رابطان بهداشت در توسعه بهداشت جسمی و روانی، توجه به این گروه و آموزش مهارتهای زندگی به آنان ضروری به نظر میرسد.

1-2- تعریف و بیان موضوع پژوهش(بیان مسأله)
در فرایند رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی جوامع، نیروی انسانی کارآمد نقش تعیین کنندهای ایفاء میکند. بدون شک توجه به جنبههای مختلف زندگی نیروهای تحصیل کرده از عوامل مهم این توسعه میباشد. از جمله مشکلات پیش روی نیروهای جوان در حال تحصیل، اضطراب، جرأتورزی پایین، افسردگی، خصومت و پرخاشگری مطرح شده است(دادجو، 1376). یک مسئلهای که در کار بالینی مکرراً اتفاق میافتد برخورد با افرادی است که به علت عدم داشتن مهارتهای بین فردی و اجتماعی نمیتوانند در موقعیتهای اجتماعی به خوبی ظاهر گشته و حق خود را بگیرند به همین خاطر در زمینههایی که مستلزم ارتباط با افراد دیگر است عملکرد مناسبی از خود نشان نمیدهند. این افراد که به آنها«کمرو و بی قاطعیت5» گفته میشود قادر به ابراز احساسات واقعی خود، رد خواهشهای نامعقول دیگران، دفاع از حقوق حقهی خود نمیباشند. مشکلات بین فردی6 آنها باعث میشود برنامهریزی درستی برای زندگیشان نداشته باشند و در نتیجه از نیروهای بالقوه خود نمیتوانند استفاده نمایند. آنها غالباً از جانب مردم چیرهتر مورد سوء استفاده قرار میگیرند و به همین دلیل عزتنفس7 کمی دارند. تقریباً در همه اوضاع و احوال جمعی به نحوی ناراحت و مضطرب هستند عدم توانایی آنها در ابراز حقوق مشخص منجر به نفرت و خصومت واپسزده میگردد که به نوبهی خود غالباً احساسهای نامتناسب گناه و پشیمانی به بار میآورند. گاهی اوقات خشم و ناراحتی ناشی از مشکلات فوق باعث میشود فرد بطور غیر منطقی عمل کرده و به پرخاشگری8 دست بزند(طباطبایی، 1378).
یکی از نیازهای اساسی در تمام طبقات و درجات علمی و اخلاقی، نیاز به داشتن میزان معینی از عزتنفس است(صاحب الزمانی و همکاران، 1388). ارتباطات قطعی و دو جانبه بین قاطعیت و عزتنفس وجود دارد و به نظر میرسد که قاطعیت سبب افزایش عزت نفس، اعتماد به نفس، ارتباطات بین فردی، کامل شدن شخصیت و کنترل درونی میشود(همان منبع). ابراز نکردن خود و عدم توجه به حقوق فردی و نشان ندادن قاطعیت در تعاملات فی ما بین، انسان را گرفتار بیماریهای جسمی و روانی و روابط اجتماعی ناسالم میکند. بسیاری از بزهکاریها و رفتارهای منحرف، خصوصاً در نوجوانان به این دلیل بوجود میآید که نوجوان قدرت«نه گفتن» در جای مناسب را ندارند(همان منبع).
اضطراب از دیر باز به عنوان عکس العمل طبیعی در مقابل تنش قلمداد میشد به طوری که بررسی و درمان آن چندان مورد توجه نبوده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که تنش عامل عمدهای در بروز مشکلات برای دانشآموزان است، به عبارت دیگر تنشهای موجود در عصر تکنولوژی و فزونی تغییرات همه جانبه و بیتوجهی نسبت به ارزشهای حاکم بر خانواده، انسان امروزی را به سمت اضطراب میکشاند(دادجو، 1376). به اعتقاد دیدگاه تحلیلگری روانی تضادهای سرکوب شده تولید اضطراب میکند(برنز9(؟)؛ ترجمه قراچه داغی، ۱۳۸۳). و به اعتقاد درمانگر شناختی، افکار منفی و طرز تلقیهای غیر منطقی موجب اضطراب هستند(همان منبع). علاوه بر اضطراب، خیلی از انسانها با مشکل عدم ابراز وجود روبرو هستند. عدم ابراز وجود باعث میشود که برخی از افراد مخصوصاً نوجوانان و دانشآموزان در معرض تهدید انواع بیماریهای جسمی، روانی و روابط اجتماعی ناسالمی قرار بگیرند(ریس و گراهام10،۱۹۹۱؛ ترجمه شهنی ییلاق و رضایی، ۱۳۷۹). حال این سؤال مطرح میشود که، عدم ابراز وجود دانشآموزان با چه عواملی در ارتباط است؟ به اعتقاد رفتار درمانگران تربیت دوران کودکی، یادگیریهای غلط و یا کوتاهی در یادگیری رفتار صحیح منجر به عدم ابراز وجود در فرد میشود(تاوناند(؟)؛ ترجمه نظیری و مولا، ۱۳۸۱). به اعتقاد درمانگران شناختی افکار و باورهای غیر منطقی مانعی بر سر راه ابراز وجود هستند(آلبرتی و امونز11(؟)؛ ترجمه قراچه داغی، ۱۳۸۳).
ابراز وجود یکی از مهارتهای اجتماعی است که در تعاملات روزمره و نیز در محیطهای تخصصی بسیار مفید است. وقتی دیگران حقوق ما را رعایت نمیکنند، آزرده، خشمگین و ناراحت میشویم، اما برخی از ما نمیتوانیم ابراز وجود کنیم. این مشکل ریشههای تربیتی دارد و ناشی از پرورش یافتن ما توسط والدینی بسیار سختگیر است

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، هراس اجتماعی، اضطراب اجتماعی، گروه کنترل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اضطراب اجتماعی، آموزش مهارت، ابراز وجود، مهارتهای زندگی